Διαδικασία : 2015/2330(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0059

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 820kWORD 239k
22.2.2016
PE 573.167v02-00 A8-0031/2016

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

(2015/2330(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Sofia Ribeiro

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

(2015/2330(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της ΣΕΕ και το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 148, 152 και 153 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, στο οποίο ορίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 – Ενίσχυση της ανάκαμψης και προώθηση της σύγκλισης» (COM(2015)0690),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016» (COM(2015)0691),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0692),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0700),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2015)0098), και το νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015(1)για το θέμα αυτό,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2014 για αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας (COM(2014)0215),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (C(2013)778)

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» και την επακόλουθη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2016-2019, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα στην απασχόληση και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών,

  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,

  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων της 22ας Ιουνίου 2015 με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη (13414/15 SOC 614 EMPL 404),

  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, με τίτλο «Επαρκής κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση O-000121/2015 - B81102/2015 προς το Συμβούλιο, και το σχετικό ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 επί συστάσεως του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(6),

  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015»’(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την απασχόληση των νέων(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(11),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους(12),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(13),

  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(14),

  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2015),

  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Πρόγραμμα της ΕΕ: Εγγυήσεις για τη Νεολαία»: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»(15),

  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Eurostat του Απριλίου 2015 σχετικά με την ανεργία στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, του Μαρτίου 2015(16),

  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Τάσεις της εισοδηματικής ανισότητας και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη),

  έχοντας υπόψη την πέμπτη και την έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας 2010 και 2015)(17),

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της16ης Φεβρουαρίου 2016) σχετικά με το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο,

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με «Αλλαγές στους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών στον απόηχο της κρίσης και του νέου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ»,

