Postopek : 2015/2164(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0082/2016

Predložena besedila :

A8-0082/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.27
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0163

POROČILO     
PDF 595kWORD 107k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

(2015/2164(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

(2015/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(4), zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0082/2016),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

(2015/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014 z odgovori centra(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(10), zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0082/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

(2015/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0082/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2014 znašal 17.275.766 EUR, kar je bilo 3,62 % manj kot leta 2013;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  pozdravlja ukrepe, ki jih je center sprejel v odziv na pripombe Računskega sodišča iz prejšnjega leta in tudi na priporočila Parlamenta;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna 98,93 %, torej na isti ravni kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 95,68 %, kar je 3,29 % več kot leta 2013;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

3.  ceni stalno učinkovitost podpornih storitev centra v letu 2014, zapolnitev 95 od 98 delovnih mest v kadrovskem načrtu ter nespremenjeno povprečno pravočasnost plačil;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

4.  ugotavlja, da je upravni odbor centra v oktobru 2014 sprejel politiko na področju preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov, ki je prilagojena položaju centra in zajema ustrezne okoliščine potencialnih navzkrižij interesov, ki utegnejo nastopiti v centru; pozdravlja redna usposabljanja, ki jih organizira center, da bi se med njegovimi zaposlenimi izboljšala ozaveščenost o pravilnem izvajanju te politike; opaža, da so se prva usposabljanja izvajala v juniju 2015;

5.  je seznanjen, da je večina članov upravnega odbora centra podpisala izjave o odsotnosti navzkrižja interesov; poleg tega opaža, da so bile te izjave objavljene na spletnem mestu centra, po tem, ko so zadevni člani za to izrazili pristanek; poziva člane upravnega odbora, ki izjav še niso podpisali, naj to storijo čim prej;

6.  je seznanjen, da je center oktobra 2014 sprejel strategijo proti goljufijam, ki temelji na skupnem pristopu za decentralizirane agencije EU, ki ga je razvila Komisija za podporo učinkovitemu preprečevanju in odkrivanju tveganja goljufij ter za krepitev ustreznih notranjih postopkov za poročanje o potencialnih primerih goljufij in njihovih rezultatih ter njihovo obravnavo;

7.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila centra pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva center, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

Notranja revizija

8.  priznava, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo ene od štirih tematik, vključenih v strateški revizijski načrt službe za notranjo revizijo za obdobje 2013 do 2015; opaža, da je služba za notranjo revizijo v svoje končno revizijsko poročilo vključila eno priporočilo, ki je označeno z „zelo pomembno“, in štiri priporočila, ki so označena s „pomembno“; priznava, da je bilo priporočilo z oznako „zelo pomembno“ ob koncu leta že izvedeno ter je bila njegova oznaka posledično spremenjena v „pomembno“; poleg tega priznava, da se akcijski načrt, ki je bil pripravljen kot posledica revizije, izvaja po načrtih;

Notranje kontrole

9.  ugotavlja, da center redno izvaja ocenjevanje tveganja in pripravlja načrt za obvladovanje tveganja, da bi prepoznal tveganja, ki bi utegnila vplivati na uresničevanje ciljev centra; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v načrtu za obvladovanje tveganja navedeno, da center ne bo mogel obravnavati nenačrtovanih zunanjih zahtev deležnikov, ker so viri, s katerimi razpolaga, že sedaj preobremenjeni; priznava, da center pozorno spremlja spremembe programa dela, da bi ga spremenil glede na razpoložljive vire oziroma da bi ustrezno vključil dejavnosti, ki so posledica sprememb;

Uspešnost

10.  ugotavlja, da so redna zunanja ocenjevanja centra vsebovala priporočila o tem, kako bi lahko razvijal in krepil svojo vlogo; nadalje ugotavlja, da je center v aprilu 2014 pripravil akcijski načrt za nadaljnje ukrepanje po teh priporočilih, ki je bil predstavljen upravnemu odboru; opaža, da je bilo 7 od 23 priporočil in z njimi povezanih ukrepov zaključenih pred koncem leta 2014; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku pri izvajanju preostalih priporočil;

11.  opaža, da so se med rednimi zunanjimi ocenjevanji preučile tudi možnosti morebitnih sinergij med centrom, Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOND) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA); priznava, da je mogoče na podlagi ugotovitev ocenjevanja sklepati, da center ni podvajal dejavnosti nobenega drugega akterja na ravni Unije oziroma na nacionalni ali mednarodni ravni;

12.  je seznanjen s tesnim sodelovanjem centra z Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ki je formalizirano v sporazumih o sodelovanju med temi agencijami in v letnih programih dela, o katerih je bil poprej dosežen dogovor;

13.  je seznanjen z delom centra za povečevanje prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Uniji, pa tudi vloge samega centra, in sicer prek njegovega spletnega mesta, družabnih medijev, organizacije različnih prireditev v državi članici gostiteljici in sodelovanja s Komisijo pri številnih publikacijah in stikih z novinarji;

Druge pripombe

14.  obžaluje, da obnovitvena dela na zgradbi centra v Grčiji niso bila dokončana pred koncem leta 2014; vseeno priznava, da je za popravila odgovorna vlada države članice gostiteljice ter da je bilo treba zadevna gradbena dela prekiniti zaradi gospodarskih razmer v državi članici gostiteljici; ugotavlja, da bi morala biti preostala dela dokončana pred koncem leta 2015 in poziva center, naj organu za podelitev razrešnice še naprej poroča o tej zadevi;

15.  ceni, da je center svoje dejavnosti usmeril k prispevanju k politikam, ki obravnavajo brezposelnost mladih, in k njihovemu podpiranju; izreka posebno pohvalo napovedim in analizam znanja in spretnosti centra ter delu, ki se osredotoča na razvoj vajeništva; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bile informacije iz podrobnih dokumentov o poklicnem usposabljanju in politikah izobraževanja, ki jih je center pripravil za vse države članice, upoštevane v specifičnih priporočilih evropskega semestra za posamezne države za leto 2014;

16.  meni, da bi moral center pomagati državam članicam, ki se soočajo z izzivi zaradi povečanega števila beguncev, da bodo lahko poklicno usposabljanje izkoristile za vključitev beguncev na trg dela;

17.  pozdravlja dejstvo, da je spletno mesto Europass, ki ga upravlja center in je na voljo v 27 jezikih, v letu 2014 obiskalo 21,7 milijona uporabnikov, kar je 8 % več kot v letu 2013;

°

°  °

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

26.1.2016

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

(2015/2164(DEC))

Pripravljavec mnenja: David Casa

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi centra za proračunsko leto 2014, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2014 pošteno predstavljen;

2.  pozdravlja ukrepe, ki jih je center sprejel v odziv na pripombe Računskega sodišča iz prejšnjega leta in tudi na priporočila Parlamenta;

3.  ceni, da je center svoje dejavnosti usmeril k prispevanju k politikam, ki obravnavajo brezposelnost mladih, in k njihovemu podpiranju; izreka posebno pohvalo napovedim in analizam znanja in spretnosti centra ter delu, ki se osredotoča na razvoj vajeništva; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bile informacije iz podrobnih dokumentov o poklicnem usposabljanju in politikah izobraževanja, ki jih je center pripravil za vse države članice, upoštevane v specifičnih priporočilih evropskega semestra za posamezne države za leto 2014;

4.  meni, da bi moral center pomagati državam članicam, ki se soočajo z izzivi zaradi povečanega števila beguncev, da bodo lahko poklicno usposabljanje izkoristile za vključitev beguncev na trg dela;

5.  pozdravlja dejstvo, da je spletno mesto Europass, ki ga upravlja center in je na voljo v 27 jezikih, v letu 2014 obiskalo 21,7 milijona uporabnikov, kar je 8 % več kot v letu 2013;

6.  ceni stalno učinkovitost podpornih storitev centra v letu 2014, stopnjo izvrševanja proračuna, ki je ostala visoka (99,93 %), zapolnitev 95 od 98 delovnih mest v kadrovskem načrtu ter nespremenjeno povprečno pravočasnost plačil;

7.  pozdravlja, da je center leta 2014 sprejel svojo strategijo boja proti goljufijam skupaj s politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v centru;

8.  obžaluje, da so se nadaljevale velike zamude pri obnovitvenih delih stavbe centra, kar je preprečilo popolno uporabo konferenčnih prostorov centra; opozarja, da je bilo načrtovano, da se bodo dela zaključila leta 2014, do konca leta pa je bil dosežen samo znaten napredek; poziva grške organe, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se zagotovi dokončanje del in se tako zagotovi čimprejšnja uporaba prostorov centra.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

8

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 39.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 39.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 39.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 39.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Besedila, sprejeta tega dne, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Pravno obvestilo