Διαδικασία : 2015/0815(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0116

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 650kWORD 153k
17.3.2016
PE 576.851v02-00 A8-0057/2016

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Igor Šoltes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8–0412/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0057/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Jan Gregor

Στοιχεία που αφορούν την απασχόληση

 

6/2014 – σήμερα  Τράπεζα Εγγυήσεων και Ανάπτυξης Τσεχίας-Μοραβίας Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

 

2/2014 – σήμερα  Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Υγείας της Δημοκρατίας της Τσεχίας

Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Οικονομικών

 

5/2013 – σήμερα  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Αποδοχών

 

4/2012 – σήμερα  Εξαγωγική Τράπεζα της Τσεχίας

Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

 

9/2010 – σήμερα  Υπουργείο Οικονομικών

Υφυπουργός Τομέα Δημοσίων Προϋπολογισμών

Κρατικός προϋπολογισμός, τοπικοί και δημοτικοί προϋπολογισμοί, διαχείριση χρέους, Δημόσιο Ταμείο και Λογιστήριο του Κράτους, πόροι της ΕΕ, προϋπολογισμός της ΕΕ, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

 

2/2001 – 8/2010  Υπουργείο Οικονομικών

Ταμείο Εθνικών Πόρων

Διευθυντής, Βοηθός Εθνικός Διατάκτης

Δημοσιονομική διαχείριση και πιστοποίηση πόρων της ΕΕ, αρμόδια αρχή για την ΚΓΠ, τις δημοσιονομικές προοπτικές και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ίδιοι πόροι

 

10/1998 – 1/2001  Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μονάδα οριζόντιων σχέσεων

Προϊστάμενος Μονάδας

Συντονισμός θεμάτων οικονομίας και οικονομικών με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κυρίως περιφερειακή πολιτική, Κοινή Γεωργική Πολιτική και προϋπολογισμός της ΕΕ

 

6/1998 – 9/1998  Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μονάδα οριζόντιων σχέσεων

Διοικητικός υπάλληλος

 

4/1998 – 5/1998  Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα οικονομικής πολιτικής, μονάδα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Διοικητικός υπάλληλος

 

3/2007 – 11/2007  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μέλος της κυβερνητικής διαπραγματευτικής ομάδας (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - οικονομικά θέματα)

ξένες γλώσσες

 

  Κατανόηση  Ομιλία  Γραφή

Αγγλικά (CAE)  Έμπειρος χρήστης  Έμπειρος χρήστης  Έμπειρος χρήστης

Σλοβακικά  Έμπειρος χρήστης  Ανεξάρτητος χρήστης  Ανεξάρτητος χρήστης

Γερμανικά  Ανεξάρτητος χρήστης  Βασικός χρήστης  Βασικός χρήστης

Γαλλικά  Ανεξάρτητος χρήστης  Βασικός χρήστης  Βασικός χρήστης

Ιταλικά  Βασικός χρήστης  Βασικός χρήστης  Βασικός χρήστης

Ρωσική  Βασικός χρήστης  Βασικός χρήστης  Βασικός χρήστης

Εκπαίδευση

 

10-12/1998  Joint Vienna Institute, CERGE-EI Prague, μακροοικονομία, μικροοικονομία, διεθνές εμπόριο, λογιστική και οικονομική ανάλυση (στα αγγλικά)

1996 - 1998  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας κύρια εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο, δευτερεύουσα εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

1993 - 1996  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας πτυχιακές σπουδές στο διεθνές εμπόριο, Επιστημονικός συνεργάτης (Μαθηματικά)

1989 - 1993  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Žďár nad Sázavou

1982 - 1989  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Žďár nad Sázavou

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

2004-2015  Κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ, προϋπολογισμός ECOFIN, κυρίως ως επικεφαλής αντιπροσωπείας

2011, 2014  Εξέταση της

οικονομικής ανάπτυξης της Τσεχίας, επικεφαλής αντιπροσωπείας, Επιτροπή Εξέτασης Οικονομικών Καταστάσεων και Αναπτυξιακών Προβλημάτων, ΟΟΣΑ

2011-2013  Διαπραγμάτευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020

2009  Εμπειρογνώμονας βραχυπρόθεσμης απόσπασης για αδελφοποιήσεις (παρακολούθηση της πιστοποίησης της υπηρεσίας πληρωμών της ΚΓΠ), Υπουργείο Γεωργίας, Βουλγαρία

2008  Αξιολόγηση από ομοτίμους του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Κροατίας (πόροι της ΕΕ), Sigma, ΟΟΣΑ, Κροατία

2007  Διαχείριση των πόρων της ΕΕ, Ίδιοι πόροι, ΟΟΣΑ, Μακεδονία

2007  Μέλος της κυβερνητικής διαπραγματευτικής ομάδας για το ΕΣΠΑ, με αρμοδιότητα στα χρηματοοικονομικά θέματα

2006  Προετοιμασία για την υιοθέτηση του ευρώ, επικεφαλής της ομάδας έργου για τα δημοσιονομικά και διοικητικά θέματα

2004-2005  διαπραγμάτευση των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ 2007-2013

2001-2004  Προετοιμασία του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου για τους ενωσιακούς πόρους (Phare, ISPA, SAPARD· Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής)

2000-2002  Διαπραγματευτής για την ένταξη στην ΕΕ (Προϋπολογισμός ΕΕ - διαπραγματευτικά κεφάλαια: περιφερειακή πολιτική, γεωργία, προϋπολογισμός και δημοσιονομικά θέματα)

2000-2001  Διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών για προενταξιακή χρηματοδότηση

1999  Προενταξιακός νομοθετικός έλεγχος (περιφερειακή πολιτική, ίδιοι πόροι, δημοσιονομικός έλεγχος, εν μέρει ΚΓΠ)

1998-1999  Εξέταση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, Επιτροπή του ΟΟΣΑ για την Αξιολόγηση της Οικονομίας και της Ανάπτυξης

1998  Βραχυπρόθεσμη παραμονή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, TAIEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Jan Gregor ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Θα ήθελα να τονίσω υα εξής από το βιογραφικό σημείωμά μου, ή να προσθέσω επιπλέον πληροφορίες:

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

•  Διαπραγμάτευση για τη διάθεση κονδυλίων και διεθνείς συμφωνίες για προενταξιακές ενισχύσεις (μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη θέσπιση του Ταμείου Εθνικών Πόρων, μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη χρήση του Ταμείου Εθνικών Πόρων για το ISPA, πολυετής χρηματοδοτική συμφωνία για το SAPARD, ετήσιες χρηματοδοτικές συμφωνίες για το SAPARD)

•  Διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην ΕΕ - δημοσιονομικές επιπτώσεις, προσομοίωση για τους ίδιους πόρους, προσαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο προγραμματισμού 2004-2006

•  Διαπραγμάτευση για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2014 και σχετικοί κανονισμοί

•  Διαπραγμάτευση για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2013-2020

•  Διαπραγμάτευση για τη δέσμη ενεργειακών επενδύσεων στην ΕΕ, στη διάρκεια της τσεχικής Προεδρίας (2009)

•  Εθνικός υπολογισμός των μεθοδολογιών διάθεσης κονδυλίων της ΕΕ (προενταξιακή βοήθεια, μεθοδολογία του Βερολίνου, μεθοδολογία διάθεσης κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου)

•  Κατάρτιση και διαπραγμάτευση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ (2004-2016), συμμετοχή στα ECOFIN προϋπολογισμού, κυρίως ως επικεφαλής της τσεχικής αντιπροσωπείας, περιλαμβανομένης της διαδικασίας συνδιαλλαγής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

•  Κατάρτιση και διαπραγμάτευση του κρατικού προϋπολογισμού της Τσεχίας και των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών πλαισίων (2011-2017)

•  Προσαρμογές του συστήματος δημοσιονομικής κατανομής των φόρων ως μέρος της οικονομικής αποκέντρωσης - επανεξισορρόπησης μεταξύ κρατικού και περιφερειακών προϋπολογισμών

•  Συμμετοχή στην προετοιμασία των επιχειρησιακών προϋπολογισμών των κρατικών επιχειρήσεων ή διεθνών θεσμών (Εξαγωγική Τράπεζα της Τσεχίας, Τράπεζα Εγγυήσεων και Ανάπτυξης Τσεχίας-Μοραβίας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Υγείας)

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

•  Εκτέλεση της προενταξιακής βοήθειας (Phare, ISPA, SAPARD) περιλαμβανομένου του EDIS (Διευρυμένο και Αποκεντρωμένο Σύστημα Εκτέλεσης) και της διαπίστευσης SAPARD

•  Εφαρμογή του νέου συστήματος δημόσιου ταμείου (2013)

•  Εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δημοσιονομικών αλλαγών, μηνιαίων εκθέσεων, εξαμηνιαίων εκθέσεων και τελικών κρατικών λογαριασμών

•  Υλοποίηση χρηματοδοτικών επιχειρήσεων του κράτους (προγράμματα ομολόγων, δημοπρασίες ομολόγων, κοινοπρακτικές συναλλαγές σε ευρώ, «ομόλογα των πολιτών», δάνεια της ΕΤΕπ)

•  Εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, περιλαμβανομένης της νέας Συνταγματικής Πράξης για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα

Διαχείριση και έλεγχος του προϋπολογισμού

•  Βοηθός Εθνικός Διατάκτης και Εθνικός Διατάκτης, ως παράγοντας των Διατακτών της ΕΚ για την προενταξιακή βοήθεια

•  Θέσπιση και ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Δημόσιου Ταμείου, σε συμμόρφωση προς τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ

•  Προετοιμασία EDIS για τα Phare/ISPA - εξασφάλιση ελέγχων συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων οργάνων

•  Προετοιμασία για την ανάθεση της διαχείρισης της βοήθειας - εξασφάλιση ελέγχων συμμόρφωσης του οργανισμού του Sapard και του Δημόσιου Ταμείου

•  Επικεφαλής της αρχής πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία - περίοδος προγραμματισμού 2000-2006

•  Επικεφαλής της αρχής πιστοποίησης για τα διαρθρωτικά ταμεία - περίοδοι προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020

•  Επικεφαλής της αρμόδιας αρχής για το SAPARD και την Κοινή Γεωργική Πολιτική - αρμοδιότητα για τη διαπίστευση της αρχής πληρωμών

Έλεγχος

•  Θέσπιση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Ταμείο (πριν από την έναρξη ισχύος της γενικής απαίτησης στην τσεχική νομοθεσία)

•  Αρμοδιότητα για την ετήσια διαδικασία πιστοποίησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, στη βάση του ελεγκτικού έργου μιας ελεγκτικής εταιρείας, επίβλεψη της ποιότητας του ελεγκτικού έργου

•  Αρμοδιότητα για τους ελέγχους στη δημόσια διοίκηση ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής

•  Συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο της Τσεχίας σχετικά με την έκθεση της ΕΕ

•  Στενή συνεργασία με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Επιτροπής, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF

•  Πολύ καλή κατανόηση της ελεγκτικής διαδικασίας «από την άλλη πλευρά (ελεγχόμενος)» - το τμήμα Δημόσιου Ταμείου έγινε αντικείμενο πολυάριθμων ενωσιακών και εθνικών ελέγχων κατά την περίοδο 2001-2016

2.  Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι συμμετείχα ενεργά στη διαπραγματευτική διαδικασία για την προσχώρηση στην ΕΕ από τα αρχικά της στάδια (π.χ. εξέταση της εθνικής νομοθεσίας και της συμβατότητάς της με τη νομοθεσία της ΕΕ), μέχρι τη διαπραγμάτευση αριθμού διαπραγματευτικών κεφαλαίων και την τελική συνάντηση, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης, το 2002, μεταξύ των πρωθυπουργών της Τσεχίας και της Δανίας, στη διάρκεια της δανικής Προεδρίας.

Μαζί με την ομάδα μου στο τμήμα του Δημόσιου Ταμείου, λειτούργησα ως προέκταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του ρόλου της αρχής πληρωμών, της αρχής πιστοποίησης ή της αρμόδιας αρχής. Στο πέρασμα των ετών, η Επιτροπή εκτίμησε τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της ομάδας του Δημόσιου Ταμείου.

Μαζί με το τμήμα Διαχείρισης Χρέους, βελτίωσα σημαντικά την τσεχική αγορά ομολόγων και βελτιστοποίησα τη δομή και το κόστος αναχρηματοδότησης του κρατικού χρέους. Στα σχετικά μέτρα περιλαμβανόταν η αναβάθμιση της συνεργασίας με τους βασικούς διαπραγματευτές των τσεχικών ομολόγων, η εφαρμογή ενός MTS (μηχανισμού δευτερεύουσας διαπραγμάτευσης), η αναδιοργάνωση του τμήματος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και η εφαρμογή της πλήρως διαφανούς εκτέλεσης μεμονωμένων συναλλαγών και επιλογής αντισυμβαλλομένων για συναλλαγές σε ευρώ.

Στα σχεδόν 18 χρόνια που υπηρέτησα στο Υπουργείο Οικονομικών οικοδόμησα και ανέπτυξα βήμα-βήμα τις διοικητικές ικανότητές μου. Άρχισα να εργάζομαι στο Υπουργείο ως δημόσιος υπάλληλος στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης το 1998, λίγο καιρό αφού είχα διοριστεί επικεφαλής της Οριζόντιας Μονάδας (5 συνάδελφοι), που συντόνιζε τις δημοσιονομικές πτυχές σε μια σειρά διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την προσχώρηση στην ΕΕ. Το 2001 μου ανατέθηκε η ίδρυση του Τμήματος Δημόσιου Ταμείου (ξεκίνησε με 18 υπαλλήλους και έχει φτάσει τους περίπου 60) και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων διαφόρων μονάδων σε ένα ενιαίο τμήμα. Το 2010 ορίστηκα στη θέση του Υφυπουργού για τους δημόσιους προϋπολογισμούς (220 υπάλληλοι) με πολύ ευρείες αρμοδιότητες - κρατικός προϋπολογισμός, άλλοι δημόσιοι προϋπολογισμοί, τοπικοί και δημοτικοί προϋπολογισμοί, κονδύλια της ΕΕ, διαχείριση του κρατικού χρέους και φορολογική πολιτική.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία από διεθνείς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Στην εμπειρία μου αυτήν περιλαμβάνονται τα εξής:

•  συμμετοχή στην Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τα έτη 1998-1999 και διεύθυνση των τσεχικών αντιπροσωπειών τα έτη 2011, 2014 και 2016

•  βραχυπρόθεσμη υποστήριξη/αδελφοποιήσεις/αξιολόγηση από ομοτίμους στην Κροατία (Sigma, ΟΟΣΑ) τη Βουλγαρία (Αυστριακή Αρχή Πληρωμών) και Μακεδονία (ΟΟΣΑ)

•  συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, όπως η Ομάδα Διαρθρωτικών Δράσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμού

•  συμμετοχή στα ECOFIN προϋπολογισμού, κυρίως ως επικεφαλής της τσεχικής αντιπροσωπείας

•  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, μέλος της επιτροπής αποδοχών και προϋπολογισμού (2013-2016)

•  Ρόλος στην Προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2009, περιλαμβανομένης της απαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

•  Δραστήρια συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου αρχών πιστοποίησης

•  Διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σε διεθνή φόρα

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία στους δημοσιονομικούς κανόνες της Τσεχίας. Ωστόσο, από θεσμική άποψη ίσως αυτό είναι συγκρίσιμο με την ετοιμασία των τελικών κρατικών λογαριασμών. Οι λογαριασμοί αυτοί πρέπει να υποβληθούν στη Βουλή του Τσεχικού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους μετά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οι τελικοί κρατικοί λογαριασμοί εξετάζονται στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει γνώμη σχετικά με την κανονικότητά τους. Η Βουλή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη αυτή και μπορεί να διατυπώσει δική της γνώμη. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν βρέθηκε ποτέ αντιμέτωπο με σοβαρές ανεπάρκειες ή ενστάσεις.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Καμία.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω τρεις από τις χιλιάδες διαφορετικές αποφάσεις που αφορούσαν είτε γεγονότα είτε την επαγγελματική σταδιοδρομία μου.

Αποδίδω ιδιαίτερη σπουδαιότητα στις αποφάσεις μου στο πλαίσιο περίπλοκων πολυμερών διαπραγματεύσεων όπως η διαδικασία προσχώρησης της Τσεχίας στην ΕΕ, όπου κάλυπτα τις συνολικές δημοσιονομικές συνέπειες ή τις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές και τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια.

Η ετοιμασία και εφαρμογή του νέου συστήματος δημόσιου ταμείου ήταν επίσης πολύ σημαντική για τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της Τσεχίας. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε πολλές αποφάσεις στα πεδία της νομοθεσίας, της κοινοβουλευτικής διαπραγμάτευσης, της μεθοδολογίας ή του σχεδιασμού του συστήματος ΤΠ.

Η απόφαση να δεχτώ τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών με τόσο ευρείες και σημαντικές ευθύνες για τα δημόσια οικονομικά αποτελεί οπωσδήποτε μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις στην επαγγελματική μου ζωή.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Πάντοτε λαμβάνω τις αποφάσεις μου αφού συνυπολογίσω όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω από τη θέση που προσδοκώ να αναλάβω. Όσον αφορά τους ελέγχους, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία που ήταν σημαντικά τη στιγμή που συνέβαιναν οι ελεγχόμενες διαδικασίες ή ενέργειες.

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου, δεν θα ζητήσω, ούτε θα δεχτώ υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα. Θα απέχω, επίσης, από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη με τα καθήκοντά μου.

Γνωρίζοντας ότι συμμετείχα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στους δύο μεγαλύτερους τομείς πολιτικής, είμαι σε θέση να συζητήσω με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου την επιλογή του Κοινοβουλίου.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Όχι.

9.  Είστε διατεθειμένος/η να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Είμαι διατεθειμένος να εφαρμόσω των κώδικα δεοντολογίας που ισχύει για τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και όλες τις τυχόν αλλαγές του, και να δημοσιοποιήσω τη δήλωση συμφερόντων μου.

Επιπλέον, πρόσφατα μου χορηγήθηκε εξουσιοδότηση ασφάλειας για το επίπεδο «Εμπιστευτικό» (εθνικό και ενωσιακό επίπεδο). Κατά την άποψή μου, αυτό παρέχει ισχυρή διαβεβαίωση προσωπικής ακεραιότητας.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα οκτώ μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν έχω κανέναν ρόλο στην πολιτική, ούτε κατείχα ποτέ κάποιο πολιτικό αξίωμα.

12.  Θα παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Άνευ αντικειμένου, αφού δεν κατείχα ποτέ αιρετό πολιτικό αξίωμα ή πολιτική θέση. Ωστόσο, θα ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ από οποιαδήποτε άλλη θέση. Επιπλέον, μετά τη λήξη της θητείας μου προτίθεμαι να δηλώνω στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάθε ενδεχόμενη θέση ή λειτούργημά μου, στη διάρκεια της τριετούς περιόδου.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Το ερώτημα αυτό θεωρώ ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του ερωτήματος αριθ. 7 και, συνεπώς, η απάντησή μου ισχύει επίσης και την περίπτωση της κυβέρνησης ή κάθε άλλου φορέα ή προσώπου στην Τσεχία. Σε περιπτώσεις παρατυπιών, είτε αυτές είναι σημαντικές είτε όχι, που διαπιστώθηκαν ή θα διαπιστωθούν μέσω των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αρμόδιοι Διατάκτες έχουν την ευθύνη να ασχοληθούν με αυτές. Όταν υπάρχουν υποψίες απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, θα εξασφαλίσω τη διαβίβαση των υποθέσεων αυτών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, εφαρμόζοντας την τρέχουσα πρακτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης περιλαμβάνει τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με αποτελεσματικούς και αποδοτικούς εσωτερικούς ελέγχους, ανάλογα με κάθε μέθοδο εκτέλεσης (άμεσης, έμμεσης ή από κοινού). Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται βέλτιστα σε περιβάλλον διαφάνειας, με σαφή διαχωρισμό των εξουσιών, γεγονός που επιτρέπει την αντιπαραβολή και εξακρίβωση, με επαρκή παρακολούθηση της διαδρομής του ελέγχου.

Τ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει μια μοναδική ευκαιρία να επισημαίνει τις αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να συνιστά την εφαρμογή βελτιώσεων. Οι νέες «πανοραμικές επισκοπήσεις» επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να μοιράζεται συσσωρευμένη γνώση και πείρα και να προβαίνει σε παρατηρήσεις για σημαντικά θέματα που ίσως δεν αποτελούν συνήθως αντικείμενο ελέγχων. Οι επισκοπήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο, για παράδειγμα, για τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας των χρηματοοικονομικών ροών στην ΕΕ και ως σύνοψη των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την εξασφάλιση καλύτερων τρόπων δαπάνης.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Θα εστίαζα στη συνέχιση της τακτικής συνεργασίας με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρίως όσον αφορά τον ετήσιο ελεγκτικό σχεδιασμό και τις ετήσιες εκθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό καλύπτεται και συντονίζεται επαρκώς από τη σχετικά νέα αρμοδιότητα του Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι υπεύθυνο για τις θεσμικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, δίδεται η ευκαιρία περαιτέρω βελτιώσεων με την αύξηση της συνεργασίας με επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για συγκεκριμένους τομείς.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου των επιδόσεων του Συνεδρίου, ως έλεγχος ορίζεται η ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη εξέταση του κατά πόσο επιχειρήσεις, συστήματα, λειτουργίες, προγράμματα, δραστηριότητες ή οργανισμοί λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ο έλεγχος των επιδόσεων επικεντρώνεται στις πολιτικές, τα προγράμματα, τους οργανισμούς, τις δραστηριότητες και τα συστήματα διαχείρισης και όχι στις μεμονωμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τις λογιστικές και τις βασικές ελεγκτικές διαδικασίες. Τα κριτήρια ελέγχου είναι πιο ανοικτά στην κρίση των ελεγκτών και μπορούν να οριστούν κατά ενιαίο τρόπο για τους μεμονωμένους ελέγχους. Οι μέθοδοι ελέγχου ενδέχεται επίσης να διαφέρουν από τον έναν έλεγχο στον άλλον.

Το παραπάνω αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, προϋπόθεση για τον προληπτικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και σαφή προσδιορισμό του περιθωρίου εφαρμογής βελτιώσεων. Είναι επίσης, από πολλές απόψεις, συγκρίσιμο με αξιολογήσεις, αλλά πιο επιλεκτικό.

Ο προσδιορισμός του περιθωρίου βελτιώσεων είναι ένας καλός τρόπος για να καθοδηγηθούν οι Διατάκτες να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό της πολιτικής τους και των συστημάτων εφαρμογής που χρησιμοποιούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός και ο σκοπός των πολιτικών της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται προς τις Συνθήκες της ΕΕ ή τις αποφάσεις των κρατών μελών.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Το πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών προσφέρει ήδη μια σταθερή βάση για τη συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα ανώτατα εθνικά ελεγκτικά θεσμικά όργανα. Περιλαμβάνει ετήσιες συναντήσεις και διάφορες ομάδες εργασίας, δίκτυα και ομάδες έργου που έχουν δημιουργηθεί για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Θεωρώ ότι ο σχηματισμός αυτός είναι επαρκώς ευέλικτος ώστε να καλύπτει κάθε σημαντικό ζήτημα.

Θα εστίαζα στη συνέχιση της τακτικής συνεργασίας με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρίως όσον αφορά τον ετήσιο ελεγκτικό σχεδιασμό και τις ετήσιες εκθέσεις. Αυτό καλύπτεται και συντονίζεται επαρκώς από τη σχετικά νέα αρμοδιότητα του Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι υπεύθυνο για τις θεσμικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, δίδεται η ευκαιρία περαιτέρω βελτιώσεων με την αύξηση της συνεργασίας με επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για συγκεκριμένους τομείς.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι τα εθνικά συστήματα υποβολής εκθέσεων λειτουργούν και να επισημαίνει ελλείψεις και αδυναμίες, ή περιπτώσεις μη εντοπισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστημικών αδυναμιών στα συστήματα υποβολής εκθέσεων. Το ΕΕΣ πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συνιστά τρόπους για τη διόρθωση της κατάστασης.

Άλλες ερωτήσεις

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Θα ήμουν έτοιμος να εξετάσω την απόσυρση της υποψηφιότητάς μου αφού κατανοούσα τους λόγους που θα οδηγούσαν το Κοινοβούλιο στη διατύπωση μιας τέτοιας γνώμης και μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση της Τσεχίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

3

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου