Postupak : 2015/0296(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/04/2016 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0097

IZVJEŠĆE     *
PDF 513kWORD 91k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja najniže standardne stope

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Peter Simon

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja najniže standardne stope

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2015)0646),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0009/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0063/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  žali što je Komisija toliko kasno objavila svoj prijedlog zbog čega će se najniža standardna stopa PDV-a primjenjivati retroaktivno;

3.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

5.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 97.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. standardna stopa ne smije biti niža od 15 %.

Od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2018. standardna stopa ne smije biti niža od 15%.

OBRAZLOŽENJE

Direktivom o PDV-u propisano je da od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. standardna stopa ne može iznositi manje od 15 %. Tom je odredbom, koja se temelji na članku 113. UFEU-a, predviđeno da Vijeće donosi odredbe za usklađivanje zakonodavstva o porezima na promet u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se zajamčila uspostava i funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja.

U cilju uspostavljanja unutarnjeg tržišta Komisija je 1. siječnja 1993. predstavila prijedloge za uspostavu konačnog sustava usklađivanja poreza.

Međutim, kada je postalo jasno da se prijedlozi Komisije neće moći usvojiti prije 1. siječnja 1993., Vijeće je odlučilo uvesti prijelazni sustav. U pogledu stopa PDV-a donijelo je Direktivu 92/77/EEZ.

Tom je direktivom uveden sustav najnižih stopa te je propisano da od 1. siječnja 1993. do 31. prosinca 1996. standardna stopa ni u jednoj državi članici ne smije biti niža od 15 %. Primjena te odredbe pet je puta bila produljivana, a primjenjivala se do 31. prosinca 2015.

Najniže stope PDV-a opravdane su činjenicom da se ispod određenog praga na prekograničnu kupovinu i prodaju na daljinu i dalje primjenjuje PDV u mjestu podrijetla a ne odredišta. Najniža standardna stopa koja se trenutačno primjenjuje u svim državama članicama predstavlja stoga koristan zaštitni mehanizam za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

S obzirom na to da je u svim državama članicama trenutačno na snazi standardna stopa veća od 15 %, postojećim se sustavom najniže standardne stope od 15 % državama članicama također daje manevarski prostor jer im se omogućava provedba reformi PDV-a kojima je cilj proširenjem osnovice PDV-a i ograničenjem primjene sniženih stopa smanjiti standardnu stopu.

Komisija je 6. prosinca 2011. donijela Komunikaciju o budućnosti PDV-a, u kojoj je predloženo da se načelo zemlje podrijetla prestane primjenjivati te je opisano nekoliko načina na koje se oporezivanje može ostvariti u mjestu odredišta. Komisija će 2016. objaviti akcijski plan za jednostavan i učinkovit konačni sustav poreza na dodanu vrijednost koji će biti otporan na prijevare i prilagođen jedinstvenom tržištu.

Tim će se akcijskim planom utvrditi smjernice za budući rad, koji će se nastavljati na rezultate postignute od donošenja Komunikacije iz 2011. Njime će se prije svega utvrditi glavne značajke konačnog sustava PDV-a za trgovinu unutar EU-a koji Komisija planira predložiti te reforme kojima Komisija planira prilagoditi postojeće propise o stopama PDV-a konačnom sustavu temeljenom na načelu mjesta odredišta.

Uzimajući u obzir navedene okolnosti te iščekujući odluke o završnom obliku konačnog sustava, izvjestitelj se slaže s prijedlogom Komisije da se retroaktivno zadrži načelo najniže standardne stope PDV-a od 15 % te da se predloži produljenje primjene postojećih propisa za tri godine (do 31. prosinca 2018.).

Izvjestitelj se slaže da bi se tim vremenskim okvirom dionicima zajamčila potrebna pravna sigurnost te omogućila sveobuhvatnija rasprava o stopama PDV-a u vezi s akcijskim planom o PDV-u koji je u pripremi.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja najniže standardne stope

Referentni dokumenti

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

15.1.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

21.1.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

28.1.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Datum usvajanja

16.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

5

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Vladimir Urutchev

Datum podnošenja

18.3.2016

Pravna napomena