Процедура : 2015/2164(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0082/2016

Внесени текстове :

A8-0082/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.27
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0163

ДОКЛАД     
PDF 703kWORD 117k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година

(2015/2164(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година

(2015/2164(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Центъра(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(4), и по-специално член 12а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0082/2016),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година

(2015/2164(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Центъра(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(10), и по-специално член 12а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0082/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година

(2015/2164(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0082/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 17 275 766 EUR, което представлява намаление с 3,62% в сравнение с 2013 г.;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Центъра за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  приветства мерките, въведени от Центъра в отговор на коментарите на Палатата от предходната година, както и на препоръките на Парламента;

Бюджет и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,93% – същата степен, както през 2013 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 95,68%, което представлява увеличение с 3,29% в сравнение с 2013 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

3.  високо оценява факта, че Центърът е запазил ефикасността на услугите за поддръжка през 2014 г., както и че 95 от 98-те длъжности в щатното разписание са заети и средната стойност на своевременност на плащанията остава стабилна;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

4.  отбелязва, че управителният съвет на Центъра е приел през октомври 2014 г. политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, адаптирана към положението на Центъра и включваща съответните положения на потенциален конфликт на интереси, които са възможни за Центъра; приветства организираните от Центъра редовни семинари за обучение с цел повишаване на осведомеността сред неговия персонал относно правилното прилагане на тази политика; отбелязва, че първите семинари за обучение са се състояли през юни 2015 г.;

5.  отбелязва, че по-голямата част от членовете на управителния съвет на Центъра са подписали декларациите за отсъствие на конфликт на интереси; отбелязва освен това, че тези декларации са били публикувани на уебсайта на Центъра, след като въпросните членове са дали съгласието си; настоятелно призовава членовете на управителния съвет, които все още не са подписали декларацията, да направят това във възможно най-кратки срокове;

6.  отбелязва, че през октомври 2014 г. Центърът е приел стратегия за борба с измамите въз основа на разработения от Комисията общ подход към децентрализираните агенции на ЕС с цел подпомагане на ефективното предотвратяване и установяване на рискове от измами, както и с цел укрепване на подходящи вътрешни процедури за докладване и разглеждане на потенциални случаи на измами и резултатите от тях;

7.  заявява, че годишните доклади на Центъра биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Центъра да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

Вътрешен одит

8.  потвърждава, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит на една от четирите теми, включени в стратегическия план за одит на IAS за периода 2013 – 2015 г.; отбелязва, че в своя окончателен доклад за одита IAS е отправила една препоръка, оценена като „много важна“, и четири препоръки, оценени като „важни“; потвърждава, че след като оценената като „много важна“ препоръка вече е била изпълнена в края на годината, класификацията на препоръката е била понижена на „важна“; потвърждава освен това, че изготвеният в резултат на одита план за действие е в процес на изпълнение, както е планирано;

Вътрешен контрол

9.  отбелязва, че Центърът редовно извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска (ПУР) с цел установяване на рисковете, които биха могли да засегнат постигането на целите на Центъра; отбелязва със загриженост, че съгласно ПУР съществува риск Центърът да не бъде в състояние да обработи непредвидени външни искания от заинтересовани страни поради факта, че вече е достигнат пределът на ресурсите, които са на негово разположение; потвърждава, че Центърът следи отблизо промените в своята работна програма с цел да я приспособи към наличните ресурси или адекватно да интегрира дейностите, произтичащи от промените;

Резултати от дейността

10.  отбелязва, че периодичната външна оценка на Центъра съдържа препоръки относно начините, по които той би могъл да развие и засили своята роля; отбелязва освен това, че през април 2014 г. Центърът е изготвил план за действие относно последващите действия във връзка с тези препоръки, който беше представен на неговия управителен съвет; отбелязва, че 7 от общо 23 препоръки и свързаните с тях действия са били приключени до края на 2014 г.; приканва Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат във връзка с изпълнението на оставащите препоръки;

11.  отбелязва, че в периодичната външна оценка са разгледани също така възможни полезни взаимодействия между Центъра, Европейската фондация за обучение (ETF), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA); потвърждава, че съгласно заключенията от оценката Центърът не е дублирал дейностите на никой друг орган на равнището на Съюза, на национално или международно равнище;

