Procedure : 2015/0244(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0025/2016

Indgivne tekster :

A8-0025/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0053

BETÆNKNING     *
PDF 344kWORD 70k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2015)0518),

–  der henviser til udkast til ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (13448/2015),

–  der henviser til artikel 115 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), og stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0370/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0025/2016),

1.  godkender indgåelsen af ændringsprotokollen til aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken San Marino regering og parlament.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union og San Marino undertegnede den 8. december 2015 en aftale om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger med det formål at forbedre det internationale skattesamarbejde og efterlevelsen af skattereglerne.

Aftalen udgør et betydeligt skridt i de løbende bestræbelser på at slå ned på skattesvig og skatteunddragelse og er en ajourføring af aftalen af 2004, der sikrede, at San Marino traf foranstaltninger svarende til dem i EU-direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing.

I henhold til den nye aftale vil EU og San Marino automatisk udveksle oplysninger om hinandens fastboende personers finansielle konti fra og med 2017. Formålet er at imødegå situationer, hvor skattepligtige personer forsøger at gemme kapital, der udgør indkomst eller aktiver, hvoraf der ikke er betalt skat.

Aftalen har til formål at sikre, at San Marino anvender styrkede foranstaltninger svarende til EU's retlige ramme som ajourført i december 2014 (ændring af direktivet om administrativt samarbejde, "DAC2"), og at landet efterlever procedurerne for automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger, der fremmedes med OECD's globale standard fra 2014.

I tråd med denne OECD-standard tager yderligere bestemmelser sigte på at sikre, at udvekslede oplysninger ikke kun vedrører indtægter, som f.eks. renter og udbytte, men også kontosaldi og indtægter fra salg af finansielle aktiver. I overensstemmelse med den seneste udvikling i OECD's og EU's arbejde på dette område indeholder den nye aftale også bestemmelser om betingelsesløs udveksling af oplysninger efter anmodning.

Takket være den nye aftale vil skatteforvaltninger i medlemsstaterne og i San Marino være i stand til at:

-  identificere de pågældende skatteydere korrekt og entydigt

-  forvalte og håndhæve sine skattelovgivninger i grænseoverskridende situationer

-  vurdere sandsynligheden for, at der begås skatteunddragelse

-  undgå unødvendige yderligere undersøgelser.

Ordføreren bifalder og støtter fuldt ud aftalen.

EU og San Marino har aftalt midlertidig ikrafttræden af aftalen pr. 1. januar 2016 i afventning af færdiggørelsen af parternes respektive interne procedurer med henblik på den formelle ikrafttræden, og ordføreren opfordrer indtrængende til, at aftalen indgås og ratificeres så hurtigt som muligt herefter for at gøre overgangsfasen så kort som mulig.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Forenklet procedure - dato for afgørelse

10.9.2015

Dato for vedtagelse

3.2.2016

 

 

 

Juridisk meddelelse