Procedūra : 2015/0244(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0025/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0025/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0053

ZIŅOJUMS     *
PDF 554kWORD 76k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Cora van Nieuwenhuizen

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2015)0518),

–  ņemot vērā projektu grozījumu protokolam Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (13448/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu un 8. punkta otro daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0370/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0025/2016),

1.  apstiprina nolīguma noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Sanmarīno Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība un Sanmarīno 2015. gada 8. decembrī parakstīja nolīgumu par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu, lai uzlabotu starptautisko sadarbību un atbilstību nodokļu jomā.

Nolīgums ir svarīgs solis uz priekšu pašreizējos centienos apkarot krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ar to tiek atjaunināts 2004. gada nolīgums, kas nodrošināja to, ka Sanmarīno piemēro pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi ES direktīvai par nodokļu uzlikšanu uzkrājumu radītiem ienākumiem.

Saskaņā ar jauno nolīgumu ES un Sanmarīno, sākot no 2017. gada, automātiski apmainīsies ar informāciju par savu pastāvīgo iedzīvotāju finanšu kontiem. Mērķis ir novērst to, ka nodokļu maksātāji cenšas slēpt kapitālu, ko veido ienākumi vai aktīvi, par kuriem nav samaksāti nodokļi.

Nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka Sanmarīno piemēro pastiprinātus pasākumus, kas ir līdzvērtīgi ES tiesiskajam regulējumam, kuru atjaunināja 2014. gada decembrī (grozot direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC2)), un ka tā ievēro finanšu konta informācijas automātiskās apmaiņas procedūras, ko veicina ESAO 2014. gada globālie standarti.

Saskaņā ar šiem ESAO standartiem turpmāko noteikumu mērķis ir nodrošināt to, ka informācijas apmaiņa attiecas ne tikai uz ienākumiem, piemēram, procentiem un dividendēm, bet arī uz kontu bilancēm un ieņēmumiem no finanšu aktīvu pārdošanas. Jaunais nolīgums arī paredz beznosacījumu informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma saskaņā ar jaunākajām norisēm ESAO un ES darbu šajā jomā.

Jaunā nolīguma parakstīšanas rezultātā nodokļu iestādes dalībvalstīs un Sanmarīno varēs:

– pareizi un nepārprotami identificēt attiecīgos nodokļu maksātājus,

– pārvaldīt savus nodokļu jomas tiesību aktus un nodrošināt to izpildi pārrobežu situācijās,

– izvērtēt iespējamību, ka notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas,

– novērst nevajadzīgu turpmāko izmeklēšanu.

Referente atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta šo nolīgumu.

ES un Sanmarīno ir vienojušās par nolīguma piemērošanas sākuma provizorisko datumu, proti, 2016. gada 1. janvāri, kamēr nav pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai nolīgums varētu stāties spēkā oficiāli, un referente stingri mudina nolīgumu noslēgt un ratificēt pēc iespējas drīzāk, lai iespējami saīsinātu šo pārejas posmu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.9.2015

Pieņemšanas datums

3.2.2016

 

 

 

Juridisks paziņojums