Διαδικασία : 2013/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2016

Συζήτηση :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0143

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 686kWORD 107k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Roberts Zīle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0027),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0073/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  προτείνει να αναφέρεται η πράξη ως «κανονισμός Zīle-Matīss σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004»(4)·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και τη διαδικασία επιλογής και απόλυσης του εντεταλμένου διευθυντή

Η Επιτροπή θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, το κείμενο που συμφωνήθηκε για τον νέο κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεκκλίνει από τις βασικές διατάξεις που συμφωνήθηκαν βάσει της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2012. Αυτό αφορά τον αριθμό των εκπροσώπων της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο και τη διαδικασία επιλογής και απόλυσης του εντεταλμένου διευθυντή. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ιδίως, ότι ο διορισμός παρατηρητή μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με στόχο την παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής της Επιτροπής για τον διορισμό του εντεταλμένου διευθυντή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επικάλυψη των ρόλων στις διαδικασίες επιλογής και διορισμού (άρθρο 51 παράγραφος 1).

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους απαραίτητους πόρους του προϋπολογισμού

Η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους προβλέπει νέες αρμοδιότητες για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη δυνατότητα έκδοσης αδειών οχημάτων και πιστοποιητικών ασφαλείας απευθείας για τον κλάδο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, κατά τη μεταβατική περίοδο, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει ακόμη εισπράξει τέλη και επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσληφθεί και να εκπαιδευθεί το προσωπικό. Προκειμένου να αποφευχθεί μια αναστάτωση στην αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να προβλέψει τα αναγκαία κονδύλια για να καλυφθούν τα έξοδα του αναγκαίου προσωπικού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο τεχνικός πυλώνας της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Οι προηγούμενες τρεις «δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους» είχαν ήδη επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές που αποσκοπούσαν να καταστήσουν τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους περισσότερο ανταγωνιστικούς και διαλειτουργικούς, διατηρώντας, παράλληλα, το υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει φραγμούς στον ανταγωνισμό, διακρίσεις και την έλλειψη ενός απελευθερωμένου, δυναμικού και φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Υφίστανται υπερβολικά πολλοί διαφορετικοί εθνικοί κανόνες, με διαδικασίες και πρότυπα που στερούνται διαφάνειας.

Για να βελτιωθεί η επίδοση και η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποδοτικότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή υπέβαλε την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Η πρόταση κανονισμού για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), από κοινού με την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας 2008/57/ΕΚ (διαλειτουργικότητα) συνιστούν τον τεχνικό πυλώνα της παρούσας δέσμης μέτρων.

Αυτός ο πυλώνας επιχειρεί να βελτιώσει την τεχνική συμβατότητα των υποδομών, του τροχαίου υλικού, της σηματοδότησης και άλλων πτυχών του συστήματος των σιδηροδρόμων, καθώς και να απλουστεύσει τις διαδικασίες έγκρισης τροχαίου υλικού προς χρήση στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι τρεις προτάσεις συνδέονται στενά, κυρίως επειδή πολλά από τα καθήκοντα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται στις οδηγίες.

2. Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει με συνέπεια τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, θεωρώντας ότι αυτό το είδος μεταφοράς συνεισφέρει με πιο βιώσιμο τρόπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη. Στην πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο επεδίωξε να αποσαφηνίσει τον ρόλο του ERA, αναζητώντας λύσεις που θα μείωναν το κόστος και τη γραφειοκρατία παρέχοντας, παράλληλα, οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός ήταν να διασφαλιστούν καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες και ευκαιρίες ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς και, ως εκ τούτου, να παρέχεται υψηλότερη ποιότητα και οικονομικότερες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες, όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων όσο και επιβατών

Συνεπώς, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου αποσκοπούσαν:

•  να καθοριστεί μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τους κανόνες ασφαλείας και διαλειτουργικότητας με στόχο την αύξηση των οικονομιών κλίμακας στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ·

•  να δοθεί στον ERA η δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσματικές και φιλικές προς τον πελάτη διαδικασίες έγκρισης και πιστοποίησης, μεταξύ των οποίων μια «υπηρεσία μιας στάσης»·

•  να διασφαλιστεί ότι η μέθοδος για την έγκριση στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) θα οδηγήσει σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα αντί μιας πληρώρας εθνικών συστημάτων·

•  να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, και

•  να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες και παράλληλα να αποφευχθούν οι συγκεκαλυμμένες διακρίσεις.

