Procedūra : 2015/0296(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2016

Pateikti tekstai :

A8-0063/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/04/2016 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0097

PRANEŠIMAS     *
PDF 653kWORD 92k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės

(COM(2015) 0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Peter Simon

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės

(COM(2015) 0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015) 0646),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0009/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0063/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  apgailestauja dėl to, kad Komisija taip vėlai paskelbė savo pasiūlymą, nes tai reiškia, kad minimalus standartinis PVM tarifas bus taikomas atgaline data;

3.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2006/112/EB

97 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 %.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 %.

AIŠKINAMOJI DALIS

PVM direktyvoje numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis kaip 15 proc. Ši SESV 113 straipsniu pagrįsta nuostata nurodo, kad Taryba priima nuostatas dėl apyvartos mokesčius reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, būtino užtikrinant, kad bus sukurta ir ims veikti vidaus rinka ir bus išvengta konkurencijos iškraipymo.

Siekdama, kad 1993 m. sausio 1 d. būtų sukurta vidaus rinka, Komisija pateikė pasiūlymų, kuriais siekiama nustatyti galutinę mokesčių derinimo sistemą.

Tačiau paaiškėjus, kad Komisijos pasiūlymų iki 1993 m. sausio 1 d. nebus įmanoma priimti, Taryba nusprendė taikyti pereinamojo laikotarpio sistemą. Dėl PVM tarifų ji priėmė Direktyvą 92/77/EEB.

Ta direktyva nustatyta minimalių tarifų sistema. Joje nurodyta, kad nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 1996 m. gruodžio 31 d. nustatytas standartinis tarifas nė vienoje valstybėje narėje negali būti mažesnis kaip 15 proc. Šios nuostatos galiojimas buvo pratęstas penkis kartus ir ji buvo taikoma iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Minimalūs tarifai PVM srityje grindžiami tuo, kad tarpvalstybinei prekybai ir nuotolinei prekybai minimalios ribos nesiekiantis PVM tarifas tebetaikomas kilmės, o ne paskirties šalyje. Taigi visose valstybėse narėse taikant minimalų standartinį tarifą, kaip ir yra šiuo metu, imamasi naudingų tinkamo vidaus rinkos veikimo apsaugos priemonių.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu visų valstybių narių taikomas PVM tarifas yra didesnis nei 15 proc., galiojantis nustatytasis 15 proc. minimalus standartinis tarifas valstybėms narėms taip pat užtikrina veiksmų laisvę, kadangi sudaroma galimybė vykdyti PVM reformas, kuriomis siekiama sumažinti standartinį tarifą išplečiant PVM bazę ir apribojant galimybę taikyti lengvatinius tarifus.

2011 m. gruodžio 6 d. Komisija priėmė komunikatą dėl PVM ateities, kuriame pasiūlė atsisakyti kilmės šalies principo ir aptarė keletą apmokestinimo paskirties šalyje įgyvendinimo būdų. 2016 m. Komisija paskelbs bendrajai rinkai pritaikytą veiksmų planą siekiant paprastos, veiksmingos ir nuo sukčiavimo apsaugotos galutinės pridėtinės vertės mokesčio sistemos.

Veiksmų plane bus išdėstytos būsimo darbo, grindžiamo pasiekimais įgyvendinant veiksmus po to, kai 2011 m. buvo priimtas Komisijos komunikatas, kryptys. Visų pirma, jame bus nustatyti pagrindiniai Komisijos siūlomi ES vidaus prekybos galutinės PVM sistemos bruožai ir jos numatomos reformos siekiant galiojančias taisykles dėl PVM tarifų pritaikyti prie galutinės sistemos, grindžiamos paskirties šalies principu.

Šiomis aplinkybėmis, tol, kol nėra priimta sprendimų dėl galutinės sistemos formos, pranešėjas sutinka su Komisijos pasiūlymu palikti galioti ir taikyti atgaline data principą, kuriuo vadovaujantis minimalus standartinis PVM tarifas yra 15 proc., ir pasiūlyti šiuo metu galiojančias taisykles pratęsti trejiems metams (iki 2018 m. gruodžio 31 d.).

Pranešėjas pritaria, kad nustačius tokį laikotarpį suinteresuotiesiems subjektams būtų užtikrintas reikiamas teisinis tikrumas ir sudarytos palankesnės sąlygos surengti išsamesnes diskusijas dėl PVM tarifų, kiek tai susiję su būsimu PVM srities veiksmų planu.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės

Nuorodos

COM(2015) 0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Konsultacijos su EP data

15.1.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

21.1.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.1.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

28.1.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Priėmimo data

16.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

5

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Vladimir Urutchev

Pateikimo data

18.3.2016

Teisinis pranešimas