Procedure : 2013/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0073/2016

Indgivne tekster :

A8-0073/2016

Forhandlinger :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0143

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 387kWORD 93k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Roberts Zīle

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det rumænske senat og det svenske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. oktober 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0027),

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 7,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0073/2016),

1.  godkender Rådets holdning;

2.  tager Rådets erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  foreslår, at retsakten betegnes som "Zīle-Matīss-forordningen om Det Europæiske Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004"(4);

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EUF-traktatens artikel 297, stk. 1;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG

Erklæring fra Kommissionen om bestyrelsen for Det Europæiske Jernbaneagentur og proceduren for udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør

Kommissionen beklager, at den vedtagne tekst vedrørende den nye forordning om Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), sammenholdt med det originale forslag fremlagt af Kommissionen afviger fra de centrale bestemmelser, der er vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 2012 inden for rammerne af den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer. Dette gælder antallet af repræsentanter for Kommissionen i ERA's bestyrelse og proceduren for udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør. Kommissionen fremhæver især, at udnævnelsen af en observatør blandt bestyrelsesmedlemmerne, som skal overvåge den udvælgelsesprocedure, som Kommissionen anvender i forbindelse med udnævnelsen af den administrerende direktør, ikke bør resultere i en overlapning af roller i udvælgelses- og udnævnelsesprocedurerne (artikel 51, stk. 1).

Erklæring fra Kommissionen om nødvendige økonomiske midler

Den fjerde jernbanepakke giver ERA nye kompetencer, herunder særligt beføjelse til at udstede køretøjstilladelser og sikkerhedscertifikater til sektoren. Det kan ikke udelukkes, at ERA i overgangsperioden endnu ikke råder over midler fra gebyrer og afgifter, selvom der skal ansættes og oplæres personale. For at undgå driftsforstyrrelser på jernbanemarkedet vil Kommissionen bestræbe sig på at øremærke de økonomiske midler, der er nødvendige for at dække omkostningerne ved det personale, der er behov for.

BEGRUNDELSE

1.  Den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke

De foregående tre "jernbanepakker" havde allerede medført væsentlige ændringer, der tager sigte på at gøre de europæiske jernbaner mere konkurrencedygtige og interoperable, samtidig med at et højt sikkerhedsniveau bevares. Imidlertid står sektoren fortsat over for konkurrencehindringer, forskelsbehandling og mangel på et liberaliseret, dynamisk og erhvervsvenligt miljø. Der findes alt for mange nationale regler med procedurer og standarder, som ikke er tilstrækkeligt gennemsigtige.

Kommissionen fremlagde den fjerde jernbanepakke for at forbedre industriens resultater og konkurrenceevne og øge kvaliteten og effektiviteten af jernbanetjenester. Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) og den foreslåede omarbejdning af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed og direktiv 2008/57/EF (interoperabilitet) udgør den tekniske søjle i denne pakke.

Denne søjle har til formål at forbedre den tekniske forenelighed mellem infrastrukturer, rullende materiel, signalering og andre dele af jernbanesystemet, samt at forenkle procedurerne for godkendelse af rullende materiel til brug på hele det europæiske jernbanenet. De tre forslag er tæt forbundet, ikke mindst fordi mange af agenturets opgaver er fastsat i direktiverne.

2.  Parlamentets prioriteter

Parlamentet har konsekvent støttet en øget integrering af det europæiske jernbanesystem og finder, at denne form for transport er et mere bæredygtigt bidrag til vækst og beskæftigelse. Ved førstebehandlingen forsøgte Parlamentet at præcisere agenturets rolle, søge løsninger, der ville reducere omkostninger og bureaukrati og samtidig give fordele for alle parter. Målet var at sikre bedre forretningsbetingelser og konkurrencemuligheder for alle markedsaktører og dermed give bedre kvalitet og billigere tjenester for slutbrugerne, uanset om det drejer sig om fragt eller passagerer.

Parlamentets ændringsforslag søgte derfor at:

•  etablere fælles principper for sikkerheds- og interoperabilitetsregler med det formål at øge stordriftsfordelene for jernbanevirksomheder, der arbejder på tværs af grænserne i EU

•  give ERA mulighed for at tilbyde en effektiv og brugervenlig godkendelses- og certificeringsprocedurer, herunder en one-stop-shop

•  sikre, at metoden for at give tilladelse til dele af ERTMS (European Rail Traffic Management System), vil skabe et fælles europæisk system og ikke en lang række nationale systemer

•  løse potentielle interessekonflikter, og

•  fremskynde de administrative procedurer og samtidig undgå skjult forskelsbehandling.

Der blev også udtrykt den bekymring, at pakken bør tage hensyn til den specifikke situation for jernbanenet med en sporvidde, der adskiller sig for EU’s standardsporvidde på 1 435 mm, navnlig i de baltiske stater og Finland. Disse net er velintegrerede som en del af sporvidden 1 520 mm, der dækker Rusland og lande i SNG, men er isoleret fra EU’s hovedjernbanenet.

Herudover har de tre ordførere bestræbt sig på at vedtage en sammenhængende strategi i lyset af de mange interaktioner mellem de tre forslag.

3.  En hårdt tilkæmpet aftale

Ved udgangen af de uformelle forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet, der strakte sig over en periode på mere end ni måneder, blev der indgået en aftale, som vil:

•  fjerne behovet for flere samtidige ansøgninger: ERA vil udstede alle tilladelser til køretøjer, der er beregnet til grænseoverskridende operationer, og alle sikkerhedscertifikater til de jernbanevirksomheder, der leverer grænseoverskridende tjenesteydelser. For udelukkende national drift gælder, at ansøgeren kan vælge, om ansøgningen skal behandles af agenturet eller de nationale myndigheder.

•  give ERA en større rolle i udviklingen af ERTMS. For at sikre, at projekter er interoperable, vil Det Europæiske Jernbaneagentur vurdere de tekniske løsninger, der overvejes inden udbud omkring ERTMS-materiale lanceres.

•  skabe en "one-stop-shop", der vil udgøre et fælles kontaktpunkt for alle ansøgninger. Disse oplysninger og dette kommunikationssystem vil gøre procedurerne nemmere og mere gennemsigtige. Det vil gøre det muligt for både agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder at følge ansøgningens forskellige etaper under hele proceduren.

•  føre til samarbejdsaftaler mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder. Disse aftaler vil sammen med one-stop-shoppen sikre en klar fordeling af opgaverne mellem de europæiske og nationale myndigheder. De vil også sikre sammenhæng i tilfælde af forskellige ansøgninger om lignende tilladelser eller certifikater.

•  kræve, at ERA's bestyrelse vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og procedurer for samarbejde med de nationale retslige myndigheder.

4.  Det videre forløb

Aftalen forventes at øge stordriftsfordelene for jernbanevirksomheder og fabrikanter i hele EU. Den vil reducere de administrative omkostninger og fremskynde de forskellige procedurer og samtidig opretholde det nuværende høje sikkerhedsniveau. Samtidig vil den bidrage til at undgå enhver skjult forskelsbehandling, især af nye virksomheder, der ønsker at komme ind på et marked. Den vil også betydeligt reducere antallet af nationale bestemmelser på områder, hvor der indføres harmoniserede regler på EU-niveau.

For imidlertid at sikre dens effektivitet vil agenturet og de nationale myndigheder skulle arbejde tæt sammen og udveksle ekspertise og oplysninger. Et stærkt, veludstyret og effektivt jernbaneagentur er en forudsætning for udvikling og drift af det europæiske jernbanemarked, men ERA vil ikke være i stand til at forsøge at gøre alt.

Samtidig vil de nationale myndigheder være nødt til at anerkende vigtigheden af at samarbejde med agenturet og med hinanden for at skabe et integreret, dynamisk, grænseoverskridende jernbanesystem. Dette behov for samarbejde er endnu større, når der er tale om lande, der anvender sporvidden 1 520 mm, da de vil være nødt til at indgå en multilateral aftale med ERA, hvor betingelserne for en køretøjstilladelse, der ligeledes gælder i de andre berørte medlemsstater, skal fastlægges. Først når denne multilaterale overenskomst er fastlagt, vil det være muligt for regionen at drage fuld fordel af den ekstra fleksibilitet, som den tekniske søjle giver med henblik på at mindske den finansielle og administrative byrde for ansøgeren i sådanne tilfælde.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004

Referencer

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.2.2014 T7-0151/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

4.2.2016

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

16.2.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

31.3.2016

(1)

EUT L 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT L 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)

Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA-PROV(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle og Anrijs Matīss ledede forhandlingerne om retsakten for henholdsvis Parlamentet og Rådet.

Juridisk meddelelse