Процедура : 2015/2201(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0083/2016

Внесени текстове :

A8-0083/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.60
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0196

ДОКЛАД     
PDF 683kWORD 108k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година

(2015/2201(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Мариан-Жан Маринеску

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година

(2015/2201(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(5), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0083/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година

(2015/2201(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(10) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “(11),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(12), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0083/2016),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (PCH2) за финансовата 2014 година

(2015/2201(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0083/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („ГКВ“) е създадено през май 2008 г. като публично-частно партньорство съгласно Регламент (ЕО) № 521/2008(15) на Съвета за период до 31 декември 2017 г. с цел да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения, като по този начин се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород,

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 521/2008 е изменен с Регламент (ЕС) № 559/2014(16) на Съвета,

В.  като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 559/2014 се създава съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) през май 2014 г., което да замени и наследи ГКВ за срок до 31 декември 2024 г.;

Г.  като има предвид, че членовете на ГКВ са Европейският съюз, представляван от Комисията, индустриалната група на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („индустриалната група“) и научноизследователската група N.ERGHY („N.ERGHY“);

Д.  като има предвид, че членовете на ГКВ2 са Съюзът, представляван от Комисията, Световната промишлена група за нови енергии („индустриалната група NEW“) и Новата европейска научноизследователска група в областта на горивните клетки и водорода („научноизследователската група“);

Е.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза за целия период е в размер на 470 000 000 EUR за ГКВ и 665 000 000 EUR за ГКВ2, които следва да бъдат изплатени от бюджета на Седма рамкова програма (РП7) и „Хоризонт 2020“, според случая, като делът, заделен за текущи разходи не трябва да надхвърля съответно 20 000 000 EUR и 38 000 000 EUR,

Ж.  като има предвид, че в рамките на ГКВ индустриалната група и N.ERGHY следва да допринесат заедно с 50% от текущите разходи, N.ERGHY трябва да участва с една дванадесета от текущите разходи, като и двете следва да участват в покриването на оперативните разходи чрез непарични вноски, които са най-малко равни на финансовото участие на Съюза;

З.  като има предвид, че членовете на ГКВ, които принадлежат към индустриалната група NEW и научноизследователската група, трябва да участват съответно с 43% и 7% от текущите разходи, като и едните, и другите трябва да участват в оперативните разходи чрез непарични вноски, които са най-малко равни на 285 000 000 EUR;

Общи забележки

1.  отбелязва, че докладът на Сметната палата („Палатата“) се основава на прекалено много общи забележки в ущърб на конкретни, специфични такива; следователно призовава за извършването на одит, който да поставя по-силен акцент върху годишните финансови резултати, върху статуса на изпълнение на многогодишните проекти (включително ясно представяне на изпълнението на бюджета за съответната година и за предишни години) върху резултатите от тях и тяхното прилагане;

2.  отбелязва, че от институциите и органите се изисква всяка година да изготвят доклад за бюджетното и финансовото управление и че предоставената в този доклад информация от ГКВ и ГКВ 2 не е хармонизирана и в много случаи е непълна; отбелязва, че от Комисията се изисква да предостави насоки относно естеството и съдържанието на този доклад;

3.  приема за сведение, че работната програма на Палатата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия ГКВ и ГКВ 2;

Бюджет и финансово управление

4.  отбелязва, че според доклада на Палатата за 2014 година годишните отчети на „ГКВ“ за 2014 година дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2014 година, както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговите финансови правила;

5.  отбелязва липсата на информация относно последващите одити, извършени от ГКВ и ГКВ 2; призовава Палатата да включи в своите бъдещи доклади информация относно броя на последващите одити, общите суми, които са били предмет на одит и съответните констатации;

6.  потвърждава въз основа на информация от годишния отчет за дейността за 2014 година, че ГКВ 2 е продължило последващите одити със започването на 22 нови одитни процедури; приветства положителните резултати, което означава, че делът на остатъчните грешки е под 2%;

7.  отбелязва, че програмите на ГКВ, които са финансирани от РП 7, все още продължават; отбелязва, че тези поети задължения остават на разположение до 2016 година поради финансовите правила на ГКВ, които му позволяват да вписва своите бюджетни кредити за поети задължения и за плащания до три години след като те бъдат анулирани от бюджета на ГКВ; насърчава ГКВ да провежда внимателно бюджетното си планиране, като отдава дължимото внимание на паралелния процес;

8.  отбелязва, че според неговия годишен отчет за дейността за 2014 година окончателният бюджет на ГКВ за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 112 064 990 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 95 952 176 EUR;

9.  посочва, че според неговия годишен отчет за дейността за 2014 година изпълнението на бюджета в края на годината за всички източници на средства достигна 98,48% по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и 74,52% по отношение на бюджетните кредити за плащания; счита, че при липсата на ясно разделение между информацията за изпълнението, свързана с РП 7 и с „Хоризонт 2020“, тези показатели не обезпечават действителна оценка на постиженията; призовава Палатата да включи в своите бъдещи доклади отделно информация относно изпълнението на бюджета по РП7 и по „Хоризонт 2020“;

10.  отбелязва, че според неговия годишен отчет за дейността за 2014 година изпълнението на бюджета, предоставен на Седмата рамкова програма, се равнява на 98,13% по отношение на поетите задължения ( 252 106 348,47 EUR от 256 893 749,15 EUR) и на 65,84% — по отношение на плащанията (44 981 766,61 EUR от 68 309 937,03 EUR); отбелязва, че изпълнението на бюджета, предоставен на „Хоризонт 2020“, се равнява на 100% по отношение на поетите задължения ( 96 154 619,50 EUR от 96 154 619,50 EUR) и на 0 % — по отношение на плащанията;

11.  изразява съжаление относно отсъствието на информация по отношение на непаричните и паричните вноски; призовава Палатата да включи в бъдещите си доклади отделни разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на платените непарични и парични вноски за РП 7 и за „Хоризонт 2020“;

12.  приветства извършената от ГКВ годишна оценка на нивото на непаричните вноски, както и изпълнението на задачите на членовете по отношение на РП 7;

Покани за представяне на предложения

13.  приветства факта, че според неговия годишен отчет за дейността за 2014 година, в подписаните споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през 2014 година са валидирани 61 заявления за възстановяване на разходи, засягащи 551 бенефициенти, свързани с РП 7; посочва, че от януари до декември 2014 година е изтекъл периодът на докладване за 71 проекта;

14.  отбелязва, че според доклада на Палатата на 7РП, програмата по РП 7 на ГКВ се е състояла към 31 декември 2014 г. от 155 споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, произтичащи от седем годишни покани за представяне на предложения, организирани през периода 2008—2013 година; отбелязва, че според доклада на Палатата първите споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“ ще бъдат подписани през 2015 година;

15.  приветства усилията на ГКВ да получи ясна оценка на търсенето на автобуси, използващи горивни клетки, в Европа;

16.  изтъква, че през май 2014 година ГКВ 2 стана приемник на дейността на ГКВ; отбелязва, че не се разполага с достатъчно ясна информация относно статуса на изпълнение на проектите по ГКВ (равнище на плащанията, планове за плащания през следващите години);

Правна рамка

17.  отбелязва, че финансовите правила на ГКВ 2 бяха приети на 30 юни 2014 година въз основа на примерния финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, и като се вземат предвид изискванията на Регламент (ЕС) № 559/2014;

Системи за вътрешен контрол

18.  отбелязва проектодоклада за ограничен преглед на Службата за вътрешен одит на ГКВ 2 относно използването и разпространението на резултатите от научните изследвания, които определят нови насоки и образци по отношение на срещите за средносрочен преглед с външни оценители;

Наблюдение и докладване

19.  приветства факта, че според доклада на Палатата от 2011 г. насам ГКВ 2 публикува ежегодно доклад за преглед на своята програма, чиято цел е да оцени постиженията на портфейла от проекти, финансирани от ГКВ 2 спрямо стратегическите цели;

20.  приветства публикуването от ГКВ на доклад относно социално-икономическото въздействие на дейностите на ГКВ;

21.  приветства факта, че според неговия годишен отчет за дейността, поради прехода към ГКВ 2 основните приоритети за 2014 година са били даването на нов живот на визуалната идентичност и повторното разработване на уебсайта, както и подобряването на открояването на марката и повишаване на видимостта.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ОВ С 422, 17.12.2015 г., стр. 51.

(2)

  ОВ С 422, 17.12.2015 г., стр. 53.

(3)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

  ОВ L 153, 12.6.2008, стр. 1.

(5)

  OВL 169, 7.6.2014 г., стр. 108.

(6)

  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

  ОВ L 38, 7.6.2014 г., стр. 2.

(8)

  ОВ С 422, 17.12.2015 г., стр. 51.

(9)

  ОВ С 422, 17.12.2015 г., стр. 53.

(10)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

  ОВ L 153, 12.6.2008, стр. 1.

(12)

  OВL 169, 7.6.2014 г., стр. 108.

(13)

  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

  ОВ L 38, 7.6.2014 г., стр. 2.

(15)

  Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1).

(16)

  Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).

Правна информация