Procedūra : 2013/0014(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0073/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0073/2016

Debates :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0143

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 680kWORD 101k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Roberts Zīle

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Lietuvas Republikas Seims, Rumānijas parlamenta Senāts un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0027),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0073/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  ierosina šo aktu saukt par "Zīles-Matīsa regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu"(4)

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par EDzA Vadības padomi un izpilddirektora atlases un atlaišanas procedūru

Komisija pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu jaunās EDzA regulas teksts, par ko ir panākta vienošanās, atšķiras no svarīgajiem noteikumiem, par kuriem Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2012. gadā vienojās saistībā ar kopīgo pieeju ES decentralizētajām aģentūrām. Tas attiecas uz Komisijas pārstāvju skaitu Vadības padomē un izpilddirektora atlases un atlaišanas procedūru. Komisija it īpaši uzsver, ka novērotāja iecelšanai no Vadības padomes locekļu vidus, kurš seko tam, kā Komisija īsteno atlases procedūru izpilddirektora iecelšanai amatā, nevajadzētu izraisīt pienākumu dublēšanos atlases un iecelšanas procedūrās (51. panta 1. punkts).

Komisijas paziņojums par nepieciešamajiem budžeta līdzekļiem

Ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē EDzA ir paredzētas jaunas kompetences, jo īpaši pilnvaras izdot dzelzceļa ritekļu atļaujas un drošības sertifikātus tieši nozares pārstāvjiem. Nevar izslēgt, ka pārejas periodā, kamēr ir jāpieņem darbā un jāapmāca darbinieki, EDzA vēl nebūs pieejamas nodevas un atlīdzība. Lai novērstu dzelzceļa tirgus traucējumus, Komisija centīsies rezervēt budžeta līdzekļus, kas nepieciešami attiecīgā personāla izmaksu segšanai.

PASKAIDROJUMS

1. Ceturtās dzelzceļa paketes tehniskais pīlārs

Ar iepriekšējo trīs dzelzceļa tiesību aktu pakešu palīdzību jau ir izdarītas būtiskas izmaiņas, lai Eiropas dzelzceļus padarītu konkurētspējīgākus un plašāk savstarpēji izmantojamus, vienlaikus saglabājot augstu drošības līmeni. Tomēr dzelzceļa nozare joprojām saskaras ar šķēršļiem konkurencei, diskrimināciju un nespēju radīt liberalizētu, dinamisku un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Ir spēkā pārāk daudz dažādu valstu noteikumu, kuri saistīti ar procedūrām un standartiem, kam trūkst pārredzamības.

Lai uzlabotu dzelzceļa nozares sniegumu un konkurētspēju un sekmētu dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, Komisija ir sagatavojusi ceturto dzelzceļa nozares tiesību aktu paketi. Priekšlikums Regulai par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru (EDzA), kā arī priekšlikums pārstrādāt Direktīvu 2004/49/EK par dzelzceļa drošību un priekšlikums pārstrādāt Direktīvu 2008/57/EK (par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību) veido šīs paketes tehnisko pīlāru.

Ar to tiek mēģināts uzlabot infrastruktūras, ritošā sastāva, signalizācijas un citu dzelzceļa sistēmas daļu savietojamību, kā arī vienkāršot procedūras tā ritošā sastāva apstiprināšanai, ko izmanto visā Eiropas dzelzceļa tīklā. Visi trīs priekšlikumi ir cieši saistīti arī tādēļ, ka šajās direktīvās ir noteikti daudzi EDzA uzdevumi.

2. Parlamenta prioritātes

Parlaments vienmēr ir atbalstījis Eiropas dzelzceļa telpas lielāku integrāciju, uzskatot to par tādu transporta veidu, kas ilgtspējīgāk sekmē darbvietu radīšanu un izaugsmi. Pirmajā lasījumā Parlaments centās precizēt EDzA funkcijas, vēloties rast tādus risinājumus, kas samazinātu izmaksas un birokrātiju un vienlaikus nodrošinātu izdevīgumu visām ieinteresētajām personām. Mērķis bija panākt labākus uzņēmējdarbības apstākļus un konkurences iespējas visiem tirgus dalībniekiem, tādējādi nodrošinot augstākas kvalitātes un lētākus pakalpojumus gala lietotājiem gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu jomā.

Tādēļ Parlamenta grozījumu mērķis bija:

·izveidot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumiem, lai palielinātu apjomradītus ietaupījumus attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas visā ES;

·nodrošināt, ka EDzA var piedāvāt efektīvas un klientiem draudzīgas atļauju saņemšanas un sertifikācijas procedūras, tostarp būt par vienotu kontaktpunktu;

·nodrošināt, ka atļauju izsniegšanas metode Eiropas dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmas (ERTMS) elementiem ļautu izveidot vienotu Eiropas sistēmu, nevis daudzas valstu sistēmas;

·risināt iespējamus interešu konfliktus un

·paātrināt administratīvās procedūras, novēršot slēptu diskrimināciju.