  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0031/2016),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται αργά, όχι όμως με ρυθμό ικανό να αναχαιτίσει την ανεργία και τη φτώχεια, παρά την εφαρμογή ορισμένων υποστηρικτικών μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η ανεργία εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, πλήττοντας επί του παρόντος το 9,9 % των ενεργών πολιτών, ήτοι 23 εκατομμύρια Ευρωπαίους, εκ των οποίων οι μισοί είναι μακροχρόνια άνεργοι, με ένα ποσοστό άνω του 10 % στη ζώνη του ευρώ, επίπεδα πολύ ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή δείχνει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές μικροοικονομικές συνθήκες καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω κοινωνικά δίκαιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο κοινωνικός αντίκτυπος των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί πριν από την εφαρμογή τους·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη έχει εισέλθει στο τρίτο έτος της, με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2 % το 2016 στην ΕΕ των 28 και 1,8 % στη ζώνη του ευρώ, αλλά παραμένει άνιση μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών και οφείλεται εν μέρει σε έκτακτους παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών της ενέργειας, που συμβάλλουν στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης, σε περιπτώσεις που έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· ότι αυτό αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη προκειμένου να γίνει πιο βιώσιμη μεσοπρόθεσμα, ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση στην ΕΕ των 28 βελτιώνεται και το έλλειμμα του γενικού προϋπολογισμού μειώθηκε από 4,5% το 2011 σε 2,5% το 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(18), ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημεία απόκλισης εντός και μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα και ότι οι κοινωνικές εξελίξεις εξακολουθούν να υποδηλώνουν περαιτέρω αποκλίσεις σε όλη την ΕΕ που εμποδίζουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ισότητας και επενδύσεων στους ανθρώπους έχουν καλύτερα αποτελέσματα από άποψη ανάπτυξης και ανθεκτικότητας της απασχόλησης·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της νεανικής ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται σε 22,6 % και ότι το 2014 το ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) ανήλθε στο 12,3 % με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και της απώλειας δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου· ότι αυτό συμβάλλει στην έλλειψη ατομικής αυτονομίας και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων τη φέρουν τα κράτη μέλη μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 0,8 % και στην ζώνη του ευρώ κατά 0,4%, υπάρχουν ωστόσο σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών, σε πέντε εκ των οποίων μειώθηκαν τα ποσοστά απασχόλησης κατά τουλάχιστον πέντε ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2009 και του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων αυξήθηκε με τον ίδιο περίπου ρυθμό με την απασχόληση και από το 2013 η αύξηση της συνολικής απασχόλησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αν και τα ποσοστά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα ανεργίας και οι κοινωνικές συνέπειές της διαφέρουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι είτε εγγράφονται σε συμπληρωματικές πτυχιακές σπουδές σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από την ανεργία, είτε εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προς αναζήτηση εργασίας σε άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στις εθνικές στατιστικές σχετικά με την ανεργία των νέων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (63,5 % τον Μάιο του 2015) υπολείπεται κατά πολύ του 75 % που αποτελεί πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ότι το ποσοστό μερικής απασχόλησης των γυναικών παραμένει υψηλό καθώς ανέρχεται σε 32,2 % σε σύγκριση με ποσοστό 8,8 % των ανδρών, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη μεμονωμένες ελεύθερες επιλογές και ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτών των διαφορών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για τις γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω της ανεργίας είναι τεράστια και ότι το συνολικό κόστος της ανεργίας των νέων έχει υπολογιστεί σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, η ανεργία, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική σύγκλιση και τελικά παρεμποδίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 περίπου το 5 % του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ των 28 έμεινε χωρίς εργασία για περισσότερο από έναν χρόνο και το 3,1 % για περισσότερα από δύο χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι μισοί από τους εργαζομένους μεταξύ 55 και 65 ετών απασχολούνται, και ότι η μακροχρόνια ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τις νεότερες και τις μεγαλύτερες σε ηλικία ομάδες πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση εις βάρος των μακροχρόνια ανέργων που αναζητούν εργασία είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένη: λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρακτικές βασίζονται στον ψυχολογικό στιγματισμό που συνδέεται με την ανεργία, και οι εργοδότες μπορεί να θεωρούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους υποψηφίους ως λιγότερο ικανούς και λιγότερο κατάλληλους για την απασχόληση από τους υποψηφίους που είναι εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη οι εργοδότες να εκπαιδεύσουν τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ξεπεράσουν πιθανές προκαταλήψεις κατά των ανέργων και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και να εστιάζουν στα προσόντα και την εμπειρία παρά στο υφιστάμενο καθεστώς απασχόλησης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % περίπου των ενεργών πολιτών στην ΕΕ διαθέτει μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και το 40% του πληθυσμού της ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των νέων, κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, εκ των οποίων οι 900 000 περίπου είναι στον ψηφιακό τομέα, και το 39 % των εταιρειών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, μολονότι η έρευνα δείχνει ότι οι εταιρείες που αδυνατούν να βρουν εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες είναι συχνά εκείνες που δεν επιθυμούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν διέθετε ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών λόγων για τους οποίους οι νέοι οδηγούνται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν τα βαθύτερα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και συνιστά στα κράτη μέλη να επαναφέρουν τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε επίπεδα που να καθιστούν δυνατή την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζόμενους τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα, ενισχύει το κοινωνικό ντάμπιγκ, και έχει σοβαρές δημοσιονομικές προεκτάσεις εφόσον έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την παραγωγικότητα και την ποιότητα εργασίας, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στη δια βίου μάθηση, έρχεται σε αντίθεση με ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διευρύνοντας, μεταξύ άλλων, το χάσμα μεταξύ συντάξεων, και επηρεάζει επίσης την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε μερικά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ούτως ώστε να μετατραπεί η αδήλωτη εργασία σε δηλωμένη εργασία·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυπες ή μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης δεν αποτελούν από μόνες τους επισφαλή απασχόληση και ότι εντοπίζονται κατά κύριο λόγο όταν συνάπτονται αντίστοιχες συμβάσεις, παρόλο που οι συμβάσεις αυτές αποτελούν τη μειονότητα των υφιστάμενων σχέσεων απασχόλησης(20)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια αποτελεί άλλο ένα στοιχείο της επισφάλειας και περιλαμβάνει την εργασιακή ανασφάλεια, την ανεπάρκεια εισοδήματος, την έλλειψη προστασίας από την απόλυση και άγνωστη διάρκεια απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των συμβάσεων αυτού του είδους σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να αποφευχθεί η ανάρμοστη χρήση αυτών των συμβάσεων, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο επαρκής και αποτελεσματικός μηχανισμός επιθεώρησης της εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ποιοτική απασχόληση που παρέχει επαρκές εισόδημα και οικονομική ασφάλεια στις οικογένειες·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους της «Ευρώπης 2020» αφορά τη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, 123 περίπου εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας αυξήθηκε κατά την περίοδο 2009-2012, ωστόσο η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί αν ληφθούν υπόψη οι αριθμοί το 2013 και το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 32.2 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας άνω των 16 ετών το 2012 ήταν εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της «Ευρώπης 2020» δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να αναθεωρηθεί άμεσα η στρατηγική·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 65 και άνω σε σχέση με τα άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 64 προβλέπεται να αυξηθεί από 27,8 % σε 50,1 % έως το 2060 ενώ η συνολική αναλογία της οικονομικής εξάρτησης13 αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω του 120 % έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, για να αυξηθεί στη συνέχεια σε επίπεδα άνω του 140 % έως το 2060· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παράγοντες, καθώς και άλλες δημογραφικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πυκνότητα του πληθυσμού ή η διασπορά, υπογραμμίζουν την ανάγκη να θεσπίσουν οι δημόσιες αρχές ολοκληρωμένες και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές με στόχο την αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων, τη διευκόλυνση υψηλών ποσοστών ποιοτικής απασχόλησης, και την προώθηση της επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της ενεργού γήρανσης, να προβούν σε κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήματα συνταξιοδότησης και να εξασφαλίσουν την επάρκεια και την καταλληλότητα του πρώτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ παραμένει σημαντικό, στο 40 %, και αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε σχέση με την πλήρη και τη μερική απασχόληση, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και τις πιο σύντομες σταδιοδρομίες των γυναικών·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος αριθμός εξαρτώμενων ηλικιωμένων έχει και θα έχει όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας, και στην ανάγκη διάθεσης πόρων για επίσημη και ανεπίσημη περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η κατάσταση των άτυπων φροντιστών που αποτελούν τεράστιο πόρο για την κοινωνία·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, περιορίζοντας την ισχύ των οικονομιών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευρυνθούν τα περιθώρια δράσης των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διεξοδική συζήτηση για την αντιμετώπιση του χρέους στην ΕΕ·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τρέχουσας τάσης, τα επόμενα 10-15 χρόνια, το 90 % της παγκόσμιας ανάπτυξης θα προέρχεται από χώρες εκτός της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η διαμόρφωση και η προώθηση στρατηγικών πραγματικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή καινοτόμες πολιτικές για τη βιομηχανία και την αγορά προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα εντός της ΕΕ και σε παγκόσμια κλίμακα και, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργηθούν ευκαιρίες για βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς απασχόληση·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 20% των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη·

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει ήδη εγκρίνει 69 έργα σε 18 χώρες και έχει υπογράψει 56 πράξεις (με τη συνολική χρηματοδότηση στα πλαίσια του εν λόγω ταμείου να ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου), καθώς και ότι η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας περίπου 71 000 ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή χρηματοδότησης για κοινωνικές υποδομές όπως παιδική μέριμνα, ούτως ώστε να τηρούνται οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις της Βαρκελώνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κυρίως μεγάλα έργα υποδομών, ενώ οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις συνήθως αποκλείονται από αυτή τη χρηματοδότηση παρά τη σπουδαιότητά τους ως ακρογωνιαίου λίθου της ευρωπαϊκής οικονομίας και φορέα δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρηματικές δραστηριότητες (το 10 % του συνόλου της ΕΕ) και απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια άτομα, τα οποία αντιστοιχούν στο 6,5 % των εργαζομένων της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που περιορίζουν τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας σε αυτές τις περιοχές κυμαίνονται από 15 % έως 32,4 %·

