Postopek : 2016/0801(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0070/2016

Predložena besedila :

A8-0070/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/04/2016 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0098

POROČILO     *
PDF 590kWORD 84k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Federativno republiko Brazilijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Federativno republiko Brazilijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13980/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0010/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1), zlasti člena 23(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(2), zlasti členov 5 in 6,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(3),

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0070/2016),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Komisijo, naj določbe iz sporazuma o sodelovanju oceni po začetku veljavnosti nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)); poziva Komisijo, naj obvesti Parlament in Svet o izidu te ocene in po potrebi predloži priporočilo za odobritev začetka ponovnih mednarodnih pogajanj o sporazumu;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in Europolu.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 23(2) veljavnega Sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ) so lahko sporazumi o mednarodnem sodelovanju s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami sklenjeni šele, ko jih odobri Svet, po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Takšni sporazumi se lahko nanašajo na izmenjavo operativnih, strateških, tehničnih ali tajnih informacij. Operativno sodelovanje zajema tudi izmenjavo osebnih podatkov.

Ta predlog se nanaša na predlagano odobritev sporazuma o strateškem sodelovanju med Europolom in Brazilijo. Takšno strateško sodelovanje izključuje izmenjavo osebnih podatkov, zato vprašanje varstva osebnih podatkov v tem primeru ni pomembno. Izmenjani podatki bi lahko vključevali strokovno znanje, poročila o splošnem stanju, rezultate strateških analiz, informacije o postopkih kazenskih preiskav in metodah za preprečevanje kriminala, informacije o dejavnostih usposabljanja ter svetovanje in podporo pri posameznih kazenskih preiskavah.

Sodelovanje Europola z Brazilijo je potrebno z operativnega vidika. Po navedbah Europola je Brazilija vse pomembnejša v boju proti organiziranemu kriminalu, na primer na področju omogočanja nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi, kaznivih dejanj, ki so povezana z drogami, in zlorab kreditnih kartic, pa tudi drugih dejavnosti, ki so povezana s kibernetsko kriminaliteto. Poleg tega bodo olimpijske igre leta 2016 po pričakovanjih privedle do povečanja kriminalne dejavnosti, kot se to zgodi pri vseh večjih športnih dogodkih. Nenazadnje je Brazilija zanimiva tudi zaradi sodelovanja na področjih boja proti terorizmu in odvzema premoženjske koristi.

Poročevalec podpira sklenitev tega sporazuma o strateškem sodelovanju z Brazilijo, saj bi pripomogel k boju proti organiziranemu kriminalu in ga okrepil, hkrati pa bi prispeval h krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Poročilo natančno sledi besedilu, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 15. decembra 2015 o strateškem sodelovanju med Europolom in Združenimi arabskimi emirati.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o strateškem sodelovanju med Federativno republiko Brazilijo in Europolom

Referenčni dokumenti

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.1.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

21.1.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

1.2.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

2.2.2016

Datum sprejetja

16.3.2016

 

 

 

Datum predložitve

30.3.2016

(1)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

Pravno obvestilo