Menettely : 2016/2013(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0029/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0029/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0057

MIETINTÖ     
PDF 385kWORD 103k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgia)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Tomáš Zdechovský

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgia)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0029/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Belgian viranomaiset jättivät hakemuksen EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden työntekijävähennysten vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus​) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Hainaut (BE32) ja Namur (BE35) Belgiassa; ottaa huomioon, että 412 irtisanotun työntekijän ja 100 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan Hainaut'n alueen alle 25-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että 144 näistä työntekijöistä irtisanottiin Roux'ssa (Hainaut) sijaitsevan AGC Europe SA:n tuotantolaitoksen lopettaessa toimintansa ja 268 Auvelais'ssa (Namurin alue) sijaitsevan Saint-Gobain Glass Beneluxin tuotantolaitoksen lopettaessa toimintansa;

E.  toteaa, että vaikka hakemus ei täytä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja tukikelpoisuuskriteereitä, sen jättäminen perustuu toimintakriteereihin, jotka mahdollistavat poikkeusmenettelyn poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja erityisesti EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohtaan irtisanottujen työntekijöiden tapauksessa sekä EGR-asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tapauksessa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 095 544 euroa eli 60 prosenttia 1 825 907 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 19. elokuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 20. tammikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  toteaa, että viime vuosina unionin kauppa lasituotteiden alalla on kärsinyt vakavista häiriöistä, ja korostaa, että vuosina 2000–2010 lasialan työllisyys koko Euroopassa väheni 32 prosenttia; huomauttaa, että lasinvalmistusperinteiltään vahvassa Valloniassa monet suuret yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin viime vuosina ja Namurin ja Hainaut'n lasialan työpaikat ovat vähentyneet 19 prosentilla vuosien 2007 ja 2012 välisenä aikana ja että vuonna 2013 Valloniassa hävisi 1 236 työpaikkaa ja vuonna 2014 hävisi 1 878 työpaikkaa;

4.  toteaa, että erityisesti Hainaut'n työmarkkinatilanne on vaikea, sillä työllisyysaste on 9,2 prosenttia alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo; toteaa, että näiden kahden alueen työmarkkinoita leimaa ammattitaidottoman työvoiman suhteettoman suuri osuus (noin 50 prosenttia työnhakijoista molemmilla alueilla on ilman toisen asteen koulutusta);

5.  toteaa, että vuonna 2013 Saint-Gobain Group oli pakotettu sulkemaan Valloniassa teollisuustuotannon puutteesta kärsivällä alueella jälleen yhden tehtaan, josta esitettiin hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, joka koski 257 irtisanomista samalla alalla; toteaa, että monet näiden kahden hakemuksen toimenpiteistä ovat samanlaisia;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että Belgian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen vähennetyille työntekijöille 10. syyskuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

7.  panee merkille, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan poikkeus liittyy tässä tapauksessa työntekijävähennysten määrään, joka ei ole merkittävästi alempi kuin 500 irtisanomisen kynnys; pitää myönteisenä, että hakemuksella on tarkoitus tukea sataa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta;

8.  toteaa, että Belgia suunnittelee seitsemänlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) tuki/opastus/tulkkaus, ii) työnhaun helpottaminen iii) integroitu koulutus, iv) kokemusten vaihto, v) yrityksen perustamistuki, vi) kollektiivisten hankkeiden tuki, vii) työnhaku- ja koulutusavustukset;

9.  pitää myönteisenä kollektiivisille hankkeille tarjottavaa tukea; kehottaa komissiota arvioimaan tämän tyyppistä toimenpidettä muissa hakemuksissa, jotta voidaan määritellä sen edut osallistujille;

10.  pitää myönteisenä, että hakemus sisältää toimenpiteitä, jotka on erityisesti tarkoitettu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten auttamiseen; toteaa, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjotaan seuraavia räätälöityjä palveluja: i) liikkuvuus ja opastus lisäkoulutukseen tai perehdyttävien tilaisuuksien seuraamiseen, ii) koulutus, iii) räätälöity osaamisen lisääminen ja iv) työnhaku- ja koulutusavustukset;

11.  pitää myönteisenä, että ehdotettujen toimenpiteiden osana myönnettävät avustukset ja kannustimet on rajattu 5,52 prosenttiin arvioiduista kokonaiskustannuksista;

12.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia, yrityksiä ja työvoimaviranomaisia;

13.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

14.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

15.  korostaa, että jos samalta maantieteelliseltä alueelta esitetään peräkkäisiä hakemuksia, komission olisi koottava ja analysoitava aikaisemmista hakemuksista saadut kokemukset ja varmistettava, että tämän analyysin mahdolliset johtopäätökset otetaan asianmukaisella tavalla huomioon uusien hakemusten tapauksessa;

16.  pyytää komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miltä aloilta työntekijät todennäköisesti löytävät työtä ja onko koulutustarjontaa mukautettu tuleviin talousnäkymiin ja työmarkkinoiden tarpeisiin alueilla, joihin irtisanomiset kohdistuivat;

17.  toteaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

18.  toistaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

20.  pyytää komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

21.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(4) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(6) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Belgia toimitti 19 päivänä elokuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen vuoksi, että työntekijöitä oli vähennetty ja työskentely lopetettu, jäljempänä ’työntekijävähennykset’, NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 23 (Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Hainaut (BE32) ja Namur (BE35) Belgiassa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgia on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 100:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgian hakemus voidaan kelpuuttaa, koska työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen.

(6)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 095 544 euroa rahoitustuen antamiseksi Belgian hakemuksen perusteella.

(7)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 095 544 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [hyväksymispäivästä](7).

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(8) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(9) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(10) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Hainaut-Namur Glass -yhtiötä koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 20. tammikuuta 2016 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 23 (Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla Hainaut'n (BE32) ja Namurin (BE35) NUTS(11) 2 -tason alueilla Belgiassa toimivista kahdesta yrityksestä vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on ensimmäinen vuoden 2016 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 1 095 544 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi. Sen kohteena on 412 vähennettyä työntekijää ja 100 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta.

Hakemus lähetettiin komissiolle 19. elokuuta 2015, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 28. lokakuuta 2015 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Belgian viranomaiset toteavat, että työntekijävähennyksiin johtivat Euroopan ja erityisesti Belgian lasiteollisuuden viime vuosien tapahtumat, joilla on ollut merkittävä vaikutus Vallonian lasintuotantoalaan. Vallonian vahva historiallinen perinne lasinvalmistuksessa on nyt uhattuna, sillä unionin sisäinen lasituotteiden kauppa on mullistusten kourissa, Aasian tuotannossa on ylikapasiteettia ja Euroopan tuotantokustannukset ovat korkeita, puhumattakaan tiukemmista ympäristönormeista.

Irtisanotuille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seitsemänlaisista toimenpiteistä: i) tuki/opastus/tulkkaus, ii) työnhaun helpottaminen iii) integroitu koulutus, iv) kokemusten vaihto, v) yrityksen perustamistuki, vi) kollektiivisten hankkeiden tuki, vii) työnhaku- ja koulutusavustukset. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten räätälöityihin palveluihin kuuluvat i) liikkuvuus ja opastus lisäkoulutukseen tai perehdyttävien tilaisuuksien seuraamiseen, ii) koulutus, iii) räätälöity osaamisen lisääminen ja iv) työnhaku- ja koulutusavustukset.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Belgian viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista seikoista:

–  Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

–  Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

–  Työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti.

–  Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

–  Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia.

