Διαδικασία : 2015/0244(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0025/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0025/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0053

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 634kWORD 79k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)0518),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (13448/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0370/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0025/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας;

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σαν Μαρίνο υπέγραψαν συμφωνία στις 8 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας και συμμόρφωσης.

Η συμφωνία συνιστά σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πάταξη της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και αναβαθμίζει τη συμφωνία του 2004 που εξασφάλιζε ότι το Σαν Μαρίνο εφάρμοζε μέτρα ισοδύναμα προς εκείνα που προέβλεπε οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Βάσει της συμφωνίας, από το 2017 και μετά η ΕΕ και το Σαν Μαρίνο θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες εκάστη για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των φορολογικών κατοίκων της άλλης. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες ένας φορολογούμενος επιδιώκει να κρύψει κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει εισόδημα ή στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί φόροι.

Στόχος της συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει ότι το Σαν Μαρίνο θα εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα ισοδύναμα προς εκείνα του νομικού πλαισίου της ΕΕ με τη μορφή που απέκτησε μετά την αναβάθμισή του τον Δεκέμβριο 2014 (που τροποποιεί την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία, "DAC2") και ότι θα συμμορφωθεί με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών η οποία προωθείται από τα παγκόσμια πρότυπα του ΟΟΣΑ του 2014.

Σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο του ΟΟΣΑ, περαιτέρω διατάξεις έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν αφορούν μόνον έσοδα όπως τόκοι και μερίσματα, αλλά επίσης υπόλοιπα λογαριασμών και έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας πρέπει να προβλεφθεί άνευ όρων ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις των εργασιών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Ως αποτέλεσμα της νέας συμφωνίας, οι εφορίες στα κράτη μέλη και στο Σαν Μαρίνο θα είναι σε θέση:

- να προσδιορίζουν ορθώς και χωρίς αμφιβολία τους σχετικούς φορολογούμενους·

- να διαχειρίζονται και να επιβάλλουν τους φορολογικούς τους νόμους σε διασυνοριακές καταστάσεις·

- να αποτιμούν την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής·

- να αποφεύγουν περιττές περαιτέρω έρευνες.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει και υποστηρίζει τη συμφωνία.

Η ΕΕ και ο Άγιος Μαρίνος έχουν συμφωνήσει να τεθεί η συμφωνία προσωρινά σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους για την επίσημη έναρξη ισχύος της, και η εισηγήτρια ζητεί μετ’ επιτάσεως την ταχύτερη δυνατή σύναψη και κύρωση της συμφωνίας, προκειμένου να διατηρηθεί η μεταβατική φάση όσο το δυνατόν συντομότερη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

10.9.2015

Ημερομηνία έγκρισης

3.2.2016

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου