Postup : 2015/2164(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2016

Predkladané texty :

A8-0082/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.27
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0163

SPRÁVA     
PDF 542kWORD 112k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(10), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) za rozpočtový rok 2014 sumu 17 275 766 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,62 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta opatrenia, ktoré stredisko zaviedlo na základe pripomienok Dvora audítorov z predchádzajúceho roka, ako aj odporúčaní Parlamentu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,93 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2013; okrem toho konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 95,68 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 3,29 %;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  oceňuje, že podporné služby strediska sa v roku 2014 naďalej poskytovali efektívne; 95 z 98 miest v pláne pracovných miest bolo obsadených a priemerný časový priebeh platieb bol stabilný;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

4.  konštatuje, že riadiaca rada strediska prijala v októbri 2014 politiku v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá zodpovedá situácii v stredisku a zahŕňa príslušné situácie prípadných konfliktov záujmov, ktoré by mohli v stredisku nastať; víta pravidelné vzdelávacie kurzy, ktoré stredisko organizuje s cieľom zvýšiť informovanosť svojich zamestnancov o riadnom uplatňovaní tejto politiky; konštatuje, že prvý takýto kurz sa konal v júni 2015;

5.  konštatuje, že väčšina členov riadiacej rady strediska podpísala vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov; okrem toho konštatuje, že tieto vyhlásenia boli zverejnené na webovej stránke strediska so súhlasom príslušných členov; naliehavo vyzýva členov riadiacej rady, ktorí takéto vyhlásenie ešte nepodpísali, aby tak urobili čo najskôr;

6.  berie na vedomie, že stredisko prijalo v októbri 2014 stratégiu boja proti podvodom založenú na spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý vypracovala Komisia s cieľom podporovať účinnú prevenciu a odhaľovanie rizík podvodov a posilňovať primerané interné postupy oznamovania a riešenia potenciálnych prípadoch podvodov a ich dosahu;

7.  konštatuje, že výročné správy strediska by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva stredisko, aby do svojej výročnej správy zahrnulo štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit jednej zo štyroch oblastí uvedených v strategickom pláne auditu IAS na roky 2013 – 2015; konštatuje, že IAS vydal v rámci svojej záverečnej správy o audite jedno odporúčanie, ktoré je označené ako „veľmi dôležité“, a štyri odporúčania označené ako „dôležité“; berie na vedomie, že na základe toho, že „veľmi dôležité“ odporúčanie už bolo vykonané na konci roka, hodnotenie tohto odporúčania sa znížilo na „dôležité“; berie ďalej na vedomie, že akčný plán navrhnutý na základe auditu sa vykonáva v súlade s plánom;

Vnútorná kontrola

9.  konštatuje, že stredisko pravidelne vykonáva hodnotenia rizika a vypracúva plán riadenia rizík s cieľom určiť riziká, ktoré by mohli ovplyvniť dosahovanie cieľov strediska; so znepokojením konštatuje, že podľa plánu riadenia rizík hrozí, že stredisko nebude schopné zvládať nepredvídané externé požiadavky zainteresovaných subjektov, pretože zdroje, ktoré má k dispozícii, sú už preťažené; berie na vedomie, že stredisko pozorne sleduje zmeny svojho pracovného programu s cieľom prispôsobiť ho dostupným zdrojom alebo náležite do neho začleniť činnosti vyplývajúce zo zmien;

Výkonnosť

10.  konštatuje, že pravidelné externé hodnotenie strediska obsahuje odporúčania o tom, ako by mohlo rozvíjať a posilniť svoju úlohu; ďalej konštatuje, že stredisko v apríli 2014 navrhlo akčný plán krokov nadväzujúcich na tieto odporúčania, ktorý bol predložený jeho riadiacej rade; konštatuje, že sedem z 23 odporúčaní a súvisiacich opatrení bolo uzavretých do konca roka 2014; vyzýva stredisko, aby predložilo orgánu udeľujúcemu absolutórium informácie o pokroku vo vykonávaní zostávajúcich odporúčaní;

11.  konštatuje, že pri pravidelnom externom hodnotení sa skúmali aj možné synergie medzi strediskom, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA); berie na vedomie, že podľa záverov hodnotenia stredisko nevykonáva činnosti, ktoré by boli duplicitné vo vzťahu k činnostiam iných aktérov na úrovni Únie, na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;

12.  berie na vedomie úzku spoluprácu strediska s nadáciami ETF a Eurofound, ktorá sa formálne opiera o dohody o spolupráci medzi týmito agentúrami, ako aj o vopred schválené ročné programy práce;

13.  berie na vedomie úsilie strediska o zvyšovanie viditeľnosti odborného vzdelávania a prípravy v Únii a jeho vlastnej úlohy prostredníctvom jeho webovej stránky, sociálnych médií, organizovania rôznych podujatí v hostiteľských členských štátoch, ako aj prostredníctvom spolupráce s Komisiou formou rôznych publikácií a tlačovej činnosti;

Ďalšie pripomienky

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že opravné práce na budove strediska v Grécku neboli do konca roka 2014 dokončené; uznáva však, že za opravy zodpovedá vláda hostiteľského členského štátu a že príslušné stavebné práce museli byť prerušené pre hospodársku situáciu v hostiteľskom členskom štáte; konštatuje, že zostávajúce práce mali byť dokončené do konca roka 2015, a vyzýva stredisko, aby o tejto záležitosti ďalej informovalo orgán udeľujúci absolutórium;

15.  oceňuje, že stredisko zameralo svoje činnosti na prispievanie k politikám riešiacim nezamestnanosť mladých ľudí a na ich podporu; vyjadruje stredisku uznanie najmä za prognózy a analýzy týkajúce sa zručností, ako aj za prácu zameranú na rozvoj učňovskej prípravy; s uspokojením berie na vedomie, že informácie z podrobných prehľadov o politikách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré stredisko vypracovalo pre všetky členské štáty, sa v roku 2014 zohľadnili v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra;

16.  domnieva sa, že stredisko by malo pomáhať členským štátom, ktoré čelia výzve rastúceho počtu utečencov, pri využívaní príležitostí na odbornú prípravu na ich začlenenie do trhov práce;

17.  víta skutočnosť, že návštevy internetovej stránky Europass, ktorú stredisko spravuje a ktorá je k dispozícii v 27 jazykoch, v roku 2014 predstavovali 21,7 milióna používateľov, čo predstavuje nárast o 8 % v porovnaní s rokom 2013;

°

°  °

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

(2015/2164(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Casa

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou strediska za rozpočtový rok 2014 sú zákonné a riadne zo všetkých významných hľadísk a že jeho finančná situácia k 31. decembru 2014 je náležite vyjadrená;

2.  víta opatrenia, ktoré stredisko zaviedlo na základe pripomienok Dvora audítorov z predchádzajúceho roka, ako aj odporúčaní Parlamentu;

3.  oceňuje, že stredisko zameralo svoje činnosti na prispievanie k politikám riešiacim nezamestnanosť mladých a na ich podporu; vyjadruje stredisku uznanie najmä za prognózy a analýzy týkajúce sa zručností, ako aj za jeho prácu zameranú na rozvoj učňovskej prípravy; s uspokojením berie na vedomie, že informácie z podrobných prehľadov o politikách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré stredisko vypracovalo pre všetky členské štáty, sa v roku 2014 zohľadnili v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra;

4.  domnieva sa, že stredisko by malo pomáhať členským štátom, ktoré čelia výzve rastúceho počtu utečencov, pri využívaní príležitostí na odbornú prípravu na ich začlenenie do trhov práce;

5.  víta skutočnosť, že návštevy internetovej stránky Europass, ktorú stredisko spravuje a ktorá je k dispozícii v 27 jazykoch, v roku 2014 predstavovali 21,7 milióna používateľov, čo predstavuje nárast o 8 % v porovnaní s rokom 2013;

6.  oceňuje, že podporné služby strediska sa v roku 2014 naďalej poskytovali efektívne, že miera plnenia rozpočtu bola naďalej vysoká na úrovni 99,93 %; a že bolo obsadených 95 z 98 miest v pláne pracovných miest a priemerný časový priebeh platieb bol stabilný;

7.  víta skutočnosť, že stredisko v roku 2014 prijalo stratégiu boja proti podvodom spolu so stratégiou prevencie a riadenia konfliktov záujmov v stredisku;

8.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rekonštrukčné práce na budove strediska stále výrazne meškajú, čo mu bráni v plnej miere využívať jej konferenčné priestory; pripomína, že podľa plánu sa práce mali v roku 2014 dokončiť, ale do konca roku sa dosiahol len určitý pokrok; nalieha na grécke orgány, aby urobili všetko pre dokončenie prác, aby sa zariadenia strediska mohli čo najskôr využívať.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, [P8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie