Menettely : 2013/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0073/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0073/2016

Keskustelut :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0143

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 379kWORD 91k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Roberts Zīle

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin, Romanian senaatin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0027)(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0073/2016),

1.  hyväksyy neuvoston kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Zīlen ja Matīssin asetus Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta”(4);

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma Euroopan unionin rautatieviraston hallintoneuvostosta sekä pääjohtajan valinta- ja erottamismenettelystä

Komissio pitää valitettavana, että sen esittämään alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna uuden ERA-asetuksen hyväksytty teksti poikkeaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuonna 2012 sopiman EU:n erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan keskeisistä säännöksistä. Tämä koskee komission edustajien lukumäärää hallintoneuvostossa sekä pääjohtajan valinta- ja erottamismenettelyä. Komissio korostaa erityisesti, että tarkkailijan nimittämisen hallintoneuvoston jäsenten joukkoon seuraamaan valintamenettelyä, jota komissio soveltaa pääjohtajan nimittämiseksi, ei tulisi johtaa päällekkäisiin tehtäviin valinta- ja nimitysmenettelyissä (51 artiklan 1 kohta).

Komission lausuma tarvittavista talousarviovaroista

Neljännessä rautatiepaketissa annetaan Euroopan unionin rautatievirastolle uusia toimivaltuuksia, erityisesti valta myöntää kalustoyksikköä koskevia lupia ja turvallisuustodistuksia suoraan toimialalle. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että siirtymäkauden aikana rautatievirastolla ei ole vielä käytössään maksuja, vaikka henkilöstöä on palkattava ja koulutettava. Jottei rautatiemarkkinoille aiheutuisi häiriöitä, komissio pyrkii varaamaan tarvittavat talousarviovarat asianomaisesta henkilöstöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

PERUSTELU

1. Neljännen rautatiepaketin tekninen pilari

Kolmella edellisellä ”rautatiepaketilla” oli jo saatu aikaan merkittäviä muutoksia, joilla pyrittiin parantamaan Euroopan rautateiden kilpailukykyä ja yhteentoimivuutta ja säilyttämään samalla niiden korkea turvallisuustaso. EU:n rautatieala kärsii kuitenkin edelleen kilpailun esteistä, syrjinnästä sekä vapaan, dynaamisen ja liiketoiminnalle suotuisan toimintaympäristön puutteesta. Toisistaan poikkeavia kansallisia sääntöjä on liikaa, ja niihin liittyy menettelyjä ja normeja, jotka eivät ole avoimia.

Komissio esitti tämän neljännen rautatiepaketin käyttöönottoa, jotta voidaan parantaa rautatiealan toiminta- ja kilpailukykyä sekä edistää rautatiepalvelujen laatua ja tehokkuutta. Ehdotus asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta (ERA) sekä ehdotukset rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY ja direktiivin 2008/57/EY (yhteentoimivuus) uudelleen laatimisesta muodostavat tämän paketin teknisen pilarin.

Tämän pilarin tavoitteena on parantaa infrastruktuurin, liikkuvan kaluston, merkinannon ja muiden rautatiejärjestelmän osien teknistä yhteensopivuutta sekä yksinkertaistaa menettelyjä, joilla hyväksytään liikkuvan kaluston käyttöönotto Euroopan rautatieverkoston alueella. Nämä kolme ehdotusta ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, eivätkä vähiten siksi, että monet viraston tehtävät on esitetty direktiiveissä.

2. Parlamentin ensisijaiset tavoitteet

Parlamentti on johdonmukaisesti kannattanut Euroopan rautatiealan tiiviimpää yhdentämistä, koska se katsoo, että tällä liikennemuodolla on muita kestävämpi vaikutus työllisyyteen ja kasvuun. Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti pyrki selkeyttämään rautatieviraston roolia ja etsi ratkaisuja, joilla vähennettäisiin kustannuksia ja byrokratiaa mutta tarjottaisiin etuja kaikille sidosryhmille. Tavoitteena oli varmistaa paremmat liiketoimintaedellytykset ja kilpailumahdollisuudet kaikille markkinoiden toimijoille ja näin tarjota parempaa laatua ja edullisempia palveluja loppukäyttäjille, olipa kyse sitten rahdista tai matkustajista.

Parlamentin tarkistusten tavoitteena oli

•  ottaa käyttöön yhteinen lähestymistapa turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskeviin sääntöihin kaikkialla EU:ssa toimivien rautatieyritysten mittakaavaetujen lisäämiseksi,

•  mahdollistaa se, että ERA voi tarjota tehokkaita ja asiakaslähtöisiä lupa- ja sertifiointimenettelyjä, mihin kuuluu myös keskitetty asiointipiste,

•  varmistaa, että Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) osatekijöitä koskevien lupien antamista koskeva menetelmä tuottaa yhden eurooppalaisen järjestelmän lukuisten kansallisten järjestelmien sijaan,

•  torjua mahdollisia eturistiriitoja sekä

•  nopeuttaa hallinnollisia menettelyjä ja välttää samalla piilosyrjintää.

Katsottiin, että paketissa olisi otettava huomioon niiden rautatieverkkojen erityistilanne, joiden raideleveys poikkeaa unionin tavanomaisesta 1 435 mm:n raideleveydestä ja joka koskee erityisesti Baltian maita ja Suomea. Nämä rautatieverkot ovat hyvin integroituneita Venäjän ja IVY-maiden verkkoon, jonka raideleveys on 1 520 mm, mutta ne ovat eristyksissä pääasiallisesta EU:n rataverkosta.

Lisäksi kolme esittelijää pyrkivät noudattamaan johdonmukaista lähestymistapaa ottaen huomioon kolmen ehdotuksen monet keskinäiset vaikutukset.

3. Kovalla työllä neuvoteltu sopimus

Yli yhdeksän kuukautta kestäneiden parlamentin ja neuvoston välisten epävirallisten neuvottelujen lopuksi päästiin sopimukseen, jonka nojalla

•  useat eri soveltamistarpeet poistuvat: ERA myöntää luvat kaikelle rajatylittävään liikenteeseen tarkoitetulle kalustolle ja turvallisuustodistukset kaikille rajatylittäviä palveluja tarjoaville rautatieyrityksille. Kun on kyse vain kansallisessa liikenteessä käytettävästä kalustosta ja siinä toimivista yrityksistä, hakija voi valita, käsitteleekö ERA vai kansallinen viranomainen hakemuksen.

•  ERA saa merkittävämmän roolin ERTMS-järjestelmän kehittämisessä: Hankkeiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi ERA arvioi kaavaillut tekniset ratkaisut ennen kuin se julkistaa mitään ERTMS-ratalaitteita koskevia tarjouskilpailuja.

•  ERA voi perustaa keskitetyn asiointipisteen, joka toimii ainoana vastaanottopisteenä kaikille hakemuksille: Tämä tieto- ja viestintäjärjestelmä tekee menettelyistä helppoja ja avoimia. Sopimus mahdollistaa sen, että niin virasto kuin kansalliset turvallisuusviranomaisetkin voivat seurata hakemuksen käsittelyn kaikkia vaiheita.

•  saadaan aikaan rautatieviraston ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välisiä yhteistyösopimuksia: Keskitetyn asiointipisteen ja näiden sopimusten avulla varmistetaan selkeä tehtävien jako unionin ja kansallisten viranomaisten välillä. Niillä varmistetaan myös johdonmukaisuus tapauksissa, joissa samanlaisia lupia tai todistuksia varten on eri hakemuksia.

•  ERAn hallintoneuvosto antaa säännöt eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta sekä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä koskevista menettelyistä.

4. Tulevat toimet

Sopimuksen odotetaan lisäävän mittakaavaetuja rautatieyrityksille ja laitteistojen valmistajille kaikkialla EU:ssa. Sillä vähennetään hallinnollisia kustannuksia, nopeutetaan menettelyjä ja varmistetaan samalla turvallisuuden korkea taso. Lisäksi sillä voidaan välttää piilosyrjintää erityisesti uusien rautatiemarkkinoille pyrkivien yritysten kohtelussa. Sillä vähennetään myös merkittävästi kansallisten sääntöjen määrää aloilla, joilla otetaan käyttöön yhdenmukaistettua EU-tason sääntelyä.

Jotta kuitenkin voidaan varmistaa sopimuksen toimivuus, on tarpeen, että ERA ja kansalliset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä sekä vaihtavat asiaan liittyviä kokemuksia ja tietoja. Vaikka eurooppalaisten rautatiemarkkinoiden kehittäminen ja toimivuus edellyttää vahvan, hyvin varustetun ja tehokkaan rautatieviraston olemassaoloa, ERA ei voi pyrkiä tekemään kaikkea.

Samalla kansallisten viranomaisten on tunnustettava, että on tärkeää työskennellä yhdessä ERAn ja toisten kansallisten viranomaisten kanssa integroituneen ja dynaamisen rajat ylittävän rautatiejärjestelmän luomiseksi. Tämän yhteistyön tarve on vielä suurempi niiden maiden välillä, joissa käytetään 1 520 mm:n raideleveyttä, koska niiden on tehtävä ERAn kanssa monenvälinen sopimus, jossa määritellään olosuhteet, joissa kalustoyksikköä koskeva lupa on voimassa myös muiden asianomaisten jäsenvaltioiden osalta. Vasta kun tämä monenvälinen sopimus on tehty, asiaomaisen alueen on mahdollista hyödyntää täysimääräisesti teknisen pilarin tarjoamaa lisäjoustoa, jolla pyritään keventämään kyseisissä tapauksissa hakijalle aiheutuvaa taloudellista ja hallinnollista rasitetta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin rautatievirasto ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoaminen

Viiteasiakirjat

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.2.2014                     T7-0151/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

4.2.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.2.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.3.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.3.2016

(1)

EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Hyväksytyt tekstit 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle johti parlamentin ja Anrijs Matīss neuvoston neuvotteluryhmää säädöstä koskevissa neuvotteluissa.

Oikeudellinen huomautus