Postup : 2015/2201(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0083/2016

Předložené texty :

A8-0083/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.60
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0196

ZPRÁVA     
PDF 599kWORD 103k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0083/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 (PČV2), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík(11),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(12), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0083/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 (PČV2), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0083/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik PČV“) byl založen v květnu 2008 nařízením (ES) č. 521/2008(15) jako partnerství veřejného a soukromého sektoru na období do 31. prosince 2017, přičemž jeho úkolem je zaměřit se na vývoj tržních aplikací, a tím umožnit, aby se průmysl dále snažil o rychlé zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 521/2008 bylo pozměněno nařízením (EU) č. 559/2014(16);

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík 2 (dále jen „společný podnik PČV2“) byl v květnu 2014 vytvořen nařízením (EU) č. 559/2014, aby v období do 31. prosince 2024 nahradil „společný podnik PČV“ a byl jeho nástupcem;

D.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku PČV jsou Unie zastoupená Komisí, Evropské průmyslové uskupení pro společnou technickou iniciativu pro palivové články a vodík (dále jen „průmyslové uskupení PČV“) a výzkumné uskupení N.ERGHY (dále jen „uskupení N.ERGHY“);

E.  vzhledem k tomu, že členem společného podniku PČV2 je Unie zastoupená Komisí, uskupení New Energy World Industry Grouping (dále jen „průmyslové uskupení NEW“) a uskupení New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („výzkumné uskupení“);

F.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na celé období představuje 470 000 000 EUR pro společný podnik PČV a 665 000 000 pro podnik PČV2, které se vyplácejí z rozpočtu 7. rámcového programu pro výzkum, příp. z programu Horizont 2020, přičemž částka vyhrazená na provozní náklady nesmí překročit 20 000 000 EUR, resp. 38 000 000 EUR;

G.  vzhledem k tomu, že v rámci společného podniku PČV má průmyslové uskupení PČV společně s uskupením N.ERGHY přispívat na provozní náklady z 50 %, přičemž uskupení N.ERGHY musí přispívat na provozní náklady jednou dvanáctinou a na operační náklady by měly oba subjekty poskytovat věcné příspěvky, jejichž výše má být přinejmenším rovna výši příspěvku Unie;

H.  vzhledem k tomu, že průmyslové uskupení NEW a výzkumné uskupení, které jsou členy společného podniku PČV2, musejí na běžné náklady podniku přispět ze 43 %, resp. ze 7 %, a oba subjekty musejí na operační náklady poskytnout věcné příspěvky ve výši alespoň 285 000 000 EUR;

Obecně

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora vychází z přílišného počtu obecných poznámek, což je na úkor poznámek konkrétních, které by bylo zapotřebí uplatnit; vyzývá proto k uskutečnění auditu, který by se ve větším rozsahu zaměřil na roční finanční výsledky, stav provádění víceletých projektů (včetně jasných informací o plnění rozpočtu za příslušný rok a uplynulé roky) a na jejich výsledky a realizaci;

2.  poukazuje na to, že orgány a instituce mají povinnost vypracovat každý rok zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a že informace uvedené ve zprávě, které poskytl společný podnik PČV a PČV2, postrádaly jednotnost a byly často neúplné; podotýká, že Komise by měla vydat pokyny k povaze a obsahu zprávy;

3.  bere na vědomí, že pracovní program Účetního dvora na rok 2016 zahrnuje zvláštní zprávu o auditu výkonnosti společných podniků PČV a PČV2;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě za rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku PČV za rok 2014 ve všech významných ohledech věrně odráží jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

5.  poukazuje na nedostatek informací týkajících se auditů ex post provedených společnými podniky PČV a PČV2; vyzývá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv zahrnul informace o počtu auditů ex post, celkových auditovaných částkách a zjištěních auditu;

6.  bere na základě výroční zprávy o činnosti za rok 2014 na vědomí, že společný podnik PČV2 pokračoval v auditech ex post, přičemž zahájil 22 nových auditů; vítá pozitivní výsledky, které znamenají, že míra zbytkových chyb je nižší než 2 %;

7.  konstatuje, že dosud probíhají programy společného podniku PČV financované v rámci 7. rámcového programu; konstatuje, že tyto prostředky jsou i nadále k dispozici do konce roku 2016, neboť finanční pravidla společného podniku PČV mu umožňují, aby opětovně využil prostředky na závazky a platby, a to v období až tří let od okamžiku, kdy byly tyto prostředky v rozpočtu daného společného podniku zrušeny; vybízí společný podnik PČV, aby plánoval svůj rozpočet pečlivě a zohledňoval přitom paralelní procesy;

8.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti za rok 2014 zahrnoval konečný rozpočet společného podniku PČV na rok 2014 prostředky na závazky ve výši 112 064 990 EUR a prostředky na platby ve výši 95 952 176 EUR;

9.  poukazuje na to, že plnění rozpočtu na konci roku dosahovalo podle výroční zprávy o činnosti za rok 2014 v případě všech finančních zdrojů 98,48 %, pokud jde o prostředky na závazky, a 74,52 %, pokud jde o prostředky na platby; domnívá se, že nebudou-li jasně odděleny informace o čerpání prostředků za období 7. rámcového programu od období programu Horizont 2020, nezajistí tyto ukazatele skutečné posouzení výkonnosti; žádá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv začlenil oddělené informace o plnění rozpočtu podle 7. rámcového programu a podle programu Horizont 2020;

10.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti za rok 2014 dosahuje míra plnění rozpočtu vyčleněného na 7. rámcový program 98,13 % v prostředcích na závazky (252 106 348,47 EUR z 256 893 749,15 EUR) a 65,84 % v prostředcích na platby (44 981 766,61 EUR ze 68 309 937,03 EUR); konstatuje, že míra plnění rozpočtu vyčleněného na program Horizont 2020 dosahuje 100 % v prostředcích na závazky (96 154 619,50 EUR z 96 154 619,50 EUR) a 0 % v prostředcích na platby;

11.  lituje, že o věcných a peněžitých příspěvcích nebyly poskytnuty žádné informace; žádá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv zahrnul ustanovení o postupu oceňování a míře věcných a peněžitých příspěvků, a to zvlášť pro sedmý rámcový program a zvlášť pro program Horizont 2020;

12.  vítá, že proběhlo každoroční hodnocení společného podniku PČV, pokud jde o věcné příspěvky i o plnění úkolů jeho členů s ohledem na 7. rámcový program;

Výzvy k předkládání návrhů

13.  vítá, že v roce 2014 došlo podle výroční zprávy o činnosti za rok 2014 v rámci podepsaných grantových dohod k validaci 61 výkazů nákladů, které zahrnovaly 551 příjemců finančních prostředků ze 7. rámcového programu; poukazuje na to, že od ledna do prosince 2014 došlo u 71 projektů k ukončení vykazovaného období;

14.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora se k 31. prosinci 2014 program společného podniku PČV spadající pod 7. rámcový program skládal ze 155 grantových dohod, jež byly výsledkem sedmi ročních výzev vyhlášených v letech 2008 až 2013; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora budou první grantové dohody spadající pod program Horizont 2020 uzavřeny v roce 2015;

15.  vítá snahu společného podniku PČV získat jasný odhad týkající se požadavku na autobusy na palivové články v Evropě;

16.  poukazuje na to, že v květnu 2014 převzal společný podnik PČV2 činnost společného podniku PČV; konstatuje, že chybějí dostatečně jasné informace o stavu provádění projektů společného podniku PČV (úroveň plateb, platby plánované na příští roky);

Právní rámec

17.  bere na vědomí, že finanční pravidla společného podniku PČV2 byla přijata 30. června 2014 na základě vzorového finančního nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a s přihlédnutím k požadavkům nařízení (EU) č. 559/2014;

Systémy vnitřní kontroly

18.  bere na vědomí návrh zprávy oddělení interního auditu společného podniku PČV2 o omezené prověrce, která se týká využívání a šíření výsledků výzkumu a v níž jsou stanoveny nové pokyny a šablony pro setkání s externími hodnotiteli v rámci provádění přehodnocení v polovině období;

Sledování a podávání zpráv

19.  vítá, že podle zprávy Účetního dvora vydává společný podnik PČV2 od roku 2011 každoročně svou výroční zprávu o hodnocení programu, v níž se posuzují výsledky projektů v portfoliu, které tento podnik financuje, ve srovnání s jejich strategickými cíli;

20.  vítá, že společný podnik PČV2 zveřejnil zprávu o socioekonomickém dopadu činnosti společného podniku PČV;

21.  vítá, že podle výroční zprávy o činnosti za rok 2014 byla vzhledem k přechodu na společný podnik PČV2 byla hlavní prioritou na rok 2014 obnova vizuální identity internetových stránek a jejich přepracování a také zvýšení povědomí o značce a zajištění větší viditelnosti tohoto podniku.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 51.

(2)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 53.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 51.

(9)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 53.

(10)

Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík (Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1).

(16)

Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108).

Právní upozornění