Procedura : 2016/0801(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0070/2016

Teksty złożone :

A8-0070/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/04/2016 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0098

SPRAWOZDANIE     *
PDF 573kWORD 84k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13980/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0010/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3),

–  uwzględniając art. 59 i art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0070/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Komisję, aby po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie Europolu (2013/0091(COD)) przeprowadziła ocenę postanowień zawartych w porozumieniu o współpracy; apeluje do Komisji o poinformowanie Parlamentu i Rady o wynikach tej oceny i w razie potrzeby o przedstawienie zalecenia dotyczącego upoważnienia do międzynarodowego renegocjowania tego porozumienia;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej decyzji Rady ustanawiającej Europol (decyzja 2009/371/WSiSW) zawarcie porozumienia o współpracy międzynarodowej z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową wymaga zatwierdzenia przez Radę po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Porozumienia takie mogą dotyczyć wymiany informacji operacyjnych, strategicznych, technicznych lub niejawnych. Porozumienie o współpracy operacyjnej obejmuje też wymianę danych osobowych.

Niniejszy wniosek dotyczy zaproponowanego zatwierdzenia strategicznego porozumienia o współpracy między Europolem a Brazylią. Takie porozumienie strategiczne wyklucza wymianę danych osobowych, zatem w tym przypadku kwestia ochrony danych jest nieistotna. Wymieniane informacje mogłyby obejmować wiedzę specjalistyczną, sprawozdania na temat ogólnej sytuacji, wyniki analiz strategicznych, informacje na temat procedur dochodzeniowych i metod zapobiegania przestępstwom, działania szkoleniowe, a także udzielanie porad i wsparcia w konkretnych dochodzeniach.

Wydaje się, że istnieją wyraźne potrzeby operacyjne uzasadniające nawiązanie przez Europol współpracy z Brazylią. Według Europolu Brazylia odgrywa coraz większą rolę w walce z przestępczością zorganizowaną, taką jak ułatwianie nielegalnej imigracji i handel ludźmi, przestępstwa związane z narkotykami i oszustwa związane z kartami kredytowymi, a także innego rodzaju proceder związany z cyberprzestępczością. Ponadto można się spodziewać, że Igrzyska Olimpijskie w 2016 r. – podobnie jak każda inna duża impreza sportowa – spowodują nasilenie się działalności przestępczej. Wreszcie Brazylia jest również przedmiotem szczególnego zainteresowania w obszarze zwalczania terroryzmu i odzyskiwania aktywów.

Sprawozdawca popiera zawarcie tego strategicznego porozumienia o współpracy z Brazylią, gdyż wesprze ono walkę z przestępczością zorganizowaną i poprawi jej skuteczność oraz przyczyni się do zintensyfikowania międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa.

Sprawozdanie wiernie odzwierciedla tekst odnoszący się do strategicznego porozumienia o współpracy między Europolem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, który przyjęto na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 grudnia 2015 r.

PROCEDURA W KOMISJI PREDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem

Odsyłacze

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Data konsultacji z PE

18.1.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

21.1.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

AFET

1.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.2.2016

Data przyjęcia

16.3.2016

 

 

 

Data złożenia

30.3.2016

(1)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(2)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.

(3)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.

Informacja prawna