Förfarande : 2015/2164(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0082/2016

Ingivna texter :

A8-0082/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.27
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0163

BETÄNKANDE     
PDF 286kWORD 92k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014

(2015/2164(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014

(2015/2164(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0082/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014

(2015/2164(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(10), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0082/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014

(2015/2164(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0082/2016),

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 17 275 766 EUR, vilket utgör en minskning med 3,62 % jämfört med 2013.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014 fastställer revisionsrätten att den har erhållit rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som centrumet har vidtagit som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från förra året och parlamentets rekommendationer.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,93 %, vilket är oförändrat jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 95,68 %, vilket innebär en ökning med 3,29 % jämfört med 2013.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

3.  Europaparlamentet välkomnar att centrumets stödtjänster har varit effektiva även under 2004, att 95 av 98 tjänster i tjänsteförteckningen var tillsatta och att centrumet i allmänhet fortsatte att göra sina utbetalningar i tid.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

4.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets styrelse i oktober 2014 antog en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter som anpassats till centrumets situation och omfattar relevanta situationer där potentiella intressekonflikter kan förekomma vid centrumet. Parlamentet välkomnar den regelbundna utbildning som centrumet organiserat för att öka personalens medvetenhet om det korrekta genomförandet av denna policy. Parlamentet ser att den första utbildningen ägde rum i juni 2015.

5.  Europaparlamentet konstaterar att majoriteten av ledamöterna i centrumets styrelse har undertecknat förklaringen om att det inte föreligger några intressekonflikter. Parlamentet konstaterar dessutom att dessa förklaringar offentliggjordes på centrumets webbplats efter det att de berörda ledamöterna gett sitt medgivande. Parlamentet uppmanar med kraft de styrelseledamöter som inte ännu har undertecknat förklaringen att så snart som möjligt göra detta.

6.  Europaparlamentet noterar att centrumet i oktober 2014 antog en strategi för bedrägeribekämpning baserad på den gemensamma strategi för EU:s decentraliserade organ som utarbetats av kommissionen, i syfte att stödja ett effektivt förebyggande och upptäckande av risker för bedrägeri och för att förbättra de lämpliga interna förfarandena för rapportering och hantering av potentiella fall av bedrägeri samt deras resultat.

7.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar centrumet att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

Internrevision

8.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision av en av de fyra områden som ingick i IAS strategiska revisionsplan för perioden 2013–2015. Parlamentet konstaterar att IAS i sin slutliga revisionsrapport utfärdade en rekommendation markerad som ”mycket viktig” och fyra rekommendationer markerade som ”viktiga”. Parlamentet konstaterar att till följd av att de ”mycket viktiga” rekommendationerna redan hade genomförts vid utgången av året ändrades deras status till ”viktiga”. Parlamentet konstaterar vidare att den handlingsplan som utarbetats som ett resultat av revisionen håller på att genomföras enligt planerna.

Internkontroller

9.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet regelbundet gör en riskbedömning och utarbetar en riskhanteringsplan i syfte att kartlägga de risker som skulle kunna påverka möjligheterna att uppnå centrumets mål. Parlamentet noterar med oro att riskhanteringsplanen visar att det finns risk för att centrumet inte kommer att kunna hantera oförutsedda externa önskemål från intressenter på grund av att dess resurser redan är hårt ansträngda. Parlamentet förstår att centrumet noggrant övervakar ändringarna i sitt arbetsprogram för att anpassa det i överensstämmelse med tillgängliga resurser eller integrera de verksamheter som ändringarna föranleder på ett lämpligt sätt.

Resultat

10.  Europaparlamentet konstaterar att den regelbundna externa utvärderingen av centrumet innehöll rekommendationer för hur centrumet skulle kunna utveckla och stärka sin roll. Parlamentet noterar vidare att centrumet i april 2014 utarbetade en handlingsplan för att följa upp dessa rekommendationer, vilken presenterades för styrelsen. Parlamentet noterar att 7 av 23 rekommendationer och relaterade åtgärder slutfördes före utgången av 2014. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsbeviljande myndigheten om hur genomförandet av de återstående rekommendationerna fortskrider.