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Belgia on ilmoittanut komissiolle, että kansalliset ennakkomaksut tai yhteisrahoitus rahoitetaan Vallonian julkisten työvoimapalveluiden ja Vallonian alueen toimesta.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 1 095 544 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (40 02 43) EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä ensimmäinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/jb D(2016)3679

M. Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia:  Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass, Belgia(COM(2016)0001 final)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  ottaa huomioon, että tämä hakemus tehtiin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 2 kohdan perusteella sen jälkeen, kun 412 työntekijää irtisanottiin AGS Glass -yhtiöstä (144 työntekijää) ja Saint-Gobain Glass -yhtiöstä (268 työntekijää) NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus​) luokitellulla toimialalla Hainaut'n (BE32) ja Namurin (BE35) NUTS 2 -tason alueilla viitejaksolla 31. elokuuta 2014–31. toukokuuta 2015; ottaa huomioon, että hakemus koskee lisäksi sataa työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta;

B)  ottaa huomioon, että osoittaakseen irtisanomisten yhteyden globalisoitumisesta aiheutuviin maailmankaupan rakenteiden merkittäviin muutoksiin Belgia esittää, että viime vuosina lasituotteiden kysyntä Euroopassa on taantunut ja tuonti merkittävästi lisääntynyt, mikä on aiheuttanut vakavia häiriöitä lasituotteiden kaupassa Euroopan unionissa; ottaa huomioon, että Aasian tuotannon ylikapasiteetti on johtanut hintojen laskupaineisiin Euroopassa; ottaa huomioon, että vuosina 2000–2010 koko lasialan työllisyys heikkeni Euroopassa 32 prosenttia (tämä koski erityisesti Saksaa, Puolaa, Ranskaa ja Belgiaa);

C)  ottaa huomioon, että etupäässä kiinalaisten ja japanilaisten tuottajien vahvan kilpailun vuoksi Valloniassa suljettiin vuonna 2014 kaksi tuotantolaitosta (joiden omistajat olivat AGC Europa SA ja Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  ottaa huomioon, että suuri enemmistö (97,82 prosenttia) toimenpiteiden kohteeksi joutuneista työntekijöistä on miehiä ja 2,18 prosenttia naisia; ottaa huomioon, että 71,12 prosenttia työntekijöistä on 30–54-vuotiaita ja 23,54 prosenttia 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  panee merkille, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan poikkeus liittyy tässä tapauksessa irtisanottujen määrään, joka ei ole merkittävästi alempi kuin 500 irtisanomisen kynnys; pitää myönteisenä, että hakemuksella pyritään lisäksi tukemaan sataa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta;

3.  toteaa, että hakemus esitetään tapauksen EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit jälkeen, missä yhteydessä Belgia esitti aikaisemman hakemuksen, joka koski 257 irtisanomista samalla alalla; toteaa, että monet näiden kahden hakemuksen toimenpiteistä ovat samanlaisia;

4.  pitää myönteisenä kollektiivisille hankkeille tarjottavaa tukea; kehottaa komissiota arvioimaan tämän tyyppistä toimenpidettä muissa hakemuksissa, jotta voidaan määritellä sen edut osallistujille;

5.  korostaa, että jos samalta maantieteelliseltä alueelta esitetään peräkkäisiä hakemuksia, komission olisi koottava ja analysoitava aikaisemmista hakemuksista saadut kokemukset ja varmistettava, että mahdolliset johtopäätökset otetaan asianmukaisella tavalla huomioon uusien hakemusten tapauksessa;

6.  pitää myönteisenä, että hakemus sisältää toimenpiteitä, jotka on erityisesti tarkoitettu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten auttamiseen;

7.  pitää myönteisenä, että ehdotettujen toimenpiteiden osana myönnettävät avustukset ja kannustimet on rajattu 5,52 prosenttiin arvioiduista kokonaiskustannuksista;

8.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Thomas HÄNDEL

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Arvoisa puheenjohtaja

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 18. helmikuuta 2016.

  Ehdotuksessa COM(2016)0001 final esitetään 1 095 544 euron aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, joilla helpotetaan 412 työntekijän paluuta työelämään sen jälkeen, kun heidät on irtisanottu muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen toimialalta NUTS 2 -tasoisilla Hainaut'n (B32) ja Namurin (B35) alueilla Belgiassa.

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

18.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

Parlamentti lisää päivämäärän ennen kuin päätös julkaistaan EUVL:ssä.

(8)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(10)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)

Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).

Oikeudellinen huomautus