Förfarande : 2015/0152(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2016

Ingivna texter :

A8-0067/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0095

REKOMMENDATION     ***
PDF 483kWORD 115k
23.3.2016
PE 573.150v02-00 A8-0067/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Marco Affronte

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11634/2015),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (11633/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0377/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0067/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Grönland.

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Europeiska unionen (EU) har de senaste åren undertecknat flera partnerskapsavtal om fiske (FPA) och protokoll med tredjeländer. Genom partnerskapsavtalen om fiske ger EU ekonomiskt och tekniskt stöd i utbyte mot fiskerättigheter för många olika fiskbestånd i partnerländernas exklusiva ekonomiska zoner.

Ett särskilt partnerskapsavtal om fiske har ingåtts med Danmarks regering och Grönlands lokala regering, nedan kallat EU/Grönland-FPA(1).

Grönland(2) gick ursprungligen med i Europeiska gemenskaperna (EG) som en del av Danmark 1973, men lämnade EG efter en folkomröstning 1985. I dag är Grönland ett av unionens utomeuropeiska länder och territorier i den mening som avses i artikel 355.2 i EUF-fördraget. Grönlands förhållande till EU styrs i första hand av artiklarna 198–204 i EUF-fördraget, protokoll nr 34 om en särskild ordning för Grönland (fogat till EUF-fördraget) samt partnerskapet mellan EU och Grönland enligt rådets beslut 2006/526/EG.

År 1979 beviljade Danmark grönländskt självstyre, och efter en folkomröstning 2008 ansvarar den grönländska regeringen för alla regeringsfunktioner med undantag för dem som rör försvar, fiskeinspektioner utanför territorialvattnet, grundlagsfrågor samt penning- och valutapolitik, som Danmark har behållit.

Fisket på Grönland

Ministeriet för fiske, jakt och jordbruk har det övergripande ansvaret för fiskeripolitiken och förvaltningen av fiskeresurser i Grönland, medan Institutet för naturtillgångar ansvarar för att ta fram det biologiska underlaget för råd om fiskeriförvaltningen till ministeriet.

Det viktigaste grönländska fisket är trålfiske av nordhavsräka, liten hälleflundra, torsk och kungsfisk. År 2012 värderades landningarna från havsflottor till omkring 200 miljoner euro, medan kustfiskets fångster värderades till 110 miljoner euro. Liten hälleflundra och räkor utgjorde mer än 40 % vardera av dessa totala belopp. Makrillfisket är ett fiske som ökar, med fångster 2012 på 5 000 ton och en ensidigt deklarerad kvot 2014 på 100 000 ton. Grönlands fångstsektor sysselsatte 1 238 fiskare räknat i heltidsekvivalenter 2011.(3)

Fisk utgör nästan 90 % av exportvarorna. Praktiskt taget all grönländsk export av fiskeprodukter går till EU, där Danmark svarar för mer än 90 % av EU:s import. Frysta räkor, liten hälleflundra och torsk är de viktigaste exportvarorna.

EU/Grönland-FPA

Det första fiskeriavtalet mellan EU, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan, upprättades 1985. Detta avtal löpte över tio år och förlängdes därefter i ytterligare sex år innan det till sist ersattes med det nuvarande partnerskapsavtalet om fiske.

Det nuvarande partnerskapsavtalet om fiske paraferades i juni 2006 och trädde preliminärt i kraft den 1 januari 2007 för en sexårsperiod (t.o.m. den 31 december 2012) som kan förlängas med sex år i taget (har automatiskt förlängts till den 31 december 2018). Avtalet antogs som EU-lagstiftning genom rådets förordning (EG) nr 753/2007 av den 28 juni 2007.

Det är ett blandat avtal som ger EU-fartyg tillgång till många olika fiskbestånd i den grönländska exklusiva ekonomiska zonen.

Det ursprungliga protokollet till partnerskapsavtalet om fiske tillämpades i sex år, fr.o.m. den 1 januari 2007 t.o.m. den 31 december 2012. Det nuvarande protokollet är tillämpligt under en treårsperiod fr.o.m. den 1 januari 2013 t.o.m. den 31 december 2015(4). Det nuvarande protokollets varaktighet förkortades för att anpassa omförhandlingen av protokollet till förnyandet och/eller revideringen av andra relevanta EU-policyinstrument, såsom den gemensamma fiskeripolitiken, beslutet om associering av utomeuropeiska länder och initiativet om EU/Grönland-partnerskapet.

I det nuvarande protokollet föreskrivs en ekonomisk ersättning från EU på 17,85 miljoner euro per år, vilket inbegriper

a) ett årligt belopp för tillträdet till Grönlands exklusiva ekonomiska zon på 15,1 miljoner euro (beräknat på grundval av riktpriser för varje art) och en ekonomisk reserv på 1,5 miljoner euro för tillkommande mängder fisk som Grönland ger tillgång till,

b) ett särskilt belopp på 2,74 miljoner euro som ges för att stödja Grönlands sektoriella fiskeripolitik. Stödet till den sektoriella fiskeripolitiken är inriktat på tre huvudområden: administration (t.ex. kapacitetsutveckling), kontroll och tillsyn, samt forskning och rådgivning.

EU betalar en fast årlig ersättning för tillträde oavsett vilka fiskemöjligheter som överenskoms i protokollet. Om de fiskemöjligheter som har överenskommits är mindre än de vägledande fiskemöjligheter som beskrivs i protokollet ska Grönland enligt protokollet antingen ge EU andra likvärdiga fiskemöjligheter för året i fråga eller kompensera EU året efter.

Utvärdering av det nuvarande protokollet:

Avtalet med Grönland är det tredje viktigaste avtalet för EU sett till ekonomiskt värde.

För- och efterhandsutvärderingen(5) av det nuvarande protokollet, som gjordes för Europeiska kommissionens räkning första halvåret 2014 och offentliggjordes i juli 2014, resulterade i en del viktiga slutsatser om det nuvarande protokollets effektivitet, även om utvärderingen, som Europeiska kommissionen har påpekat(6), bara gällde det första året av tillämpningsperioden för det nuvarande protokollet på tre år.

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att det ligger i både EU:s och Grönlands intresse att förnya protokollet, som ger båda parter viktiga ekonomiska fördelar och bidrar till att säkra överensstämmelse med EU:s fiskeriaktiviteter på andra håll i samma region.

Målen med partnerskapsavtalet om fiske har på det hela taget uppnåtts. Viktiga undantag är att de överenskomna kvoterna om djuphavstorsk inte överensstämmer med Ices råd, även om de uppgifter som samlas in genom fisket kommer att användas för att förfina förvaltningen av beståndet, att landningarna av fisk i Grönland är begränsade och att skapandet av sysselsättning i Grönland har varit begränsat.

Protokollet har fram till i dag gett EU betydande fördelar. EU:s fiskefartyg fick genom EU:s nordliga avtal betydande fiskemöjligheter i Grönland, liksom i Norge och Färöarna. EU-fartygs utnyttjande av de överenskomna grönländska fiskemöjligheterna har varit högt, med undantag för maskeringskrabba, lodda, hälleflundra och, i mindre grad, nordhavsräka.

År 2013 genererade protokollet ett direkt mervärde på 10 miljoner euro för EU:s fångstsektor till följd av fiskemöjligheterna i Grönland och ytterligare 12 miljoner euro i indirekt mervärde för tidigare och senare produktionsled i EU. Ytterligare mervärde har kommit från fiskemöjligheterna i Norge. Det indirekta mervärdet i Grönland var begränsat eftersom majoriteten av fiskefartygen från EU inte utnyttjade grönländska hamnar. Protokollet genererade emellertid andra fördelar för Grönland i form av ekonomiska bidrag från EU och tillståndsavgifter från fiskefartyg från EU, vilket gav en total betalning per ton som motsvarade en tredjedel av EU:s fångstsektorers inkomster från fiskemöjligheterna i Grönland. Fiskeprodukter från EU:s fiskefartyg har inte bearbetats i Grönland eller kommit in på den inhemska marknaden. Ett av skälen till detta är de jämförelsevis låga landningspriserna. De grönländska hamnarna utnyttjas dessutom i mycket begränsad grad för underhåll och andra tjänster i tidigare produktionsled. I fråga om sysselsättning har protokollet genererat sysselsättning för motsvarande 106 heltidsekvivalenter i EU:s fångstsektor, varav 75 % utgjordes av EU-medborgare och 10 % av grönländska medborgare. Protokollet har fram till i dag ändå inneburit stora fördelar för båda parter.

EU:s sektoriella stöd har på ett betydande sätt bidragit till en rad aktiviteter som är livsviktiga för Grönlands arbete med att förvalta och kontrollera sitt fiske. Det handlar bl.a. om följande: stöd till insamling och analys av fiskerioberoende enkätuppgifter, grönländska tjänstemäns deltagande i vetenskapliga och tekniska möten inom Nafo och Ices, samt kontroll av kust- och havsfiske. Utnyttjandet av dessa stödmedel är emellertid starkt inriktat på lönekostnader. EU:s ekonomiska ersättning för tillträdet har inte fullt ut anpassats till fångsterna, vilket beror på den låga utnyttjandegraden avseende vissa arter. Tillståndsavgifterna från ägarna till EU-fartyg var vidare höga jämfört med de vinster som fångstsektorn gjorde tack vare protokollet. På det hela taget har protokollet emellertid genererat 1,6 euro i direkt och indirekt mervärde per 1 euro i betalningar från EU och EU:s fartygsägare.

Majoriteten av de viktigaste konventionerna och skyldigheterna i protokollet har respekterats fullt ut. Viktiga undantag är underlåtenheten att införa ett elektroniskt system för fångstrapportering, överenskomna fiskemöjligheter som inte tog full hänsyn till vetenskapliga råd och försiktighetsprincipen.

Analys av det nya protokollet

Europeiska kommissionen har i kraft av sitt mandat från rådet av den 25 september 2014(7) haft tre förhandlingsrundor(8) med Grönlands myndigheter – där även företrädare för Danmarks regering har deltagit – om förnyandet av protokollet, som löper ut den 31 december 2015. Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll till avtalet den 20 mars 2015. Protokollet omfattar en period på fem år räknat från den dag då protokollet preliminärt ska börja tillämpas (dvs. från och med den dag då det undertecknas och tidigast den 1 januari 2016).

Den 16 juli 2015 antog Europeiska kommissionen förslagen om förnyande av protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan.

I det nya protokollet föreskrivs en ekonomisk ersättning från EU på 17,8 miljoner euro per år, vilket inbegriper

a) ett årligt belopp för tillträdet till Grönlands exklusiva ekonomiska zon på 13,17 miljoner euro (beräknat på grundval av riktpriser för varje art) och en ekonomisk reserv på 1,7 miljoner euro för tillkommande mängder fisk som Grönland ger tillgång till,

b) ett särskilt belopp på 2,931 miljoner euro som ges för att stödja Grönlands sektoriella fiskeripolitik. Stödet till den sektoriella fiskeripolitiken är inriktat på tre huvudområden: administration (t.ex. kapacitetsutveckling), kontroll och tillsyn, samt forskning och rådgivning.

Om fiskemöjligheterna är mindre än vad som anges i tabell 1, förväntas Grönland kompensera för underskottet. Alla eventuella bifångster av EU-fartyg bör begränsas till 10 % av beståndet i fråga, med undantag för nordhavsräka (där bifångsterna begränsas till 5 %).

Tabell 1: Fiskemöjligheter enligt det nuvarande respektive det nya protokollet (ton per år):

Bestånd

Nuvarande protokoll

Nytt protokoll

 

2013–2015

2016–2020

Torsk (Ices-områdena V, XII, XIV och i Nafo-område 1F)

2 200(9)

1 800

Pelagisk kungsfisk (Ices-delområdena XIV och V, Nafo-delområde 1F)

3 000

2 200

Djuphavslevande kungsfisk (Ices-delområdena XIV och V, Nafo-delområde 1F)

2 000

2 000

Liten hälleflundra (Nafo-delområde 1 – söder om N 68°)

2 500

2 500

Liten hälleflundra (Ices-delområdena XIV och V)

4 315

5 200

Nordhavsräka (Nafo-delområde 1)

3 400

2 600

Nordhavsräka (Ices-delområdena XIV och V)

7 500

5 100

Hälleflundra (Nafo-delområde 1)

200

Hälleflundra (Ices-delområdena XIV och V)

200

Maskeringskrabba (Nafo-delområde 1)

250

Lodda (Ices-delområdena XIV och V)

60 000

20 000

Skolästfiskar (Ices-delområdena XIV och V)

100

100

Skolästfiskar (Nafo-delområde 1)

100

100

Bifångster

2 300

1 126

Minskningen av vissa kvoter, i synnerhet lodda från 60 000 till 20 000, beror inte på att biomassan har minskat eller på hållbarhetsproblem, utan på att betalningar tidigare har gjorts för en hög kvot som bara delvis har gett utdelning i faktiska fångster.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att det nya protokollet överensstämmer med målen i partnerskapsavtalet om fiske. Det stärker samarbetet mellan unionen och Grönland. Det främjar en partnerskapsram som gör det möjligt att utveckla en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i den grönländska fiskezonen. Detta ligger i båda parters intresse, är i enlighet med relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder och ligger inom ramen för det tillgängliga överskottet.

Föredraganden rekommenderar av alla dessa skäl att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

Det är emellertid viktigt att påpeka att även om de övergripande målen är samstämmiga har EU-fisket inom ramen för avtalet riktat in sig på bestånd som är överutnyttjade och/eller bidragit till fångster som strider mot försiktighetsprincipen. Det finns således exempel på att de faktiska konsekvenserna av partnerskapsavtalet om fiske inte till fullo har legat i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål, de vetenskapliga råden från Nafo och Ices eller med målen för partnerskapsavtalet.

Föredraganden vill fästa uppmärksamheten vid vissa aspekter som måste förbättras på grundval av analysen av det tidigare protokollet, däribland följande:

–  Förnyandet av protokollet bör leda till fler positiva effekter i form av ett hållbart utnyttjande av fiskbestånd och lösa en del nuvarande operativa svårigheter.

–  Det föreslås att vetenskapliga råd och principen om tillgängliga överskott ska hörsammas i större utsträckning, samt att hänsyn även ska tas till medlemsstaternas utnyttjande och EU:s intressen i fiskeriöverenskommelser med de nordliga partnerländerna.

–  Det bör finnas mer kontroll och anpassning till EU:s ekonomiska ersättning enligt efterhandsutvärderingen av protokollet.

Efter revisionsrättens analys nyligen av partnerskapsavtalen om fiske(10) vill föredraganden framhålla rättens iakttagelser, även om rätten bara granskade fyra av de tolv gällande avtalen och inte avtalet mellan EU och Grönland, och betona vikten av tillförlitlig information om fiskbestånd och fångster för att respektera den gemensamma fiskeripolitikens och partnerskapsavtalens principer och mål och för att kunna dra vederhäftiga slutsatser från utvärderingen av partnerskapsavtalen om fiske.

Föredraganden beklagar allmänt att godkännandeförfarandet innebär att Europaparlamentet bara har en begränsad roll i antagandet av partnerskapsavtal om fiske. Föredraganden anser att Europaparlamentet bör ha en mer aktiv roll, och att parlamentet i alla faser av förfaranden som rör partnerskapsavtal om fiske eller förnyandet av dessa hela tiden hålls fullständigt informerat för att öka öppenheten, insynen och det demokratiska ansvarsutkrävandet när det gäller protokollen.

18.2.2016

YTTRANDE från utskottet för utveckling

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Föredragande av yttrande: Stelios Kouloglou

KORT MOTIVERING

Grönland är ett av de 26 utomeuropeiska länder och territorier (ULT) som omfattas av fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Dess ekonomi är kraftigt beroende av fiskerinäringen, som är Grönlands näst största näring.

Samhällsutvecklingens påverkan på klimatet, miljön och naturen måste beaktas eftersom de arktiska områdenas flora och fauna är mycket sårbara och unika. Därför måste fiskemöjligheterna vara i linje med relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder.

Detta protokoll måste dessutom följa den deklaration om fiske i Arktis som undertecknades i Oslo den 16 juli 2015 och som begränsar kommersiellt fiske i centrala Norra Ishavet i syfte att säkerställa bevarandet av Arktis känsliga ekosystem.

Det nya protokollet, som gäller i fem år från datumet för dess undertecknande, omfattar en ekonomisk ersättning på 17 799 978 euro per år. Protokollet bör stärka samarbetet mellan EU och Grönland och främja utvecklingen av en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Grönlands fiskezon. Det är en överenskommelse som avser fiskemöjligheter för flera arter, nämligen torsk, pelagisk kungsfisk, djuphavskungsfisk, hälleflundra, nordhavsräka, lodda och skolästfiskar.

