Menetlus : 2015/0244(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0025/2016

Esitatud tekstid :

A8-0025/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0053

RAPORT     *
PDF 336kWORD 71k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2015)0518),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli eelnõu (13448/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ning lõike 8 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0370/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59, artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0025/2016),

1.  kiidab lepingu muutmisprotokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning San Marino Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Euroopa Liit ja San Marino sõlmisid 8. detsembril 2015. aastal lepingu finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta eesmärgiga parandada rahvusvahelist maksundusalast koostööd ja eeskirjade täitmist.

Nimetatud leping on oluline edasiminek jätkuvas töös maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamiseks ning sellega ajakohastatakse 2004. aasta lepingut, millega tagati, et San Marino kohaldab meetmeid, mis on samaväärsed hoiuseintresside maksustamist käsitlevas ELi direktiivis sätestatud meetmetega.

Uue lepingu kohaselt hakkavad EL ja San Marino 2017. aastast alates automaatselt vahetama teavet oma residentide finantskontode kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus maksumaksjad püüavad varjata tulu või vara kujul esinevat kapitali, mille pealt ei ole makse tasutud.

Lepingu eesmärk on tagada, et San Marino kohaldab 2014. aasta detsembris ajakohastatud ELi õigusraamistiku (millega muudeti direktiivi halduskoostöö kohta) nõuetega samaväärseid tugevdatud meetmeid, mis vastavad finantskontode andmete automaatse vahetamise menetlusele, nagu seda soovitatakse 2014. aasta OECD ülemaailmses standardis.

Vastavalt nimetatud OECD standardile on täiendavate sätete eesmärk tagada, et vahetatav teave ei puudutaks üksnes intressi- ja dividenditulu, vaid et teavet vahetataks ka kontojääkide ja finantsvara müügist saadud tulu kohta. Samuti tuleb uue lepingu järgi nõudmise korral tagada tingimusteta teabevahetus vastavalt OECD ja ELi töö viimastele edusammudele selles valdkonnas.

Uue lepingu tulemusena saavad liikmesriikide ja San Marino maksuametid edaspidi:

– õigesti ja ühemõtteliselt identifitseerida asjaomaseid maksumaksjaid;

– hallata ja jõustada piiriüleste juhtumite korral oma maksuseadusi;

– hinnata, kui suure tõenäosusega on tegemist maksudest kõrvalehoidumisega;

– vältida mittevajalikke täiendavaid uurimisi.

Raportöör kiidab asjaomase lepingu täielikult heaks ja toetab seda.

EL ja San Marino on kokku leppinud, et lepingut hakatakse ajutiselt kohaldama juba alates 1. jaanuarist 2016, kuni mõlemad osapooled on lõpetanud oma vastavad sisemenetlused lepingu ametlikuks jõustumiseks, ja raportöör rõhutab tungivalt, et pärast seda tuleb leping sõlmida ja ratifitseerida niipea kui võimalik, et hoida üleminekuetappi nii lühikesena kui võimalik.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

10.9.2015

Vastuvõtmise kuupäev

3.2.2016

 

 

 

Õigusalane teave