Förfarande : 2013/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2016

Ingivna texter :

A8-0073/2016

Debatter :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0143

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 386kWORD 94k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Roberts Zīle

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet, den rumänska senaten och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0027),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0073/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet föreslår att hänvisning till akten görs med ”förordningen Zīle-Matīss om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004”(4).

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om Europeiska järnvägsbyråns (ERA) styrelse och förfarandet för utnämning och avsättande av den verkställande direktören

Kommissionen beklagar att den överenskomna texten om den nya ERA-förordningen, jämfört med det ursprungliga förslag som kommissionen lade fram, avviker från de centrala bestämmelser som Europaparlamentet, rådet och kommissionen kom överens om 2012 inom ramen för den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer. Det gäller antalet företrädare för kommissionen i styrelsen och förfarandet för utnämning och avsättande av den verkställande direktören. Kommissionen betonar särskilt att utnämningen av en observatör bland styrelseledamöterna med uppgift att bevaka det urvalsförfarande som kommissionen tillämpar för utnämningen av den verkställande direktören inte bör leda till en dubblering av roller vid urvals- och utnämningsförfarandena (artikel 51.1).

Uttalande från kommissionen om nödvändiga budgetresurser

Genom det fjärde järnvägspaketet ges Europeiska järnvägsbyrån (ERA) nya befogenheter, särskilt befogenheten att utfärda fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg direkt till sektorn. Det kan inte uteslutas att avgifter under övergångsperioden ännu inte är tillgängliga för ERA medan personal behöver rekryteras och utbildas. För att undvika störningar på järnvägsmarknaden kommer kommissionen att eftersträva att avsätta tillräckliga budgetmedel för att täcka kostnader för berörd personal.

MOTIVERING

1. Den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet

De tidigare tre järnvägspaketen har redan medfört stora förändringar i syfte att göra de europeiska järnvägarna mer konkurrenskraftiga och driftskompatibla, samtidigt som en hög säkerhetsnivå upprätthålls. Den europeiska järnvägssektorn kämpar emellertid fortfarande med konkurrenshinder, diskriminering och frånvaron av ett avreglerat, dynamiskt och företagsvänligt klimat. Det finns alltför många nationella regelsystem, med svårgenomskådliga förfaranden och standarder.

För att förbättra järnvägssektorns prestanda och konkurrenskraft, och därmed öka järnvägstjänsternas kvalitet och effektivitet, har kommissionen lagt fram detta fjärde järnvägspaket. Förslaget till förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och förslagen om omarbetning av direktiv 2004/49/EG om järnvägssäkerhet och direktiv 2008/57/EG om driftskompatibilitet utgör den tekniska pelaren i detta paket.

Bestämmelserna inom denna pelare syftar till att förbättra den tekniska kompatibiliteten för infrastruktur, rullande järnvägsmateriel, signalsystem och andra delar av järnvägssystemet samt att förenkla förfarandena för godkännande av rullande järnvägsmateriel för användning över hela EU:s järnvägsnät. De tre förslagen hör nära samman, inte minst med tanke på att många av ERA:s uppgifter fastställs i direktiven.

2. Parlamentets prioriteringar

Parlamentet har konsekvent uttalat stöd för större integration på det europeiska järnvägsområdet och anser att detta transportslag bidrar till sysselsättning och tillväxt på ett mer hållbart sätt. Vid första behandlingen försökte parlamentet klargöra ERA:s roll och letade efter lösningar som minskade kostnaderna och byråkratin och gynnade alla berörda parter. Målet var att säkerställa bättre affärsvillkor och konkurrensmöjligheter för alla marknadsaktörer, för att på så sätt skapa högre kvalitet och billigare tjänster för slutanvändarna, vare sig det handlar om gods- eller passagerartransporter.

Parlamentets ändringsförslag var därför inriktade på att

•  upprätta en gemensam strategi för regler om säkerhet och driftskompatibilitet, i syfte att öka stordriftsfördelarna för järnvägsföretag som är verksamma över hela EU,

•  göra det möjligt för ERA att erbjuda effektiva och användarvänliga godkännande- och intygsförfaranden, inklusive en one-stop-shop,

•  se till att metoden för att godkänna delar som ingår i det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) leder fram till ett enda europeiskt system snarare än en lång rad nationella system,

•  ta itu med möjliga intressekonflikter, och

•  snabba på de administrativa förfarandena och samtidigt undvika smygdiskriminering.

Man var också angelägen om att paketet skulle ta hänsyn till de särskilda villkoren för järnvägsnät med en spårvidd som skiljer sig från EU:s standardmått på 1 435 mm, särskilt i de baltiska staterna och i Finland. Dessa järnvägsnät är väl integrerade i det järnvägsnät med 1 520 mm spårvidd som finns över hela Ryssland och i OSS-länderna, men de är isolerade från EU:s huvudsakliga järnvägsnät.

Dessutom strävade de tre föredragandena efter ett konsekvent angreppssätt, med tanke på de många beröringspunkterna mellan de tre förslagen.

3. Överenskommelse efter hårda förhandlingar

Efter nio månader med informella förhandlingar mellan parlamentet och rådet nåddes en överenskommelse med följande innehåll:

•  Man behöver inte längre lämna in flera olika ansökningar. ERA kommer att utfärda alla godkännanden för fordon avsedda för gränsöverskridande trafik och alla säkerhetsintyg till järnvägsföretag som erbjuder gränsöverskridande tjänster. För fordon och järnvägsföretag som endast berörs av nationella transporter kan den sökande välja om begäran ska behandlas av byrån eller av den nationella säkerhetsmyndigheten.

•  ERA får en viktigare roll i utvecklingen av ERTMS. För att garantera driftskompatibilitet mellan projekt ska ERA bedöma de föreslagna tekniska lösningarna innan något anbudsförfarande för markbaserad utrustning för ERTMS inleds.

•  ERA ska kunna fungera som en one-stop-shop dit man kan skicka alla typer av ansökningar. Det här informations- och kommunikationssystemet kommer att leda till att förfarandena blir enkla och transparenta. Det gör det möjligt för både byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna att följa ansökans olika skeden under hela förfarandet.

•  Samarbetsavtal mellan ERA och nationella säkerhetsmyndigheter kommer att upprättas. I kombination med användningen av en one-stop-shop, kommer dessa avtal att garantera en tydlig ansvarsfördelning mellan europeiska och nationella myndigheter. De säkerställer också att skilda ansökningar för liknande godkännanden och intyg behandlas på ett enhetligt sätt.

•  ERA:s styrelse måste anta regler för att hindra respektive hantera intressekonflikter samt förfaranden för samarbete med nationella rättsliga myndigheter.

4. Det fortsatta arbetet

Överenskommelsen förväntas öka stordriftsfördelarna för järnvägsföretag och tillverkare i hela EU. Den kommer att innebära minskade administrativa kostnader och snabbare förfaranden, samtidigt som man upprätthåller den nuvarande höga säkerhetsnivån. Den bidrar samtidigt till att man kan undvika dold diskriminering, särskilt av nya företag som vill etablera sig på en marknad. Den kommer också att leda till klart färre nationella bestämmelser på de områden där man inför ett harmoniserat EU-regelverk.

För att garantera full effektivitet måste ERA och nationella myndigheter dock ha ett nära samarbete och dela expertis och information med varandra. En kraftfull, välutrustad och effektiv järnvägsbyrå är en förutsättning för att den europeiska järnvägsmarknaden ska kunna utvecklas och fungera, men ERA varken kan eller bör göra allt.

Samtidigt måste de nationella myndigheterna erkänna vikten av att arbeta tillsammans med ERA och med varandra för att skapa ett integrerat och dynamiskt gränsöverskridande järnvägssystem. Samarbetsbehovet är ännu större för länder som använder järnvägsnät med spårvidden 1 520 mm, eftersom de måste ingå ett multilateralt avtal med ERA för att fastställa villkoren för när ett fordonsgodkännande också är giltigt för de andra berörda medlemsstaterna. Först när detta multilaterala avtal har upprättats blir det möjligt för regionen att fullt ut dra nytta av den ytterligare flexibilitet som den tekniska pelaren erbjuder, i syfte att minska den ekonomiska och administrativa bördan för den sökande i sådana fall.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004

Referensnummer

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

26.2.2014                     T7-0151/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen – datum för tillkännagivande i kammaren

4.2.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

16.2.2016

 

 

 

Antagande

15.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mylène Troszczynski

Ingivande

31.3.2016

(1)

EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Antagna texter 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle och Anrijs Matīss ledde förhandlingarna om akten för Europaparlamentet respektive rådet.

Rättsligt meddelande