Postup : 2013/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0073/2016

Predkladané texty :

A8-0073/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0143

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 554kWORD 105k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004

(10578/1/2015 – C8‑0415/2015 – 2013/0014(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Roberts Zīle

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004

(10578/1/2015 – C8‑0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, rumunským Senátom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0027),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0073/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „Zīleho a Matīssovo nariadenie o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004“(4);

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o správnej rade ERA a o postupe výberu a odvolania výkonného riaditeľa

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že v porovnaní s jej pôvodným návrhom sa dohodnuté znenie o novom nariadení o ERA odchyľuje od kľúčových ustanovení, ktoré v rámci spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ odsúhlasili Európsky parlament, Rada a Komisia v roku 2012. Týka sa to viacerých zástupcov Komisie v správnej rade a postupu výberu a odvolania výkonného riaditeľa. Komisia predovšetkým zdôrazňuje, že vymenovanie pozorovateľa spomedzi členov správnej rady, ktorý má sledovať postup výberu uplatňovaný Komisiou na vymenovanie výkonného riaditeľa, by nemalo mať za následok duplicitu úloh v postupoch výberu a vymenúvania (článok 51 ods. 1).

Vyhlásenie Komisie o potrebných rozpočtových zdrojoch

Štvrtým železničným balíkom sa agentúre ERA udeľujú nové právomoci, najmä právomoc vydávať povolenia pre vozidlá a bezpečnostné osvedčenia priamo subjektom tohto odvetvia. Nemožno vylúčiť, že v prechodnom období ERA ešte nemá k dispozícii poplatky a platby, pričom zároveň treba prijať personál a odborne ho vyškoliť. Aby sa predišlo narušeniu železničného trhu, Komisia sa bude snažiť vyhradiť potrebný rozpočet na pokrytie nákladov na príslušný personál.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Technický pilier štvrtého železničného balíka

Predchádzajúce tri železničné balíky už priniesli podstatné zmeny zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a interoperability európskych železníc pri zachovaní vysokej úrovne ich bezpečnosti. Toto odvetvie však naďalej čelí prekážkam hospodárskej súťaže, diskriminácii a nedostatočne liberalizovanému, dynamickému a podnikateľsky priaznivému prostrediu. V súčasnosti existuje príliš veľa rôznych vnútroštátnych pravidiel spolu s postupmi a normami, ktoré nie sú dostatočne transparentné.

V záujme zlepšenia výkonnosti a konkurencieschopnosti odvetvia a zvýšenia kvality a efektívnosti služieb železničnej dopravy Komisia predložila tento štvrtý železničný balík. Návrh nariadenia o Európskej železničnej agentúre (ERA) a navrhované prepracované znenia smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc a smernice 2008/57/ES (interoperabilita) tvoria technický pilier tohto balíka.

Účelom tohto piliera je zlepšiť technickú kompatibilitu infraštruktúry, železničných koľajových vozidiel, signalizačných a iných častí železničného systému, ako aj zjednodušiť postupy schvaľovania železničných koľajových vozidiel na ich používanie v európskej železničnej sieti. Tieto tri návrhy sú úzko prepojené, najmä preto, že mnohé úlohy ERA sú stanovené v smerniciach.

2. Priority Parlamentu

Parlament dôsledne podporuje väčšiu integráciu európskeho železničného priestoru, pričom sa domnieva, že tento druh dopravy udržateľnejším spôsobom prispieva k zamestnanosti a rastu. V prvom čítaní sa Parlament snažil objasniť úlohu agentúry ERA a hľadal riešenia, ktoré by znížili náklady a byrokratickú záťaž a zároveň ponúkli výhody pre všetky zainteresované strany. Cieľom bolo zabezpečiť pre všetky subjekty na trhu lepšie podnikateľské podmienky a príležitosti na súťaž, a tým poskytnúť koncovým používateľom lepšiu kvalitu a menej nákladné služby bez ohľadu na to, či ide o náklad alebo cestujúcich.

Účelom pozmeňujúcich návrhov Parlamentu teda bolo:

•  stanoviť spoločný prístup k pravidlám bezpečnosti a interoperability s cieľom zvýšiť úspory z rozsahu pre železničné podniky pôsobiace v celej EÚ;

•  umožniť agentúre ERA, aby ponúkala efektívne postupy povoľovania a certifikácie prispôsobené potrebám zákazníkov vrátane jednotného kontaktného miesta;

•  zabezpečiť, aby spôsob povoľovania jednotlivých prvkov Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) priniesol jednotný európsky systém namiesto množstva vnútroštátnych systémov;

•  riešiť možné konflikty záujmov; a

•  urýchliť administratívne postupy a zároveň zamedziť skrytej diskriminácii.

Takisto sa ukázalo, že existuje záujem, aby sa v rámci tohto balíka zohľadnila osobitná situácia železničných sietí s rozchodom koľaje, ktorý sa líši od štandardného rozchodu Únie 1 435 mm, a to najmä v pobaltských krajinách a vo Fínsku. Tieto siete sú dobre integrované do siete s rozchodom 1 520 mm, ktorá pokrýva Rusko a krajiny SNŠ, ale je izolovaná od hlavnej železničnej siete EÚ.

Navyše, všetci traja spravodajcovia sa snažili uplatniť jednotný prístup vzhľadom na početné interakcie medzi všetkými tromi návrhmi.

3. Ťažko dosiahnutá dohoda

Na konci neformálnych rokovaní medzi Parlamentom a Radou, ktoré prebiehali dlhšie než deväť mesiacov, bola dosiahnutá dohoda, ktorou sa:

•  eliminuje potreba viacnásobných žiadostí: ERA bude vydávať všetky povolenia pre vozidlá určené pre cezhraničné operácie a všetky osvedčenia o bezpečnosti železničným spoločnostiam, ktoré poskytujú cezhraničné služby; pokiaľ ide o vozidlá a prevádzkovateľov pôsobiacich výlučne vo vnútroštátnej doprave, žiadateľ si bude môcť zvoliť, či má jeho žiadosť spracovať agentúra alebo vnútroštátny orgán;

•  agentúre ERA udeľuje dôležitejšia úloha pri rozvoji ERTMS; s cieľom zabezpečiť interoperabilitu projektov agentúra ERA posúdi predpokladané technické riešenia pred každou výzvou na predloženie ponuky súvisiacou s traťovým zariadením ERTMS;

•  umožní agentúre ERA, aby zriadila jednotné kontaktné miesto, ktoré bude slúžiť ako jednotné miesto na podávanie všetkých žiadostí; výsledkom tohto informačného a komunikačného systému budú jednoduchšie a transparentnejšie postupy; to umožní agentúre, ako aj vnútroštátnym orgánom pre bezpečnosť sledovať žiadosť v jednotlivých etapách celého postupu;

•  dosiahnu dohody o spolupráci medzi agentúrou ERA a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi; tieto dohody spolu s jednotným kontaktným miestom zabezpečia jasné rozdelenie úloh medzi európskymi a vnútroštátnymi orgánmi; takisto zaistia konzistentnosť v prípade rozličných žiadostí o podobné povolenia alebo osvedčenia; a

•  od rady agentúry ERA požaduje, aby prijala pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich zvládania a postupy spolupráce s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi.

4. Ďalší postup

Očakáva sa, že touto dohodou sa zvýšia úspory z rozsahu pre železničné podniky a výrobcov v celej EÚ. Znížia sa administratívne náklady a zrýchlia sa postupy pri zachovaní súčasnej vysokej úrovne bezpečnosti. Zároveň dohoda pomôže zamedziť akejkoľvek skrytej diskriminácii, najmä nových podnikov, ktoré chcú vstúpiť na trh. Takisto výrazne zníži množstvo vnútroštátnych pravidiel v oblastiach, v ktorých sa zavádza harmonizované nariadenie na úrovni EÚ.

Aby sa však zaručila úplná účinnosť dohody, ERA a vnútroštátne orgány budú musieť úzko spolupracovať a vymieňať si odborné znalosti a informácie. Zatiaľ čo silná, dobre vybavená a efektívna železničná agentúra je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie a fungovanie európskeho železničného trhu, ERA nebude môcť ani musieť robiť všetko.

Zároveň budú musieť vnútroštátne orgány uznať dôležitosť spolupráce s agentúrou ERA i medzi sebou navzájom, ak má dôjsť k vytvoreniu integrovaného, dynamického a cezhraničného železničného systému. Táto potreba spolupráce je ešte naliehavejšia v prípade krajín s rozchodom koľaje 1 520 mm, keďže musia uzavrieť mnohostrannú dohodu s ERA, v ktorej sa vymedzia podmienky, za ktorých povoľovanie vozidiel platí aj pre ostatné dotknuté členské štáty. Až po uzavretí tejto mnohostrannej dohody bude môcť región v plnej miere využívať väčšiu flexibilitu vyplývajúcu z technického piliera, ktorého cieľom je znížiť finančné a administratívne zaťaženie žiadateľa v takýchto prípadoch.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Železničná agentúra Európskej únie a zrušenie nariadenia (ES) č. 881/2004

Referenčné čísla

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.2.2014                     T7-0151/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

4.2.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.2.2016

 

 

 

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

31.3.2016

(1)

Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Prijaté texty z 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle a Anrijs Matīss viedli rokovania o tomto akte v mene Parlamentu, resp. Rady.

Právne oznámenie