Процедура : 2016/0801(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2016

Внесени текстове :

A8-0070/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0098

ДОКЛАД     *
PDF 719kWORD 85k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Клод Морайс

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13980/2015),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0010/2016),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

–  като взе предвид членове 59 и 50, параграф 1, от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0070/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  призовава Комисията да оцени, след влизане в сила на новия Регламент за Европол (2013/0091(COD)), съдържащите се в споразумението за сътрудничество разпоредби; призовава Комисията да уведоми Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и, ако е целесъобразно, да представи препоръка за разрешение за стартиране на международно предоговаряне на споразумението;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобразно член 23, параграф 2 от действащото Решение на Съвета за Европол (Решение 2009/370/ПВР) Съветът одобрява сключването на международни споразумения за сътрудничество с трети държави или международни организации, след консултация с Европейския парламент. Тези споразумения могат да се отнасят до обмена на оперативна, стратегическа, техническа или класифицирана информация. Споразумението за оперативно сътрудничество също така включва обмена на лични данни.

Настоящето предложение се отнася до предложеното одобряване на споразумение за стратегическо сътрудничество между Европол и Бразилия. Такова стратегическо споразумение изключва обмена на лични данни, така че въпросът за личните данни не е относим към случая. Обменената информация може да включва специализирани познания, общи доклади за обстановката, резултати от стратегически анализи, информация относно производства по наказателно разследване, информация относно методи за предотвратяване на престъпления, дейности по обучение и предоставяне на съвети и подкрепа по отделни наказателни разследвания.

Видно е, че са налице явни оперативни потребности за сътрудничеството на Европол с Бразилия. Според Европол, Бразилия придобива все по-голямо значение в борбата срещу организираната престъпност, като улесняването на незаконна имиграция и трафика на хора, свързаните с наркотици престъпления и измамите с кредитни карти, както и други дейности, свързани с киберпрестъпността. Освен това се очаква Олимпийските игри през 2016 г., както при всяко друго голямо спортно събитие, да доведат до повишаване на престъпните дейности. И накрая, Бразилия е от особен интерес и в областта на борбата срещу тероризма и отнемането на незаконно придобито имущество.

Докладчикът подкрепя сключването на настоящето споразумение за стратегическо сътрудничество с Бразилия, тъй като то би подпомогнало и укрепило борбата срещу организираната престъпност и би допринесло за засилване на сътрудничеството в областта на международното правоприлагане.

Докладът следва точния текст, приет на пленарното заседание на 15 декември 2015 г., относно Споразумението за стратегическо сътрудничество между Европол и Обединените арабски емирства.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол

Библиография

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.1.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

21.1.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

1.2.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

2.2.2016

Дата на приемане

16.3.2016

 

 

 

Дата на внасяне

30.3.2016

(1)

ОВ L 121, 15.5.2009 г.,стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(3)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

Правна информация