Procedure : 2015/0244(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0025/2016

Ingediende teksten :

A8-0025/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0053

VERSLAG     *
PDF 342kWORD 70k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

(COM(2015)0518 – C8-0370/215 – 2015/0244(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

(COM(2015)0518 – C8-0370/215 – 2015/0244(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (COM(2015)0518),

–  gezien het ontwerp van wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (13448/2015),

–  gezien artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0370/215),

–  gezien artikel 59, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0025/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek San Marino.

TOELICHTING

De Europese Unie en San Marino hebben op 8 december 2015 een overeenkomst ondertekend inzake het automatisch uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen, bedoeld om de internationale belastingsamenwerking en -naleving te verbeteren.

De overeenkomst is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om belastingfraude en belastingontduiking aan te pakken en houdt een actualisering in van de overeenkomst uit 2004, waarmee werd gewaarborgd dat San Marino maatregelen van gelijke strekking toepaste als die welke zijn vervat in een EU-richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden.

In het kader van de nieuwe overeenkomst zullen de EU en San Marino vanaf 2017 automatisch gegevens uitwisselen over de financiële rekeningen van elkaars inwoners. Doel is situaties aan te pakken waarin een belastingplichtige tracht vermogen te verbergen dat inkomsten of activa vertegenwoordigt waarover geen belastingen zijn betaald.

De overeenkomst is erop gericht te waarborgen dat San Marino verscherpte maatregelen toepast van gelijke strekking als die welke zijn vervat in het in december 2014 geactualiseerde EU-rechtskader (wijziging van de richtlijn inzake administratieve medewerking, "DAC2") en dat San Marino voldoet aan de procedures voor de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen, zoals wordt bepleit in de mondiale OESO-norm uit 2014.

Overeenkomstig de OESO-norm moeten aanvullende bepalingen ervoor zorgen dat de uitgewisselde informatie niet alleen betrekking heeft op inkomsten als rente en dividenden, maar ook op saldi en opbrengsten uit de verkoop van financiële activa. In het kader van de nieuwe overeenkomst moet op verzoek ook onvoorwaardelijke uitwisseling van informatie plaatsvinden, overeenkomstig de recentste ontwikkelingen in de werkzaamheden van de OESO en de EU op dit gebied;

Als gevolg van de nieuwe overeenkomst zullen belastinginstanties in de lidstaten en in San Marino in staat zijn om:

- correct en ondubbelzinnig te bepalen om welke belastingplichtigen het gaat;

- hun belastingwetgeving in grensoverschrijdende situaties toe te passen en te handhaven;

- te beoordelen hoe waarschijnlijk belastingontduiking is;

- onnodig verder onderzoek te vermijden.

De rapporteur juicht de overeenkomst toe en geeft er zijn volledige steun aan.

De EU en San Marino zijn overeengekomen dat de overeenkomst voorlopig vanaf 1 januari 2016 wordt toegepast, in afwachting van de voltooiing van hun respectievelijke interne procedures voor de formele inwerkingtreding ervan. De rapporteur dringt er met klem op aan dat de overeenkomst zo snel mogelijk wordt gesloten en vervolgens geratificeerd, zodat de overgangsperiode tot een minimum beperkt blijft.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

10.9.2015

Datum goedkeuring

3.2.2016

 

 

 

Juridische mededeling