Menetlus : 2015/2200(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0081/2016

Esitatud tekstid :

A8-0081/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.61
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0197

RAPORT     
PDF 273kWORD 85k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2200(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marian-Jean Marinescu

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2200(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 73/2008, millega asutatakse ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0081/2016),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2200(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(8),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(9) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(10), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 73/2008, millega asutatakse ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks(11),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(12), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(14),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0081/2016),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2200(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0081/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris kümneaastaseks perioodiks eesmärgiga parandada märkimisväärselt ravimite väljatöötamise protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, mille pikaajaline eesmärk on tagada farmaatsiasektori suutlikkus toota efektiivsemaid ja ohutumaid innovatiivseid ravimeid;

B.  arvestades, et pärast nõukogu määruse (EL) nr 557/2014(15) vastuvõtmist 2014. aasta mais asendati 2014. aasta juunis ühisettevõte IMI innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõttega (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“), mille eesmärk oli viia lõpule seitsmenda raamprogrammi teadustegevus ja millega pikendati ühisettevõtte tegevust 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, mida esindab komisjon, ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA);

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI 10 aasta jooksul on 1 000 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, ja et asutajaliikmed katavad jooksvad kulud võrdselt, igaüks summas, mis ei ületa 4 % liidu rahalise toetuse kogusummast;

F.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI 2 on 10 aasta jooksul 1 638 000 000 eurot, mis makstakse välja programmi „Horisont 2020“ eelarvest, ning et liikmed (muud kui komisjon) peavad katma 50 % jooksvatest kuludest ja peaksid osalema tegevuskulude katmises rahalise või mitterahalise osaluse või mõlema vormis ulatuses, mis on võrdväärne liidu rahalise toetusega;

Üldised tähelepanekud

1.  märgib, et kontrollikoja aruanne põhineb liiga arvukatel üldistel tähelepanekutel ning otstarbekaid ja konkreetseid tähelepanekuid on liiga vähe; nõuab seetõttu auditit, milles keskendutaks rõhutatumalt iga-aastasele tulemiaruandele, mitmeaastaste projektide rakendamise seisule (esitades muu hulgas selgelt eelarve täitmise asjaomasel aastal ja eelnevatel aastatel) ning tulemustele ja selle rakendamisele;

2.  märgib, et institutsioonid ja asutused peavad igal aastal koostama eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande ning et ühisettevõtte aruandes esitatud teave ei olnud piisavalt sidus ja tihti oli see ka lünklik; on sellega seoses seisukohal, et komisjon peab koostama aruande olemuse ja sisu kohta suunised;

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm hõlmab eriaruannet ühisettevõtete tulemusauditi kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjadele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

5.  märgib ühisettevõtte IMI ja ühisettevõtte IMI 2 teostatud järelauditeid käsitleva teabe puudumist; kutsub kontrollikoda üles lisama edaspidistesse aruannetesse teabe järelauditite arvu, hõlmatud kogusummade ja leidude kohta;

6.  märgib, et kontrollikoda ei leidnud ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas puudusi, ning võtab teadmiseks, et ühisettevõte ei ole ületanud olulisuse piirmäära;

7.  võtab iga-aastase tegevusaruande põhjal teadmiseks, et 2014. aasta lõpuks viidi lõpule neli järelläbivaatamist ja -auditit EFPIAsse kuuluvate valitud äriühingute suhtes ning käimas oli veel kaks läbivaatamist ja auditit; need hõlmavad suurimaid ühisettevõtte projektidesse mitterahalise osaluse vormis panustajaid, tagades seega programmi ulatusliku kaetuse;

8.  märgib murelikult, et projektikulude maksmise üle tegevusalase eelkontrolli teostamine oli ebapiisavalt dokumenteeritud; märgib, et ühisettevõtte teadusuuringute või konkreetse projektiga seotud ametnike teostatud eelkontrollis ei olnud projekti olukord (pooleli, jätkuvalt puudulik, peatatud/tühistatud) ja tulemused (reservatsioonid puuduvad, reservatsioonid vajavad selgitamist, tõsised reservatsioonid) selgelt määratletud ega kommenteeritud ning makse tehti ilma teadusuuringute või konkreetse projektiga seotud ametnike heakskiidetud ametliku tulemuste loeteluta ning viitamata teadusuuringute või konkreetse projektiga seotud ametnike poolsele tulemuste hindamisele; võtab teadmiseks, et ühisettevõte on kehtestanud tegevuskava audiitorite märkustega tegelemiseks ja eelkontrollisüsteemi tugevdamiseks;

9.  märgib, et ühisettevõtte 2014. aasta eelarve sisaldas 223 000 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 171 000 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid ning kulukohustuste assigneeringute üldine kasutusmäär oli 92,4 % (2013. aastal 99,5 %) ja maksete assigneeringute üldine kasutusmäär oli 73,9 % (2013. aastal 97,5 %);

10.  märgib, et põhitegevuse osas oli kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär 93 % ning maksete assigneeringute kasutusmäär 74 %, kuid kulukohustuste assigneeringud olid fikseeritud üldiselt, st neile vastavaid toetuslepinguid ei olnud 2014. aasta lõpuks veel sõlmitud;

11.  on seisukohal, et kui seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ rakendamise alast teavet selgelt ei eristata, ei taga kõnealused näitajad tegelikku tulemuslikkuse hindamist; kutsub kontrollikoda üles esitama oma tulevastes aruannetes eelarve täitmise alast teavet seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kohta eraldi;

12.  võtab teadmiseks, et iga-aastases tegevusaruandes ei ole seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kulukohustuste assigneeringud ja maksete assigneeringud eristatud; võtab teadmiseks, et tegevuseelarve täitmise kontekstis on ühisettevõtte iga-aastases tegevusaruandes ja raamatupidamise aastaaruandes sisalduvad seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kulukohustuste assigneeringud eristatud; palub ühisettevõttel esitada tulevastes aastaaruannetes rohkem teavet seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ eelarvete täitmise kohta (kulukohustuste ja maksete assigneeringud);

13.  peab kahetsusväärseks mitterahalise ja rahalise osaluse alase teabe puudumist; kutsub kontrollikoda üles lisama oma tulevastesse aruannetesse erisätted hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise osaluse taseme kohta, esitades need eraldi seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kohta;

14.  märgib, et seitsmendast raamprogrammist rahastatavad ühisettevõtte programmid on veel pooleli; võtab teadmiseks, et need assigneeringud jäävad kasutatavateks kuni 2017. aastani, sest ühisettevõtte finantseeskirjad võimaldavad ühisettevõttel kanda oma kulukohustuste ja maksete assigneeringuid uuesti eelarvesse kuni kolme aasta jooksul pärast nende ühisettevõtte eelarvest kustutamist; ergutab ühisettevõtet oma eelarvet hoolikalt planeerima, võttes nõuetekohaselt arvesse paralleelset protsessi;

Projektikonkursid

15.  tunneb heameelt asjaolu üle, et aastatel 2008–2013 seitsmenda raamprogrammi raames korraldatud projektikonkursside tulemusel allkirjastati 54 toetuslepingut koguväärtusega 897 000 000 eurot, mis moodustab 93 % ühisettevõttele teadusuuringuteks ette nähtud liidu maksimaalsest rahalisest toetusest;

16.  märgib, et VKEde kaasatus suureneb järjepidevalt tänu sellele, et edendatakse nende osalemist ühisettevõtte tegevuses; märgib, et 2014. aasta lõpuks moodustasid VKEd 16 % (2013. aastal 15 %) kõikidest toetusesaajatest; märgib lisaks, et ühisettevõtte projektidesse kaasatud VKEd said 15,8 % kogueelarvest; ergutab ühisettevõtet seda suundumust jätkama;

17.  juhib tähelepanu asjaolule, et kuna ühisettevõte IMI 2 võttis ühisettevõtte IMI tegevuse üle 2014. aasta juunis, ei ole piisavalt selget teavet ühisettevõtte IMI projektide rakendamise seisu kohta (maksete määr või maksekavad järgmisteks aastateks);

Huvide konfliktid

18.  märgib, et ühisettevõtte tegevdirektori ja töötajate puhul kohaldatav huvide konfliktide poliitika on avalikult kättesaadav ühisettevõtte veebisaidil;

19.  tunneb heameelt asjaolu üle, et tegevdirektori kohusetäitja huvide deklaratsioon avaldati ühisettevõtte veebisaidil ning et ühisettevõtte juhatuse ja teaduskomitee liikmete nimed ja elulookirjeldused ning riikide esindajate rühma liikmete nimed on kõik veebisaidi kaudu avalikult kättesaadavad; ergutab ühisettevõtet avaldama veebisaidil kõik elulookirjeldused;

Õigusraamistik

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõtte IMI 2 finantseeskirjad võeti vastu 7. juulil 2014 avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärusele tuginedes;

Sisekontrollisüsteemid

21.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus viis lõpule auditi toimingute tulemuslikkuse üle järelevalve teostamise ja aruandmise kohta ning et ühisettevõtte on kõiki soovitusi käsitlenud;

22.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aasta alguses valmisid kaks auditit (üks tegevuskulude eelkontrollide kohta ja teine riskihindamise kohta) ning et ühisettevõte on eelkontrolle puudutavale soovitusele vastanud siseauditi talituse poolt heaks kiidetud tegevuskavaga;

23.  peab kiiduväärseks, et 2016. aasta veebruaris avaldati lühike analüüs ühisettevõtte projektide väljundite ning sotsiaal-majanduslike mõjude seoste kohta; võtab teadmiseks, et väliseksperdid koostavad parajasti põhjalikku analüüsi sotsiaal-majandusliku mõju kohta ning see peaks avaldatama hiljemalt 2016. aasta mais; palub ühisettevõttel esitada see aruanne ka eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 61.

(2)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 62.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 30, 4.2.2008, lk 38.

(5)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(8)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 61.

(9)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 62.

(10)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(11)

ELT L 30, 4.2.2008, lk 38.

(12)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(15)

  Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 54).

Õigusalane teave