12.  отбелязва тясното сътрудничество на Центъра с ETF и EUROFOUND, което получава официален статут в споразуменията за сътрудничество между тези агенции, както и в предварително договорените годишни работни програми;

13.  отбелязва работата на Центъра за увеличаване на видимостта на професионалното образование и обучение в Съюза и на собствената му роля посредством уебсайта на Центъра, социалните медии, организацията на различни прояви в приемащата държава членка, както и посредством сътрудничество с Комисията по няколко публикации и съобщения за печата;

Други коментари

14.  изразява съжаление, че ремонтните дейности в сградата на Центъра в Гърция не са приключили до края на 2014 г.; потвърждава обаче, че ремонтните дейности са от компетентността на правителството на приемащата държава членка, както и че се е наложило преустановяването на съответните строителни дейности поради икономическото положение в приемащата държава членка; отбелязва, че оставащите дейности е трябвало да бъдат финализирани до края на 2015 г., и призовава Центъра допълнително да докладва на органа по освобождаване от отговорност по този въпрос;

15.  високо оценява факта, че Центърът е съсредоточил дейността си върху приноса и подкрепата в полза на политиките за справяне с младежката безработица; силно одобрява в частност извършените от Центъра прогнози и анализи на уменията, както и работата му, съсредоточаваща се върху разработването на професионални стажове; отбелязва със задоволство, че информацията от подробните фишове по държави относно политиките в областта на професионалното образование и обучение, изготвени от Центъра за всички държави членки, е била отразена в специфичните за всяка държава препоръки за 2014 г. в рамките на европейския семестър;

16.  счита, че Центърът следва да съдейства на държавите членки, които са изправени пред предизвикателството във връзка с увеличения брой бежанци, при използването на възможностите за професионално обучение за тяхното интегриране на пазарите на труда;

17.  приветства факта, че уебсайтът Europass, който е управляван от Центъра и е наличен на 27 езика, е бил посетен от 21,7 милиона ползватели през 2014 г., което представлява увеличение с 8% спрямо данните за 2013 г.;

°

°  °

18.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

26.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година

(2015/2164(DEC))

Докладчик по становище: Дейвид Каза

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Центъра за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото му състояние към 31 декември 2014 г. за вярно представено;

2.  приветства мерките, предприети от Центъра в отговор на бележките на Палатата от предходната година, както и на препоръките на Парламента;

3.  изразява одобрението си, че Центърът е съсредоточил дейността си върху приноса и подкрепата в полза на политиките за справяне с младежката безработица; силно одобрява в частност извършените от Центъра прогнози и анализ на уменията, както и работата му, съсредоточаваща се върху разработването на професионални стажове; отбелязва със задоволство, че информацията от подробните фишове по държави относно политиките в областта на професионалното образование и обучение, изготвени от Центъра за всички държави членки, е била отразена в специфичните за всяка държава препоръки за 2014 г. в рамките на европейския семестър;

4.  счита, че Центърът следва да съдейства на държавите членки, които са изправени пред предизвикателството във връзка с увеличения брой бежанци, при използването на възможностите за професионално обучение за тяхното интегриране на пазара на труда;

5.  приветства факта, че уебсайтът Europass, който се управлява от Центъра и е наличен на 27 езика, е бил посетен от 21,7 милиона ползватели през 2014 г., което представлява увеличение от 8% спрямо цифрите от 2013 г.;

6.  одобрява все така ефикасните услуги за поддръжка на Центъра през 2014 г.; фактът, че степента на усвояване на бюджета продължава да бъде висока — 99,93%; както и че 95 от 98-те длъжности в щатното разписание са запълнени и средната стойност на своевременност на плащанията остава стабилна;

7.  приветства приемането през 2014 г. от страна на Центъра на стратегия за борба с измамите, както и на политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси в Центъра;

8.  изразява съжаление относно продължаващите сериозни закъснения в ремонтните дейности по сградата на Центъра, които възпрепятстват Центъра да използва пълноценно своите съоръжения за провеждане на конференции; припомня, че приключването на съответните дейности беше предвидено за 2014 г., но значителен напредък беше отбелязан единствено в края на посочената година; настоятелно призовава гръцките органи да направят всичко възможно, така че ремонтът да бъде завършен, за да се гарантира, че съоръженията на Центъра ще могат да бъдат използвани възможно най-скоро.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 39.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 39.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 39.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 39.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Правна информация