Postup : 2015/0244(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0025/2016

Predkladané texty :

A8-0025/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0053

SPRÁVA     *
PDF 503kWORD 76k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie

(COM(2015)0518– C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2015)0518),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie (13448/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0370/2015),

–  so zreteľom na článok 59, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0025/2016),

1.  schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Sanmarínskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia a San Maríno podpísali 8. decembra 2015 dohodu o automatickej výmene informácií o finančných účtoch, ktorej cieľom je zlepšovať medzinárodnú spoluprácu a dodržiavanie predpisov v oblasti daní.

Dohoda je významným krokom v úsilí, ktoré sa v súčasnosti vynakladá na obmedzenie daňových podvodov a daňových únikov, a dopĺňa dohodu z roku 2004, ktorou sa zabezpečilo, že San Maríno uplatňuje opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sa stanovujú v smernici EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor.

Na základe novej dohody si budú EÚ a San Maríno automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov, a to od roku 2017. Cieľom je riešiť situácie, keď sa daňovník snaží skryť kapitál v podobe príjmu alebo majetku, za ktorý nebola zaplatená daň.

Zámerom dohody je zabezpečiť, aby San Maríno uplatňovalo prísnejšie opatrenia rovnocenné s právnym rámcom EÚ, ktorý bol doplnený v decembri 2014 (ktorým sa zmenila smernica o administratívnej spolupráci, „DAC2“), a ktorý je v súlade s predpismi o automatickej výmene informácií o finančných účtoch, ktorú podporuje globálny štandard OECD z roku 2014.

V zhode so štandardom OECD majú ďalšie ustanovenia zabezpečiť, aby sa vymieňané informácie týkali nielen príjmov, ako sú úroky a dividendy, ale aj stavu na účtoch a výnosov z predaja finančných aktív. Na základe novej dohody sa tiež musí na požiadanie zabezpečiť bezpodmienečná výmena informácií v súlade s najnovším vývojom rozpracovania tejto oblasti v OECD a EÚ.

Výsledkom novej dohody bude schopnosť daňových správ v členských štátoch a San Maríne:

– správne a jednoznačne identifikovať príslušných daňovníkov;

– vykonávať a presadzovať svoje daňové zákony v cezhraničných situáciách;

– preskúmať pravdepodobnosť, že dochádza k daňovým únikom;

– vyhnúť sa ďalšiemu nepotrebnému vyšetrovaniu.

Spravodajca plne víta a podporuje návrh dohody.

EÚ a San Maríno sa dohodli, že dohoda sa začne predbežne vykonávať od 1. januára 2016 v závislosti od dokončenia vnútorných postupov na obidvoch stranách potrebných na jej vstup do platnosti, pričom spravodajca naliehavo vyzýva k uzavretiu a ratifikácii dohody v najskoršom možnom následnom termíne s cieľom skrátiť prechodné obdobie na minimum.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.9.2015

Dátum prijatia

3.2.2016

 

 

 

Právne oznámenie