Procedure : 2015/2201(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0083/2016

Indgivne tekster :

A8-0083/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.60
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0196

BETÆNKNING     
PDF 363kWORD 85k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014

(2015/2201(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører for udtalelse: Marian-Jean Marinescu

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014

(2015/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(5), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0083/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet for brændselsceller og brints budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 51.

(2)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 53.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1.

(5)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014

(2015/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(5), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0083/2016),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014

(2015/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0083/2016),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint ("fællesforetagendet"), blev oprettet i maj 2008 som et offentlig-privat partnerskab ved Rådets forordning (EF) nr. 521/2008(8) for en periode indtil den 31. december 2017 med henblik på at fokusere målrettet på at udvikle markedsapplikationer og derved fremme yderligere industrielle indsatser i retning af en hurtig ibrugtagning af brændselscelle- og brintteknologier;

B.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 521/2008 blev ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 559/2014(9);

C.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 559/2014 oprettede fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (“fællesforetagende 2”) i maj 2014, der skulle erstatte fællesforetagendet for en periode indtil den 31. december 2024;

D.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen repræsenteret ved Kommissionen, industrigruppen for det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller og brint ("industrigruppen") og forskningsgruppen N.ERGHY ("N.ERGHY");

E.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagende 2 er Unionen repræsenteret ved Kommissionen, New Energy World Industry Grouping ("den nye industrigruppe") og New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL ("forskningsgruppen");

F.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet for hele perioden er 470 000 000 EUR til fællesforetagendet og 665 000 000 EUR til fællesforetagende 2, som afholdes af bevillingen til det syvende rammeprogram (RP7) og Horisont 2020, hvoraf den andel, som er øremærket til løbende omkostninger, ikke må overskride henholdsvis 20 000 000 EUR og 38 000 000 EUR;

G.  der henviser til, at fællesforetagendet, industrigruppen og N.ERGHY sammen forventes at dække 50 % af de løbende omkostninger; der henviser til, at N.ERGHY skal bidrage med et beløb svarende til 1/12 af de løbende omkostninger, og at begge skal bidrage til driftsomkostningerne med bidrag i naturalier mindst svarende til Unionens finansielle bidrag;

H.  der henviser til, at industrigruppens og forskningsgruppens medlemmer af fællesforetagende 2 skal bidrage med henholdsvis 43 % og 7 % af de løbende omkostninger, og at begge skal bidrage til driftsomkostningerne med bidrag i naturalier mindst svarende til 285 000 000 EUR;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsrettens beretning er baseret på for mange generelle bemærkninger i stedet for brugbare og specifikke bemærkninger; opfordrer derfor til, at der gennemføres en revision med et skarpere fokus på de årlige finansielle resultater, på gennemførelsen af flerårige projekter (herunder en klar præsentation af gennemførelsen af budgettet for det pågældende år og for de foregående år) og på resultaterne og gennemførelsen heraf;

2.  bemærker, at institutionerne og organerne hvert år er forpligtet til at udarbejde en rapport om budgetmæssig og økonomisk forvaltning, og at oplysningerne fra fællesforetagendet og fællesforetagende 2 i denne rapport ikke var harmoniserede og ofte ufuldstændige; bemærker, at der er behov for, at Kommissionen udarbejder retningslinjer om en sådan rapports udformning og indhold;

3.  noterer sig, at Revisionsrettens arbejdsprogram for 2016 omfatter en særberetning om forvaltningsrevision af fællesforetagendet og fællesforetagende 2;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning for 2014 har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2014 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle regler;

5.  bemærker manglen på oplysninger vedrørende de efterfølgende revisioner, der udføres af fællesforetagendet og fællesforetagende 2; opfordrer Revisionsretten til i de kommende beretninger at medtage oplysninger vedrørende antallet af efterfølgende revisioner, det samlede beløb, der er dækket, og resultaterne;

6.  anerkender ud fra dets årlige aktivitetsrapport for 2014, at fællesforetagende 2 fortsatte de efterfølgende revisioner med indledning af 22 nye revisioner; glæder sig over de positive resultater, der betyder, at restfejlforekomsten er under 2 %.

