Procedură : 2013/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0073/2016

Texte depuse :

A8-0073/2016

Dezbateri :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0143

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 542kWORD 111k
31.3.2016
PE 575.347v01-00 A8-0073/2016

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Roberts Zīle

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Lituaniei, Senatul României și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0027),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și transport (A8-0073/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  propune ca actul să fie numit „Regulamentul Zīle-Matīss privind Agenția Europeană a Căilor Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004”(4);

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind consiliul de administrație al AEF și procedura de selecție și de concediere a directorului executiv

Comisia regretă faptul că, față de propunerea inițială prezentată de Comisie, textul convenit al noului Regulament AEF deviază de la dispozițiile-cheie convenite de Parlamentul European, Consiliu și Comisie în 2012, în cadrul Abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE. Acest lucru privește numărul de reprezentanți ai Comisiei în consiliul de administrație al AEF și procedura de selecție și de concediere a directorului executiv. Comisia subliniază, în special, că numirea unui observator din rândul membrilor consiliului de administrație pentru a urmări procedura de selecție aplicată de Comisie pentru numirea directorului executiv nu ar trebui să ducă la dublarea rolurilor în cadrul procedurilor de selecție și de numire [articolul 51 alineatul (1)].

Declarația Comisiei cu privire la resursele bugetare necesare

Cel de al patrulea pachet feroviar conferă AEF noi competențe, în special competența de a elibera autorizații și certificate de siguranță pentru vehicule direct către sectorul de profil. Deși nu este exclus ca AEF să nu dispună încă, în perioada de tranziție, de venituri din taxe și comisioane, agenția trebuie însă să recruteze și să formeze personalul. Pentru a evita perturbarea pieței feroviare, Comisia va depune toate eforturile să rezerve bugetul necesar pentru a acoperi costurile aferente personalului necesar.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar

Cele trei „pachete legislative feroviare” anterioare au adus deja modificări substanțiale, care au vizat creșterea competitivității și interoperabilității căilor feroviare europene, menținând totodată un nivel ridicat de siguranță. În ciuda acestui fapt, sectorul se confruntă în continuare cu probleme, cum ar fi barierele în calea concurenței, discriminarea și lipsa unui mediu liberalizat, dinamic și favorabil întreprinderilor. Există prea multe norme naționale diferite, cu proceduri și standarde lipsite de transparență.

Pentru a îmbunătăți performanța și competitivitatea industriei și a crește calitatea și eficiența serviciilor feroviare, Comisia a prezentat cel de al patrulea pachet feroviar. Propunerea de regulament privind Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF), împreună cu propunerea de reformare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate și cu propunerea de reformare a Directivei 2008/57/CE (interoperabilitatea), constituie pilonul tehnic al acestui pachet.

Acest pilon urmărește îmbunătățirea compatibilității tehnice a infrastructurii, a materialului rulant, a semnalizării și a altor părți ale sistemului feroviar, precum și simplificarea procedurilor pentru aprobarea utilizării materialului rulant în întreaga rețea feroviară europeană. Cele trei propuneri sunt strâns legate, nu în ultimul rând datorită faptului că numeroase sarcini ale AEF sunt stabilite în directive.

2. Prioritățile Parlamentului

Parlamentul a sprijinit constant o mai mare integrare în domeniul căilor ferate europene, considerând că această formă de transport are o contribuție mai sustenabilă la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. În cadrul primei lecturi, Parlamentul a încercat să clarifice rolul AEF, căutând soluții care ar reduce costurile și birocrația, aducând totodată beneficii tuturor factorilor interesați. Scopul consta în asigurarea unor condiții de afaceri și oportunități concurențiale mai bune pentru toți actorii de pe piață și furnizarea unor servicii de calitate mai bună și mai puțin costisitoare pentru utilizatorii finali, indiferent dacă este vorba de transportul de mărfuri sau de pasageri.

Prin urmare, amendamentele Parlamentului au urmărit:

•  să instituie o abordare comună privind normele de siguranță și interoperabilitate în vederea creșterii economiilor de scară pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga UE;

•  să permită AEF să ofere proceduri de autorizare și certificare eficiente și adaptate clienților, inclusiv un ghișeu unic;

•  să se asigure că metoda de autorizare a elementelor Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) va produce un sistem unic european, mai degrabă decât o multitudine de sisteme naționale;

•  să abordeze posibilele conflicte de interese; și

•  să accelereze procedurile administrative, evitând totodată discriminarea mascată.

Au existat, de asemenea, preocupări cu privire la faptul că pachetul legislativ ar trebui să țină seama de situația specifică a rețelelor feroviare cu un ecartament diferit de ecartamentul standard al Uniunii de 1 435 mm și, în special, ale statelor baltice și ale Finlandei. Aceste rețele sunt bine integrate în cadrul amplei rețele feroviare cu ecartament de 1 520 mm care acoperă Rusia și țările CSI, dar sunt izolate de rețeaua feroviară principală a UE.

În plus, cei trei raportori s-au străduit să adopte o abordare comună, având în vedere numeroasele interacțiuni între cele trei propuneri.

3. Un acord dificil

La sfârșitul negocierilor neoficiale dintre Parlament și Consiliu, care au durat 9 luni, s-a ajuns la un acord care:

•  va elimina necesitatea depunerii unor cereri multiple: AEF va emite toate autorizațiile pentru vehiculele destinate operațiunilor transfrontaliere și toate certificatele de siguranță pentru întreprinderile feroviare care furnizează servicii transfrontaliere; pentru vehiculele și operatorii care efectuează doar transport național, solicitantul va putea alege ca cererea sa să fie procesată fie de agenție, fie de autoritatea națională;

•  va oferi AEF un rol mai proeminent în dezvoltarea ERTMS; pentru a se asigura că proiectele sunt interoperabile, AEF va evalua soluțiile tehnice avute în vedere înainte de a publica orice procedură de ofertare privind echipamentele ERTMS terestre;

•  va permite AEF să creeze un „ghișeu unic” care va funcționa cu un punct unic de primire a tuturor cererilor; sistemul de informare și comunicare va face ca procedurile să fie ușoare și transparente; el va permite atât agenției, cât și autorităților naționale de siguranță să urmărească diferitele etape ale cererii pe parcursul procedurii;

•  va conduce la încheierea unor acorduri de cooperare între AEF și autoritățile naționale de siguranță; împreună cu ghișeul unic, aceste acorduri vor garanta atribuirea clară a sarcinilor între autoritățile europene și cele naționale; de asemenea, ele vor asigura coerența în cazul unor cereri diferite de autorizări sau de certificări similare; și

•  va solicita comitetului AEF să adopte norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și proceduri de cooperare cu autoritățile judiciare naționale.

4. Direcții pentru viitor

Se preconizează că acest acord va extinde economiile de scară pentru întreprinderile feroviare și producătorii feroviari din întreaga UE. Acesta va reduce costurile administrative și va accelera procedurile, menținând în același timp actualul nivel de siguranță ridicat. În același timp, sistemul va contribui la evitarea oricăror discriminări disimulate, în special la adresa noilor societăți care doresc să pătrundă pe o piață feroviară. Acordul va reduce, de asemenea, în mod semnificativ, numărul de norme naționale aplicabile în domenii în care se introduc norme armonizate la nivelul UE.

Cu toate acestea, pentru a-i asigura eficiența completă, AEF și autoritățile naționale vor trebui să colaboreze îndeaproape și să facă schimb de cunoștințe de specialitate și de informații. Deși existența unei agenții feroviare puternice, bine dotate și eficiente este una dintre condițiile prealabilă pentru dezvoltarea și funcționarea pieței feroviare europene, AEF nu va putea și nu ar trebui să facă totul.

În același timp, autoritățile naționale vor trebui să recunoască importanța colaborării cu AEF și a colaborării reciproce în vederea creării unui sistem feroviar integrat, dinamic și transfrontalier. Necesitatea cooperării este chiar mai mare în cazul țărilor care utilizează ecartamente de 1 520 mm, deoarece acestea trebuie să încheie un acord multilateral cu AEF, în care să se definească condițiile în care o autorizare pentru un vehicul este valabilă și în alte state membre. Doar după încheierea acestui acord multilateral va putea regiunea să profite din plin de flexibilitatea suplimentară pe care o oferă pilonul tehnic în scopul reducerii sarcinilor financiare și administrative ale solicitantului în aceste cazuri.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Referințe

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Data primei lecturi a PE

26.2.2014 T7-0151/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

4.2.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

16.2.2016

 

 

 

Data adoptării

15.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mylène Troszczynski

Data depunerii

31.3.2016

(1)

JO C 327, 12.11.2013, p. 122.

(2)

JO C 356, 5.12.2013, p. 92.

(3)

Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle și Anrijs Matīss au condus negocierile pentru actul respectiv în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului.

Notă juridică