Menettely : 2015/2164(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0082/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0082/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.27
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0163

MIETINTÖ     
PDF 284kWORD 90k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2164(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2164(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0082/2016),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2164(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(10) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0082/2016),

1.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2164(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A-0082/2016),

A.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 17 275 766 euroa, mikä merkitsee 3,62 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  on tyytyväinen toimiin, joita keskus on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen viime vuonna esittämien huomautusten ja parlamentin suositusten johdosta;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,93 prosenttia, toisin sanoen sama kuin vuonna 2013; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 95,68 prosenttia, mikä merkitsee 3,29 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

3.  arvostaa sitä, että vuonna 2014 keskuksen tukipalvelut olivat edelleen tehokkaita: 95 henkilöstötaulukon 98 virasta/toimesta oli täytetty ja maksut oli yleensä maksettu oikea-aikaisesti;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

4.  panee merkille, että keskuksen johtokunta hyväksyi lokakuussa 2014 keskuksen tilanteeseen mukautetut eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa keskuksessa koskevat toimintaperiaatteet, jotka käsittivät keskuksessa mahdollisesti syntyvät relevantit eturistiriitatilanteet; pitää myönteisenä keskuksen säännöllisesti järjestämää koulutusta, jolla parannetaan sen henkilöstön tietämystä näiden toimintaperiaatteiden asianmukaisesta soveltamisesta; panee merkille, että ensimmäiset koulutustilaisuudet järjestettiin kesäkuussa 2015;

5.  toteaa, että suurin osa keskuksen johtokunnan jäsenistä on allekirjoittanut ilmoituksen eturistiriidattomuudesta; panee lisäksi merkille, että nämä ilmoitukset julkistettiin keskuksen verkkosivuilla asianomaisten jäsenten annettua suostumuksensa; kehottaa johtokunnan jäseniä, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ilmoitusta eturistiriidattomuudesta, tekemään niin mahdollisimman pian;

6.  panee merkille, että keskus hyväksyi lokakuussa 2014 petostentorjuntastrategian, joka perustui komission kehittämään EU:n erillisvirastoja koskevaan yhteiseen menettelyyn ja jolla tuetaan petosten riskien tehokasta ehkäisyä ja havaitsemista ja vahvistetaan mahdollisia petostapauksia ja niiden seurauksia koskevia asianmukaisia sisäisiä raportointi- ja käsittelymenettelyjä;

7.  katsoo, että keskuksen vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa keskusta sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

Sisäinen tarkastus

8.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti riskinarvioinnin yhdestä IAS:n strategiseen tarkastussuunnitelmaan 2013–2015 sisältyvistä neljästä aiheesta; panee merkille, että sisäinen tarkastus esitti lopullisessa tarkastuskertomuksessaan yhden "erittäin tärkeän" suosituksen ja neljä "tärkeää" suositusta; panee merkille, että "erittäin tärkeä" suositus oli jo pantu täytäntöön vuoden lopussa ja sen luokittelu oli alennettu "tärkeäksi"; panee lisäksi merkille, että tarkastuksen tuloksena laadittua toimintasuunnitelmaa ollaan panemassa täytäntöön suunnitellulla tavalla;

Sisäiset tarkastukset

9.  panee merkille, että keskus suorittaa säännöllisesti riskinarviointia ja laatii riskinhallintasuunnitelman sellaisten riskien tunnistamiseksi, jotka voivat vaikuttaa keskuksen tavoitteiden saavuttamiseen; panee huolestuneena merkille, että riskinhallintasuunnitelman mukaan keskus ei pysty välttämättä käsittelemään sidosryhmien esittämiä ennakoimattomia ulkoisia pyyntöjä, koska sen resurssit ovat jo äärirajoilla; panee merkille, että keskus seuraa tiiviisti muutoksia työohjelmassaan mukauttaakseen sitä käytettävissä oleviin resursseihin tai ottaakseen muutoksista seuraavat toimet huomioon asianmukaisella tavalla;

Toiminnan tuloksellisuus

10.  panee merkille, että keskuksen ulkoinen määräaikaistarkastus käsitti suosituksia siitä, miten keskusta voitaisiin kehittää ja sen asemaa vahvistaa; panee lisäksi merkille, että keskus laati huhtikuussa 2014 näiden suositusten seurantaa koskevan toimintasuunnitelman, joka esitettiin keskuksen johtokunnalle; panee merkille, että 23 suosituksesta 7 toteutettiin niihin liittyvine toimineen vuoden 2014 loppuun mennessä; pyytää keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien suositusten täytäntöönpanon edistymisestä;

11.  panee merkille, että ulkoisessa määräaikaistarkastuksessa tutkittiin myös mahdollisia synergiavaikutuksia keskuksen, Euroopan koulutussäätiön, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä; toteaa, että arvioinnin tulosten mukaan keskus ei harjoittanut päällekkäistä toimintaa minkään muun unionin, kansallisen tai kansainvälisen tason toimijan kanssa;

12.  panee merkille tiiviin yhteistyön, jota keskus harjoittaa Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa ja joka perustuu muodollisesti näiden virastojen välisiin yhteistyösopimuksiin sekä aiemmin hyväksyttyihin vuotuisiin työohjelmiin;

13.  panee merkille keskuksen työn ammatillisen koulutuksen näkyvyyden parantamiseksi unionissa sekä sen oman roolin näkyvyyden parantamisen sen verkkosivujen, sosiaalisen median ja isäntäjäsenvaltiossa järjestettyjen erilaisten tapahtumien avulla sekä komission kanssa tehtävällä yhteistyöllä erilaisissa julkaisuissa ja lehdistöön liittyvässä työssä;

Muita huomautuksia

14.  pitää valitettavana, ettei keskuksen Kreikassa sijaitsevan rakennuksen korjaustöitä saatu päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä; toteaa kuitenkin, että korjaustyöt kuuluvat isäntäjäsenvaltion hallituksen vastuulle ja rakentaminen oli keskeytettävä isäntäjäsenvaltion taloudellisen tilanteen vuoksi; toteaa, että jäljellä olevat työt oli määrä saada päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä, ja kehottaa keskusta raportoimaan asiasta edelleen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

15.  on ilahtunut siitä, että keskus on keskittynyt toiminnassaan edistämään ja tukemaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettuja toimia; antaa tunnustusta erityisesti keskuksen ammattitaitoennusteille ja -analyyseille sekä oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen keskittyvälle työlle; panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen kaikista jäsenvaltioista laatimiin ammattikoulutusta koskeviin yksityiskohtaisiin maakatsauksiin sisältyvät tiedot oli otettu huomioon eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2014 maakohtaisissa suosituksissa;

16.  katsoo, että keskuksen olisi autettava niitä jäsenvaltioita, joihin saapuu suuria määriä pakolaisia, käyttämään ammatillisen koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia pakolaisten integroimiseen työmarkkinoille;

17.  on ilahtunut siitä, että keskuksen 27 kielellä ylläpitämällä Europass-verkkosivustolla oli 21,7 miljoonaa käyttäjää vuonna 2014, mikä oli 8 prosentin lisäys vuoteen 2013 verrattuna;

°

°  °

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016](13) antamaansa päätöslauselmaan.

26.1.2016

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2164(DEC))

Valmistelija: David Casa

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2014 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että keskuksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 on esitetty oikein;

2.  on tyytyväinen toimiin, joita keskus on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen viime vuonna esittämien huomautusten ja parlamentin suositusten johdosta;

3.  on ilahtunut siitä, että keskus on keskittynyt toiminnassaan edistämään ja tukemaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettuja toimia; antaa tunnustusta erityisesti keskuksen ammattitaitoennusteille ja -analyyseille sekä oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen keskittyvälle työlle; panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen kaikista jäsenvaltioista laatimiin ammattikoulutusta koskeviin yksityiskohtaisiin maakatsauksiin sisältyvät tiedot oli otettu huomioon eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2014 maakohtaisissa suosituksissa;

4.  katsoo, että keskuksen olisi autettava niitä jäsenvaltioita, joihin saapuu suuria määriä pakolaisia, käyttämään ammatillisen koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia pakolaisten integroimiseen työmarkkinoille;

5.  on ilahtunut siitä, että keskuksen 27 kielellä ylläpitämällä Europass-verkkosivustolla oli 21,7 miljoonaa käyttäjää vuonna 2014, mikä oli 8 prosentin lisäys vuoteen 2013 verrattuna;

6.  arvostaa sitä, että keskuksen tukipalvelut olivat tehokkaita vuonna 2014; toteaa, että talousarvion toteutusaste oli edelleen korkea (99,93 prosenttia) ja että 95 henkilöstötaulukon 98 virasta/toimesta oli täytetty ja maksut oli yleensä maksettu oikea-aikaisesti;

7.  on tyytyväinen siihen, että keskus hyväksyi vuonna 2014 petostentorjuntastrategiansa sekä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa keskuksessa koskevat toimintaperiaatteet;

8.  pitää valitettavina keskuksen toimitilojen korjauksessa ilmenneitä pahoja viivästyksiä, joiden vuoksi keskus ei voi käyttää kaikkia kokoustilojaan; muistuttaa, että töitä ei saatu vuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti päätökseen, vaikka ne olivat edenneet kyseisen vuoden loppuun mennessä merkittävästi; kehottaa Kreikan viranomaisia varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin, että työt saadaan päätökseen, jotta keskuksen tilat voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

8

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 39.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 39.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 39.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 39.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus