Menetlus : 2015/0296(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0063/2016

Esitatud tekstid :

A8-0063/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/04/2016 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0097

RAPORT     *
PDF 356kWORD 244k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Peter Simon

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0646),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0009/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0063/2016),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  peab kahetsusväärseks, et komisjon esitas oma ettepaneku nii hilja, mis tähendab, et minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamine toimub tagasiulatuvalt;

3.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 97

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2017 ei või harilik maksumäär olla madalam kui 15%.”

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2018 ei või harilik maksumäär olla madalam kui 15%.”

SELETUSKIRI

Käibemaksu direktiiviga on ette nähtud, et alates 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2015 ei või harilik maksumäär olla väiksem kui 15 %. Selles ELi toimimise lepingu artiklile 113 tuginevas dokumendis sätestatakse, et nõukogu võtab vastu sätted käibemaksu käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks sel määral, mis on vajalik siseturu rajamise ja toimimise tagamiseks ning konkurentsi moonutamise vältimiseks.

Siseturu loomiseks 1. jaanuaril 1993. aastal esitas komisjon ettepanekud, mille eesmärk oli kehtestada maksusüsteemide ühtlustamise lõplik kord.

Kuna komisjoni ettepanekuid ei olnud siiski võimalik vastu võtta enne 1993. aasta 1. jaanuari, otsustas nõukogu kehtestada üleminekukorra. Seoses käibemaksumääradega võttis nõukogu vastu direktiivi 92/77/EMÜ.

Selle direktiiviga kehtestati miinimummäärade süsteem. Direktiivis on sätestatud, et 1. jaanuarist 1993 kuni 31. detsembrini 1996 ei või harilik maksumäär olla üheski liikmesriigis madalam kui 15 %. Selle sätte kehtivusaega on viis korda pikendatud ning seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2015.

Käibemaksu miinimummäärad on põhjendatud asjaoluga, et piiriülese müügi ja allpool künnist toimuva kaugmüügi puhul kohaldatakse tarbimiskohal käibemaksuga maksustamise asemel pigem päritolukohas maksustamist. Seega annab ühtse miinimummäära kohaldamine kõikides liikmesriikides – nagu praegu – siseturu nõuetekohaseks toimimiseks tarviliku tagatise.

Võttes arvesse seda, et kõigis liikmesriikides on harilik maksumäär praegu üle 15 %, annab olemasolev ühtne 15 % miinimummäär liikmesriikidele ka manööverdamisruumi, võimaldades viia hariliku maksumäära vähendamiseks läbi käibemaksureforme, suurendades käibemaksuga maksustatava summa suurust ja piirates vähendatud maksumäära kasutamist.

Komisjon võttis 6. detsembril 2011 vastu teatise käibemaksu tuleviku kohta, kus tehakse ettepanek päritolukohas maksustamise põhimõte kõrvale jätta ja kirjeldatakse mitut viisi, kuidas saavutada käibemaksuga maksustamine tarbimiskohas. 2016. aastal avaldab komisjon tegevuskava ühisturu jaoks kohandatud lihtsa, tõhusa ja pettusekindla lõpliku käibemaksusüsteemi loomiseks.

Tegevuskavas esitatakse suunised edasiseks tööks, pidades silmas pärast 2011. aasta teatise avaldamist tehtud saavutusi. Tegevuskavas tuuakse välja eelkõige selle lõpliku käibemaksusüsteemi põhijooned, mille komisjon liidusisese kaubavahetuse jaoks kehtestada soovib, ja komisjoni kavandatavad reformid olemasolevate käibemaksueeskirjade kohandamiseks lõpliku käibemaksusüsteemiga, mida iseloomustab maksustamine tarbimiskohas.

Neil asjaoludel ja seni, kuni tehakse otsused selle kohta, milline käibemaksusüsteem oma lõplikul kujul olema saab, on raportöör nõus komisjoni ettepanekuga säilitada tagasiulatuvalt 15 % minimaalse hariliku käibemaksumäära põhimõte ning teha ettepanek pikendada kehtivat korda kolme aasta võrra (kuni 31. detsembrini 2018).

Raportöör nõustub, et niisugune ajakava tagab sidusrühmadele vajaliku õiguskindluse ja võimaldab korraldada ulatuslikuma arutelu tulevase käibemaksu tegevuskava käibemaksumäärade üle.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühine käibemaksusüsteem seoses minimaalse hariliku käibemaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega

Viited

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

15.1.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

21.1.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

21.1.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

28.1.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

5

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige (art 187 lg 2)

Vladimir Urutchev

Esitamise kuupäev

18.3.2016

Õigusalane teave