Διαδικασία : 2015/0816(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0055/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0055/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0117

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 679kWORD 89k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Igor Šoltes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0413/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0055/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό από το Συμβούλιο του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ladislav Balko

Γεννήθηκε το 1954 στο Slepčany της Σλοβακίας.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Comenius της Μπρατισλάβας. Στη συνέχεια έγινε διδάκτωρ Νομικής, PhD και λέκτορας δημοσιονομικού και εμπορικού δικαίου.

Το 1990 και το 1991 διετέλεσε ανώτερος νομικός σύμβουλος της Διεύθυνσης Τελωνείων της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Από το 1991 έως το 1999, κατείχε μια σειρά διευθυντικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή στη μεγαλύτερη σλοβακική εμπορική τράπεζα, την Všeobecná úverová banka (VÚB).

Από το 2001 έως το 2004 ήταν αναπληρωτής διοικητής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Εισαγωγών - Εξαγωγών της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και το 2003 διετέλεσε διοικητικός γενικός διευθυντής του κυβερνητικού οργανισμού Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO). Το 2004 διορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διοικητικού οργάνου της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (NBS).

Χάρη στην μακρόχρονη πείρα του στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το 2006 ο Δρ Balko έγινε σύμβουλος του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για χρηματοπιστωτικά θέματα και για θέματα ξένων επενδύσεων. Με αυτήν του την ιδιότητα, έδωσε έμφαση σε τομείς όπως η κυβερνητική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, ο προϋπολογισμός, τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλοι συναφείς τομείς. Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή του στην υιοθέτηση του ευρώ από την Σλοβακία. Ο Δρ Balko συνέταξε τη «Δήλωση της πανεθνικής συμφωνίας για την υιοθέτηση και χρήση του ευρώ στη Σλοβακία» και διοργάνωσε πολλές διασκέψεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Το 2006 έγινε αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Εγγυήσεων και Ανάπτυξης της Σλοβακίας (SZRB) και στη συνέχεια διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου Τιμών της κυβέρνησης το 2008.

Επιπροσθέτως προς τις πρακτικές δραστηριότητές του στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ανέπτυξε, ως επικεφαλής του τμήματος δημοσιονομικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Comenius της Μπρατισλάβας, δραστηριότητα λέκτορα με αντικείμενο τα δημόσια οικονομικά, τον προϋπολογισμό, τον δημοσιονομικό έλεγχο, τη φορολογία και τα τελωνεία, το νόμισμα, τις πράξεις συναλλάγματος και τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έγραψε πολλά επιστημονικά και τεχνικά άρθρα σχετικά με αυτά τα θέματα καθώς και πολυάριθμα βιβλία για το δημοσιονομικό δίκαιο.

Έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 7 Μαΐου 2010. Έως τις 30 Ιανουαρίου 2014 ήταν μέλος του Τμήματος IV. Ο Δρ Balko ήταν υπεύθυνος για τη διενέργεια του ελέγχου της ετήσιας δήλωσης αξιοπιστίας (DAS) στον τομέα της έρευνας και άλλων εσωτερικών πολιτικών και για τον έλεγχο των επιδόσεων στον ίδιο τομέα. Τον Απρίλιο του 2012 έγινε αναπληρωματικό μέλος του Τμήματος IV στο οριζόντιο Τμήμα CEAD και την 1η Φεβρουαρίου 2013 έγινε αναπληρωματικό μέλος του Τμήματος IV στην διοικητική επιτροπή. Επιπλέον, από τις 12 Φεβρουαρίου 2012 ήταν μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από τις 24 Απριλίου 2013 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Την 1η Φεβρουαρίου 2014 διορίστηκε μέλος του Τμήματος ΙΙ - Διαρθρωτικές πολιτικές, Μεταφορές και Ενέργεια: είναι επίσης εισηγητής για το κεφάλαιο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και υπεύθυνος για τη διενέργεια του ελέγχου DAS και του ελέγχου των επιδόσεων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και των διαρθρωτικών ταμείων. Είναι το μέλος που εκπροσωπεί το Τμήμα ΙΙ στο Τμήμα CEAD και υπήρξε επίσης εισηγητής για πολλούς ελέγχους των επιδόσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ LADISLAV BALKO ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο ΕΕΣ, εργάστηκα σε ένα ανεξάρτητο όργανο εξωτερικού ελέγχου το οποίο χαρακτηρίζεται από πραγματικό επαγγελματισμό και εύρυθμη λειτουργία, και γνώρισα πολλούς κατηρτισμένους και αφοσιωμένους συναδέλφους μεταξύ των μελών και του προσωπικού. Προσπάθησα να ανταποδώσω αυτά τα θετικά στοιχεία, συμβάλλοντας στις εργασίες του ΕΕΣ με τους ακόλουθους τρόπους.

Πρώτον, είχα και εξακολουθώ να έχω, το προνόμιο να είμαι εισηγητής για ένα κάθετο κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ. Λίγο μετά την άφιξή μου, ως μέλος του Τμήματος IV «Έσοδα, έρευνα και εσωτερικές πολιτικές», ορίστηκα εισηγητής για το κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης που αφορά την έρευνα και τις λοιπές εσωτερικές πολιτικές για τη δήλωση αξιοπιστίας (DAS) για τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012. Ήμουν επίσης εισηγητής για τη γνωμοδότηση 6/2012 σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για τους κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, οι οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έγκριση των φιλόδοξων απλουστεύσεων που θεσπίζονται με την πρόταση. Από τον Φεβρουάριο του 2014, υπήρξα μέλος του Τμήματος II «Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές και ενέργεια» και ήμουν εισηγητής για το κεφάλαιο την ετήσιας έκθεσης που αφορά την περιφερειακή πολιτική για την ετήσια DAS 2013 και για το κεφάλαιο σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή για την DAS 2014 καθώς και για την τρέχουσα DAS 2015.

Δεύτερον, ήμουν υπεύθυνος για πολλούς ενδιαφέροντες και σημαντικούς ελέγχους επιδόσεων και έτσι υπήρξα εισηγητής για τις ακόλουθες ειδικές εκθέσεις:

  4/2011 «Έλεγχος του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ» (CONT Εισηγήτρια κ. Ingeborg Gräßle)·

  2/2013 «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;» (CONT Εισηγήτρια κα Monika Panayotova)·

  16/2013 «Απολογισμός του “ενιαίου ελέγχου” και της χρησιμοποίησης από την Επιτροπή των εργασιών των εθνικών ελεγκτικών αρχών στον τομέα της συνοχής» με εισηγητή τον κ. Boguslaw Liberadzki(CONT )·

  6/2014 «Επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα με τη στήριξη από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές;»(με εισηγητή τον κ. Miroslav Poche (CONT )·

  14/2014 «Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, περιορίζουν και αντισταθμίζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν;» με εισηγήτρια την κα Patricija Sulin (CONT )·

  Επί του παρόντος, είμαι υπεύθυνος για τους εν εξελίξει ελέγχους επιδόσεων όσον αφορά τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ, το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, και τον σχεδιασμό του κλεισίματος των προγραμμάτων συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013.

Πέρα από τα καθήκοντα αυτά, είμαι σήμερα επίσης ο εκπρόσωπος του Τμήματος II στο οριζόντιο Τμήμα CEAD (Συντονισμός, Αξιολόγηση, Διασφάλιση και Ανάπτυξη των ελέγχων). Από τον Φεβρουάριο του 2012, είμαι μέλος και, από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014, ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΕΣ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είχα καρποφόρες και εποικοδομητικές σχέσεις με σημαντικούς παράγοντες της ΕΕ, όπως τα μέλη της επιτροπής CONT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τους αρμόδιους Επιτρόπους. Επίσης, είχα καλές εργασιακές σχέσεις με το εθνικό Ανώτερο Ελεγκτικό Συνέδριο και με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, κυρίως όσον αφορά την ενημέρωσή τους σχετικά με το έργο και τα προϊόντα του ΕΕΣ και τις τακτικές παρουσιάσεις των ετήσιων εκθέσεων του ΕΕΣ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, απέκτησα σημαντική πείρα και γνώσεις σχετικά με το έργο του ΕΕΣ και το πλαίσιο λογοδοσίας μέσα στο οποίο λειτουργεί. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να συνεισφέρω με όλες αυτές τις γνώσεις και την πείρα στο πλαίσιο της συνέχισης του έργου μου στο ΕΕΣ, θέτοντας σε εφαρμογή τα ετήσια και πολυετή στρατηγικά έγγραφά του έως το 2017 και μετά, εξασφαλίζοντας ετήσιες εκθέσεις ακόμη περισσότερο επικεντρωμένες στις επιδόσεις και εστιασμένες στις ανάγκες των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σημαντικές και επίκαιρες ειδικές εκθέσεις που να εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία. Είμαι επίσης πρόθυμος να βοηθήσω στην αντιμετώπιση των νέων εξελίξεων και προκλήσεων με τις οποίες προβλέπεται να βρεθεί αντιμέτωπο το ΕΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υλοποίησης της νέας εστιασμένης στα καθήκοντα οργάνωσης και των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ την πιθανή ανανέωση της θητείας μου στοιχείο που θα συμβάλει στη σταθερότητα και τη συνέχεια των εργασιών του ΕΕΣ, το οποίο θα υποδεχθεί σημαντικό αριθμό νέων μελών το 2016.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

8

16

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου