Postup : 2015/2164(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0082/2016

Předložené texty :

A8-0082/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0163

ZPRÁVA     
PDF 612kWORD 109k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016)

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0082/2016),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi střediska(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(10), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0082/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0082/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 17 275 766 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 3,62 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce střediska za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  vítá opatření, která středisko přijalo v návaznosti na připomínky Účetního dvora z předcházejícího roku a na doporučení Parlamentu;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla míra plnění rozpočtu 98,93 %, tj. na stejné úrovni jako v roce 2013; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 95,68 %, což představuje nárůst o 3,29 % ve srovnání s rokem 2013;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

3.  oceňuje setrvalou efektivitu podpůrných služeb střediska v roce 2014; obsazeno bylo 95 z 98 pozic uvedených v plánu pracovních míst a včasnost plateb zůstala v průměru stabilní;

Prevence a řešení případů střetu zájmů a transparentnost

4.  konstatuje, že v říjnu 2014 přijala správní rada střediska politiku prevence a řešení případů střetu zájmů přizpůsobenou situaci střediska a zahrnující odpovídající situace možného střetu zájmu, jež si lze ve středisku představit; vítá pravidelná školení pořádaná střediskem s cílem zvýšit povědomí o řádném uplatňování této politiky mezi zaměstnanci; připomíná, že první školení proběhlo v červnu 2015;

5.  konstatuje, že většina členů správní rady podepsala prohlášení o neexistenci střetu zájmů; konstatuje dále, že tato prohlášení byla po souhlasu příslušných členů zveřejněna na internetových stránkách střediska; naléhavě vyzývá členy správní rady, kteří prohlášení dosud nepodepsali, aby tak učinili co nejdříve;

6.  bere na vědomí, že středisko přijalo v říjnu 2014 strategii boje proti podvodům založenou na společném přístupu k decentralizovaným agenturám EU, kterou Komise vyvinula s cílem podpořit účinnou prevenci a odhalování rizik podvodů a na posílení vhodných interních postupů pro podávání zpráv a řešení možných případů podvodů a jejich dopadů;

7.  prohlašuje, že výroční zprávy střediska by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá středisko, aby učinilo součástí svých výročních zpráv standardní kapitolu věnovanou těmto složkám;

Interní audit

8.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit jednoho ze čtyř témat zařazených do strategického plánu auditu IAS na období 2013–2015; připomíná, že IAS vydal ve své závěrečné zprávě o auditu jedno doporučení označené jako „velmi důležité“ a čtyři doporučení označená jako „důležitá“; bere na vědomí, že jelikož „velmi důležité“ doporučení již bylo provedeno koncem roku, byl rating tohoto doporučení snížen na „důležité“; uznává dále, že akční plán navržený na základě auditu je prováděn podle plánu;

Vnitřní kontroly

9.  konstatuje, že středisko pravidelně provádí posouzení rizik a připravuje plán řízení rizik s cílem stanovit rizika, jež by mohla ohrozit dosažení cílů střediska; se znepokojením konstatuje, že plán řízení rizik uvádí riziko, že středisko nebude schopné uspokojit nepředvídanou vnější poptávku zúčastněných stran, vzhledem k tomu, že jeho dostupné zdroje jsou již nyní přetíženy; vítá skutečnost, že středisko úzce sleduje změny pracovního programu s cílem přizpůsobit jej dostupným zdrojům nebo do něj řádně začlenit činnosti vyplývající z těchto změn;

Výkonnost

10.  konstatuje, že periodické vnější hodnocení střediska obsahuje doporučení, jak by mohlo rozvinout a posílit svou úlohu; dále konstatuje, že v dubnu 2014 navrhlo středisko akční plán kroků v návaznosti na tato doporučení, jenž byl předložen jeho správní radě; konstatuje, že 7 z 23 doporučení a následných kroků bylo provedeno do konce roku 2014; vyzývá středisko, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokrocích při provádění zbývajících doporučení;

11.  konstatuje, že periodické externí hodnocení také zkoumalo možné synergie mezi střediskem, Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA); vítá skutečnost, že podle závěrů tohoto hodnocení středisko nedublovalo činnost žádného z dalších aktérů na úrovni Unie, na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni;

12.  bere na vědomí úzkou spolupráci střediska s ETF a nadací EUROFOUND, která je formalizována v dohodách o spolupráci mezi těmito agenturami i v předem schválených ročních programech;

13.  bere na vědomí činnost střediska na zviditelnění odborného vzdělávání a přípravy v Unii i jeho vlastní úlohy prostřednictvím internetových stránek, sociálních médií i prostřednictvím spolupráce s Komisí na několika publikacích a tištěných pracích;

Další připomínky

14.  vyjadřuje politování nad tím, že práce na opravě budovy střediska v Řecku nebyly do konce roku 2014 dokončeny; uznává však, že za tyto opravy nese odpovědnost vláda hostitelského členského státu a že v důsledku hospodářské situace v hostitelském členském státě musely být příslušné stavební práce pozastaveny; konstatuje, že zbývající práce by měly být dokončeny do roku 2015, a vyzývá středisko, aby v této věci nadále informovalo orgán pro udělení absolutoria o vývoji situace;

15.  oceňuje, že se činnost střediska soustředila na podporu politik v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí; chválí zejména prognózy a analýzy poptávky po dovednostech zpracovávané střediskem a jeho činnost zaměřenou na rozvoj učňovské přípravy; s uspokojením bere na vědomí, že informace z podrobných přehledů politik odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých zemích, které středisko vypracovalo pro všechny členské státy, se odrazily v doporučeních pro jednotlivé země vydaných v rámci evropského semestru 2014;

16.  je přesvědčen, že středisko by mělo pomáhat členským státům, které se potýkají s narůstajícím počtem uprchlíků, s využíváním možností odborné přípravy za účelem začlenění těchto osob na pracovní trh;

17.  vítá skutečnost, že internetové stránky Europass, které středisko spravuje a které jsou k dispozici ve 27 jazycích, v roce 2014 navštívilo 21,7 milionu uživatelů, což je o 8 % více než v roce 2013;

°

°  °

18.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Navrhovatel: David Casa

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2014, jsou ve všech významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci střediska ke dni 31. prosince 2014;

2.  vítá opatření, která středisko přijalo v návaznosti na připomínky Účetního dvora z předcházejícího roku a na doporučení Parlamentu;

3.  oceňuje, že se činnost střediska soustředila na podporu politik v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí; chválí zejména prognózy a analýzy poptávky po dovednostech zpracovávané střediskem a jeho činnost zaměřenou na rozvoj učňovské přípravy; s uspokojením bere na vědomí, že informace z podrobných přehledů politik odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých zemích, které středisko vypracovalo pro všechny členské státy, se odrazily v doporučeních pro jednotlivé země vydaných v rámci evropského semestru 2014;

4.  je přesvědčen, že středisko by mělo pomáhat členským státům, které se potýkají s narůstajícím počtem uprchlíků, s využíváním možností odborné přípravy za účelem začlenění těchto osob na pracovní trh;

5.  vítá skutečnost, že internetové stránky Europass, které středisko spravuje a které jsou k dispozici ve 27 jazycích, v roce 2014 navštívilo 21,7 milionu uživatelů, což je o 8 % více než v roce 2013;

6.  oceňuje setrvalou efektivitu podpůrných služeb střediska v roce 2014; míra plnění rozpočtu byla opět vysoká (99,93 %); obsazeno bylo 95 z 98 pozic uvedených v plánu pracovních míst a včasnost plateb zůstala v průměru stabilní;

7.  vítá, že středisko v roce 2014 přijalo strategii boje proti podvodům spolu s politikou pro prevenci a řízení střetů zájmů ve středisku;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že se nadále značně zpožďují opravy budovy střediska, které tak nemůže plně využívat své konferenční prostory; připomíná, že práce měly být dokončeny v roce 2014, avšak do konce roku 2014 byl zaznamenán pouze výrazný pokrok; naléhavě vyzývá řecké orgány, aby se zasadily o dokončení prací, a prostory střediska tak mohly být co nejdříve využívány.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, p. 39.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, p. 39.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, p. 39.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, p. 39.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2016)0000.

Právní upozornění