11.  Europaparlamentet noterar att man inom ramen för den regelbundna externa utvärderingen även granskade eventuella synergier mellan centrumet, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF), Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA). Parlamentet konstaterar att centrumets verksamhet, enligt utvärderingens slutsatser, inte överlappade några andra aktörers verksamhet på unionsnivå eller på nationell eller internationell nivå.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar centrumets nära samarbete med ETF och Eurofound, vilket formaliserats i samarbetsavtal mellan dessa byråer liksom i tidigare överenskomna årliga arbetsprogram.

13.  Europaparlamentet uppmärksammar centrumets arbete för att i ökad utsträckning synliggöra yrkesutbildningen inom unionen liksom centrumets egen roll via dess webbplats och sociala medier och genom att anordna olika evenemang i värdmedlemsstaten samt genom att samarbeta med kommissinen i flera publikationer och i pressarbetet.

Övriga kommentarer

14.  Europaparlamentet beklagar att reparationerna av centrumets fastighet i Grekland inte hade slutförts vid utgången av 2014. Parlamentet inser emellertid att reparationerna faller under regeringens ansvar i värdmedlemsstaten, och att byggarbetena måste avbrytas till följd av den ekonomiska situationen i värdmedlemsstaten. Parlamentet noterar att de återstående arbetena skulle ha avslutats före utgången av 2015, och uppmanar centrumet att ytterligare rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om denna fråga.

15.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet har inriktat sin verksamhet på att bidra till och stödja politik som åtgärdar ungdomsarbetslöshet. Parlamentet lovordar särskilt centrumets prognoser och analyser när det gäller kompetens samt arbetet för att utveckla lärlingsutbildning. Parlamentet välkomnar att uppgifterna i de detaljerade landsspecifika faktabladen om politiken för yrkesutbildning, som centrumet utarbetat för alla medlemsstater, återspeglades i 2014 års landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

16.  Europaparlamentet anser att centrumet bör hjälpa de medlemsstater som står inför utmaningen med ett stort antal flyktingar att använda yrkesutbildningsmöjligheter för att integrera flyktingarna på arbetsmarknaderna.

17.  Europaparlamentet välkomnar att antalet besökare av webbplatsen Europass, som förvaltas av centrumet och som finns tillgänglig på 27 språk, uppgick till 21,7 miljoner under 2014, vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2013.

°

°  °

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

26.1.2016

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014

(2015/2164(DEC))

Föredragande av yttrande: David Casa

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2014 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som centrumet har vidtagit som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från förra året och parlamentets rekommendationer.

3.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet har inriktat sin verksamhet på att bidra till och stödja politik som åtgärdar ungdomsarbetslöshet. Parlamentet lovordar särskilt centrumets prognoser och analyser när det gäller kompetens samt arbetet för att utveckla lärlingsutbildning. Parlamentet välkomnar att uppgifterna i de detaljerade landsspecifika faktabladen om politiken för yrkesutbildning, som centrumet utarbetat för alla medlemsstater, återspeglades i 2014 års landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

4.  Europaparlamentet anser att centrumet bör hjälpa de medlemsstater som står inför utmaningen med ett stort antal flyktingar att använda yrkesutbildningsmöjligheter för att integrera flyktingarna på arbetsmarknaderna.

5.  Europaparlamentet välkomnar att antalet besökare av webbplatsen Europass, som förvaltas av centrumet och som finns tillgänglig på 27 språk, uppgick till 21,7 miljoner under 2014, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2013.

6.  Europaparlamentet välkomnar att centrumets stödtjänster har varit effektiva även under 2004, att genomförandet av budgeten fortsatte att vara högt (99,93 %), att 95 av 98 tjänster i tjänsteförteckningen var tillsatta och att centrumet i allmänhet fortsatte att göra sina utbetalningar i tid.

7.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet under 2014 antog en strategi för bedrägeribekämpning och en politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter vid centrumet.

8.  Europaparlamentet beklagar att reparationen av centrumets byggnader är mycket försenad, vilket hindrar centrumet från att fullt ut utnyttja sina konferensfaciliteter. Parlamentet påminner om att arbetet enligt planerna skulle ha slutförts under 2014, men i slutet av året hade man endast gjort stora framsteg med arbetet. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att göra sitt yttersta för att se till att arbetet slutförs så att centrumets faciliteter kan användas så fort som möjligt.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

25.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 39.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 39.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 39.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 39.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande