Procedura : 2015/2200(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0081/2016

Teksty złożone :

A8-0081/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.61
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0197

SPRAWOZDANIE     
PDF 672kWORD 113k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) na rok budżetowy 2014

(2015/2200(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) na rok budżetowy 2014

(2015/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2014, wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(5), a w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0081/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) za rok budżetowy 2014

(2015/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2014, wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych(11),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(12), a w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0081/2016),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) na rok budżetowy 2014

(2015/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0081/2016),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsiębiorstwem IMI”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne,

B.  mając na uwadze, że po przyjęciu rozporządzenia Rady (UE) nr 557/2014(15) w maju 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI2”) zastąpiło Wspólne Przedsiębiorstwo IMI w czerwcu 2014 r. w celu ukończenia prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego; rozporządzenie wydłużyło również czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska reprezentowana przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA),

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.,

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przez okres 10 lat wynosi 1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego badań, a członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie kwotę nieprzekraczającą 4% łącznego wkładu Unii;

F.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 przez okres 10 lat wynosi 1 638 000 000 EUR, przy czym kwota zostanie wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, a członkowie, inni niż Komisja, wniosą 50% wkładu w pokrycie bieżących kosztów oraz powinni wnieść wkład pieniężny lub rzeczowy lub i taki i taki w pokrycie kosztów operacyjnych, o wartości równiej wkładowi finansowemu Unii;

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) opiera się na zbyt wielu ogólnych uwagach, z pominięciem istotnych, szczegółowych informacji; apeluje zatem o przeprowadzenie kontroli ściślej ukierunkowanej na roczne wyniki finansowe, stan realizacji projektów wieloletnich (w tym przejrzystą prezentację wykonania budżetu na dany rok i lata poprzednie) oraz wyniki i realizację przedsięwzięcia;

2.  zauważa, że instytucje i organy mają obowiązek sporządzać co roku sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami oraz że informacje przekazane w tym sprawozdaniu przez Wspólne Przedsięwzięcie były niespójne i często niekompletne; uważa, że w związku z tym Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące charakteru i zawartości sprawozdania;

3.  zauważa, że w programie prac Trybunału na 2016 r. uwzględniono przygotowanie specjalnego sprawozdania dotyczącego kontroli wspólnych przedsięwzięć pod kątem osiąganych przez nie wyników;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zauważa, że zdaniem Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

5.  zauważa brak informacji o kontroli ex post przeprowadzonych przez Wspólne Przedsiębiorstwo IMI i Wspólne Przedsięwzięcie IMI2; wzywa Trybunał do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach informacji o liczbie kontroli ex post, ogólnej kwocie poddanej kontroli i ustaleniach z tych kontroli;

6.  zauważa, że Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2014, i stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło próg istotności;

7.  zauważa w rocznym sprawozdaniu z działalności, że do końca 2014 r. zostały ukończone cztery kontrole i przeglądy ex post wybranych przedsiębiorstwo należących do EFPIA, a kolejne dwie kontrole i przeglądy były w toku; te zlecenia obejmują największy wkład rzeczowy w projekty Wspólnego Przedsięwzięcia, gwarantując tym samym rozległą kontrolę nad programem;

8.  zauważa z zaniepokojeniem, że niedostatecznie udokumentowano wyniki operacyjnych kontroli ex-ante dotyczących płatności kosztów projektowych; formularz kontroli ex ante przeprowadzone przez pracowników naukowych Wspólnego Przedsięwzięcia nie określał jasno ani nie zawierał komentarza na temat statusu projektu (w trakcie realizacji; w trakcie realizacji, ale z uchybieniami; zawieszony/odwołany) ani na temat produktów projektu (bez zastrzeżeń, zastrzeżenia wymagające objaśnienia, poważne zastrzeżenia); płatności dokonano bez sporządzenia oficjalnej listy produktów projektu zatwierdzonej przez pracowników naukowych IMI ds. projektu i bez odniesienia do oceny produktów projektów dokonanej przez tych pracowników. zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przygotowało plan działania, aby rozpatrzyć uwagi audytorów i poprawić system kontroli ex ante;

9.  zwraca uwagę, że roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2014 przewidywał łączną kwotę środków na zobowiązania wynoszącą 223 000 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 171 000 000 EUR; ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 92,4% (99,5% w 2013 r.) w przypadku środków na zobowiązania oraz 73,9% (97,5% w 2013 r.) w przypadku środków na płatności;

10.  zauważa, że w zakresie działań operacyjnych wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 93% w przypadku środków na zobowiązania oraz 74% w przypadku środków na płatności; zobowiązania zaciągnięto jednak na poziomie globalnym, co oznacza, że do końca 2014 r. nie podpisano żadnych stosownych umów o udzielenie dotacji;

11.  uważa, że wobec braku jasnego rozdziału między informacjami o wykonaniu budżetów 7PR i programu „Horyzont 2020” wskaźniki te nie gwarantują faktycznej oceny wyników; wzywa Trybunał do uwzględnienia w swoich przyszłych sprawozdaniach odrębnie informacji o wykonaniu budżetu 7PR i budżetu programu „Horyzont 2020”;

12.  zauważa, że środki na zobowiązania i środki na płatności 7PR i programu „Horyzont 2020” nie są przedstawione odrębnie w rocznym sprawozdaniu z działalności; zauważa, że jeśli chodzi o wykonanie budżetu operacyjnego środki na zobowiązania przedstawione w rocznym sprawozdaniu z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia i w sprawozdaniu finansowym są podzielone na 7PR i program „Horyzont 2020”; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do zawarcia większej ilości informacji dotyczących wykonania budżetu (zobowiązania i płatności) dla 7PR i programu „Horyzont 2020” w nadchodzących sprawozdaniach rocznych;

13.  ubolewa nad brakiem informacji na temat wkładów rzeczowych i pieniężnych; wzywa Trybunał do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach konkretnych zapisów dotyczących procedury oceny i poziomu wniesionych wkładów rzeczowych i pieniężnych osobno dla 7PR i programu „Horyzont 2020”;

14.  odnotowuje, że programy realizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia, finansowane ze środków 7PR są nadal w toku; zauważa, że środki te pozostają dostępne do 2017 r., ponieważ regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia zezwala na ponowne zapisanie w budżecie środków na zobowiązania i płatności do trzech lat po ich anulowaniu z budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia; zachęca wspólne przedsięwzięcie do uważnego planowania swojego budżetu, zwracając należytą uwagę na proces równoległy;

Zaproszenia do składania wniosków

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zaproszenia do składania wniosków w ramach 7PR ogłoszone w latach 2008–2013 zaowocowały podpisaniem umów o udzielenie 54 dotacji na łączną kwotę 897 000 000 EUR, co stanowi 93% maksymalnego wkładu Unii w działania badawcze Wspólnego Przedsięwzięcia;

16.  zauważa, że zaangażowanie MŚP stale rośnie dzięki wspieraniu ich udziału w działalności Wspólnego Przedsięwzięcia; pod koniec 2014 r. MŚP stanowiły 16% (w 2013 r. 15%) wszystkich beneficjentów; ponadto MŚP zaangażowane w projekty Wspólnego Przedsięwzięcia otrzymały 15,8% łącznego budżetu; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do podtrzymania tej strategii;

17.  zwraca uwagę, że odkąd czerwcu 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 przejęło zadania Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI, brak jest wystarczająco jasnych informacji dotyczących stanu realizacji projektów prowadzonych przez Wspólne Przedsięwzięcie (poziom płatności, plan płatności na kolejne lata);

Konflikty interesów

18.  zauważa, że polityka postępowania w sytuacji konfliktu interesów dotycząca dyrektora wykonawczego i pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia jest publicznie dostępna na stronie wspólnego Przedsięwzięcia;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że deklaracja o braku konfliktu interesów pełniącego obowiązki dyrektora wykonawczego została opublikowana na stronie Wspólnego Przedsięwzięcia; na stronie publicznie dostępne są również nazwiska i życiorysy członków Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia, Komitetu Naukowego i nazwiska Grupy Przedstawicieli Państw; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do opublikowania na stronie internetowej wszystkich życiorysów;

Ramy prawne

20.  zauważa w sprawozdaniu Trybunału, że regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 został przyjęty w dniu 7 lipca 2014 r. na podstawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne;

Systemy kontroli wewnętrznej

21.  zauważa w sprawozdaniu Trybunału, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji zakończyła kontrolę monitorowania i sprawozdawczości na temat wyników operacyjnych oraz że Wspólne Przedsięwzięcie zastosowało się do wszystkich zaleceń;

22.  zauważa w sprawozdaniu Trybunału, że na początku 2015 r. zakończono dwie kontrole ex ante: pierwsza w zakresie wydatków operacyjnych, a druga oceny ryzyka; Wspólne Przedsięwzięcie realizowało zalecenie dotyczące kontroli ex ante poprzez zatwierdzony przez Służbę Audytu Wewnętrznego plan działania.

23.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie krótkiej analizy w sprawie produktów projektów Wspólnego Przedsięwzięcia w związku ze skutkami społeczno-gospodarczymi w lutym 2016 r.; zwraca uwagę, że rozszerzona analiza skutków społeczno-gospodarczych jest przygotowywana przez zewnętrznych ekspertów i powinna być opublikowana najpóźniej w maju 2016 r.; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do przedstawienia tego sprawozdania w trybie pilnym organowi udzielającemu absolutorium.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 61.

(2)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 62.

(3)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 38.

(5)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.

(6)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 61.

(9)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 62.

(10)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 38.

(12)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.

(13)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54).

Informacja prawna