Tika arī uzsvērts, ka ceturtajā dzelzceļa nozares tiesību aktu paketē būtu jāņem vērā īpašā situācija dzelzceļa tīklos ar sliežu platumu, kas atšķiras no Savienības standarta platuma, proti, 1435 mm, jo īpaši Baltijas valstīs un Somijā. Šie tīkli ir ļoti labi integrēti dzelzceļa tīklos ar sliežu platumu 1520 mm, kas aptver Krieviju un NVS valstis, bet ir izolēti no ES galvenā dzelzceļa tīkla.

Turklāt trīs referenti centās pieņemt saskaņotu pieeju, ņemot vērā minēto trīs priekšlikumu savstarpējo saistību.

3. Smagā darbā panākta vienošanās

Deviņus mēnešus ilgajās Parlamenta un Padomes neoficiālajās sarunās tika panākta vienošanās, kas ļaus:

·mazināt nepieciešamību pēc vairāku pieteikumu iesniegšanas, — EDzA izsniegs visas atļaujas ritekļiem, kas paredzēti ekspluatācijai pārrobežu apstākļos, un visus drošības sertifikātus dzelzceļa uzņēmumiem, kas sniedz pārrobežu pakalpojumus. Ritekļiem un operatoriem, kas iesaistīti tikai iekšzemes transportā, pieteikuma iesniedzējs varēs izvēlēties, vai tā pieteikumu izskatīs EDzA, vai arī dalībvalsts iestāde;

·piešķirt EDzA lielāku nozīmi ERTMS attīstībā. Lai panāktu projektu savstarpēju izmantojamību, paredzētos tehniskos risinājumus EDzA izvērtēs, pirms tiek izsludināts jebkāds ar ERTMS lauka iekārtu aprīkojumu saistīts publiskā iepirkuma konkurss;

·EDzA izveidot vienas pieturas aģentūru, kas būs vienots kontaktpunkts visiem pieteikumiem. Šāda informācijas un komunikācijas sistēma padarīs procedūras vienkāršas un pārredzamas. Tā dos iespēju gan aģentūrai, gan valsts drošības iestādēm visas procedūras laikā sekot līdzi dažādajām pieteikuma apstrādes stadijām;

·noslēgt sadarbības nolīgumus starp EDzA un valsts drošības iestādēm. Vienas pieturas aģentūra un šie nolīgumi garantēs skaidru pienākumu sadali starp Eiropas un valstu iestādēm. Tie nodrošinās konsekvenci arī tādā gadījumā, ja tiks iesniegti dažādi pieteikumi līdzīgām atļaujām vai sertifikātiem, un

·prasīt EDzA padomei pieņemt noteikumus par interešu konfliktu nepieļaušanu un pārvaldību un procedūras sadarbībai ar valsts tiesu iestādēm.

4. Turpmākā rīcība

Sagaidāms, ka šī vienošanās veicinās apjomradītus ietaupījumus dzelzceļa uzņēmumiem un ražotājiem visā ES. Tā samazinās administratīvās izmaksas un paātrinās procedūras, vienlaikus saglabājot pašreizējo augsto drošības līmeni. Tajā pašā laikā tā palīdzēs izvairīties no jebkādas slēptas diskriminācijas, jo īpaši attiecībā uz jauniem uzņēmumiem, kuri vēlas iesaistīties tirgū. Tā arī ievērojami samazinās valsts noteikumu skaitu jomās, kurās tiek ieviests saskaņots ES līmeņa regulējums.

Tomēr tās pilnīgas efektivitātes nodrošināšanai EDzA un valstu iestādēm būs cieši jāsadarbojas, apmainoties ar zināšanām un informāciju. Kaut arī spēcīga, labi aprīkota un efektīva dzelzceļu aģentūra ir priekšnoteikums Eiropas dzelzceļa tirgus attīstībai un darbībai, EDzA nespēs izdarīt visu.

Tajā pašā laikā valstu iestādēm vajadzēs atzīt, ka gan savstarpējā sadarbība, gan sadarbība ar EDzA ir svarīga, lai izveidotu integrētu, dinamisku pārrobežu dzelzceļa sistēmu. Šī sadarbības nepieciešamība ir vēl jo lielāka gadījumos, kad valstīs izmantotais sliežu platums ir 1520 mm, jo tām ir jānoslēdz daudzpusēji līgumi ar EDzA, ietverot tajos nosacījumus par to, ka ritekļa atļauja ir derīga arī citās attiecīgās dalībvalstīs. Tiklīdz šāds daudzpusējs līgums tiks noslēgts, reģionam būs iespējas pilnībā izmantot papildu elastības priekšrocības, ko nodrošina tehniskais pīlārs, lai šādos gadījumos samazinātu pieteikuma iesniedzēja finansiālo un administratīvo slogu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšana

Atsauces

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

26.2.2014                     T7-0151/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

4.2.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.2.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.3.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

31.3.2016

(1)

OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp.

(2)

OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 26.2.2014., P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle un Anrijs Matīss vadīja sarunas par tiesību aktu, attiecīgi, starp Parlamentu un Padomi.

Juridisks paziņojums