Postupak : 2013/0014(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0073/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0073/2016

Rasprave :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0143

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 538kWORD 101k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Roberts Zīle

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja litavskog parlamenta, rumunjskog senata i švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se navodi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.(2),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0027),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-0073/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  predlaže da se akt navodi kao „Uredba Zīle-Matīss o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004”(4);

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

6.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća pripremi njegovu objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o Upravnom odboru Agencije Europske unije za željeznice (ERA) i postupku odabira i razrješavanja izvršnog direktora

Komisija žali zbog činjenice da u usporedbi s izvornim prijedlogom Komisije dogovoreni tekst nove Uredbe o Agenciji Europske unije za željeznice odstupa od ključnih odredaba dogovorenih 2012. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u okviru zajedničkog pristupa EU-a decentraliziranim agencijama. To se odnosi na broj predstavnika Komisije u Upravnom odboru i postupku odabira i razrješavanja izvršnog direktora. Komisija posebno naglašava da imenovanje promatrača iz redova članova Upravnog odbora, čiji je zadatak praćenje postupka odabira koji Komisija organizira u svrhu imenovanja izvršnog direktora, ne bi trebalo dovesti do udvostručavanja uloga u postupcima odabira i imenovanja (članak 51. stavak 1.).

Izjava Komisije o potrebnim proračunskim sredstvima

Agencija Europske unije za željeznice dobiva nove nadležnosti u okviru četvrtog željezničkog paketa, a posebno ovlaštenje da sektoru izravno izdaje odobrenja za vozila i rješenja o sigurnosti. Ne može se isključiti mogućnost da u prijelaznom razdoblju, u kojem će biti potrebno zaposliti i osposobiti osoblje, Agenciji Europske unije za željeznice neće još biti dostupna sredstva od naknada i pristojbi. Kako bi se izbjegli poremećaji na željezničkom tržištu, Komisija će nastojati zajamčiti potrebna sredstva za pokrivanje troškova mjerodavnog osoblja.

OBRAZLOŽENJE

1. Tehnički stup četvrtog željezničkog paketa

Prethodna tri „željeznička paketaˮ već su donijela znatne izmjene čiji je cilj konkurentnost i interoperabilnost europskih željeznica, zadržavajući istovremeno visoku razinu sigurnosti. Međutim, sektor se i dalje suočava s preprekama za konkurentnost, diskriminacijom te nedostatkom liberalnog i dinamičnog okruženja koje je pogodno za poslovanje. Postoji previše različitih nacionalnih propisa s netransparentnim postupcima i normama.

Komisija je razvila četvrti željeznički paket u cilju poboljšanja uspješnosti i konkurentnosti željezničkog sektora te kvalitete i učinkovitosti željezničkih usluga. Prijedlog uredbe o Agenciji Europske unije za željeznice (ERA), i predložene preinake Direktive br. 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica i Direktive br. 2008/57/EZ (o interoperabilnosti) čine tehnički stup tog paketa.

Tim se stupom želi poboljšati tehnička usklađenost infrastrukture, željeznička vozila, signalizacija i ostali dijelovi željezničkog sustava te pojednostavniti postupci za izdavanje dozvola za željeznička vozila koja se koriste u europskoj željezničkoj mreži. Ta tri prijedloga usko su povezana zato što su između ostalog mnogi zadatci Agencije Europske unije za željeznice propisani u tim Direktivama.

2. Prioriteti Parlamenta

Parlament dosljedno podupire veću integraciju europskog željezničkog prostora jer prema njegovu mišljenju taj oblik prijevoza u većoj mjeri doprinosi zapošljavanju i rastu. Parlament je u prvom čitanju pokušao razjasniti ulogu Agencije Europske unije za željeznice i pronaći rješenja kojima bi se smanjili troškovi i birokracija, a istovremeno se svim zainteresiranim stranama omogućilo da ostvare korist. Cilj je bio zajamčiti bolje uvjete poslovanja i mogućnosti pravednog tržišnog natjecanja za sve sudionike na tržištu te krajnjim kupcima pružiti kvalitetnije i povoljnije usluge neovisno o tome radi li se o prijevozu robe ili putnika.

Parlament je stoga izmjenama želio postići sljedeće:

•  uspostaviti zajednički pristup propisima o sigurnosti i interoperabilnosti radi povećanja ekonomije razmjera za željezničke prijevoznike koji djeluju u EU-u;

•  omogućiti ERA-i da ponudi učinkovite i klijentima prilagođene postupke izdavanja rješenja i odobrenja, uključujući jedinstveni punkt one stop-shop;

•  zajamčiti da korištenje metode za izdavanje odobrenja za dijelove Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) dovodi do stvaranja jedinstvenog europskog sustava, a ne mnoštva nacionalnih sustava;

•  riješiti moguće sukobe interesa; te

•  ubrzati administrativne postupke i istovremeno izbjeći prikrivenu diskriminaciju.

Također, izražena je zabrinutost da bi se paketom trebalo uzeti u obzir specifično stanje željezničkih mreža sa širinom kolosijeka koja se razlikuje od kolosijeka standardne širine od 1435 mm u Uniji, osobito u baltičkim državama i Finskoj. Te su mreže dobro integrirane u željezničku mrežu Rusije i država ZND-a u kojima širina kolosijeka iznosi 1520 mm, ali su izolirane od glavne željezničke mreže EU-a.

Usto, troje izvjestitelja tražilo je da se usvoji dosljedan pristup s obzirom na međuovisnost triju prijedloga.

3. Teško postignut sporazum

Na kraju neformalnih pregovora između Parlamenta i Vijeća koji su se protegli na više od devet mjeseci, postignut je sporazum kojim će se:

•  ukloniti potreba za podnošenjem višestrukih zahtjeva: ERA izdavat će sva odobrenja za sva vozila koja se koriste u prekograničnom prometu te sva rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima koja vrše usluge prekograničnog željezničkog prijevoza. Za vozila i subjekte koji djeluju samo u nacionalnom prometu, podnositelj zahtjeva moći će izabrati hoće li njegov zahtjev obraditi Agencija ili nacionalno tijelo;

•  ERA-i dati veća uloga u razvoju ERTMS-a. Kako bi se zajamčila interoperabilnost tih projekata, ERA će ocijeniti predložena tehnička rješenja prije objavljivanja poziva na podnošenje ponuda u vezi s pružnom opremom za ERTMS;

•  ERA-i omogućiti da uspostavi jedinstveni punkt („one-stop-shop”) za obradu svih zahtjeva. Taj informacijski i komunikacijski sustav učinit će postupke lakšima i transparentnijima. Njime će se Agenciji i nacionalnim tijelima za sigurnost omogućiti praćenje različitih faza zahtjeva tijekom cijelog postupka;

•  dovesti do postizanja sporazuma o suradnji između ERA-e i nacionalnih tijela za sigurnost. Tim će se sporazumom s jedinstvenim punktom zajamčiti jasna raspodjela zadaća između europskih i nacionalnih tijela. Njima će se zajamčiti i dosljednost u slučaju postojanja različitih zahtjeva za slična odobrenja ili rješenja; te

•  od Upravnog odbora ERA-e zahtijevati da usvoji pravila za za sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju da do njega dođe te vođenje postupaka za suradnju s nacionalnim pravosudnim tijelima.

4. Daljnji koraci

Očekuje se da će se tim sporazumom povećati ekonomija razmjera za željezničke prijevoznike i proizvođače diljem EU-a. Smanjit će se administrativni troškovi i ubrzati postupci, zadržavajući istovremeno aktualnu visoku razinu sigurnosti. Time će se istovremeno pomoći u sprečavanju prikrivene diskriminacije, posebno diskriminacije novih poduzeća koja žele ući na tržište. Znatno će se smanjiti i broj nacionalnih propisa u područjima u kojima se uvodi usklađena regulativa na razini Europske unije.

Međutim, kako bi se zajamčila njegova potpuna učinkovitost, ERA i nacionalna tijela trebat će međusobno usko surađivati te razmjenjivati stručna znanja i informacije. ERA neće moći riješiti sve probleme iako je snažna, dobro opremljena i učinkovita željeznička agencija preduvjet za razvoj i funkcioniranje europskog željezničkog tržišta.

Nacionalna će tijela istovremeno trebati prepoznati važnost suradnje s ERA-om i drugim nacionalnim tijelima kako bi se stvorio integrirani i dinamični prekogranični željeznički sustav. Ta potreba za suradnjom je čak i veća u slučaju država koje koriste kolosijek širine 1520 mm jer trebaju zaključiti multilateralni sporazum s ERA-om u kojem su definirani uvjeti pod kojima odobrenje za vozila vrijedi i u drugim državama članicama o kojima je riječ. Regija će moći u potpunosti iskoristiti prednost dodatne fleksibilnosti koju nudi tehnički stup s ciljem smanjenja financijskog i administrativnog tereta za podnositelja zahtjeva u tim slučajevima tek nakon što se postigne taj multilateralni sporazum.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Agencija Europske unije za željeznice i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

Referentni dokumenti

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

26.2.2014                     T7-0151/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

4.2.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.2.2016

 

 

 

Datum usvajanja

15.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

31.3.2016

(1)

SL C 327, 12.11.2013., str. 122.

(2)

SL C 356, 5.12.2013., str. 92.

(3)

Usvojeni tekstovi od 26.2.2014., P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle i Anrijs Matīss vodili su pregovore o aktu u ime Parlamenta, odnosno Vijeća.

Pravna napomena