Procedūra : 2015/0244(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0025/2016

Pateikti tekstai :

A8-0025/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0053

PRANEŠIMAS     *
PDF 563kWORD 76k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8–0025/2016

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2015) 0518),

–  atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir San Marino Respublikos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, projektą (13448/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą ir 8 dalies antrą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0370/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0025/2016),

1.  pritaria protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas, priėmimui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei San Marino Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga ir San Marinas 2015 m. gruodžio 8 d. pasirašė susitarimą dėl automatinio keitimosi finansinių sąskaitų informacija, siekdami gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atitiktį mokesčių srityje.

Šis susitarimas yra svarbus žingsnis šiuo metu vykstančioje kovoje su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, juo patobulinamas 2004 m. susitarimas, kuriuo buvo užtikrinama, kad San Marinas taikytų priemones, lygiavertes ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos priemonėms.

Pagal naująjį susitarimą nuo 2017 m. ES ir San Marinas automatiškai keisis informacija apie savo rezidentų finansines sąskaitas. Siekiama reaguoti į tuos atvejus, kai mokesčių mokėtojas bando nuslėpti kapitalą, kurį sudaro pajamos ar turtas, už kuriuos nebuvo sumokėti mokesčiai.

Susitarimu siekiama užtikrinti, kad San Marinas taikytų griežtesnes priemones, kurios yra lygiavertės ES teisinei tvarkai, patobulintai 2014 m. gruodžio mėn. (iš dalies keičiančiai Administracinio bendradarbiavimo direktyvą (DAC2)), ir kad laikytųsi automatinio keitimosi finansinių sąskaitų informacija procedūrų, kurios skatinamos įgyvendinant 2014 m. EBPO pasaulinį standartą.

Laikantis to EBPO standarto, kitomis nuostatomis siekiama užtikrinti, kad būtų keičiamasi ne tik informacija apie tokias pajamas kaip palūkanos ir dividendai, bet ir apie sąskaitų likučius ir finansinio turto pardavimo pajamas. Pagal naująjį susitarimą, atsižvelgiant į naujausią EBPO ir ES veiklos raidą šioje srityje, taip pat turi būti besąlygiškai keičiamasi prašoma pateikti informacija.

Dėl naujojo susitarimo mokesčių administratoriai valstybėse narėse ir San Marine galės:

– teisingai ir aiškiai nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus;

– administruoti savo mokesčių teisės aktus bei užtikrinti jų vykdymą tarpvalstybiniais atvejais;

– įvertinti mokesčių slėpimo veikos galimybę;

– išvengti nereikalingų tolesnių tyrimų.

Pranešėja palankiai vertina ir visapusiškai remia šį susitarimą.

ES ir San Marino Respublika susitarė, kad susitarimo preliminaraus taikymo pradžios data – 2016 m. sausio 1 d. (kol bus užbaigtos susitarimo šalių atitinkamos vidaus procedūros, reikalingos oficialiam susitarimo įsigaliojimui), ir pranešėja primygtinai ragina susitarimą sudaryti ir po to ratifikuoti kuo greičiau siekiant, kad pereinamasis laikotarpis būtų kuo trumpesnis.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.9.2015

Priėmimo data

3.2.2016

 

 

 

Teisinis pranešimas