Procedure : 2013/0016(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2016

Indgivne tekster :

A8-0056/2016

Forhandlinger :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0145

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 367kWORD 83k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Michael Cramer

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det rumænske senat og det svenske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. oktober 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0031),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0056/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende erklæring fra Kommissionen;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  Erklæring fra Kommissionen om forklarende dokumenter

Kommissionen minder om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i deres fælles politiske erklæring af 27. oktober 2011 om forklarende dokumenter anerkendte, at de oplysninger, medlemsstaterne giver Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af direktiver i national ret "skal være klare og præcise" for at lette Kommissionens hverv med at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten. I den foreliggende sag kunne det have været nyttigt at råde over forklarende dokumenter. Kommission beklager, at den endelige tekst ikke indeholder bestemmelser herom.

BEGRUNDELSE

De retlige rammer for jernbanesikkerhed:

For at fortsætte indsatsen for at etablere et indre marked for jernbanetransporttjenester er det nødvendigt at opstille fælles rammer for reguleringen af jernbanesikkerheden. Medlemsstaterne har primært udviklet deres sikkerhedsforskrifter og -standarder på et nationalt grundlag, som bygger på nationale tekniske og driftsmæssige koncepter. Samtidig har forskelle i principper og indfaldsvinkel samt kulturelt betingede forskelle gjort det vanskeligt at overvinde de tekniske hindringer og etablere internationale jernbanetransporttjenester.

Direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU udgjorde en betydelig forbedring i retning af etableringen af fælles rammer for reguleringen af jernbanesikkerheden. Direktivet opstillede rammer for harmoniseringen af indholdet af sikkerhedsforskrifter, sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder, sikkerhedsmyndighedernes opgaver og rolle samt undersøgelsen af ulykker med henblik på at få medlemsstaterne til at afholde sig fra at videreudvikle deres sikkerhedsforskrifter og standarder for deres egne banenet med udgangspunkt i nationale tekniske og driftsmæssige koncepter. Imidlertid mangler der stadig at blive udarbejdet sikkerhedscertifikater på nationalt plan. Udvikling og indførelse af et fælles EU-sikkerhedscertifikat har altid været et langsigtet mål.

Det vigtigste formål med Kommissionens forslag til revision af direktiv 2004/49/EF var overgangen hen imod et fælles EU-sikkerhedscertifikat, som skal erstatte det nuværende todelte system (del A/B).

Europa-Parlamentets vigtigste resultater:

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) vil spille en central rolle i forbindelse med udstedelse af sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder. ERA vil være kompetent til at udstede sikkerhedscertifikater for jernbanevirksomheder, der opererer i mere end én medlemsstat. Jernbanevirksomheder, der opererer i én medlemsstat kan vælge at blive certificeret enten af agenturet eller en national sikkerhedsmyndighed.

Forbedret sikkerhedskultur og indberetning af hændelser i jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Dette vil tilskynde personalet til at indberette hændelser under fortrolige forhold og sætte jernbaneindustrien i stand til at lære af erfaringerne og forbedre arbejdsmetoderne. Der vil desuden være undervisningsprogrammer for ansatte, herunder ordninger for fysisk og psykisk egnethed.

Medlemsstaterne vil være forpligtet til at kontrollere lokomotivførerenes overholdelse af reglerne om arbejdstid, køretid og hvileperioder.

Agenturet kan oprette et værktøj til udveksling af oplysninger om risici blandt de relevante aktører. Dette vil yderligere lette grænseoverskridende udveksling af oplysninger, hvis der er en sikkerhedsrisiko, f.eks. hvis den samme type rullende materiel anvendes i mere end én medlemsstat.

Bedre informationspolitik over for de pårørende til ofre og bedre koordinering af beredskabstjenester.

ERA vil give teknisk bistand til undersøgelsesinstanserne og oprette et sekretariat for samarbejde med undersøgelsesorganer. Undersøgelsesorganerne vil foretage "peer review" med det formål at overvåge deres effektivitet og uafhængighed. Da ERA udsteder tilladelser, kan det dog ikke være direkte impliceret i undersøgelser på grund af potentielle interessekonflikter.

Forhandlinger:

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning den 26. februar 2014 og TRAN-Udvalgets afgørelse den 13. oktober 2014 om at indlede forhandlinger blev der forhandlet uformelt under det italienske og lettiske formandskab i Rådet med henblik på at nå frem til en hurtig andenbehandlingsaftale. Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper nåede til en aftale om sagen den 17. juni 2015. Den tekst, der er resultatet af disse forhandlinger, blev godkendt af Transport- og Turismeudvalget den 10. november 2015. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse til formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 10. december 2015.

Henstilling:

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trepartsmøderne, anbefaler Transport- og Turismeudvalget tilslutning uden ændringer til Rådets holdning ved førstebehandling.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Jernbanesikkerhed (omarbejdning)

Referencer

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.2.2014                     T7-0150/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

4.2.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

16.2.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

17.3.2016

(1)

  EUT L 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)

  EUT L 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)

  Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA-PROV(2014)0150.

Juridisk meddelelse