Procedūra : 2013/0015(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2016

Pateikti tekstai :

A8-0071/2016

Debatai :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0144

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 602kWORD 96k
31.3.2016
PE 575.344v02-00 A8-0071/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 213/0015(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 213/0015(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0030) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0071/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  cituojant aktą siūlo jį vadinti I. Bilbao Barandicos ir A. Matīsso direktyva dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija)(4);

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai atliktos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su susijusiu Komisijos pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl aiškinamųjų dokumentų

Komisija primena, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija savo 2011 m. spalio 27 d. bendrame politiniame pareiškime dėl aiškinamųjų dokumentų pripažino, jog informacija apie direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę, kurią Komisijai teikia valstybės narės, turi būti aiški ir tiksli, kad Komisijai būtų lengviau atlikti savo užduotį stebėti, kaip taikoma Sąjungos teisė. Esamu atveju aiškinamieji dokumentai šiuo tikslu būtų buvę naudingi. Komisija apgailestauja, kad galutiniame tekste nepateikta atitinkamų reikiamų nuostatų.

AIŠKINAMOJI DALIS

Per pastarąjį dešimtmetį ES geležinkelių rinkoje įvyko didžiulių pokyčių, kurie buvo pamažu įgyvendinti pagal tris geležinkelių dokumentų rinkinius, siekiant atverti nacionalines rinkas ir užtikrinti, kad geležinkeliai taptų konkurencingesni ir sąveikesni ES lygmeniu, kartu išsaugant aukšto lygio saugą.

Visgi, nepaisant esminių ES acquis naujovių – taip buvo sukurta geležinkelių transporto paslaugų vidaus rinka – geležinkelių transporto dalis ES vidaus transporto kontekste tebėra kukli. Šiuo metu bendra ES rinkos dalis, tenkanti geležinkelių transportui, sustingusi ties 6 proc. ir, pasak „Eurobarometro“, 54 proc. vartotojų geležinkelių paslaugomis nepatenkinti.

Todėl 2013 m. sausio mėn. Komisija nusprendė pateikti Ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, kad būtų pašalintos likusios bendros Europos geležinkelio rinkos sukūrimo kliūtys ir pagerėtų geležinkelio paslaugų kokybė bei veiksmingumas.

Sąveikos direktyva – Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio dalis, kuria ypatingas dėmesys skiriamas likusių administracinių ir techninių kliūčių šalinimui, pirmiausia:

•nustatant bendrą saugos ir sąveikumo taisyklių principą, kad padidėtų visoje ES veikiančių geležinkelio įmonių masto ekonomija;

•sumažinant administracines išlaidas ir pagreitinant suderintas administracines procedūras bei

•vengiant paslėptos diskriminacijos.

2014 m. vasario 26 d. plenariniame posėdyje Parlamentui patvirtinus poziciją per pirmąjį svarstymą, prasidėjo neoficialios derybos su Tarybai pirmininkavusia Italija, kurios buvo pratęstos su Tarybai vėliau pirmininkavusia Latvija. Po devynių trišalio dialogo su Tarybai pirmininkavusia Latvija raundų Parlamento ir Tarybos derybinės grupės 2015 m. birželio 17 d. pasiekė sutarimą dėl bylos.

Susitarimo tekstas buvo pateiktas TRAN komitetui; 2015 m. spalio 10 d. jam pritarta didele balsų dauguma. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui įsipareigojo rekomenduoti plenarinio posėdžio dalyviams pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų. Atlikus teisinį ir lingvistinį patikrinimą, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą, patvirtindama 2015 m. gruodžio 10 d. susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalį dialogą, pranešėja siūlo jai pritarti be tolesnių pakeitimų.

Derybų rezultatai

Pradėjus taikyti naujojoje direktyvoje numatytą sistemą, Europa priartės prie bendros Europos geležinkelių erdvės. Taip sumažės administracinė našta, pagreitės procedūros ir tuo pačiu bus išsaugota aukšto lygio sauga. Kartu tai padės vengti bet kokios paslėptos diskriminacijos, visų pirma į geležinkelių rinką patekti pageidaujančių naujų įmonių atžvilgiu. Taigi tikimasi, kad tai padės padidinti geležinkelio įmonių ir gamintojų masto ekonomiją visoje ES bei pagerins ES įmonių konkurencingumą.

Kalbant konkrečiai, taikant susitarimą:

•įmonėms nebereikės teikti daugybės prašymų. Leidimus tarpvalstybinei veiklai numatytoms transporto priemonėms išduos Europos geležinkelio agentūra (ERA), o, jei transporto priemonė numatyta tik nacionalinio lygmens transporto veiklai, pareiškėjas galės savo nuožiūra pasirinkti, ar jo prašymą turi nagrinėti agentūra, ar nacionalinė institucija. Šiuo metu riedmenų gamintojas, pageidaujantis pateikti naują transporto priemonę keleto ES šalių rinkai, turi parengti atskirus prašymus nacionalinėms valstybių narių, kuriose transporto priemonę ketinama naudoti, institucijoms. Pagal naująsias taisykles būtinybės teikti kelis prašymus nebeliks;

•bus nustatytas vieno langelio principas – vienas punktas visiems prašymams pateikti. Taikant tokią informacijos ir komunikacijos sistemą, procedūros bus paprastos ir skaidrios. Taip ir agentūra, ir nacionalinės saugos institucijos visos procedūros metu galės stebėti įvairius prašymo nagrinėjimo etapus. Be to, bus užtikrintas nuoseklumas tuo atveju, kai skirtingi prašymai teikiami norint gauti panašius leidimus;

•bus nustatytos aiškios įvairių procedūrų etapų laiko ribos;

•bus užtikrinta, kad Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) projektai būtų sąveikūs. Kad tai pasiektų, prieš paskelbdama bet kokį konkursą dėl ERTMS kelio įrangos, ERA įvertins numatytus techninius sprendimus;

•srityse, kuriose bus pradėtas taikyti suderintas ES lygmens reglamentas, gerokai sumažės nacionalinių taisyklių skaičius.

Savo užduotis, susijusias su leidimais, ERA pradės vykdyti trejų metų laikotarpiu po direktyvos įsigaliojimo. Valstybės narės galės dar vienus metus taikyti dabartinę sistemą, jei nuspręs, kad tai būtina. Tokiu atveju apie savo sprendimą jos turės informuoti agentūrą ir Komisiją bei jį pagrįsti.

ERA ir nacionalinės saugos institucijos taip pat sudarys bendradarbiavimo susitarimus. Taikant vieno langelio principą ir bendradarbiavimo susitarimus bus užtikrintas aiškus užduočių pasiskirstymas ERA ir nacionalinėms institucijoms. Be to, taip bus užtikrintas ir nuoseklumas tuo atveju, jei būtų pateikti skirtingi prašymai panašiems leidimams gauti. Vieno langelio sistema turi būti pradėta taikyti per trejus metus po ERA reglamento įsigaliojimo.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje (nauja redakcija)

Nuorodos

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

26.2.2014                     T7-0149/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

4.2.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

16.2.2016

 

 

 

Priėmimo data

15.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mylène Troszczynski

Pateikimo data

31.3.2016

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 122.

(2)

OL C 356, 2013 12 5, p. 92.

(3)

Priimti tekstai 2014 2 26, P8_TA(2014)0149.

(4)

Deryboms dėl akto Parlamento ir Tarybos vardu vadovavo atitinkamai Izaskun Bilbao Barandica ir Anrijs Matīss.

Teisinis pranešimas