Föredraganden anser att hållbara fiskemetoder måste främjas för att skydda produktiviteten på lång sikt inom Grönlands lokala fiskerinäring och stödja Grönlands fiskeripolitik. I detta avseende måste fiskelicenser bli mer strikt kopplade till kravet på användning av lokal arbetskraft och lokala företag. Detta skulle ge största möjliga värde för det grönländska samhället.

Den ekonomiska ersättning som är knuten till partnerskapsavtalet om fiske måste stödja den grönländska fiskerinäringens hållbarhet och gynna Grönland genom att utveckla och öka de lokala anställningstillfällena inom den lokala fiskerinäringen.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

17.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

16.2.2016

YTTRANDE från budgetutskottet

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Föredragande av yttrande: Tomáš Zdechovský

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av ett mandat från rådet har Europeiska kommissionen på Europeiska unionens vägnar förhandlat med Danmarks regering och Grönlands regering för att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och dessa två territoriella enheter. Det nuvarande protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet löper ut den 31 december 2015. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 20 mars 2015.

Det nya protokollet är förenligt med målen för partnerskapsavtalet om fiske som syftar till att stärka samarbetet mellan unionen och Grönland och skapa en ram för partnerskap för att utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i Grönlands fiskezon i båda parters intresse.

Fiskeprotokollet är tänkt att omfatta en period på fem år räknat från den dag då protokollet preliminärt ska börja tillämpas (dvs. från och med den dag då det undertecknas och tidigast den 1 januari 2016). Protokollet erbjuder fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Grönlands fiskezon, i enlighet med relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder och inom ramen för det tillgängliga överskottet. Därför fastställer protokollet en preliminär årlig nivå för de fiskemöjligheter (i ton) som Grönland beviljar unionens fiskefartyg.

Protokollet omfattar en sammanlagd ekonomisk ersättning på 17 799 978 euro per år under protokollets giltighetstid. Beloppet fördelas enligt följande:

•13 168 978 euro per år för tillträdet till Grönlands fiskezon,

•2 931 000 euro per år i form av tilläggsstöd till Grönlands fiskeripolitik, och

•1 700 000 euro i form av en årlig reserv avseende kompletterande och nya fiskemöjligheter som EU kan komma att godta beroende på vad den vetenskapliga rådgivningen säger och på eventuella överskottsresurser.

Parterna har enats om att samarbeta för att genomföra en sektoriell fiskeripolitik i Grönland och kommer att fortsätta den politiska dialogen om planeringen av denna. De specifika bestämmelserna syftar till att fastställa principer för en ansvarsfull fiskeriförvaltning. Förslaget innehåller även bestämmelser om ett program för undersökande fiske med avseende på arter som inte omfattas av protokollet samt om vetenskapligt samarbete om hållbart fiske.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

15.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Pavel Poc, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jarosław Wałęsa

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Diane Dodds, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

(1)

Hänvisningar till Grönland i anslutning till partnerskapsavtalet om fiske/protokollet eller eventuella nya protokoll ska i det följande anses avse Danmarks regering och Grönlands lokala regering.

(2)

Grönland är världens största ö och har en exklusiv ekonomisk zon på nästan 2,2 miljoner kvadratkilometer.

(3)

Ex post and ex ante evaluation of the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the EU, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland – Ref. Ares(2014)2354482 – 15/07/2014: Utvärderingen i efterhand av partnerskapsavtalet om fiske med Grönland gjordes för kommissionens räkning för perioden 2013–2015.

(4)

EU:s protokoll i rådets beslut 2012/653/EU.

(5)

Ex post and ex ante evaluation of the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the EU, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland – Final Report (11 juli 2014), Ref.Ares(2014)2354482 – 15/07/2014.

(6)

Arbetsdokument om utvärderingen av partnerskapsavtalet om fiske med Grönland, Europeiska kommissionen.

(7)

Antogs vid rådets (konkurrenskraft) 3 333:e möte den 25 september 2014.

(8)

Oktober 2014 (Nuuk), november 2014 (Bryssel), 17–20 mars 2015 (Köpenhamn).

(9)

Torsk (Ices-delområde XIV och i Nafo-delområde 1)

(10)

Särskild rapport från EU:s revisionsrätt: Förvaltas partnerskapsavtalen om fiske väl av kommissionen?, Publikationsbyrån i Luxemburg (oktober 2015).

Rättsligt meddelande