Menetlus : 2016/2000(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0062/2016

Esitatud tekstid :

A8-0062/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/04/2016 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0099

RAPORT     
PDF 249kWORD 64k
18.3.2016
PE 575.234v02-00 A8-0062/2016

Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2016/2000(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Angel Dzhambazki

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2016/2000(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 25. septembril 2015 Leipzigi prokuratuur seoses liiklusõnnetust puudutava eeluurimisega (viitenumber 600 AR 3037/15) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 14. detsembril 2015,

–  võttes arvesse, et Hermann Winkler on loobunud kodukorra artikli 9 lõike 5 kohasest õigusest anda kuulamisel selgitusi,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Saksamaa põhiseaduse (Grundgesetz) artiklit 46,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0062/2016),

A.  arvestades, et Leipzigi prokuratuur Saksamaal taotleb Euroopa Parlamendi liikme Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmist seoses väidetava süüteo asjus uurimise alustamisega;

B.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Saksa põhiseaduse (Grundgesetz) artikli 46 lõike 2 kohaselt ei või parlamendiliiget karistatava süüteo eest vastutusele võtta ilma parlamendi loata, välja arvatud juhul, kui ta tabatakse otse teolt või sellele järgneva päeva jooksul;

D.  arvestades, et taotlus on seotud eeluurimisega 23. septembril 2015 toimunud raske liiklusõnnetuse asjus, kus Hermann Winkler oli osaline;

E.  arvestades, et kriminaalmenetlus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

F.  arvestades, et õiguskomisjoni saadud teabe kohaselt ei ole alust arvata, et kriminaalmenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis);

G.  arvestades, et seega on ilmne, et väidetav süütegu ei ole seotud Hermann Winkleri seisundiga Euroopa Parlamendi liikmena;

H.  arvestades, et seetõttu on antud juhul soovitatav parlamendiliikme puutumatus ära võtta;

1.  otsustab Hermann Winkleri puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa ametiasutustele ja Hermann Winklerile.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusalane teave