Procedură : 2016/0801(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0070/2016

Texte depuse :

A8-0070/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/04/2016 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0098

RAPORT     *
PDF 499kWORD 87k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Claude Moraes

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13980/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0010/2016),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(1), în special articolul 23 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate(2), în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(3),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0070/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  invită Comisia să evalueze, după intrarea în vigoare a noului Regulament privind Europol (2013/0091(COD)), dispozițiile cuprinse în Acordul de cooperare; invită Comisia să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul evaluării și, dacă este cazul, să prezinte o recomandare de autorizare a inițierii de discuții privind renegocierea la nivel internațional a acordului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din actuala decizie a Consiliului privind Europol (Decizia 2009/371/JAI), este de competența Consiliului să aprobe încheierea de acorduri internaționale de cooperare cu state terțe sau organizații internaționale, după consultarea Parlamentului European. Astfel de acorduri pot privi schimbul de informații operaționale, strategice, tehnice sau clasificate. Acordul de cooperare operațională include, de asemenea, schimbul de date cu caracter personal.

Prezenta propunere se referă la propunerea de aprobare a unui acord de cooperare între Europol și Brazilia. Un astfel de acord strategic exclude schimbul de date cu caracter personal, astfel încât chestiunea protecției datelor nu este pertinentă în acest caz. Informațiile care fac obiectul schimburilor ar putea cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația generală, rezultate ale analizelor strategice, informații privind procedurile de anchetare penală, informații privind metodele de prevenire a infracționalității, activități de formare și acordarea de consiliere și sprijin în anumite anchete penale.

Se pare că există necesități operaționale clare ca Europol să coopereze cu Brazilia. Potrivit Europol, Brazilia este din ce în ce mai relevantă în lupta împotriva criminalității organizate, precum formele organizate de imigrație ilegală și traficul de persoane, criminalitatea legată de droguri și fraudele cu cărți de credit, precum și alte activități legate de criminalitatea cibernetică. În plus, este de așteptat ca Jocurile Olimpice din 2016, la fel ca oricare alte evenimente sportive majore, să conducă la intensificarea activităților infracționale. Nu în ultimul rând, Brazilia prezintă un interes deosebit în domeniul combaterii terorismului și al recuperării activelor.

Raportorul sprijină încheierea acestui acord de cooperare strategic cu Brazilia, deoarece ar facilita și intensifica combaterea criminalității organizate și ar contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul aplicării legii.

Raportul urmează întocmai textul adoptat în plen la 15 decembrie 2015 privind Acordul de cooperare strategică între Europol și Emiratele Arabe Unite.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul de cooperare strategică între Republica Federativă a Braziliei și Europol

Referințe

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Data consultării PE

18.1.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

21.1.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

1.2.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.2.2016

Data adoptării

16.3.2016

 

 

 

Data depunerii

30.3.2016

(1)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)

JO L 325, 11.12.2009, p. 6.

(3)

JO L 325, 11.12.2009, p. 12.

Notă juridică