Postup : 2015/2200(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0081/2016

Predkladané texty :

A8-0081/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.61
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0197

SPRÁVA     
PDF 528kWORD 111k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

Absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

(2015/2200(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

(2015/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(5), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2013(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0081/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

(2015/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(11),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(12), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2013(14),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0081/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

(2015/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0081/2016),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom významne zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 557/2014(15) v máji 2014 nahradil spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 v júni 2014 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky s cieľom dokončiť výskumné činnosti podľa siedmeho rámcového programu (RP7), a predĺžilo sa tým trvanie spoločného podniku do 31. decembra 2024,

C.  keďže Únia v zastúpení Komisie a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku,

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

E.  keďže maximálna výška príspevku na obdobie 10 rokov od Únie pre spoločný podnik je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu RP7 v oblasti výskumu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie,

F.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 na desaťročné obdobie je 1 638 000 000 EUR, pričom táto suma má byť vyplatená z rozpočtu Horizontu 2020, a členovia okrem Komisie majú prispievať 50 % na prevádzkové náklady a mali by na ne prispievať peňažnými alebo nepeňažnými príspevkami, alebo v ich kombinácii vo výške, ktorá zodpovedá finančnému príspevku Únie,

Všeobecné poznámky

1.  konštatuje, že správa Dvora audítorov je založená na príliš veľkom počte všeobecných poznámok na úkor použiteľných a konkrétnych poznámok; požaduje preto, aby sa uskutočnil audit, ktorý by sa cielenejšie zameriaval na ročnú finančnú výkonnosť, stav realizácie viacročných projektov (vrátane jasnej prezentácie plnenia rozpočtu v príslušnom roku a v predchádzajúcich rokoch) a na výsledky a ich využívanie;

2.  konštatuje, že od inštitúcií a orgánov sa požaduje, aby každoročne vypracovali správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a že informácie, ktoré spoločné podniky poskytli v tejto správe, neboli zjednotené a často boli neúplné; v tej súvislosti sa domnieva, že je potrebné, aby Komisia vydala usmernenia k povahe a obsahu tejto správy;

3.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky transakcií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

5.  konštatuje nedostatok informácií o auditoch ex post vykonaných spoločným podnikom pre iniciatívu pre inovačné lieky a spoločným podnikom pre iniciatívu pre inovačné lieky 2; vyzýva Dvor audítorov, aby do budúcich správ zaradil informácie o počte auditov ex post, celkových zahrnutých sumách a zistených skutočnostiach;

6.  berie na vedomie bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 a uznáva, že spoločný podnik splnil prah významnosti;

7.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov boli do konca roka 2014 ukončené štyri previerky ex post a audity vybraných spoločností patriacich do EFPIA a prebiehali ďalšie dve previerky a audity; týkajú sa najväčších prispievateľov nepeňažných príspevkov na projekty spoločného podniku, čím je zaistené dôkladné pokrytie programu;

8.  so znepokojením konštatuje, že vykonávanie operačných kontrol ex ante platieb projektových nákladov nebolo dostatočne zdokumentované; v kontrolách ex ante, ktoré vykonávali úradníci spoločného podniku zodpovední za vedecké projekty, nebol identifikovaný jasne stav projektu a neboli k nemu vyjadrené pripomienky (prebiehajúci, prebiehajúci s nedostatkami, pozastavený/zrušený), ani k jeho výstupom (bez pripomienok, pripomienky vyžadujúce si objasnenie, významné pripomienky); a platba sa vykonala bez oficiálneho zoznamu výstupov projektu prijatých projektovými úradníkmi a bez zmienky o posúdení výstupov projektovými úradníkmi; berie na vedomie, že spoločný podnik vypracoval akčný plán s cieľom zaoberať sa poznámkami audítorov a zlepšiť systém kontroly ex ante;

9.  konštatuje, že ročný rozpočet spoločného podniku na rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 223 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 171 000 000 EUR; celková miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 92,4 % (99,5 % za rok 2013) a platobných rozpočtových prostriedkov 73,9 % (97,5 % za rok 2013);

10.  konštatuje, že pokiaľ ide o prevádzkové činnosti, miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 93 % a platobných rozpočtových prostriedkov 74 %; viazané rozpočtové prostriedky však boli viazané na všeobecnej úrovni, čo znamená, že zodpovedajúce dohody o grante neboli podpísané do konca roka 2014;

11.  domnieva sa, že ak informácie o plnení v rámci siedmeho rámcového programu nebudú jasne oddelené od informácií o plnení v rámci programu Horizont 2020, tieto ukazovatele nezabezpečia riadne posúdenie výkonnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uviedol informácie o plnení rozpočtu v rámci RP7 oddelene od informácií o plnení rozpočtu v rámci programu Horizont 2020;

12.  berie na vedomie, že viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky pre RP7 a program Horizont 2020 nie sú vo výročnej správe o činnosti vykazované oddelene; berie na vedomie, že v kontexte operačného vykonávania rozpočtu sú viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sú uvedené vo výročnej správe o činnosti spoločného podniku a ročných účtovných závierkach, rozdelené do programov RP7 a Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik, aby do svojich ďalších výročných správ zahrnul viac informácií o plnení rozpočtu (záväzky a platby) pre programy RP7 a Horizont 2020;

13.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; žiada Dvor audítorov, aby v budúcich správach uviedol osobitné ustanovenia o postupe hodnotenia a oddelene o výške nepeňažných a hotovostných príspevkov do RP7 a programu Horizont 2020;

14.  konštatuje, že programy spoločného podniku financované v rámci RP7 stále prebiehajú; konštatuje, že tieto prostriedky sú aj naďalej k dispozícii do roku 2017, pretože rozpočtové pravidlá spoločného podniku umožňujú, aby opätovne využil viazané a platobné rozpočtové prostriedky, a to v období až troch rokov po tom, ako boli tieto prostriedky v rozpočte spoločného podniku zrušené; nabáda spoločný podnik, aby starostlivo plánoval svoj rozpočet a zohľadňoval pritom paralelné procesy;

Výzvy na predloženie návrhov

15.  víta skutočnosť, že v nadväznosti na výzvy na predkladanie ponúk v období 2008 – 2013 bolo v rámci RP7 uzavretých 54 dohôd o grante v celkovej výške 897 000 000 EUR, čo predstavuje 93 % maximálneho príspevku Únie určeného na výskumné činnosti spoločného podniku;

16.  berie na vedomie trvalý nárast účasti MSP v dôsledku podpory ich účasti na tomto spoločnom podniku; do konca roka 2014 predstavoval podiel MSP 16 % (v roku 2013 15 %) všetkých príjemcov; okrem toho MSP zapojené do projektov spoločného podniku dostali 15,8 % prostriedkov z celkového rozpočtu; nabáda spoločný podnik, aby v tomto trende pokračoval;

17.  zdôrazňuje, že spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 prevzal v júni 2014 činnosť spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky, avšak nie je k dispozícii dostatok jasných informácií o aktuálnom stave vykonávania projektov spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky (rozsah platieb alebo plány platieb na ďalšie roky);

Konflikty záujmov

18.  konštatuje, že politika týkajúca sa konfliktu záujmov výkonného riaditeľa a zamestnancov spoločného podniku je zverejnená a prístupná na internetovej stránke spoločného podniku;

19.  víta skutočnosť, že vyhlásenie o konflikte záujmov zastupujúceho výkonného riaditeľa bolo uverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; mená a životopisy členov správnej rady spoločného podniku a vedeckého výboru a mená osôb v skupine zástupcov členských štátov sú uverejnené na internetovej stránke; nabáda spoločný podnik, aby zverejnil na svojej internetovej stránke všetky životopisy;

Právny rámec

20.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že 7. júla 2014 sa prijali finančné pravidlá spoločného podniku pre inovačné lieky 2, ktoré vychádzajú zo vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejného a súkromného partnerstva;

Systémy vnútornej kontroly

21.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) dokončil audit týkajúci sa monitorovania a nahlasovania operatívnych výsledkov, pričom spoločný podnik zohľadnil všetky jeho odporúčania;

22.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že na začiatku roka 2015 boli dokončené dva audity, pričom prvý sa týkal kontrol prevádzkových výdavkov ex ante a druhý posudzovania rizika; spoločný podnik realizoval odporúčania z kontrol ex ante prostredníctvom akčného plánu, ktorý prijal IAS;

23.  víta uverejnenie krátkej analýzy výstupov projektu spoločného podniku súvisiacich so sociálno-ekonomickými vplyvmi vo februári 2016; berie na vedomie, že externí odborníci pripravujú podrobnejšiu analýzu sociálno-ekonomického vplyvu, ktorá by mala byť zverejnená najneskôr v máji 2016; vyzýva spoločný podnik, aby príslušnú správu predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 61.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 62.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(5)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(6)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Ú. v. ES L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 61.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 62.

(10)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(12)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(13)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Ú. v. ES L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54).

Právne oznámenie