Процедура : 2014/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0038/2016

Внесени текстове :

A8-0038/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0076

ДОКЛАД     ***I
PDF 691kWORD 67k
24.2.2016
PE 539.695v02-00 A8-0038/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст)

(COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Лаура Ферара

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст)

(COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0319),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0015/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0038/2016),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ С 102, 4.4.1996 г, стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст)

COM(2014)319 final of 28.5.2014 – 2014/0165(COD)

Като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, състояща се от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 10 юли 2014 г. с цел да разгледа, наред с другото, гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

На това заседание(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства, консултативната работна група констатира единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Ю. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.5.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Laura Ferrara

9.10.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Дата на внасяне

24.2.2016

Правна информация - Политика за поверителност