Процедура : 2015/2200(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0081/2016

Внесени текстове :

A8-0081/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.61
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0197

ДОКЛАД     
PDF 685kWORD 115k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година

(2015/2200(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мариан-Жан Маринеску

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година

(2015/2200(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(5), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0081/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година

(2015/2200(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства(11),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(12), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0081/2016),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година

(2015/2200(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0081/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства, като дългосрочната цел е фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства,

Б.  като има предвид, че вследствие на приемането на Регламент (ЕС) № 557/2014(15) на Съвета през май 2014 година втората инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ 2“) замени съвместното предприятие ИИЛ през юни 2014 година с цел да бъдат финализирани научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма („РП7“) и удължен срока на съществуване на съвместното предприятие до 31 декември 2024 година,

В.  като има предвид, че Съюзът, представляван от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА) са членовете—учредители на съвместното предприятие;

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.,

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие ИИЛ за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на РП 7, а членовете-учредители участват равностойно по отношение на текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не превишава 4% от общата финансова вноска на ЕС,

Е.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие ИИЛ 2 за периода от 10 години е в размер на 1 638 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, а членовете, различни от Комисията, трябва да предоставят 50% от текущите разходи и да допринесат за оперативните разходи чрез парични или непарични вноски, или и двете, в размер, равен на финансовата вноска на Съюза,

Общи забележки

1.  отбелязва, че докладът на Сметната палата („Палатата“) се основава на прекалено много общи забележки в ущърб на конкретни, специфични такива; следователно призовава за извършването на одит, който да поставя по-силен акцент върху годишните финансови резултати, върху статуса на изпълнение на многогодишните проекти (включително ясно представяне на изпълнението на бюджета за съответната година и за предишни години) и върху резултатите и тяхното прилагане;

2.  отбелязва, че институциите и органите се изисква да представят всяка година доклад за бюджетното и финансовото управление и че информацията, предоставена от съвместното предприятие в посочения доклад, не е била хармонизирана и е била често непълна; във връзка с това счита, че от Комисията се изисква да предостави насоки относно естеството и съдържанието на доклада;

3.  приема за сведение, че работната програма на Палатата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че Палатата счита, че годишните отчети на Съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

5.  отбелязва липсата на информация относно последващите одити, извършени от съвместното предприятие ИИЛ и съвместното предприятие ИИЛ 2; призовава Палатата да включи в своите бъдещи доклади информация относно броя на последващите одити, общите суми, които са били предмет на одит и съответните констатации;

6.  отбелязва становището без резерви на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2014 година, и потвърждава, че съвместното предприятие е достигнало прага на същественост;

7.  отбелязва въз основа на годишния доклад за дейността, че до края на 2014 година са били приключени четири последващи прегледа и одита на избрани дружества, членуващи в ЕФФИА, а други две проверки и одити са били в ход; тези ангажименти обхващат участниците с най-големи апортни вноски в проектите на съвместното предприятие, като по този начин се гарантира широко покритие на програмата;

8.  отбелязва със загриженост, че изпълнението на оперативните предварителни проверки във връзка с изплащането на разходите по проектите не е документирано в достатъчна степен; предварителният контрол, извършен от научните ръководители на проекти по ИИЛ не идентифицира ясно и не коментира статуса на проекта (в процес на изпълнение, в процес на изпълнение поради недостатъци, прекратен/отменен) и неговите резултати (без резерви, с резерви, които изискват пояснение, със сериозни резерви); също така плащането е извършено, без научният проектен ръководител да е приел официалния списък с резултатите и без позоваване на оценката на резултатите от научния ръководител по проекта; отбелязва, че съвместното предприятие е изготвило план за действие с цел да разгледа забележките на одиторите и да укрепи системата за предварителен контрол;

9.  отбелязва, че годишният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 223 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 171 000 000 EUR; общата степен на усвояване е съответно 92,4% (99,5% за 2013 г.) за бюджетните кредити за поети задължения и 73,9% (97,5% за 2013 г.) за бюджетните кредити за плащания;

10.  отбелязва, че по отношение на оперативните дейности степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е 93%, а за бюджетните кредити за плащания е 74%; въпреки това бюджетните кредити за поети задължения са определени на глобално ниво, което означава, че до края на 2014 г. не са сключени съответни споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;

11.  счита, че при липсата на ясно разделение между информацията за изпълнението, свързана с РП 7 и с „Хоризонт 2020“, тези показатели не обезпечават действителна оценка на постиженията; призовава Палатата да представи в своите бъдещи доклади информация относно изпълнението на бюджета по РП 7 и отделно по „Хоризонт 2020“;

12.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за РП7 и „Хоризонт 2020“ не са представени отделно в годишния отчет за дейността; отбелязва,че в контекста на изпълнението на оперативния бюджет бюджетните кредити за поети задължения, които са представени в годишния отчет за дейността и годишните отчети на съвместното предприятие, са разбити между РП7 и „Хоризонт 2020“; призовава съвместното предприятие да включи повече информация относно изпълнението на бюджета (поети задължения и плащания) за програмите РП7 и „Хоризонт 2020“ в предстоящите годишни отчети;

13.  изразява съжаление относно липсата на информация по отношение на непаричните и паричните вноски; призовава Палатата да включи в бъдещите си доклади специфични разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на непаричните и парични вноски, представени по отделно за РП 7 и „Хоризонт 2020“;

14.  отбелязва, че програмите на съвместното предприятие, финансирани по РП 7, все още продължават; отбелязва, че тези поети задължения остават на разположение до 2017 година поради финансовите правила на съвместното предприятие, които позволяват на съвместното предприятие да вписва своите бюджетни кредити за поети задължения и за плащания до три години след като те бъдат анулирани от бюджета на съвместното предприятие; насърчава съвместното предприятие да провежда внимателно бюджетното си планиране, като отдава дължимото внимание на паралелния процес;

Покани за представяне на предложения

15.  приветства факта, че поканите за представяне на предложения в рамките на РП 7 за периода 2008—2013 г., са довели до сключването на 54 споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 897 000 000 EUR, което представлява 93% от максималния размер на вноската на ЕС за съвместното предприятие за изследователски дейности;

16.  отбелязва, че участието на МСП нараства непрекъснато, поради насърчаване на участието им в неговите дейности; към края на 2014 година МСП възлизаха на 16% от всички бенефициенти (съответно 15% през 2013 г.); освен това МСП, участващи в проекти на съвместното предприятие, получиха 15,8% от общия бюджет; насърчава съвместното предприятие да продължи тази тенденция;

17.  посочва, че вследствие на това, че съвместно предприятие „ИИЛ 2“ пое дейността на съвместното предприятие „ИИЛ“ през юни 2014 г., не е на разположение достатъчно ясна информация относно актуалното състояние на изпълнението на проектите на съвместното предприятие (равнище на плащанията или плановете за плащания за следващите години);

Конфликт на интереси

18.  отбелязва, че политиката относно конфликтите на интереси по отношение на изпълнителния директор и персонала на съвместното предприятие е достъпна за обществеността на неговия уебсайт;

19.  приветства факта, че декларацията за интереси на изпълняващия длъжността изпълнителен директор беше публикувана на уебсайта на съвместното предприятие; имената и професионалните автобиографии на членовете на управителния съвет и научния комитет на съвместното предприятие и имената на членовете на групата на представителите на държавите са обществено достъпни на уебсайта; насърчава съвместното предприятие да публикува на своя уебсайт всички професионални автобиографии;

Правна рамка

20.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че финансовите правила на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ бяха приети на 7 юли 2014 година въз основа на примерния финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство;

Системи за вътрешен контрол

21.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е приключила одит на мониторинга и докладването на оперативните резултати и че всички препоръки са били взети предвид от съвместното предприятие;

22.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в началото на 2015 година са приключени два одита — един във връзка с предварителните контроли на оперативните разходи, а другият — във връзка с оценката на риска; съвместното предприятие „ИИЛ2“ е спазило препоръката относно предварителните контроли посредством план за действие, одобрен от IAS;

23.  приветства публикуването през февруари 2016 г. на кратък анализ относно резултатите от проектите на съвместното предприятие във връзка със социално-икономическото въздействие; отбелязва, че понастоящем външни експерти изготвят разширен анализ на социално-икономическото въздействие, който следва да бъде публикуван най-късно през май 2016 г.; призовава съвместното предприятие да представи този доклад на органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 61.

(2)

  ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 62.

(3)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

  OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 38.

(5)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(6)

  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(8)

  ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 61.

(9)

  ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 62.

(10)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

  OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 38.

(12)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(13)

  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(15)

  Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54).

Правна информация