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,9 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ασκούν τώρα το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 1,1 εκατομμύρια διασυνοριακοί ή μεθοριακοί εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων στην Ευρώπη απαιτεί αλληλεγγύη και πιο ισορροπημένες και αυξημένες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ό, τι αφορά τα μέτρα ένταξης, όπως η κοινωνική αρωγή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για το άσυλο και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις και στρατηγικές για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των προσφύγων στην κοινωνία·

Επένδυση στους ανθρώπους

1.   τονίζει ότι η ανάγκη της επένδυσης στην κοινωνική ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνον ένα μέσο με το οποίο διασφαλίζεται η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισης αλλά πρέπει παράλληλα να αποτελεί και από μόνη της επιμέρους στόχο· τονίζει συνεπώς την σημασία των δεικτών σχετικά με την ποιότητα της απασχόλησης, της φτώχειας και της ανισότητας εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής για επενδύσεις σε υπηρεσίες όπως στεγαστική στήριξη, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, παιδικής μέριμνας και αποκατάστασης· υπογραμμίζει ότι η οικονομική και κοινωνική συνοχή πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος όλων των πολιτικών της ΕΕ και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί μια πιο περίπλοκη και αντικειμενική αξιολόγηση με βάση την ποικιλομορφία των κρατών μελών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους·

2.   επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι, στο πλαίσιο των νέων εθνικών προγραμμάτων σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς επίσης ότι στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) προστίθενται τρεις δείκτες απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης, νεανική ανεργία και μακροχρόνια ανεργία)· τονίζει ότι οι εν λόγω δείκτες πρέπει να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τους υφιστάμενους δείκτες, ούτως ώστε να μπορούν να κινητοποιούν αναλύσεις σε βάθος στα οικεία κράτη μέλη και να εξασφαλίζουν την περαιτέρω ανάλυση των εσωτερικών τους ανισορροπιών, με προτάσεις οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθησή τους·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενέργεια της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, να θέσει την κοινωνική δικαιοσύνη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης· υπογραμμίζει τα επιτεύγματα της ΕΕ στον τομέα της σύγκλισης μέσω της δημιουργίας της ΟΝΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να δώσουν ώθηση στην κοινωνική σύγκλιση της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει και να ποσοτικοποιήσει την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την απασχόληση όσο και τις κοινωνικές πολιτικές, μέσω της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 2016 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

4.  υπενθυμίζει ότι η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς απασχόληση συνιστά πολύ σημαντικό πυλώνα της κοινωνικής δικαιοσύνης, προωθώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια για όλους· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και η προώθηση της ανάπτυξης πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών των κρατών μελών και της ΕΕ, ιδίως για τους νέους και την γενιά των ατόμων ηλικίας 55 και άνω, ως ένα μέσο για την οικοδόμηση πιο βιώσιμων κοινωνικών οικονομιών στην ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές για την απασχόληση των νέων αντιστοιχίζοντας τις πολιτικές αυτές στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

5.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, σε επίπεδο κρατών μελών, μορφές συνεργασίας με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, συμπεριλαβανομένων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξατομικευμένες υπηρεσίες, την κοινωνία των πολιτών και κοινωνικούς εταίρους, επί τη βάσει ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών και με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, και τη στήριξη της πρόσβασης στην απασχόληση και της διατήρησής της στην ανοικτή αγορά εργασίας για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη, ιδίως μέσω εναλλασσόμενης κατάρτισης· προτρέπει τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν εκ των προτέρων όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στους πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν την νοοτροπία της επιχειρηματικότητας και τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας στα προγράμματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε επίπεδο κρατών μελών, ευρύτερη επενδυτική στρατηγική για τον πλήρη κύκλο εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς δια βίου μάθησης, μάθησης βάσει εργασίας και μάθησης στο χώρο εργασίας καθώς και τυπικής και μη τυπικής μάθησης·

6.   επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές προσπάθειες επικεντρώνονται πρωτίστως στο νεότερο τμήμα του εργατικού δυναμικού, αλλά ότι πολλά κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ευρύτερη έμφαση στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση, ιδίως στις ψηφιακές δεξιότητες, απειλούν την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και την απασχολησιμότητα του εργατικού της δυναμικού· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ευρεία εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε επίπεδο κρατών μελών, ευρύτερη επενδυτική στρατηγική για τον πλήρη κύκλο εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς δια βίου μάθησης, μάθησης βάσει εργασίας και μάθησης στο χώρο εργασίας, εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και τυπικής και μη τυπικής μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να βελτιωθεί η εκπαίδευση ενηλίκων προκειμένου να ανταποκρίνεται στη δημογραφική αλλαγή κατά τρόπον ώστε να προσαρμοσθούν καλύτερα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια του Erasmus+ που είναι διαθέσιμα για τις μαθητείες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ελκυστικότητα αυτού του είδους κατάρτισης·

7.   υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στα άτομα το νωρίτερο δυνατόν στον κύκλο ζωής προκειμένου να μειωθεί η ανισότητα και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε νεαρή ηλικία· ζητεί συνεπώς πρόσβαση σε ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία για όλα τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη·

8.   υπενθυμίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα όσον αφορά τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων και ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας για να αναλάβουν ευθύνες παροχής φροντίδας· τονίζει επομένως τη σημασία της δημιουργίας ενός συστήματος επικύρωσης για μη τυπικές και άτυπες μορφές γνώσεων και εμπειριών, ιδίως για τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκομίζονται με εθελοντικές δραστηριότητες· είναι της άποψης ότι η συνεπής πιστοποίηση και η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων θα συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και των νέων που αναζητούν εργασία· εμμένει στην υλοποίηση της προσέγγισης σχετικά με το πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση προς ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα που θα αναγνωρίζει την τυπική αλλά και τη μη τυπική και άτυπη μάθηση προκειμένου να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η κοινωνική ένταξη και θα δίνει ευκαιρίες απασχόλησης στις πιο ευπαθείς ομάδες·

9.   επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναβαθμίσει τις εγγυήσεις για τη νεολαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τονίζει τη σημασία τους για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· εκφράζει, ωστόσο, την λύπη του για το γεγονός ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία δεν έχουν υλοποιηθεί αποτελεσματικά σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, τόσο βασικές όσο και εξατομικευμένες υπηρεσίες στήριξης· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις εγγυήσεις για τη νεολαία των νέων που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια· προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη στοχευμένη αναθεώρηση της «εγγύησης για τη νεολαία» και των χρηματοδοτικών της μέσων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· εκτιμά ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο όσον αφορά την εστίαση της προσοχής των κρατών μελών στην ανάγκη δράσης και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους πλέον κατάλληλους τρόπους καταπολέμησης της ανεργίας των νέων·

10.   επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εφαρμοστεί εξατομικευμένη προσέγγιση έναντι των μακροχρόνια ανέργων, εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για τη σοβαρή κατάσταση των άνω των 12 εκατομμυρίων μακροχρόνια ανέργων στην Ευρώπη· θεωρεί ότι για την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης θα πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων και να κινητοποιηθούν συμμετέχοντες με το εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι απαραίτητο για να είναι σε θέση να προσανατολίζουν τους ανέργους υποδεικνύοντάς τους τρόπους προκειμένου να υπερβούν τα πιθανά κενά στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση· ζητεί να χορηγηθεί επαρκής στήριξη στα άτομα που αναζητούν εργασία υπό μορφή παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ενδεχόμενες ελλείψεις· τονίζει ότι οι διαδικασίες επαγγελματικού αναπροσανατολισμού απαιτούν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους που πρέπει να διατεθούν σε ανέργους όλων των ηλικιών, και ότι για να είναι αποτελεσματικές οι ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση πρέπει να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους εργοδότες καθώς και για τους μακροχρόνια ανέργους·

11.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων έχει καίρια σημασία για την αυτοπεποίθηση, την καλή τους κατάσταση και τη μελλοντική τους εξέλιξη, είναι το μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η κοινωνική κατάσταση των πολιτών αυτών και οι ανάγκες τους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το 12,7% των ατόμων σε ηλικία εργασίας είναι φτωχοί εργαζόμενοι (σύμφωνα με στοιχεία του 2014, ποσοστό που αυξήθηκε από το 11% του 2009), έτσι ώστε να είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενεργού ένταξης και κοινωνικής επένδυσης· καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και δράσεις για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους και τους αναζητούντες εργασία σε όλες τις ηλικίες, και να λάβει το ταχύτερο δυνατόν μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ και την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων, όπου είναι δυνατόν, όπως συνέβη στην περίπτωση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

12. τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζουν ενεργά τον αυξανόμενο αριθμό των αστέγων, ατόμων που επί του παρόντος δεν καλύπτονται από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τον στόχο φτώχειας της ΕΕ, αλλά αντιπροσωπεύουν μια ανησυχητική κοινωνική πραγματικότητα που πλήττει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο(21)·

13.   τονίζει την ανάγκη να δοθεί γρήγορη και αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες των ανέργων ηλικίας 55·και άνω· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν λύσεις ευέλικτης απασχόλησης για αυτή την ομάδα (συμπεριλαμβανομένων θέσεων μερικής και προσωρινής απασχόλησης) που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι δεν θα εγκαταλείψουν πρόωρα τον κόσμο της εργασίας· τονίζει το σημαντικό ρόλο των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στο χώρο εργασίας για τη μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών τους στους νεότερους εργαζομένους, λ.χ. επιδιώκοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες κατάρτισης στο χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 55+ δεν θα βρεθούν χωρίς απασχόληση·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό και υπεύθυνο τρόπο

14.   σημειώνει ότι η ΕΕ συνολικά και πολλά από τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα· εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής που επικεντρώνονται στις περικοπές των δαπανών, και τονίζει ότι οι οικονομικές πολιτικές πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ· τονίζει την ανάγκη να εξακολουθήσει η έμφαση που δίδεται στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στις από οικονομική και κοινωνική άποψη ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τις ανισότητες, και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση (λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του χρέους, τον οικονομικό κύκλο και το κενό επενδύσεων), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών δημοσίων εσόδων, μέσω της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία για μεγαλύτερη συνοχή και κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές προωθούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και κοινωνική πρόοδο καθώς και την τόνωση των επενδύσεων που θα εξασφαλίζουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· τονίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα επιτευχθούν μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα σε κατάλληλη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου μάθηση στα πλαίσια κοινής στρατηγικής· εμμένει στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές για την αγορά εργασίας·

15. τονίζει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και σε δίκαιη κατανομή του πλούτου - μοντέλο που διασφαλίζει ισότητα και κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών·

16.   υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης και προστασίας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου η ανταγωνιστικότητα και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη τονώνει την ανταγωνιστικότητα· τονίζει, επίσης, την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών προβληματισμών και της ανάγκης να διασφαλιστεί αποτελεσματική δημοσιονομική εξυγίανση, βιώσιμη οικονομία, πραγματική κοινωνική συνοχή και αυξημένη κοινωνική προστασία· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την προσέγγισή της όσον αφορά την αφερεγγυότητα και την επιχειρηματική αποτυχία(22) και να βελτιώσει τα συστήματα αναδιάρθρωσης του χρέους και δεύτερης ευκαιρίας·

17.   τονίζει ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης πρέπει να αξιολογείται με συνεπέστερο τρόπο η εξέλιξη της ανισότητας στην Ευρώπη μέσω οικονομικών δεικτών, όπως οι δείκτες Gini και Palma·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην Πλατφόρμα αδήλωτης εργασίας και να συνεχίσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, εικονικών εταιρειών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, καθώς αυτές θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ποιότητα της εργασίας και την πρόσβαση των εργαζομένων στα συστήματα κοινωνικής προστασίας όσο και τα εθνικά δημόσια οικονομικά, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους να μετατρέψουν την αδήλωτη εργασία σε δηλωμένη εργασία και να εξοπλίσουν επαρκώς τις επιθεωρήσεις εργασίας, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς επιθεώρησης εργασίας και να σχεδιάσουν μέτρα που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να στραφούν από την γκρίζα στην επίσημη οικονομία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε καθεστώτα προστασίας της απασχόλησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιβάλουν φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον βαθμό σταθερότητας και την ποιότητα των διαφόρων μορφών σχέσεων απασχόλησης, ως ένα από τα κίνητρα για σταθερές συμβάσεις εργασίας·

19.   θεωρεί ότι αυτή η μισθολογική διασπορά αυξάνει τις ανισότητες και ζημιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα αύξησης του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της θέσης των εργαζομένων στο πλαίσιο των συστημάτων καθορισμού των μισθών με στόχο τη μείωση της μισθολογικής διασποράς· πιστεύει ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με σκοπό την υποστήριξη της συνολικής ζήτησης και της οικονομικής ανάκαμψης, τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων·

20. φρονεί πως η ευελιξία με ασφάλεια συμβάλλει στην αποτροπή του κατακερματισμού της εργασίας και στην προώθηση της διατήρησης της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, αλλά ανησυχεί που η ευελιξία με ασφάλεια δεν έχει τύχει επαρκούς εφαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν, όπου κριθεί σκόπιμο, την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των προτύπων κοινωνικής ασφάλισης κατά την εφαρμογή του μοντέλου της ευελιξίας με ασφάλεια, καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν την εθνική νομοθεσία τους για την προστασία της απασχόλησης προκειμένου να προωθήσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην απασχόληση και ασφάλεια κατά την εναλλαγή θέσεων εργασίας μέσω, επίσης, της ενίσχυσης και της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, κατά περίπτωση, καθώς και την πρόσβαση των εργαζομένων σε κοινωνική ασφάλιση και δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας· πολλά κράτη μέλη προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις που έδωσαν ορατά θετικά αποτελέσματα π.χ. στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, εκφράζει τη λύπη του όμως που σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις ευνόησαν την ευελιξία σε βάρος της ασφάλειας, με αποτέλεσμα την αύξηση της επισφάλειας και τη μη προστασία της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την παρακολούθηση της κατάχρησης της πρακτικής των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και άλλων άτυπων συμβάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

21.   καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη συνολική εξέλιξη των εισοδημάτων των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και το ελάχιστο εισόδημα, κατά περίπτωση, χωρίς να παραβλέπουν την ανάπτυξη της παραγωγικότητας με βιώσιμο και σταθερό τρόπο ο οποίος να μην να υπονομεύει τις δικές τους αρμοδιότητες·

22. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση έχουν σημειώσει από το 2010 πτώση ύψους 3,2 %(23), με μειώσεις τα τελευταία χρόνια σε έντεκα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (2013)· τονίζει ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να εστιάζουν στα προγράμματα σπουδών των μαθητών και στον δημόσιο τομέα·

23.   τονίζει πως στο σημερινό πλαίσιο είναι σημαντική η χάραξη ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

24.   επισημαίνει την ανάγκη ενστερνισμού της μετάβασης προς την ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της κατάρτισης καθώς και των νέων μορφών απασχόλησης·

25.   καλεί τα κράτη μέλη να στρέψουν σταδιακά τη φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες πηγές για να μην εμποδίζει αυτή ούτε τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, ιδίως των χαμηλόμισθων εργαζομένων, ούτε τη συνολική ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων και η επαρκής χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φορολογικούς κανόνες που να δημιουργούν κίνητρα υπέρ της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους καθώς και για τη γενιά άνω των 55 ετών, προκειμένου να αξιοποιηθεί η επαγγελματική τους εμπειρία και να διασφαλιστεί η μεταφορά της τεχνογνωσίας τους, αλλά και να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας εντός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μειώσουν τη γραφειοκρατία προκειμένου να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα των νέων·

26.  ζητεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης η σημασία των εισοδηματικών πολιτικών συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, των δεικτών εισοδήματος και της φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και να αναστραφούν οι τάσεις ανισότητας·

27.   καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και αυξήσουν τις επενδύσεις στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να εγγυηθούν τις επιδόσεις τους ως προς την αντιμετώπιση και πρόληψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους ενόψει των αναμενόμενων δημογραφικών, οικονομικών και νέων κοινωνικών προκλήσεων, αλλά και να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών των κρατών μελών σε καιρούς κρίσης· τονίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας υψηλής ποιότητας και οι κοινωνικές επενδύσεις είναι άκρως σημαντικά εάν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει το κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ήτοι εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και παραγωγικές εταιρείες·

28.  σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την οργάνωση των ιδίων συστημάτων συνταξιοδότησης καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ρόλο εκάστου των τριών πυλώνων του συνταξιοδοτικού συστήματος στα επί μέρους κράτη μέλη· φρονεί ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι του φαινομένου της φτώχειας στην τρίτη ηλικία και ότι για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή πολιτικών που θα διασφαλίζουν έναν ισχυρό, βιώσιμο και κατάλληλο πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και να προωθήσουν με πιο ενεργό τρόπο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων, να προωθήσουν φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές που να ενισχύουν τη φροντίδα άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και την ικανότητα των γονέων, όπως η επαρκής άδεια μητρότητας και πατρότητας και η πρόσβαση σε προσιτές οικονομικά υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των παιδιών, οι οποίες θα επιτρέπουν στους φέροντες ευθύνες φροντίδας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτυγχάνουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν για ποιο λόγο διατηρούνται τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στην ΕΕ και να φροντίσουν να εφαρμόσουν ευνοϊκότερη φορολογική διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στο εκάστοτε νοικοκυριό· καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν βοήθεια στις οικογένειες όχι μόνο μέσω οικονομικής στήριξης αλλά και με υπηρεσίες·

30.  σημειώνει ότι η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού ή η υψηλή διασπορά του πληθυσμού αυξάνουν σημαντικά το κόστος της παροχής δημόσιων υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα αίτια και τις συνέπειες του φαινομένου αυτού κατά την ανάλυση των επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής και του αντίκτυπού της στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

31.  τονίζει το γεγονός ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ πρέπει να επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων επενδύσεων στους τομείς στους οποίους έχει ατονήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών αντί να υποκαθιστούν επενδύσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού ή να επικεντρώνονται σε ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως· ζητεί για άλλη μια φορά να αναγνωρισθεί η σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και των λοιπών κοινωνικών επενδύσεων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική φροντίδα ή η οικονομικά προσιτή στέγαση, καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στον εντοπισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τις επενδύσεις, εστιάζοντας στις περιφέρειες και τους τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες καθώς και στη διάθεση επαρκών μέσων για τον συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης·

Τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της αναθέρμανσης των επενδύσεων

33.   υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και προσφέρει απτές προοπτικές σε όλους, ακόμα και στους νέους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προσαρμογή της υφιστάμενης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και στους νεοεμφανιζόμενους τομείς, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας·

34.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι καθοριστική η συμβολή τους στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να εξαλείψουν τις διαφορές στα ποσοστά αυτοαπασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν φορολογικά συστήματα που θα συνδέονται με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και θα ενθαρρύνουν τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις ΜΜΕ, να παρακολουθούν τις επιπτώσεις των φορολογικών κινήτρων στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να αναπτύξουν μηχανισμούς που θα μπορούσαν να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να διαπρέψουν ή να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προέρχονται από τους ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ·

35.   καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναλάβει μέτρα για να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση σχετικά με όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα που έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, όπως το Erasmus για Επιχειρηματίες, το δίκτυο ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης, της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και της διάθεσης επαρκών πόρων·

36.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το σύνολο των προγραμμάτων αυτών με ολιστικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των στόχων και των απαιτήσεών τους και να περιοριστεί η γραφειοκρατία· στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα πρέπει να αναλυθεί η εφαρμογή από κάθε κράτος μέλος, με σκοπό τη διασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας στην πρόσβαση στα κονδύλια·

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να επενδύσει περισσότερους πόρους για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται σε κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε προγράμματα στη χώρα καταγωγής τους, διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας της επιλογής τους και ενισχύοντας το αίσθημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που να τονώνουν την επιχειρηματικότητα των νέων από νεαρή ηλικία, μέσω της παροχής ευκαιριών για πρακτική άσκηση και για επισκέψεις σε εταιρείες·

39. προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων, καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ενώσεις και πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες στην ανάπτυξη καινοτόμων έργων παρέχοντάς τους διοικητική, νομική ή οργανωτική στήριξη·

40.   επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι παραδοσιακές επιχειρήσεις ως προς την εξασφάλιση δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, της άγνοιας της πραγματικής κατάστασης εκ μέρους των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής περισσότερης στήριξης σε αυτές τις επιχειρήσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά την πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών κονδυλίων· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος προκειμένου να υποστηριχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τους παρασχεθεί νομικό πλαίσιο, για παράδειγμα ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για συνεταιριστικές εταιρείες, ενώσεις, ιδρύματα και αλληλασφαλιστικές εταιρείες, δια του οποίου θα αναγνωρίζεται η δραστηριότητά τους στην ΕΕ και θα αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός· ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία, και επικροτεί το γεγονός ότι ένα μέρος των πιστώσεων του προγράμματος EaSI προορίζεται για την παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

41.  υπογραμμίζει την υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία των επενδύσεων στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών· δηλώνει ότι στις εν λόγω κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη να επενδύουν σε κοινωνικές υπηρεσίες που στοχεύουν στη θετική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενθάρρυνση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής

42. επικροτεί την ανάπτυξη του ΕΤΣΕ κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του, και τον ρόλο του για την στήριξη των καλύτερων έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ΕΤΣΕ καθιστά δυνατή τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης των κρατών μελών και των περιφερειών τους στο εσωτερικό της ΕΕ και ότι όλα τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το ταμείο σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής της συνοχής· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι θα πρέπει εκδίδεται μια έκθεση για να ελέγχει και να μετρά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων σε πραγματικούς όρους·

43.   επισημαίνει ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες πρέπει να στραφούν σε έργα υποδομής εφόσον είναι σίγουρα απαραίτητα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης ή ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου ή την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να απαιτεί τόσο την προκαταρκτική παρουσίαση των αναμενόμενων κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε επενδυτικού έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, όσο και την επακόλουθη παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων· τονίζει πως πρέπει να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες επί του περιβάλλοντος που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έργα αυτά·

44.   τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη πως τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν πλήρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι η ΕΕ πρέπει να εγγυάται την κατάλληλη και καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεών της, οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες των αναγκών της και να συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της, και ότι πρέπει επίσης να περιορίσει τα εμπόδια σε επίπεδο πρόσβασης, υλοποίησης και αξιολόγησης· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ·

45. επικροτεί την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινωνικές τους επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή, ιδίως στην (επίσημη και άτυπη) υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην παιδική φροντίδα, στην στεγαστική στήριξη και στις υπηρεσίες αποκατάστασης· καλεί τις επιχειρήσεις και όλους τους άλλους επιλέξιμους δικαιούχους να αξιοποιούν καλύτερα τόσο τους επενδυτικούς μηχανισμούς που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία όσο και τα έργα που έχουν άμεση εφαρμογή· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παρακολουθήσει κατά πόσο οι συστάσεις της ΕΕ εφαρμόζονται ορθά από τα κράτη μέλη·

46.  επισημαίνει ότι τα άτομα που παρέχουν επίσημη και, ιδίως, άτυπη φροντίδα αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την κάλυψη των ταχέως αυξανόμενων αναγκών των μελλοντικών συστημάτων περίθαλψης της Ευρώπης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας των μελών της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα, τα οποία συχνά αναγκάζονται να μειώσουν το ωράριο της μισθωτής εργασίας τους προκειμένου να παρέχουν μη αμειβόμενη φροντίδα με αποτέλεσμα να χάνουν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης·

47.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενθαρρύνει την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων υπέρ της υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής στα κράτη μέλη για χρηματοδότηση της τεχνικής συνδρομής· υπογραμμίζει ότι τα ταμεία αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την υλοποίηση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να παραλειφθούν ενδεχομένως άλλοι σημαντικοί τομείς επενδύσεων·

48.   συμφωνεί πως πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών τους, αλλά επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στόχος ενός κοινού εγχειρήματος στο οποίο ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων διαδραματίζει καίριο ρόλο· επισημαίνει ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί μέρος των κοινών αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη και ότι ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα αυτό περιορίζεται στην υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

49.  ζητεί την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων που λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι βαθαίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των φτωχότερων περιφερειών και της υπόλοιπης ΕΕ και ζητεί να καταβληθούν επειγόντως στοχευμένες προσπάθειες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό για την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης σε αυτές τις περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιστοίχως να ενισχύσουν τις στρατηγικές επενδύσεις με στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα τις περιφέρειες εκείνες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα·

50.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει την εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ προκειμένου να ενσωματώσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στην Ευρώπη των Περιφερειών, διαφοροποιώντας τις πολιτικές της ΕΕ ώστε να διασφαλίσει την ισότητα μεταξύ περιφερειών και να προωθήσει την ανοδική σύγκλιση· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όχι μόνο μέσω της διάθεσης κονδυλίων αλλά και μέσω της εξέτασης των δυνητικών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών στην κοινωνική τους κατάσταση και στα επίπεδα απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις και η κατανομή της χρηματοδότησης να συνοδεύονται από κατάλληλη παρακολούθηση προκειμένου να επέλθει σημαντική βελτίωση στην ευημερία των πολιτών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

51. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης του ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των στόχων του, και να λάβει υπόψη τις νέες προκλήσεις που έχουν ενσωματωθεί, όπως η μακροχρόνια ανεργία ή η ένταξη των προσφύγων· ζητεί επίσης να θεσπιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΠΔΠ, για εκείνες τις ευρωπαϊκές υποπεριφέρειες στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας υπερβαίνουν το 30 %·

Η κοινωνική ένταξη ως ευκαιρία για την κοινωνία

52.   επικροτεί την ανανέωση των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι ο επίκαιρος χαρακτήρας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχει αυξηθεί από τη δημιουργία της και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθούν επισταμένως την εφαρμογή της σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο να ξεκινήσει η διαμόρφωση ενός σεναρίου που θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και θα συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

53.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μια θέση εργασίας δεν αποτελεί πλέον, από μόνη της, εγγύηση για την έξοδο από τη φτώχεια ή το καλύτερο μέσο για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, καθώς διαπιστώνουμε ότι το 12,7 % του ενεργού πληθυσμού δοκιμάζεται από τη φτώχεια στην εργασία το 2014, μια αύξηση ύψους 11 % το 2009· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της φτώχειας για όλες τις ομάδες, ιδίως τις πλέον ευάλωτες, καθώς και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργό ένταξη, η οποία θα βασίζεται στο δικαίωμα σε ποιοτική κοινωνική προστασία· καλεί λοιπόν ξανά την Επιτροπή να προτείνει μια πρωτοβουλία με σκοπό να προωθηθεί η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη χωρίς παράβαση της αρχής της επικουρικότητας·

54.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν και παρακολουθούν αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες μορφές συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εισοδηματικής στήριξης προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αυτά προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης στους ανέργους και τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, μεριμνώντας παράλληλα ώστε οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί να μην διαιωνίζουν την κοινωνική εξάρτηση και να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ευκαιρίες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος θα μπορούσε να μειώσει την ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη·

55.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ καθώς και των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί ασύλου· επισημαίνει ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εξίσου από όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή απαιτεί κατάλληλη χορήγηση κονδυλίων τα οποία, σε μια τόσο επισφαλή κατάσταση όπως η σημερινή, είναι αδύνατο να παρασχεθούν αποκλειστικά και μόνο από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες διαθέτουν επαρκείς πόρους και ότι γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη των απαιτήσεων έτσι ώστε να είναι ήπια η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και μηχανισμών για την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους· οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη σωστή ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην πρόληψη τυχόν εργασιακής τους εκμετάλλευσης·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέδωσε 40 αποφάσεις διαπίστωσης παράβασης κατά πολλών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων επίσημων προειδοποιητικών επιστολών προς 19 κράτη μέλη λόγω μη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής· στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειες που καταβάλλει προς ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση·

57.  επισημαίνει στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση των ευρωπαίων πολιτών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων σε ορισμένα μέρη της ΕΕ, τον κοινωνικό κίνδυνο που ελλοχεύει λόγω της αδυναμίας διασφάλισης της βιωσιμότητας, της ασφάλειας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης τις επόμενες δεκαετίες· προτείνει στα κράτη μέλη λοιπόν να αναπτύξουν στρατηγικές που να διασφαλίζουν ότι περισσότερα άτομα θα παραμένουν ενεργά εντός της κοινωνίας·

58.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να εξαλείψουν τα εμπόδια που παρακωλύουν τη δίκαιη εργασιακή κινητικότητα, δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ, και να φροντίσουν αφενός για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και αφετέρου να διασφαλίσουν στους διακινούμενους εργαζόμενους ίση μεταχείριση με τους εθνικούς εργαζόμενους, ότι δεν θα υφίστανται εκμετάλλευση ή διακρίσεις και ότι θα τυγχάνουν προστασίας η εργασία τους και τα κοινωνικά τους δικαιώματα·

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενδοενωσιακή εργασιακή κινητικότητα σε ολόκληρη την Ένωση, ως μέσο για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τις εταιρείες· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν και να προωθούν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη διευκόλυνση της εν λόγω εργασιακής κινητικότητας, και ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση EURES· στις παραμεθόριες περιοχές όπου η εργασιακή κινητικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διασυνοριακές συμπράξεις EURES προκειμένου να βοηθούν τους εργαζόμενους στα σχέδιά τους για κινητικότητα·

60.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

61.  δηλώνει ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό μέσο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ότι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων αποτελούν, στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων, η συμμετοχή των εργαζομένων στις υποθέσεις των εταιρειών και η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη διενέργεια ουσιαστικών διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, για να καταστεί δυνατή η αναγκαία ανάλυση και ενσωμάτωση των προτάσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

62.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, το οποίο βλάπτει σοβαρά τόσο τους εργαζόμενους που το υφίστανται όσο και τα συστήματα πρόνοιας των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα αυτών των προσπαθειών·

Καλύτερος συντονισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

63.   επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για τη ζώνη του ευρώ, η οποία παγιώνει την κοινή ανάλυση και τον ορισμό των στρατηγικών της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΟΝΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συμβιβασμού αυτών των δύο κριτηρίων· ωστόσο, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ΕΕ δύο ταχυτήτων·

64.   πιστεύει ότι η σύσταση για τη ζώνη του ευρώ πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης και θα σημαίνει:

(α) θέσπιση ενισχυμένων μηχανισμών δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό, όπου θα συμπεριλαμβάνεται μια διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εξασφαλίζεται ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ζώνης του ευρώ θα πληρούν της προϋποθέσεις για να ακολουθούν κάθε στάδιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

(β) μια κοινωνική διάσταση με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη, την προοπτική ενός καλύτερου κατώτατου μισθού υπό μορφή, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ενός αποδεκτού κατώτατου μισθού και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

(γ) διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και του Συμβουλίου Ecofin, με σκοπό την προώθηση συντονισμένων κοινωνικοοικονομικών πολιτικών προσανατολισμένων προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και στη βιώσιμη τόνωση της ανάπτυξης και της ποιοτικής απασχόλησης·

(δ) διεξαγωγή συνεδριάσεων των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να εναρμονιστεί καλύτερα η κοινωνική της διάσταση και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινωνικές ανισορροπίες·

65.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για τη δημιουργία ενός πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα με ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, ως μέρος των προσπαθειών για μια δίκαιη και πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και ως μέσο για την προώθηση μιας ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που υφίστανται εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

66.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει επαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και να διασφαλίζει ότι δίδεται επαρκής έμφαση στα ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης·

67. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και οι στόχοι της, ιδίως οι κοινωνικοί, να αποτυπώνονται εξίσου σε όλα τα μέσα του Εξαμήνου, μεταξύ άλλων και στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

68.   επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει διακρίνει ευκρινώς ένα ευρωπαϊκό και ένα εθνικό στάδιο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· τονίζει την ανάγκη για στενότερο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατά τη χάραξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σαφές θεματολόγιο εν προκειμένω, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει το κεντρικό χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζονται οι προτεραιότητες πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να παρακολουθεί και να αναφέρει κατά πόσον ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις για την εφαρμογή ορισμένων ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε «διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους»·

69.   θεωρεί ότι για να συνδυαστούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη και να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους στην πράξη, έχει καίρια σημασία να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι, για την προώθηση της σύγκλισης και την εξισορρόπηση της ανταγωνιστικότητας με τη δικαιοσύνη, πρέπει να επιδιώκεται κοινωνικός διάλογος σε όλα τα στάδια του Εξαμήνου· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου και την ορθολογική προσέγγιση που εισήχθη στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015· ωστόσο, επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη η κατάσταση παρουσιάζει αδυναμίες σε εθνικό επίπεδο·

70.   θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο των Αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθορίζοντας καλύτερα τους στόχους και τα καθήκοντά τους·

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

9

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl, Νεοκλής Συλικιώτης

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE Group

NI

PPE Group

 

S&D Group

 

 

 

Verts/ALE Group

 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Renate Weber

Lampros Fountoulis,

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc,

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog,

 

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka,

 

9

-

EFDD Group

ENF Group

GUE/NGL Group

 

Jane Collins,

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin,

Tania González Peñas, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis,

 

8

0

ALDE Group

ECR Group

EFDD Group

 

Martina Dlabajová,

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská,

Laura Agea, Tiziana Beghin,

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.

(2)

ΕΕ C 153 E, της 31.5.2013, σ. 57.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0389.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0060.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0010.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0043.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0033.

(15)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf

(16)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89Id=el≠wsId=2193&furtherNews=yes

(17)

http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs

(18)

Κοινή έκθεση για την απασχόληση για το έτος 2016, σ. 2.

(19)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf

(20)

Μελέτη για την επισφαλή εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα (VT/2010/084), σ. 164-170

(21)

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770&langId=el 

(22)

Αναφέρθηκε στη σύστασή της 12ης Μαρτίου 2014·

(23)

Κοινή έκθεση για την απασχόληση για το έτος 2016, σ. 19.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου