Procedura : 2015/0815(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0057/2016

Teksty złożone :

A8-0057/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/04/2016 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0116

SPRAWOZDANIE     
PDF 678kWORD 150k
17.3.2016
PE 576.851v02-00 A8-0057/2016

w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Igor Šoltes

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0412/2015),

–  uwzględniając art. 121 swojego Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0057/2016),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Jana Gregora

Informacje dotyczące zatrudnienia:

 

6/2014 – do chwili obecnej  Czesko-Morawski Bank Gwarancji i Rozwoju wiceprezes rady nadzorczej

 

2/2014 – do chwili obecnej  Generalny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Czeskiej

rada dyrektorów, komitet finansowy

 

5/2013 – do chwili obecnej  Europejski Bank Inwestycyjny rada dyrektorów, komitet ds. wynagrodzeń

 

4/2012 – do chwili obecnej  Czeski Bank Eksportowy

wiceprezes rady nadzorczej

 

9/2010 – do chwili obecnej  Ministerstwo Finansów

wiceminister finansów ds. finansów publicznych

Budżet krajowy, budżet lokalny i gminny, zarządzanie długiem, skarb państwa i rachunkowość, fundusze UE, budżet UE, wieloletnie ramy finansowe

 

2/2001 – 8/2010  Ministerstwo Finansów

Departament Funduszu Narodowego

dyrektor, zastępca krajowego urzędnika zatwierdzającego

zarządzanie finansowe i certyfikacja funduszy UE, organ właściwy w zakresie WPR, perspektywy finansowe i budżet UE, zasoby własne

 

10/1998 – 1/2001  Ministerstwo Finansów

Departament Integracji Europejskiej, Dział ds. Stosunków Horyzontalnych

kierownik działu

koordynator do spraw finansowych i gospodarczych w ramach negocjacji akcesyjnych, głównie polityka regionalna, wspólna polityka rolna i budżet UE

 

6/1998 – 9/1998  Ministerstwo Finansów

Departament Integracji Europejskiej, Dział ds. Stosunków Horyzontalnych

administrator

 

4/1998 – 5/1998  Ministerstwo Finansów

Departament Polityki Finansowej, Dział ds. Współpracy Europejskiej

administrator

 

3/2007 – 11/2007  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

członek rządowego zespołu negocjacyjnego (narodowe strategiczne ramy odniesienia – kwestie finansowe)

Języki obce

 

  Rozumienie  Mówienie  Pisanie

Angielski (CAE)  poziom biegłości  poziom biegłości  poziom biegłości

Słowacki  poziom biegłości  poziom samodzielności  poziom samodzielności

Niemiecki  poziom samodzielności  poziom podstawowy  poziom podstawowy

Francuski  poziom samodzielności  poziom podstawowy  poziom podstawowy

Włoski  poziom podstawowy  poziom podstawowy  poziom podstawowy

Rosyjski  poziom podstawowy  poziom podstawowy  poziom podstawowy

Informacje dotyczące wykształcenia

 

10-12/1998  Joint Vienna Institute, CERGE-EI Praga, makroekonomia, mikroekonomia, handel międzynarodowy, rachunkowość i analiza finansowa (w języku angielskim)

1996 - 1998  Praski Uniwersytet Ekonomiczny główna specjalizacja: handel międzynarodowy specjalizacja dodatkowa: europejska integracja gospodarcza

1993 - 1996  Praski Uniwersytet Ekonomiczny studia licencjackie: handel międzynarodowy asystent naukowy (matematyka).

1989 - 1993  szkoła średnia, Žďár nad Sázavou

1982 - 1989  szkoła podstawowa, Žďár nad Sázavou

Doświadczenie zawodowe

 

2004-2015  Przygotowanie budżetu UE, ECOFIN (budżet), głównie jako szef delegacji

2011, 2014  Analiza

rozwoju gospodarki czeskiej, szef delegacji, Komitet OECD ds. Oceny Gospodarki i Rozwoju

2011-2013  Udział w negocjacjach dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020

2009  Ekspert w dziedzinie krótkoterminowej współpracy bliźniaczej (monitorowanie akredytacji agencji płatniczej WPR), Ministerstwo Rolnictwa, Bułgaria

2008  Analiza w ramach wzajemnej oceny chorwackiego systemu zarządzania i kontroli (fundusze UE), Sigma OECD, Chorwacja

2007  Zarządzanie funduszami UE – zasoby własne, OECD, Macedonia

2007  Członek rządowego zespołu negocjacyjnego w zakresie narodowych strategicznych ram odniesienia odpowiedzialny za kwestie finansowe

2006  Przygotowania do przyjęcia waluty euro – kierownik zespołu zadaniowego ds. finansów publicznych i administracji

2004-2005  Udział w negocjacjach nad perspektywą finansową UE na lata 2007–2013

2001-2004  Przygotowanie systemu zarządzania finansowego i kontroli funduszy UE (Phare, ISPA, SAPARD; fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)

2000-2002  Negocjator w negocjacjach w sprawie przystąpienia do UE (Budżet UE – rozdziały negocjacyjne dotyczące polityki regionalnej, rolnictwa, budżetu i zagadnień finansowych)

2000-2001  Udział w negocjacjach w sprawie umów międzynarodowych dotyczących finansowania przedakcesyjnego

1999  Przedakcesyjna procedura przeglądu prawodawstwa (polityka regionalna, zasoby własne, kontrola finansowa, częściowo WPR)

1998-1999  Analizy rozwoju gospodarczego krajów Europy Środowej i Wschodniej, Komitet OECD ds. Oceny Gospodarki i Rozwoju

1998  Krótkoterminowy pobyt, Komisja Europejska, TAIEX.

ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI Jana Gregora NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU

Doświadczenie zawodowe

1.  Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów publicznych, zarówno w zakresie planowania budżetu, realizacji budżetu lub zarządzania budżetem czy kontroli budżetowej lub audytu.

Proszę pozwolić mi wskazać następujące elementy mojego życiorysu lub udzielić dodatkowych informacji:

Planowanie budżetu

•  Udział w negocjacjach w sprawie przydziałów i umów międzynarodowych dotyczących pomocy przedakcesyjnej (protokół ustaleń w sprawie ustanowienia Funduszu Narodowego, protokół ustaleń w sprawie wykorzystania Funduszu Narodowego do wdrażania ISPA, wieloletnia umowa finansowa w sprawie SAPARD, roczne umowy finansowe w sprawie SAPARD)

•  Udział w negocjacjach w sprawie przystąpienia do UE – skutki budżetowe, symulacja zasobów własnych, dostosowanie perspektywy finansowej na okres programowania 2004–2006

•  Udział w negocjacjach nad perspektywą finansową na lata 2007–2014 i odnośnymi rozporządzeniami

•  Udział w negocjacjach nad perspektywą finansową na lata 2013–2020

•  Udział w toczących się podczas prezydencji czeskiej (2009 r.) negocjacjach nad pakietem dotyczącym unijnych inwestycji w dziedzinie energii

•  Krajowe wyliczenia dotyczące metod przydziału środków UE (pomoc przedakcesyjna, metodologia berlińska, metodologia przydziału środków na rozwój obszarów wiejskich)

•  Przygotowanie rocznego budżetu UE i negocjacje w tym zakresie (2004–2016), udział w pracach ECOFIN nad budżetem – głównie jako szef czeskiej delegacji, w tym udział w postępowaniu pojednawczym z Parlamentem Europejskim

•  Przygotowanie budżetu Republiki Czeskiej i średnioterminowych ram budżetowych oraz negocjacje w tym zakresie (2011–2017)

•  Dostosowanie systemu podziału podatków w budżecie jako część decentralizacji fiskalnej – równoważnie budżetu państwa i budżetów regionalnych

•  Udział w przygotowaniu budżetów operacyjnych spółek skarbu państwa lub instytucji międzynarodowych (Czeski Bank Eksportowy, Czesko-Morawski Bank Inwestycji i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Generalny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych)

Wykonywanie budżetu

•  Wdrażanie pomocy przedakcesyjnej (Phare, ISPA, SAPARD), w tym akredytacja EDIS (rozszerzony zdecentralizowany system wdrażania) i akredytacja SAPARD

•  Wprowadzenie nowego systemu administrowania skarbem państwa (2013 r.)

•  Wykonanie budżetu krajowego, w tym zmiany budżetowe, sprawozdawczość miesięczna i semestralna, końcowe sprawozdanie o stanie finansów państwowych

•  Wykonywanie państwowych operacji finansowych (programy obligacji, aukcje obligacji, transakcje w EUR z udziałem konsorcjów, obligacje obywatelskie, pożyczki EBI)

•  Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących odpowiedzialności budżetowej, w tym nowej ustawy konstytucyjnej o odpowiedzialności budżetowej

Zrządzanie budżetem i jego kontrola

•  Funkcja zastępcy krajowego urzędnika zatwierdzającego i funkcja krajowego urzędnika zatwierdzającego jako przedstawiciela urzędników zatwierdzających Komisji Europejskiej do spraw pomocy przedakcesyjnej

•  Stworzenie i opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli Funduszu Narodowego zgodnie z dobrymi praktykami UE

•  Przygotowanie rozszerzonego zdecentralizowanego systemu wdrażania dla Phare i ISPA – zapewnienie audytu zgodności wszystkich zaangażowanych instytucji

•  Przygotowanie przekazania uprawnień w zakresie zarządzania środkami pomocowymi – zapewnienie audytu zgodności agencji SAPARD i Funduszu Narodowego

•  Kierownik instytucji płatniczej ds. funduszy strukturalnych – okres programowania 2000–2006

•  Kierownik instytucji certyfikującej ds. funduszy strukturalnych – okres programowania 2007–2013 oraz 2014–2020

•  Kierownik właściwego organu ds. SAPARD i wspólnej polityki rolnej – odpowiedzialność za akredytację instytucji płatniczej

Audyt

•  Wprowadzenie funkcji audytu wewnętrznego w Funduszu Narodowym (przed wprowadzeniem ogólnego wymogu w prawodawstwie czeskim)

•  Odpowiedzialność za doroczny proces certyfikacji wspólnej polityki rolnej – na podstawie audytów przeprowadzonych przez firmę audytorską, nadzór nad jakością prac audytowych

•  Odpowiedzialność za kontrole administracji publicznej w ramach procesu certyfikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

•  Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli Republiki Czeskiej nad sprawozdaniem UE

•  Aktywna współpraca ze służbą audytu KE, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i OLAF-em

•  Bardzo dobra znajomość procesu audytu „z drugiej strony (podmiotu poddanego audytowi)” – Departament Funduszu Narodowego był wielokrotnie poddawany audytowi unijnemu i krajowemu w latach 2001–2016

2.  Co zaliczyłby Pan do swoich najważniejszych osiągnięć w życiu zawodowym?

Jestem bardzo dumny z tego, że brałem aktywny udział w procesie negocjacji w sprawie przystąpienia do UE już na najwcześniejszych etapach, tj. począwszy od przeglądu prawodawstwa krajowego i jego zgodności z prawodawstwem UE, poprzez negocjowanie licznych rozdziałów negocjacyjnych, po ostateczne spotkanie premierów Czech i Danii w ramach duńskiej prezydencji podczas szczytu europejskiego w Kopenhadze w 2002 r.

Wraz z moim zespołem w Departamencie Funduszu Narodowego reprezentowałem Komisję Europejską, zarówno w roli instytucji płatniczej lub certyfikującej, jak i w roli właściwego organu. Komisja przez lata doceniała stabilność i rzetelność zespołu Funduszu Narodowego.

Wraz z Departamentem ds. Zarządzania Długiem przyczyniłem się do znacznego udoskonalenia czeskiego rynku obligacji oraz optymizacji struktury długu państwowego i kosztów refinansowania. Działania obejmowały zacieśnienie współpracy z głównymi podmiotami oferującymi czeskie obligacje, wprowadzenie MTS (platformy służącej dokonywaniu transakcji na rynku wtórnym), reorganizację departamentu zgodnie z najlepszą praktyką UE oraz wprowadzenie w pełni przejrzystego wykonywania indywidualnych transakcji i wyboru partnerów do transakcji w walucie EUR.

Podczas mojej niemal osiemnastoletniej służby w Ministerstwie Finansów stopniowo zdobywałem i poszerzałem umiejętności w zakresie zarządzania. Moją pracę jako urzędnik państwowy w ministerstwie rozpocząłem w Departamencie Integracji Europejskiej w 1998 r. Po krótkim czasie zostałem mianowany kierownikiem działu horyzontalnego (5 współpracowników), który koordynował zagadnienia budżetowe w szeregu rozdziałów negocjacyjnych w negocjacjach związanych z przystąpieniem do UE. W 2001 r. powierzono mi utworzenie Departamentu Funduszu Narodowego (początkowa liczba 18 współpracowników wzrosła do 60 osób) oraz połączenie zadań wykonywanych przez różne działy w ramach jednego departamentu. W 2010 r. zostałem powołany na stanowisko wiceministra do spraw budżetów publicznych (220 współpracowników) i powierzono mi bardzo szeroki zakres odpowiedzialności: budżet państwowy i inne budżety publiczne, budżety lokalne i gminne, fundusze UE, zarządzanie długiem państwowym i polityka podatkowa.

3.  Jakie ma Pan doświadczenia zawodowe związane z międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami wielokulturowymi i wielojęzycznymi z siedzibą poza Pana krajem ojczystym?

Moje doświadczenia w tym zakresie obejmują:

•  udział w pracach Komitetu ds. Oceny Gospodarki i Rozwoju (OECD) w latach 1998–1999 oraz pełnienie funkcji szefa delegacji Czech w 2011, 2014 i 2016 r.;

•  krótkoterminową pomoc / programy partnerskie / wzajemne oceny w Chorwacji (Sigma, OECD), Bułgarii (austriacka agencja płatnicza) oraz w Macedonii (OECD);

•  udział w pracach grup roboczych Rady, takich jak Grupa Robocza ds. Działań Strukturalnych czy Komitet Budżetowy;

•  udział w pracach nad budżetem w ramach Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, głównie jako szef delegacji Czech;

•  pełnienie funkcji członka Rady Dyrektorów EBI – członek Komisji ds. Wynagrodzeń i Budżetu w latach 2013–2016;

•  udział w pracach związanych z prezydencją w UE w pierwszej połowie 2009 r., w tym w pracach nad absolutorium z wykonania budżetu UE;

•  aktywną współpracę w ramach sieci instytucji certyfikujących;

•  różne prezentacje i seminaria na forach międzynarodowych.

4.  Czy uzyskał Pan absolutorium z wykonywania swych poprzednich funkcji kierowniczych, jeżeli taka procedura miała zastosowanie?

Czeskie przepisy dotyczące budżetu nie przewidują takiej procedury. Niemniej jednak z instytucjonalnego punktu widzenia można ją porównać do sporządzania końcowego sprawozdania o stanie finansów państwowych. Musi ono zostać przedłożone w Izbie Poselskiej parlamentu czeskiego przed końcem kwietnia następnego roku po wykonaniu budżetu. Nad końcowym sprawozdaniem o stanie finansów państwowych pochyla się Komisja Budżetowa, a Najwyższa Izba Kontroli sporządza opinię dotyczącą prawidłowości tego sprawozdania. Izba Poselska rozpatruje sprawozdanie i może wydać opinię. Ministerstwo Finansów nie zostało poinformowane o jakichkolwiek większych nieprawidłowościach czy zastrzeżeniach.

5.  Które z wcześniejszych stanowisk zawodowych objął Pan w wyniku nominacji politycznej?

Żadne.

6.  Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczył Pan w swojej pracy zawodowej.

Niezwykle trudno jest wyodrębnić trzy spośród tysięcy poszczególnych decyzji, bez względu na to, czy były to decyzje merytoryczne, czy związane z moją karierą zawodową.

Stosunkowo wysoko cenię moje decyzje podjęte podczas złożonych, wielostronnych negocjacji, takich jak proces przystąpienia Czech do UE, w ramach których zajmowałem się ogólnym wpływem na budżet, czy też negocjacje dotyczące perspektywy finansowej / wieloletnich ram finansowych.

Niezwykle istotne z punktu widzenia poprawy stanu czeskich finansów publicznych było także opracowanie i wdrożenie nowego systemu skarbowego. Wymagało ono podjęcia wielu decyzji związanych z ustawodawstwem, negocjacjami parlamentarnymi, metodyką lub opracowaniem systemu informatycznego.

Decyzja o przyjęciu stanowiska wiceministra finansów, wiążąca się z szeroką i istotną odpowiedzialnością za finanse publiczne, z pewnością należy do jednych z najważniejszych decyzji w mojej karierze zawodowej.

Niezależność

7.  Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego powinni być „w pełni niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pan stosować się do tego obowiązku podczas pełnienia przyszłych zadań?

Zawsze podejmowałem decyzje z uwzględnieniem wszystkich dostępnych informacji i danych liczbowych, i pełniąc moją przyszłą funkcję, będę tak w dalszym ciągu czynił. Jeżeli chodzi o audyt, uważam za niezwykle ważne, by brać pod uwagę informacje i dane liczbowe, które miały zastosowanie w momencie realizowania procedur lub wykonywania działań będących przedmiotem audytu.

Wykonując moje zadania, nigdy nie będę zwracać się o wytyczne ani nie będę ich przyjmować od jakiegokolwiek rządu lub innego organu. Nie będę podejmował także jakichkolwiek czynności niezgodnych z charakterem pełnionych przeze mnie funkcji.

Biorąc pod uwagę mój udział przy wykonywaniu unijnego budżetu w dwóch największych obszarach, jestem przygotowany do tego, by omówić wybór członków Izby z przewodniczącym Trybunału.

8.  Czy Pan lub ktokolwiek z Pana bliskich (rodzice, rodzeństwo, partner w zalegalizowanym związku bądź dzieci) posiada jakiekolwiek udziały w podmiotach gospodarczych lub jakiekolwiek udziały finansowe czy też inne zobowiązania, które mogłyby kolidować z przyszłymi obowiązkami?

Nie.

9.  Czy jest Pan gotów ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy finansowe i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie?

Jestem gotów przestrzegać kodeksu postępowania członka Trybunału, a także wszelkich dokonanych w kodeksie zmian, oraz upublicznić deklarację o braku konfliktu interesów.

Ponadto niedawno otrzymałem odnowienie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego na poziomie Secret (na szczeblu krajowym i UE). Moim zdaniem stanowi ono zdecydowane potwierdzenie mojej uczciwości.

10.  Czy jest Pan stroną jakiegokolwiek toczącego się postępowania sądowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Nie jestem.

11.  Czy pełni Pan jakąkolwiek czynną lub wykonawczą funkcję polityczną, a jeżeli tak, to na jakim szczeblu? Czy zajmował Pan jakiekolwiek stanowisko polityczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Nie sprawuję żadnej funkcji politycznej i nigdy nie zajmowałem stanowiska politycznego.

12.  Czy w razie wyboru na członka Trybunału ustąpi Pan z piastowanych stanowisk, na które został Pan wybrany, oraz zrezygnuje z aktywnie pełnionych funkcji partyjnych?

Nie dotyczy. Nigdy nie piastowałem żadnego politycznego urzędu ani nie pełniłem funkcji politycznej. Niemniej jednak jestem gotów zrezygnować z wszystkich pełnionych przeze mnie funkcji. Ponadto po zakończeniu sprawowania urzędu jestem gotów poinformować przewodniczącego Trybunału o moich dalszych planach zawodowych bądź potencjalnie pełnionych funkcjach w okresie kolejnych trzech lat.

13.  Jak postąpiłby Pan w przypadkach poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana kraju?

Traktuję to pytanie jako kontynuację pytania nr 7, dlatego też moja odpowiedź dotyczy także rządu Czech lub wszelkich innych organów bądź podmiotów w Czechach. W przypadku zarówno mniejszych, jak i większych nieprawidłowości, które zostały lub zostaną wykryte w drodze audytu przeprowadzonego przez Trybunał, to do właściwych urzędników zatwierdzających należ podjęcie działań w odpowiedzi na takie nieprawidłowości. Jeżeli chodzi o wszelkie podejrzenia o popełnienie oszustwa, korupcję lub innego rodzaju nielegalną działalność, mające wpływ na interesy finansowe UE, dopilnuję, by o takich przypadkach informowany był Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych zgodnie z obowiązującą praktyką Trybunału Obrachunkowego.

Wykonywanie obowiązków

14.  Jakie powinny być główne cechy należytego zarządzania finansami w przypadku instytucji publicznych? W jaki sposób Trybunał Obrachunkowy może przyczynić się do należytego zarządzania finansami?

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do ogólnego budżetu Unii idea należytego zarządzania finansami obejmuje zasady oszczędności, wydajności i skuteczności i należy ją wdrażać zgodnie z zasadami skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej stosownie do każdej z metod wdrażania – bezpośredniej, wspólnej lub pośredniej. Zasady te są najlepiej wdrażane w przejrzystym otoczeniu przy zachowaniu wyraźnego podziału władzy umożliwiającego uzgodnienie i weryfikację wystarczającej ścieżki audytu.

Trybunał Obrachunkowy ma wyjątkową szansę na wskazanie niedoskonałości w zarządzaniu i systemach nadzoru w instytucjach UE oraz zalecenie udoskonaleń w tym zakresie. Nowo wprowadzone sprawozdania przekrojowe pozwalają Trybunałowi Obrachunkowemu dzielić się zgromadzoną wiedzą i doświadczeniami, a także formułować uwagi w istotnych sprawach, które zwykle mogłyby nie być objęte audytem. Mogą one być wykorzystywane jako narzędzie do zapewniania np. przeglądu przepływów finansowych UE oraz podsumowania kwestii, które należy rozwiązać, by zagwarantować lepsze wydatkowanie funduszy.

15.  Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu. Jak zapewniłby Pan dalszą poprawę współpracy między Trybunałem a Parlamentem Europejskim (w szczególności jego Komisją Kontroli Budżetowej) w celu zarówno wzmocnienia nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi, jak i zwiększenia ich skuteczności?

Osobiście skupiłbym się na kontynuowaniu regularnej współpracy z komisjami Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza Komisją Kontroli Budżetowej, przede wszystkim w zakresie planowania audytu rocznego oraz sprawozdań rocznych. Moim zdaniem zadania te są skutecznie realizowane i koordynowane w ramach stosunkowo nowej funkcji powierzonej członkowi Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialnemu za stosunki międzyinstytucjonalne. Jednocześnie istnieje szansa na zacieśnienie współpracy z komisjami Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

16.  Co według Pana stanowi wartość dodaną kontroli wykonania zadań i w jaki sposób należałoby wprowadzić wyniki kontroli do procedur zarządzania?

Zgodnie z podręcznikiem kontroli wykonania zadań Trybunału Obrachunkowego kontrolę wykonania zadań definiuje się jako niezależną, obiektywną i wiarygodną ocenę, czy przedsięwzięcia, systemy, operacje, programy, działania lub organizacje funkcjonują zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności, a także czy istnieją obszary wymagające poprawy.

Kontrola wykonania zadań skupia się bardziej na strategiach politycznych, programach, organizacjach, działaniach i systemach zarządzania niż na poszczególnych transakcjach finansowych, rachunkowości i kluczowych procedurach kontroli. Kryteria kontroli wykonania zadań w większym stopniu podlegają interpretacji audytorów i mogą być ustalane w odrębny sposób dla poszczególnych kontroli. Metody kontroli mogą także różnić się dla danych kontroli.

Jest to w mojej opinii warunek wstępny pełnienia roli zapobiegawczej oraz rzetelnej identyfikacji obszarów wymagających poprawy. W wielu przypadkach można to porównać do bardziej selektywnych ocen.

Określenie obszarów wymagających poprawy to elegancki sposób na wskazanie urzędnikom zatwierdzającym potrzeby dostosowania opracowywanych przez nich strategii politycznych oraz systemów wdrażania. Należy zwrócić uwagę, że opracowywanie oraz cel strategii politycznych UE mogą być uzależnione od unijnych traktatów lub decyzji państw członkowskich.

17.  Jak można usprawnić współpracę pomiędzy Trybunałem Obrachunkowym, krajowymi organami kontroli i Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

Forum Komitetu Kontaktowego zapewnia już solidną podstawę współpracy Trybunału Obrachunkowego z krajowymi najwyższymi organami kontroli. Obejmuje ono coroczne posiedzenia oraz różnego rodzaju grupy robocze, sieci i grupy zadaniowe utworzone, by rozwiązywać określone kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Uważam, że taka formacja jest wystarczająco elastyczna, by podejmować wszelkie aktualne kwestie.

Osobiście skupiłbym się na kontynuowaniu regularnej współpracy z komisjami Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza Komisją Kontroli Budżetowej, przede wszystkim w zakresie planowania audytu rocznego oraz sprawozdań rocznych. Zadania te są skutecznie koordynowane w ramach stosunkowo nowej funkcji powierzonej członkowi Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialnemu za stosunki międzyinstytucjonalne. Jednocześnie istnieje szansa na zacieśnienie współpracy z komisjami Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

18.  Jak zapewniłby Pan dalszy rozwój sprawozdawczości Trybunału Obrachunkowego, tak aby Parlament Europejski otrzymywał wszystkie niezbędne informacje o precyzyjności danych dostarczanych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie?

Trybunał Obrachunkowy powinien w dalszym ciągu stać na straży funkcjonowania krajowych systemów sprawozdawczości lub uwidaczniać wszelkie wady i niedoskonałości bądź niezdolność do wykrycia przez Komisję Europejską systemowych wad w systemach sprawozdawczości. Trybunał Obrachunkowy powinien wciąż informować Parlament Europejski o takich przypadkach oraz powinien wydawać zalecenia co do sposobów rozwiązywania tych problemów.

Inne pytania

19.  Czy wycofa Pan swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia Parlamentu w sprawie Pana powołania będzie nieprzychylna?

Jestem gotowy rozważyć wycofanie kandydatury po zapoznaniu się z uzasadnieniem opinii Parlamentu oraz po konsultacji z rządem Czech.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

15.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

3

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga

Informacja prawna