7.  bemærker, at programmerne for fællesforetagendet, der blev finansieret fra RP7, stadig er i gang; noterer sig, at disse bevillinger er til rådighed frem til slutningen af 2016, på grund af fællesforetagendets finansielle regler, som gør det muligt at genopføre forpligtelses- og betalingsbevillinger i op til tre år, efter at de er blevet slettet fra fællesforetagendets budget; tilskynder fællesforetagendet til at gennemføre dets budgetplanlægning nøje, idet der tages behørigt hensyn til den parallelle proces;

8.  noterer sig, at der i henhold til fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2014 på dets endelige budget for regnskabsåret 2014 var opført 112 064 990 EUR i forpligtelsesbevillinger og 95 952 176 EUR i betalingsbevillinger;

9.  påpeger, at gennemførelsen af budgettet i henhold til dets årlige aktivitetsrapport for 2014 ved årets udgang for alle finansieringskilder nåede op på 98,48 %, hvad angår forpligtelsesbevillinger, og 74,52 % for foretagne udbetalinger; vurderer, at disse indikatorer ikke sikrer en reel evaluering af resultaterne i mangel af en klar adskillelse af oplysningerne om gennemførelse af RP7 og Horisont 2020; opfordrer Revisionsretten til i kommende beretninger at medtage oplysninger om gennemførelsen af budgettet under RP7 og under Horisont 2020, som bør forelægges særskilt;

10.  bemærker, at gennemførelsen af budgettet for RP7 i henhold til dets årlige aktivitetsrapport for 2014 er på 98,13 % for forpligtelser (252 106 348,47 EUR ud af 256 893 749,15 EUR) og 65,84 % for betalinger (44 981 766,61 EUR ud af 68 309 937,03 EUR); bemærker, at gennemførelsen af budgettet for Horisont 2020 er 100 % for forpligtelser (96 154 619,50 EUR ud af 96 154 619,50 EUR) og 0 % for betalinger;

11.  beklager de manglende oplysninger om bidrag i naturalier og kontanter; opfordrer Revisionsretten til i sine kommende beretninger at medtage bestemmelser om vurderingsproceduren og størrelsen af bidrag i naturalier og kontanter for RP7 og Horisont 2020, som bør forelægges særskilt;

12.  glæder sig over fællesforetagendets årlige vurdering af omfanget af bidraget i naturalier samt fuldførelsen af medlemmernes opgaver, hvad angår RP7;

Indkaldelser af forslag

13.  glæder sig over, at der i henhold til dets årlige aktivitetsrapport for 2014 i de underskrevne tilskudsaftaler i 2014 blev valideret 61 anmeldelser af omkostninger, der omfattede 551 modtagelsesberettigede i forbindelse med RP7; påpeger, at der for 71 projekter udløb en rapporteringsperiode fra januar til december 2014;

14.  noterer sig, at fællesforetagendets RP7-program ifølge Revisionsrettens beretning den 31. december 2014 bestod af 155 tilskudsaftaler, der var et resultat af syv årlige indkaldelser, der blev afholdt mellem 2008 og 2013; bemærker, at i henhold til Revisionsrettens beretning vil de første tilskudsaftaler under Horisont 2020-programmet blive undertegnet i 2015;

15.  glæder sig over fællesforetagendets bestræbelser på at få en klar vurdering af efterspørgslen efter busser med brændselsceller i Europa;

16.  påpeger, at fællesforetagende 2 i maj 2014 overtog fællesforetagendets aktiviteter; bemærker, at der ikke er tilstrækkeligt klare oplysninger om status for gennemførelsen af fællesforetagendets projekter (niveauet af betalinger, betalingsplaner for de efterfølgende år);

Retlige rammer

17.  bemærker, at de finansielle regler for fællesforetagende 2 blev vedtaget den 30. juni 2014 på grundlag af finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskabsorganer og under hensyntagen til kravene i forordning (EU) nr. 559/2014;

Interne kontrolsystemer

18.  noterer sig fællesforetagende 2's interne revisionstjenestes udkast til rapport om begrænset revision vedrørende brug og udbredelse af forskningsresultater, der opstiller nye retningslinjer og modeller for midtvejsrevisionsmøder med eksterne revisorer;

Overvågning og rapportering

19.  glæder sig over, at fællesforetagende 2 i henhold til Revisionsrettens beretning siden 2011 hvert år har offentliggjort sin programevalueringsrapport, der tager sigte på at vurdere fremskridtene i de porteføljeprojekter, der finansieres af fællesforetagende 2, i forhold til deres strategiske mål;

20.  glæder sig over, at fællesforetagende 2 har offentliggjort rapporten om den socioøkonomiske indvirkning af fællesforetagendets aktiviteter;

21.  glæder sig over, at hovedprioriteterne for 2014 i henhold til dets årlige aktivitetsrapport for 2014 som følge af overgangen til fællesforetagende 2 var at genoplive den visuelle identitet og genudvikle websitet samt forbedre omdømmet og synligheden.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 51.

(2)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 53.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1.

(5)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1).

(9)

  Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108).

Juridisk meddelelse