Postopek : 2015/2200(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0081/2016

Predložena besedila :

A8-0081/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.61
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0197

POROČILO     
PDF 586kWORD 106k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014

(2015/2200(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014

(2015/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2014 z odgovori Skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(5), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014

(2015/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2014 z odgovori Skupnega podjetja(8),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(10), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila(11),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(12), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2016),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014

(2015/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2016),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (v nadaljevanju: Skupno podjetje IMI) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje 10 let s ciljem znatno izboljšati smotrnost in uspešnost razvoja zdravil, dolgoročno pa naj bi farmacevtski sektor proizvedel več učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil,

B.  ker je bilo s sprejetjem Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014(15) maja 2014 Skupno podjetje IMI nadomeščeno s Skupnim podjetjem za pobudo za inovativna zdravila 2 (v nadaljevanju: Skupno podjetje IMI 2), ki naj bi zaključilo raziskovalne dejavnosti sedmega okvirnega programa, z njegovo ustanovitvijo pa bo Skupno podjetje delovalo do 31. decembra 2024;

C.  ker sta ustanoviteljici Skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA);

D.  ker je Skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009;

E.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI, ki bo izplačan iz proračuna sedmega okvirnega programa, v desetletnem obdobju znaša največ 1.000.000.000 EUR in ker morata ustanoviteljici enakomerno prispevati k tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % celotnega prispevka Unije;

F.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI 2, ki bo izplačan iz proračuna programa Obzorje 2020, v desetletnem obdobju znaša največ 1.638.000.000 EUR in ker morajo člani razen Komisije prispevati 50 % tekočih stroškov ter bi morali prispevati k stroškom poslovanja s prispevki v denarju in/ali v naravi, pri čemer morajo biti njihovi prispevki enaki finančnemu prispevku Unije;

Splošne opombe

1.  ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča temelji na prevelikem številu splošnih ugotovitev na škodo tehtnih, specifičnih; zato poziva k reviziji, ki bo večji poudarek namenila letni finančni uspešnosti, stanju izvajanja večletnih projektov (vključno z jasno predstavitvijo izvrševanja proračuna za zadevno in pretekla leta) ter rezultatom in njihovemu izvajanju;

2.  ugotavlja, da morajo institucije in organi poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju pripraviti vsako leto in da so informacije, ki jih je v poročilu navedlo Skupno podjetje, neusklajene in pogosto nepopolne; meni, da bi morala v zvezi s tem Komisija zagotoviti navodila o naravi in vsebini poročila;

3.  je seznanjen, da delovni program Računskega sodišča za leto 2016 vključuje posebno poročilo o reviziji poslovanja skupnih podjetij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča zaključni račun Skupnega podjetja v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2014 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

5.  ugotavlja pomanjkanje informacij o naknadnih revizijah, ki sta jih izvedli Skupno podjetje IMI in Skupno podjetje IMI 2; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi informacije o številu naknadnih revizij, skupnih zajetih zneskih in ugotovitvah;

6.  je seznanjen, da je Računsko sodišče podalo pozitivno mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom Skupnega podjetja za leto 2014, in priznava, da je Skupno podjetje izpolnilo zahteve glede praga pomembnosti;

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili ob koncu leta 2014 zaključeni štirje naknadni pregledi in revizije izbranih podjetij, ki so del Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), dva pregleda in reviziji pa so tedaj še potekali; ti pregledi in revizije so zajemali podjetja, ki k projektom Skupnega podjetja prispevajo največ prispevkov v naravi, zato so zagotovili široko pokritost programa;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da smotrnost operativnih predhodnih kontrol plačil stroškov projekta ni bila dovolj dokumentirana; v predhodni kontroli, ki so jo izvedli znanstveni projektni referenti (SPO) Skupnega podjetja, status projekta (v teku, poteka ob upoštevanju pomanjkljivosti, odložen/preklican) in njegovi rezultati (brez pridržkov, pridržki, ki zahtevajo pojasnila, večji pridržki) niso bili jasno opredeljeni in pojasnjeni; plačilo pa je bilo izvršeno brez uradnega seznama rezultatov, ki ga sprejmejo SPO, in brez sklica na oceno rezultatov, ki jo pripravijo SPO; ugotavlja, da je Skupno podjetje pripravilo akcijski načrt za obravnavo ugotovitev revizorjev in izboljšanje sistemov predhodne kontrole;

9.  ugotavlja, da je proračun Skupnega podjetja za leto 2014 zajemal odobritve za prevzem obveznosti v višini 223.000.000 EUR in odobritve plačil v višini 171.000.000 EUR; skupna stopnja izvrševanja za odobritve za prevzem obveznosti je znašala 92,4 % (99,5 % v letu 2013), za odobritve plačil pa 73,9 % (97,5 % v letu 2013);

10.  ugotavlja, da je pri operativnih dejavnostih stopnja izvrševanja za odobritve za prevzem obveznosti znašala 93 %, za odobritve plačil pa 74 %, čeprav so bile obveznosti za proračunska sredstva prevzete na globalni ravni, kar pomeni, da do konca leta 2014 ni bil podpisan noben sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev;

11.  meni, da ob nejasnem ločevanju med informacijami v zvezi z izvajanjem sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020 ti kazalniki ne zagotavljajo dejanske ocene uspešnosti; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila ločeno vključi informacije o izvrševanju proračuna v okviru sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020;

12.  ugotavlja, da odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020 v poročilu Računskega sodišča niso predstavljena ločeno; ugotavlja, da so v okviru izvrševanja operativnega proračuna odobritve za prevzem obveznosti v letnem poročilu o dejavnostih in zaključnem računu Skupnega podjetja navedene ločeno za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020; poziva Skupno podjetje, naj v prihodnja letna poročila vključi več informacij o izvrševanju proračuna (odobritve in plačila) za sedmi okvirni program in za program Obzorje 2020;

13.  obžaluje, ker ni informacij o prispevkih v naravi in prispevkih v denarju; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi posebne določbe v zvezi s postopkom ocenjevanja ter višino prispevkov v naravi in denarju, in sicer ločeno za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020;

14.  ugotavlja, da programi Skupnega podjetja, financirani v okviru sedmega okvirnega programa, še potekajo; je seznanjen, da bodo te odobritve na voljo do leta 2017, ker je po finančnih pravilih Skupnega podjetja dovoljen ponovni vnos odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v obdobju do treh let po razveljavitvi v proračunu Skupnega podjetja; spodbuja Skupno podjetje, naj skrbno izvaja proračunsko načrtovanje in pri tem ustrezno upošteva vzporedni postopek;

Razpisi za zbiranje predlogov

15.  pozdravlja dejstvo, da je bilo po razpisih za zbiranje predlogov v okviru sedmega okvirnega programa za obdobje 2008–2013 podpisanih 54 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v skupni višini 897.000.000 EUR, kar je 93 % najvišjega mogočega prispevka EU Skupnemu podjetju za raziskovalne dejavnosti;

16.  ugotavlja, da se sodelovanje malih in srednjih podjetij stalno povečuje, saj Skupno podjetje spodbuja njihovo sodelovanje pri dejavnostih podjetja; ob koncu leta 2014 so mala in srednja podjetja predstavljala 16 % vseh upravičencev (15 % v letu 2013); mala in srednja podjetja, ki so sodelovala pri projektih Skupnega podjetja, so prejela 15,8 % skupnega proračuna; spodbuja Skupno podjetje, naj s takšnim delovanjem nadaljuje;

17.  glede na to, da je dejavnosti Skupnega podjetja IMI junija 2014 prevzelo Skupno podjetje IMI 2, poudarja, da ni dovolj jasnih informacij o aktualnem stanju izvajanja projektov Skupnega podjetja IMI (višina plačil ali načrti plačil za prihodnja leta);

Nasprotje interesov

18.  ugotavlja, da so postopki, ki urejajo nasprotje interesov za izvršnega direktorja in zaposlene v Skupnem podjetju, javnosti dostopni na spletnem mestu Skupnega podjetja;

19.  pozdravlja dejstvo, da je bila izjava o interesih vršilke dolžnosti izvršnega direktorja objavljena na spletnem mestu Skupnega podjetja; vsa imena in življenjepisi članov upravnega in znanstvenega odbora ter imena skupine predstavnikov držav Skupnega podjetja so javno dostopna na spletnem mestu; spodbuja Skupno podjetje, naj na spletnem mestu objavi vse življenjepise;

Pravni okvir

20.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bila 7. julija 2014 po vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva sprejeta finančna pravila Skupnega podjetja IMI 2;

Sistemi notranjih kontrol

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je Služba za notranjo revizijo, ki deluje v okviru Komisije, zaključila revizijo o spremljanju operativnega poslovanja in poročanju o njem ter da je Skupno podjetje obravnavalo vsa priporočila;

22.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bili v začetku leta 2015 zaključeni dve reviziji – ena o predhodnih kontrolah za operativne odhodke in druga o oceni tveganja; Skupno podjetje je obravnavalo priporočilo o predhodnih kontrolah v okviru akcijskega načrta, ki ga je sprejela Služba za notranjo revizijo;

23.  pozdravlja, da je Skupno podjetje februarja 2016 objavilo kratko analizo rezultatov projektov, povezanih z družbeno-ekonomskimi vplivi; ugotavlja, da zunanji strokovnjaki pripravljajo obsežnejšo analizo družbeno-ekonomskega vpliva, ki naj bi bila objavljena najpozneje maja 2016; poziva Skupno podjetje, naj to analizo predloži organu, odgovornemu za razrešnico;

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL C 422, 17.12.2015, str. 61.

(2)

UL C 422, 17.12.2015, str. 62.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 30, 4.2.2008, str. 38.

(5)

UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(8)

UL C 422, 17.12.2015, str. 61.

(9)

UL C 422, 17.12.2015, str. 62.

(10)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(11)

UL L 30, 4.2.2008, str. 38.

(12)

UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(15)

  Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 54).

Pravno obvestilo