Процедура : 2013/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2016

Внесени текстове :

A8-0073/2016

Разисквания :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0143

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 702kWORD 107k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8‑0073/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004

(10578/1/2015 – C8–0415/2015 – 2013/0014(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Робертс Зиле

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004

(10578/1/2015 – C8–0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10578/1/2015 – C8–0415/2015),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от Сейма на Република Литва, Сената на Румъния и Риксдага на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г(1).,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0027),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8–0073/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  предлага актът да бъде посочван като „ Регламент Зиле-Матис относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(4);

5.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно управителния съвет на Европейската железопътна агенция (ERA), и процедурата за подбора и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор

Комисията изразява съжаление от факта, че в сравнение с първоначалното предложение, представено от Комисията, договореният текст за новия регламент за ERA се отклонява от основните разпоредби, договорени в рамките на общия подход по въпросите на децентрализираните агенции на ЕС, от Европейския парламент, Съвета и Комисията през 2012 г. Това се отнася за броя на представителите на Комисията в управителния съвет и за процедурата за подбора и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор. Комисията изтъква по-специално, че назначаването на наблюдател измежду членовете на управителния съвет за следене на процедурата за подбор, прилагана от Комисията за назначаването на изпълнителния директор, не следва да води до дублиране на ролите в процедурите за подбор и назначаване (член 51, параграф 1).

Изявление на Комисията относно необходимите бюджетни ресурси

По четвъртия пакет от законодателни актове в областта на железопътния транспорт бяха предоставени нови правомощия на Европейската железопътна агенция (ERA), по-специално правомощието да издава пряко на сектора разрешения за возила и сертификати за безопасност. Не може да се изключи, че в преходния период ERA все още няма да получава приходи от такси и налози, а същевременно ще трябва да наема и обучава персонал. С оглед да се избегнат смущения на пазара на железопътни услуги, Комисията ще положи усилия да задели необходимите бюджетни средства за покриване на разходите за съответния персонал.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Предложението е част от четвъртия пакет за железопътния транспорт

Последните три „железопътни пакета“ вече доведоха до значителни промени, чиято цел беше да направят европейския железопътен транспорт по-конкурентоспособен и оперативно съвместим, като в същото време се поддържа високо ниво на безопасност. Въпреки това секторът все още е изправен пред пречки пред конкуренцията, дискриминация и липса на либерализирана и динамична среда, благоприятстваща стопанската дейност. Налице са твърде много различни национални правила, съдържащи непрозрачни процедури и стандарти.

За подобряване на резултатите и конкурентоспособността на сектора и да се подобри качеството и ефективността на железопътните услуги, Комисията предложи настоящия четвърти железопътен пакет. Предложението за регламент относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA), заедно с предложенията за преработване на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт и на Директива 2008/57/ЕО (оперативна съвместимост), съставляват техническия стълб на пакета.

Този стълб има за цел да подобри техническата съвместимост на инфраструктурата, подвижния състав, сигнализацията и другите части на железопътната система, както и да опрости процедурите за одобряване използването на подвижния състав в рамките на европейската железопътна мрежа. Трите предложения са тясно свързани, не на последно място, защото много от задачите на ERA, са определени в директивите.

2. Приоритетите на Парламента

Парламентът последователно подкрепя по-голямата интеграция на европейско железопътно пространство, тъй като счита, че тази форма на транспорт предоставя повече устойчив принос за създаването на работни места и растеж. На първо четене Парламентът поиска да се изясни ролята на Агенцията, като се търсят решения, които да намалят разходите и бюрокрацията, като същевременно предлагат ползи за всички заинтересовани страни. Целта беше да осигури по-добри условия за стопанска дейност и конкурентни възможности за всички участници на пазара и по този начин да осигури по-високо качество, по-евтини услуги за крайните потребители, независимо дали става въпрос за товари или за пътници.

Ето защо измененията на Парламента бяха насочени към:

•  създаване на общ подход към безопасността и правилата за оперативна съвместимост за увеличаване на икономиите от мащаба за железопътните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на ЕС;

•  създаване на условия ERA да предлага ефикасни и лесни за клиентите процедури за издаване на разрешения и сертификати, включително система за обслужване на едно гише;

•  гарантиране, че методът за издаването на разрешения за елементи от Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) ще изгради единна европейска система, а не множество национални.

•  третиране на потенциални конфликти на интереси, както и

•  ускоряване на административните процедури, както и избягване на скрита дискриминация.

Беше изразена също така загриженост, че пакетът следва да отчита специфичното положение на железопътните мрежи с междурелсие, различно от стандартното за Съюза междурелсие от 1 435 мм, по-специално в балтийските държави и Финландия. Тези мрежи са добре интегрирани в рамките на мрежата с междурелсие от 1 520 мм, която обхваща Русия и държавите от ОНД, но са изолирани от основната железопътна мрежа на ЕС.

В допълнение, тримата докладчици се постараха да приемат последователен подход, като се имат предвид многобройните взаимодействия между трите предложения.

3. Трудно постигнато споразумение

В края на неофициалните преговори между Парламента и Съвета, проточили се повече от девет месеца, беше постигнато споразумение, което:

•  ще премахне необходимостта от множество заявления: ERA ще издава всички разрешения за возилата, предназначени за трансгранични операции и всички сертификати за безопасност на железопътните компании, предоставящи трансгранични услуги. За превозни средства и оператори, които участват единствено в местния транспорт, заявителят ще бъде в състояние да избира дали Агенцията или националният орган ще обработват заявлението му;

•  ще даде на ERA по-голяма роля в развитието на ERTMS. За да се гарантира, че проектите са оперативно съвместими, ERA ще оценява предвидените технически решения, преди да бъде публикувана покана за представяне на оферти във връзка с релсово оборудване за ERTMS;

•  ще даде възможност на ERA да въведе „обслужване на едно гише“, което ще функционира като единна входна точка за всички заявления. Тази система за информация и комуникация ще направи процедурите лесни и прозрачни. Тя ще даде възможност на Агенцията и на националните органи по безопасността да следват различните етапи, през които преминава заявлението по време на процедурата.

•  ще доведе до споразумения за сътрудничество между ERA и националните органи по безопасността. Заедно с „обслужването на едно гише“, тези споразумения ще гарантират ясно разделение на задачите между европейските и националните органи. Те ще гарантират също така съгласуваност в случай на различни заявления за сходни разрешения или сертификати. както и

•  ще изисква от борда на ERA да приеме правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и процедури за сътрудничество с националните съдебни органи.

4. Перспективи

Очаква се споразумението да увеличи икономиите от мащаба за предприятията и производителите в железопътния сектор в ЕС. То ще доведе до намаляване на административните разходи и ускоряване на процедурите, като същевременно се запази настоящото високо ниво на безопасност. Същевременно ще спомогне за избягване на скритата дискриминация, особено спрямо нови дружества, желаещи да излязат на пазара. То значително ще намали броя на националните правила в области, в които се въвежда хармонизиран регламент на равнището на ЕС.

Въпреки това, за да се гарантира пълната му ефективност, ERA и националните органи ще трябва да работят в тясно сътрудничество, като обменят експертен опит и информация. Макар и една силна, разполагаща с ресурси и ефикасна железопътна агенция да е предпоставка за развитието и функционирането на европейския пазар на железопътния транспорт, не бива да се допуска ERA да се опитва да върши всичко.

В същото време, с оглед създаването на интегрирана, динамична, трансгранична железопътна система, националните органи ще трябва да отчетат значението на съвместната работа както с ERA, така и помежду си. Тази необходимост от сътрудничество е още по-голяма в случая на държави с междурелсие от 1 520 мм, тъй като те трябва да сключат многостранно споразумение с ERA за определяне на условията, при които дадено разрешение за возила е валидно и за останалите държави членки. Едва след установяването на това многостранно споразумение ще бъде възможно съответният регион да се възползва в пълна степен от допълнителните възможности за гъвкавост, предлагани от техническия стълб, с цел в такива случаи да се намали финансовата и административна тежест за заявителя.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз и отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004

Позовавания

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014                     T7-0151/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

4.2.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

31.3.2016

(1)

ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

OВ C 356, 5.12.2013, стр. 92.

(3)

Приети текстове, 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0151.

(4)

Робертс Зиле и Анрийс Матис водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.

Правна информация