Επιφυλάξεις εκφράστηκαν, επίσης, ως προς το ότι η δέσμη μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση των σιδηροδρομικών δικτύων με εύρος σιδηροτροχιών που διαφέρει από το τυπικό στην Ένωση εύρος (1.435 mm) και, ειδικότερα, εκείνη των βαλτικών κρατών και της Φινλανδίας. Τα εν λόγω δίκτυα έχουν επαρκώς ενσωματωθεί στα δίκτυα σιδηροτροχιών εύρους 1520 mm που καλύπτουν τη Ρωσία και τις χώρες ΚΑΚ, αλλά παραμένουν αποκομμένα από το κυρίως σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ.

Επιπλέον, οι τρεις εισηγητές επιχείρησαν να υιοθετήσουν μια ενιαία προσέγγιση λόγω των πολλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τριών προτάσεων.

3. Μια συμφωνία που επετεύχθη ύστερα από μεγάλη προσπάθεια

Μετά από άτυπες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διάρκειας εννέα μηνών, επετεύχθη συμφωνία με την οποία:

•  δεν θα υπάρχει ανάγκη υποβολής πολλαπλών αιτήσεων: Ο ERA θα εκδίδει όλες τις άδειες για τα οχήματα που θα προορίζονται για διασυνοριακή λειτουργία και όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Σε ό, τι αφορά τα οχήματα και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνικές μεταφορές, ο αιτών θα μπορεί να επιλέξει αν την αίτησή του θα επεξεργασθεί ο Οργανισμός ή η εθνική αρχή·

•  παρέχεται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του ERTMS. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα σχέδια θα είναι διαλειτουργικά, ο ERA θα αξιολογεί τις προβλεπόμενες τεχνικές λύσεις πριν από τη δημοσίευση οποιασδήποτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορά παρατρόχιο υλικό για το ERTMS·

•  θα επιτραπεί στον ERA να δημιουργήσει μια «υπηρεσία μιας στάσης» που θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για όλες τις αιτήσεις. Το εν λόγω σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα καταστήσει τις διαδικασίες απλές και διαφανείς. Θα επιτρέπει τόσο στον Οργανισμό όσο και στις εθνικές αρχές ασφαλείας να παρακολουθούν τα διάφορα στάδια εξέτασης της αίτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

•  θα υπάρξουν συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών αρχών ασφαλείας. Σε συνδυασμό με την «υπηρεσία μιας στάσης», αυτές οι συμφωνίες θα διασφαλίσουν τον σαφή καταμερισμό καθηκόντων μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών. Θα διασφαλίσουν, επίσης, τη συνεκτικότητα σε περίπτωση υποβολής διαφορετικών αιτήσεων για παρόμοιες εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις· και

•  θα απαιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει κανόνες σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων και τις διαδικασίες συνεργασίας με τις εθνικές δικαστικές αρχές.

4. Μελλοντική πορεία

Με την παρούσα συμφωνία αναμένεται να αυξηθούν οι οικονομίες κλίμακας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους κατασκευαστές σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα περιοριστεί το διοικητικό κόστος και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες, και, παράλληλα θα διατηρηθεί το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Ταυτόχρονα, αυτή θα συμβάλει στην αποφυγή τυχόν συγκεκαλυμμένων διακρίσεων, ιδίως εις βάρος νέων εταιρειών που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά. Θα μειώσει, επίσης, σημαντικά τον αριθμό εθνικών ρυθμίσεων σε τομείς όπου εισάγεται εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ νομοθεσία.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητά του, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές, ανταλλάσσοντας εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες. Αν και ένας ισχυρός, άρτια εξοπλισμένος και αποτελεσματικός οργανισμός σιδηροδρόμων αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι σε θέση να επιχειρήσει να κάνει τα πάντα.

Ταυτόχρονα, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούν με τον ERA καθώς και μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό και διασυνοριακό σύστημα σιδηροδρόμων. Αυτή η ανάγκη συνεργασίας είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίπτωση των χωρών που χρησιμοποιούν εύρος σιδηροτροχιάς 1.520 mm καθώς θα πρέπει να συνάψουν πολυμερή συμφωνία με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία έγκριση οχήματος ισχύει και για τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Μόνο εφόσον συναφθεί η εν λόγω πολυμερής συμφωνία θα μπορεί η περιοχή να επωφεληθεί πλήρως των επιπρόσθετων δυνατοτήτων ευελιξίας που προσφέρει ο τεχνικός πυλώνας με στόχο τη μείωση της οικονομικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τον αιτούντα σε τέτοιες περιπτώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004

Έγγραφα αναφοράς

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

26.2.2014                     T7-0151/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

4.2.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Στέλιος Κούλογλου, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

31.3.2016

(1)

ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.

(2)

ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)

Ο Roberts Zīle και ο Anrijs Matīss διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πράξη για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου