Menettely : 2013/0015(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0071/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0071/2016

Keskustelut :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0144

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 373kWORD 87k
31.3.2016
PE 575.344v02-00 A8-0071/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0030),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0071/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Bilbao Barandican ja Matīssin direktiivi rautatiejärjestelmän yhteensopivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu)”(4);

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma selittävistä asiakirjoista

Komissio muistuttaa mieliin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission todenneen selittävistä asiakirjoista 27 päivänä lokakuuta 2011 annetussa yhteisessä poliittisessa lausumassaan, että tietojen, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, ”on oltava selviä ja täsmällisiä”, jotta komissio pystyy helpommin täyttämään tehtävänsä unionin lainsäädännön soveltamisen valvojana. Tässä tapauksessa olisi tätä varten ollut hyötyä selittävistä asiakirjoista. Komissio pitää valitettavana sitä, ettei lopullisessa tekstissä ole asiaa koskevia säännöksiä.

PERUSTELUT

Euroopan unionin rautatiemarkkinoilla on tapahtunut kymmenen viime vuoden aikana suuria muutoksia. Ne on toteutettu asteittain rautatiealan kolmella lainsäädäntökokonaisuudella eli niin sanotuilla rautatiepaketeilla, joiden tarkoituksena on ollut kansallisten markkinoiden avaaminen sekä rautateiden kilpailukyvyn ja yhteentoimivuuden lisääminen EU:n tasolla korkeaa turvallisuustasoa vaarantamatta.

Vaikka rautatieliikennepalvelujen sisämarkkinoita koskeva EU:n säännöstö on kehittynyt huomattavasti, rautatieliikenteen osuus EU:n sisäisessä liikenteessä on kuitenkin vielä pieni verrattuna muihin liikennemuotoihin. Rautatieliikenteen tämänhetkinen osuus EU:n liikennemarkkinoista polkee paikallaan 6 prosentissa ja Eurobarometrin-mielipidekyselyn mukaan rautatiepalveluihin tyytymättömien matkustajien osuus on 54 prosenttia.

Tämän vuoksi komissio päätti vuoden 2013 tammikuussa esittää neljännen rautatiepaketin, jonka tarkoituksena on parantaa rautatieliikennepalvelujen laatua ja tehokkuutta poistamalla vielä jäljellä olevat esteet yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luomisen tieltä.

Tässä direktiivissä, joka on osa neljättä rautatiepakettia, keskitytään jäljellä olevien hallinnollisten ja teknisten esteiden poistamiseen erityisesti seuraavin keinoin:

•  otetaan käyttöön yhteinen lähestymistapa turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskeviin sääntöihin kaikkialla EU:ssa toimivien rautatieyritysten mittakaavaetujen lisäämiseksi,

•  vähennetään hallinnollisia kustannuksia ja nopeutetaan menettelyjä, ja

•  torjutaan piilosyrjintää.

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa täysistunnossa 26. helmikuuta 2014, aloitettiin epäviralliset neuvottelut puheenjohtajavaltio Italian johdolla ja jatkettiin niitä puheenjohtajavaltio Latvian johdolla. Puheenjohtajavaltio Latvian, Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluryhmät pääsivät asiasta sopuun trilogien yhdeksän keskustelukierroksen jälkeen 17. kesäkuuta 2015.

Sopimuksen teksti esiteltiin TRAN-valiokunnalle, joka hyväksyi sen ylivoimaisella äänten enemmistöllä 10. lokakuuta 2015. Valiokunnan hyväksynnän perusteella valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston kannan hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 10. joulukuuta 2015 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa sopimus vahvistettiin.

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on trilogineuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että kanta hyväksytään ilman tarkistuksia.

Neuvottelujen tulokset

Uudella direktiivillä käyttöön otettava järjestelmä tuo yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamisen taas hieman lähemmäksi. Se vähentää hallinnollisia kustannuksia, nopeuttaa menettelyjä ja varmistaa samalla turvallisuuden korkean tason. Lisäksi sillä voidaan välttää piilosyrjintää erityisesti uusien rautatiemarkkinoille pyrkivien yritysten kohtelussa. Sen odotetaan näin ollen tarjoavan EU:n rautatieyrityksille ja valmistajille lisää mittakaavaetuja ja parantavan yritysten kilpailukykyä EU:ssa.

Erityisesti sopimuksella

•  saadaan aikaan se, että yritysten ei ole tarpeen laatia useita hakemuksia. ERA myöntää luvan rajat ylittäviin operaatioihin tarkoitetuille kalustoyksiköille, mutta kun on kyse vain kansalliseen liikenteeseen tarkoitetuista yksiköistä, hakija voi valita käsitteleekö ERA vai kansallinen viranomainen hakemuksen. Nykyään, jos liikkuvan kaluston valmistaja haluaa saattaa uuden kalustoyksikön markkinoille useissa EU:n jäsenvaltioissa, sen on jätettävä erilliset hakemukset niiden jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, joissa yksikön on määrä toimia. Uusien sääntöjen myötä vältetään päällekkäiset hakumenettelyt;

•  luodaan keskitetty asiointipiste, joka toimii ainoana vastaanottopisteenä kaikille hakemuksille. Tämä tieto- ja viestintäjärjestelmä tekee menettelyistä helppoja ja avoimia. Se mahdollistaa sen, että niin virasto kuin kansalliset turvallisuusviranomaisetkin voivat seurata hakemuksen käsittelyn kaikkia vaiheita. Lisäksi sillä varmistetaan johdonmukaisuus tapauksissa, joissa samanlaisia lupia varten on eri hakemuksia;

•  vahvistetaan selkeät määräajat menettelyiden eri vaiheita varten;

•  varmistetaan, että Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää (ERTMS) koskevat hankkeet ovat yhteentoimivia. Tämän toteuttamiseksi ERA arvioi kaavailtuja teknisiä ratkaisuja ennen kuin se julkistaa mitään ERTMS-ratalaitteita koskevia tarjouskilpailuja;

•  vähennetään merkittävästi kansallisten sääntöjen määrää aloilla, joilla otetaan käyttöön yhdenmukaistettua EU-tason sääntelyä.

ERA ryhtyy hoitamaan lupien myöntämiseen liittyviä tehtäviään kolmen vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Jäsenvaltiot voivat noudattaa nykyistä järjestelmää vielä vuoden tämän jälkeen, mikäli ne katsovat sen aiheelliseksi. Tällöin niiden on tiedotettava virastolle ja komissiolle päätöksestään ja perusteltava se.

ERA ja kansalliset turvallisuusviranomaiset tekevät myös yhteistyösopimuksia. Yhden luukun malli ja yhteistyösopimukset takaavat selkeän tehtävänjaon ERAn ja kansallisten viranomaisten kesken. Lisäksi sillä varmistetaan johdonmukaisuus tapauksissa, joissa samanlaisia lupia varten on eri hakemuksia. Yhden luukun järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kolmen vuoden kuluessa ERA-asetuksen voimaantulosta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa (uudelleen laadittu toisinto)

Viiteasiakirjat

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.2.2014                     T7-0149/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

4.2.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.2.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.3.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.3.2016

(1)

EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Hyväksytyt tekstit 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.

(4)

Izaskun Bilbao Barandica johti parlamentin ja Anrijs Matīss neuvoston neuvotteluryhmää säädöstä koskevissa neuvotteluissa.

Oikeudellinen huomautus