Förfarande : 2015/2200(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0081/2016

Ingivna texter :

A8-0081/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.61
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0197

BETÄNKANDE     
PDF 277kWORD 91k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014

(2015/2200(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014

(2015/2200(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0081/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014

(2015/2200(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(8),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(11),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (12), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0081/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014

(2015/2200(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0081/2016),

A.  Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallat det gemensamma företaget IMI) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att avsevärt öka ändamålsenligheten och effektiviteten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Som en följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 557/2014(15) i maj 2014 ersatte det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (nedan kallat det gemensamma företaget IMI 2) det gemensamma företaget IMI i juni 2014 i syfte att slutföra det sjunde ramprogrammets forskningsverksamhet och förlänga det gemensamma företagets livslängd till den 31 december 2024.

C.  Grundare av det gemensamma företaget är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

D.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

E.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI får under en period på tio år högst uppgå till 1 000 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet. De grundande medlemmarna bidrar lika mycket till driftskostnaderna, var och en med ett belopp motsvarande högst 4 % av det totala EU-bidraget.

F.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI 2 får under en period på tio år högst uppgå till 1 638 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020, och de grundande medlemmarna, med undantag för kommissionen, ska bidra med 50 % av driftskostnaderna, och bör bidra till operativa kostnader med likvida medel eller i natura, eller båda, motsvarande det ekonomiska bidraget från unionen.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport bygger på alltför många generella kommentarer och alltför få relevanta och specifika kommentarer. Parlamentet kräver därför en revision med större fokus på det årliga finansiella resultatet, genomförandestatusen av fleråriga projekt (inklusive en tydlig presentation av genomförandet av budgeten för det aktuella året och för föregående år) och resultaten och genomförandet.

2.  Europaparlamentet noterar att institutionerna och organen varje år ska lägga fram en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, och att den information som lämnades av det gemensamma företaget i den rapporten inte var harmoniserad och ofta ofullständig. Parlamentet anser i detta avseende att kommissionen bör ge riktlinjer om hur rapporten ska utformas och vad den ska innehålla.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 inkluderar en särskild rapport om effektivitetsrevision i gemensamma företag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

5.  Europaparlamentet noterar bristen på information om de efterhandsgranskningar som har utförts av det gemensamma företaget IMI och det gemensamma företaget IMI 2. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i sina kommande rapporter inkludera information om antalet efterhandsgranskningar, summan av de belopp som granskats samt sina iakttagelser.

6.  Europaparlamentet noterar uttalandet utan reservationer från revisionsrätten om lagligheten och korrektheten för de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för 2014, och uppskattar att det gemensamma företaget uppfyllde väsentlighetsgränsen.

7.  Europaparlamentet noterar från den årliga verksamhetsrapporten att fyra efterhandsrevisioner och revisioner av utvalda företag som tillhör den europeiska läkemedelsbranschorganisationen hade slutförts vid utgången av 2014 och att ytterligare två granskningar och revisioner pågick. Dessa uppdrag omfattar de största bidragsgivarna av in natura-bidrag till det gemensamma företagets projekt, och säkerställer därigenom en omfattande täckning av programmet.

8.  Europaparlamentet noterar bekymrat att genomförandet av operativa förhandskontroller av betalningen av projektkostnader inte dokumenterades tillräckligt. Förhandskontrollen som utfördes av den vetenskapliga handläggaren/ projektansvarige på det gemensamma företaget identifierade inte tydligt och kommenterade inte projektets status (pågående, pågående med brister, uppskjutet/avbrutet) och dess resultat (inga reservationer, reservationer som kräver ett förtydligande, större reservationer). Betalning gjordes utan en officiell notering av resultat som godtagits av den vetenskapliga handläggaren/projektansvarige och utan någon hänvisning till dennes resultatbedömning. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget har utarbetat en handlingsplan för att åtgärda revisorernas iakttagelser och förbättra förhandskontrollerna.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets årliga budget för 2014 innehöll åtagandebemyndiganden på 223 000 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 171 000 000 EUR. Den övergripande genomförandegraden var 92,4 % (99,5 % år 2013) för åtagandebemyndigandena och 73,9 % (97,5 % år 2013) för betalningsbemyndigandena.

10.  Europaparlamentet noterar att genomförandegraden när det gäller driftsverksamheten var 93 % för åtagandebemyndigandena och 74 % för betalningsbemyndigandena. Emellertid gjordes åtagandebemyndigandena på global nivå, vilket innebär att motsvarande bidragsöverenskommelser inte hade undertecknats vid utgången av 2014.

11.  Europaparlamentet anser att dessa indikatorer inte ger en riktig bild av resultatet på grund av avsaknaden av en tydlig åtskillnad mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 när det gäller information om genomförandet. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i kommande rapporter lämna information om genomförandet av budgeten under det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 separat.

12.  Europaparlamentet noterar att åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena under det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 inte presenteras separat i den årliga verksamhetsrapporten. Parlamentet noterar att de åtagandebemyndiganden som inom ramen för genomförandet av driftsbudgeten presenterades i det gemensamma företagets årliga verksamhetsrapport och årsredovisning är uppdelade mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att inbegripa mer information om budgetgenomförandet (åtaganden och betalningar) för det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 i kommande årsrapporter.

13.  Europaparlamentet beklagar bristen på information om in natura-bidrag och kontantbidrag. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i sina kommande rapporter inkludera specifika bestämmelser avseende utvärderingsförfarandet och nivån av in natura-bidrag och kontantbidrag, vilka ska anges separat för det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020.

14.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets program som finansieras genom det sjunde ramprogrammet fortfarande pågår. Parlamentet noterar att dessa anslag fortsätter att vara tillgängliga fram till 2017 på grund av det gemensamma företagets finansiella bestämmelser, som tillåter att det gemensamma företaget återfår sina anslag för åtaganden och betalningar upp till tre år efter det att de har strukits från det gemensamma företagets budget. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att noggrant genomföra sin budgetplanering, med vederbörligt beaktande av den parallella processen.

Inbjudningar att lämna förslag

15.  Europaparlamentet gläder sig över att inbjudningar att lämna förslag inom ramen för det sjunde ramprogrammet för perioden 2008–2013 resulterade i 54 bidragsavtal om sammanlagt 897 000 000 EUR, vilket motsvarar 93 % av unionens maximala bidrag till det gemensamma företaget för forskningsverksamhet.

16.  Europaparlamentet konstaterar att små och medelstora företags medverkan kontinuerligt ökar på grund av främjandet av deras deltagande i verksamheten. Vid utgången av 2014 utgjorde små och medelstora företag 16 % (2013 – 15 %) av alla bidragsmottagare. Dessutom fick de små och medelstora företag som är involverade i det gemensamma företagets projekt 15,8 % av den totala budgeten. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att fortsätta denna utveckling.

17.  Europaparlamentet betonar att det eftersom det gemensamma företaget IMI 2 tog över verksamheten av det gemensamma företaget IMI i juni 2014, inte finns tillräckligt tydlig information om statusen på genomförandet av det gemensamma företaget IMI:s projekt (nivån av betalningar eller betalningsplaner för de kommande åren).

Intressekonflikter

18.  Europaparlamentet konstaterar att de bestämmelser som reglerar intressekonflikter mellan det gemensamma företagets verkställande direktör och dess personal är allmänt tillgängliga på dess webbplats.

19.  Europaparlamentet välkomnar att den tillförordnade verkställande direktörens intresseförklaring har offentliggjorts på det gemensamma företagets webbplats. Namnen på och meritförteckningarna för medlemmarna av det gemensamma företagets styrelse och den vetenskapliga kommittén samt namnen på medlemmarna av gruppen av statliga företrädare är alla offentligt tillgängliga via webbplatsen. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att offentliggöra alla meritförteckningar på webbplatsen.

Rättslig ram

20.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att de finansiella reglerna för det gemensamma företaget IMI 2 antogs den 7 juli 2014 och baserades på modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap.

Internkontrollsystem

21.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att kommissionens tjänst för internrevision har slutfört en revision om projektövervakning och

rapporteringen om verksamhetens resultat och att alla rekommendationer har genomförts av det gemensamma företaget.

22.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att två revisioner slutfördes i början av 2015, en om förhandskontroller av driftsutgifter och en annan om riskbedömning. Det gemensamma företaget har genomfört rekommendationen om förhandskontroller genom en handlingsplan som tjänsten för internrevision har godtagit.

23.  Europaparlamentet gläder sig över offentliggörandet i februari 2016 av en kort analys av resultatet av det gemensamma företagets projekt och de socioekonomiska effekterna. Parlamentet noterar att externa experter håller på att utarbeta en mer omfattande analys, som enligt planerna ska offentliggöras senast i maj 2016. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lägga fram denna rapport för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 61

(2)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 62

(3)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.

(5)

  EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.

(6)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 61

(9)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 62

(10)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

  EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.

(12)

  EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.

(13)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54).

Rättsligt meddelande