Procedura : 2015/2164(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0082/2016

Teksty złożone :

A8-0082/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.27
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0163

SPRAWOZDANIE     
PDF 683kWORD 114k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014

(2015/2164(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014

(2015/2164(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0062/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(4), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0082/2016),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2014

(2015/2164(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Centrum(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0062/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(10), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0082/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014

(2015/2164(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0082/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2014 zamknął się kwotą 17 275 766 EUR, co stanowi spadek o 3,62 % w porównaniu z 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  z zadowoleniem przyjmuje środki wprowadzone przez Centrum w odpowiedzi na uwagi Trybunału z zeszłego roku oraz na zalecenia Parlamentu;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  z zadowoleniem zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,93 %, w takiej samej wysokości co w 2013 r.; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 95,68 %, co oznacza wzrost o 3,29 % w porównaniu z rokiem 2013;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

3.  docenia utrzymanie w 2014 r. skuteczności świadczonych przez Centrum usług wsparcia, oraz że obsadzonych było 95 z 98 stanowisk w planie zatrudnienia, a średnia terminowość płatności pozostała stabilna;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

4.  odnotowuje, że w październiku 2014 r. rada zarządzająca Centrum przyjęła strategię zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi dostosowaną do sytuacji Centrum i obejmującą ewentualne sytuacje, w których mogłoby dojść do potencjalnego konfliktu interesów w Centrum; z zadowoleniem przyjmuje regularne sesje szkoleniowe organizowane przez Centrum w celu uświadomienia pracowników co do właściwego wdrażania tej strategii; zauważa, że pierwsze sesje szkoleniowe odbyły się w czerwcu 2015 r.;

5.  zwraca uwagę, że większość członków rady zarządzającej Centrum podpisała deklaracje o braku konfliktu interesów; zauważa ponadto, że deklaracje te zostały opublikowane na stronie internetowej Centrum po uzyskaniu zgody odnośnych członków; wzywa członków rady zarządzającej, którzy jeszcze nie podpisali deklaracji, aby jak najszybciej to uczynili;

6.  zwraca uwagę, że w październiku 2014 r. Centrum przyjęło strategię zwalczania nadużyć finansowych opartą na wspólnym podejściu do zdecentralizowanych agencji UE, która została opracowana przez Komisję, w celu wspierania skutecznego zapobiegania ryzyku nadużyć i ich wykrywania, a także wzmocnienia odpowiednich procedur wewnętrznych w zakresie zgłaszania ewentualnych przypadków nadużyć, ich rozwiązywania oraz postępowania w odniesieniu do wyników;

7.  twierdzi, że sprawozdania roczne Centrum mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Centrum do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

Audyt wewnętrzny

8.  stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt jednego z czterech tematów ujętych w strategicznym planie audytu IAS na lata 2013–2015; zauważa, że IAS sformułowała w swym końcowym sprawozdaniu z audytu jedno zalecenie określone jako „bardzo istotne’’ i cztery zalecenia określone jako „istotne’’; stwierdza, że zalecenie określone jako „bardzo istotne’’ zostało już wdrożone na koniec roku, a ocena zalecenia została obniżona do poziomu „istotne’’; stwierdza ponadto, że plan działania sporządzony w wyniku audytu jest wdrażany zgodnie z planem;

Systemy kontroli wewnętrznej

9.  odnotowuje, że Centrum regularnie przeprowadza ocenę ryzyka i przygotowuje plan zarządzania ryzykiem w celu identyfikowania zagrożeń mogących wpłynąć na realizację celów Centrum; zauważa z zaniepokojeniem, że w planie zarządzania ryzykiem wskazano, iż istnieje ryzyko niemożności zrealizowania przez Centrum nieprzewidzianych zewnętrznych wniosków zgłaszanych przez zainteresowane strony ze względu na fakt, iż dostępne zasoby są już zbytnio obciążone; przyznaje, że Centrum ściśle monitoruje zmiany w jego programie prac w celu dostosowania go do dostępnych zasobów lub odpowiedniego zintegrowania działań wynikających ze zmian;

Wyniki

10.  zauważa, że okresowa ocena zewnętrzna Centrum zawiera zalecenia dotyczące sposobu rozwoju i wzmocnienia jego roli; ponadto zwraca uwagę, że w kwietniu 2014 r. Centrum sporządziło plan działania w celu zastosowania się do tych zaleceń, który został przedłożony radzie zarządzającej; zauważa, że na koniec 2014 r. wdrożono 7 z 23 zaleceń i związanych z nimi działań; zwraca się do Centrum o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach we wdrażaniu pozostałych zaleceń;

11.  zauważa, że w okresowej ocenie zewnętrznej Centrum zbadano również możliwą synergię między Centrum, Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA); odnotowuje, że według wyników oceny, Centrum nie powiela działań żadnych innych podmiotów na szczeblu unijnym, krajowym lub międzynarodowym;

12.  przyjmuje do wiadomości bliską współpracę Centrum z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, która została sformalizowana w umowach o współpracy między tymi agencjami, a także we wcześniej uzgodnionych rocznych programach prac;

13.  odnotowuje działania Centrum na rzecz zwiększenia wyeksponowania w Unii kształcenia zawodowego i szkoleń oraz jego własnej roli za pośrednictwem swej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowania szeregu wydarzeń w przyjmującym państwie członkowskim, a także poprzez współpracę z Komisją w licznych publikacjach i informacjach prasowych;

Inne uwagi

14.  ubolewa nad tym, że prace naprawcze w budynku Centrum w Grecji nie zostały zakończone do końca 2014 r.; zauważa jednak, że za naprawy odpowiada rząd przyjmującego państwa członkowskiego, i że odnośne roboty budowlane musiały zostać wstrzymane ze względu na sytuację ekonomiczną w przyjmującym państwie członkowskim; zauważa, że pozostałe prace miały zostać ukończone z końcem 2015 r. i wzywa Centrum o poinformowanie w tej sprawie organu udzielającego absolutorium;

15.  docenia, że Centrum skoncentrowało się na realizowaniu i wspieraniu strategii zwalczania bezrobocia młodzieży; wyraża szczególne uznanie dla prognoz i analiz Centrum dotyczących umiejętności oraz dla prac skupiających się na rozwijaniu przyuczania do zawodu; z zadowoleniem odnotowuje, że informacje zawarte w szczegółowych zestawieniach dla poszczególnych krajów dotyczących polityki kształcenia i szkolenia zawodowego, przygotowanych przez Centrum dla wszystkich państw członkowskich, znalazły odzwierciedlenie w zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2014 r. w ramach europejskiego semestru;

16.  uważa, że Centrum powinno wspierać państwa członkowskie, które stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą uchodźców, w wykorzystywaniu możliwości kształcenia zawodowego do integracji uchodźców na rynku pracy;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że stronę internetową Europass, zarządzaną przez Centrum i dostępną w 27 językach, odwiedziło w 2014 r. 21,7 mln użytkowników, co stanowi wzrost o 8 % w porównaniu z 2013 r.;

°

°  °

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](13) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

26.01.2016

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014

(2015/2164(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Casa

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2014 są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2014 r. jest uczciwie przedstawiona;

2.  z zadowoleniem przyjmuje środki wprowadzone przez Centrum w odpowiedzi na uwagi Trybunału z zeszłego roku oraz na zalecenia Parlamentu;

3.  docenia, że Centrum skoncentrowało się na realizowaniu i wspieraniu strategii zwalczania bezrobocia młodzieży; wyraża szczególne uznanie dla prognoz i analiz Centrum dotyczących umiejętności oraz dla prac skupiających się na rozwijaniu przyuczania do zawodu; z zadowoleniem odnotowuje, że informacje zawarte w szczegółowych zestawieniach dla poszczególnych krajów dotyczących polityki kształcenia i szkolenia zawodowego, przygotowanych przez Centrum dla wszystkich państw członkowskich, znalazły odzwierciedlenie w zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2014 r. w ramach europejskiego semestru;

4.  uważa, że Centrum powinno wspierać państwa członkowskie, które stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą uchodźców, w wykorzystywaniu możliwości kształcenia zawodowego do integracji uchodźców na rynku pracy;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że stronę internetową Europass, zarządzaną przez Centrum i dostępną w 27 językach, odwiedziło w 2014 r. 21,7 mln użytkowników, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z 2013 r.;

6.  docenia utrzymanie w 2014 r. skuteczności świadczonych przez Centrum usług wsparcia, fakt, że wskaźnik wykonania budżetu był nadal wysoki i wyniósł 99,93% oraz że obsadzonych było 95 z 98 stanowisk w planie zatrudnienia, a średnia terminowość płatności pozostała stabilna;

7.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Centrum w 2014 r. strategii zwalczania nadużyć finansowych wraz z polityką zapobiegania konfliktom interesów w Centrum oraz zarządzania nimi;

8.  ubolewa nad ciągłymi poważnymi opóźnieniami w pracach naprawczych w budynku Centrum, które uniemożliwiają Centrum pełne korzystanie z jego pomieszczeń konferencyjnych; przypomina, że prace planowano zakończyć w 2014 r., ale do końca tego roku odnotowano jedynie znaczne postępy; nalega, by władze greckie dołożyły wszelkich starań i zapewniły zakończenie prac, aby jak najszybciej udostępnić pomieszczenia Centrum.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

25.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

8

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 39.

(2)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 39.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 39.

(8)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 39.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Informacja prawna